สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรมย์   หนองพร้าว
 
1. นางสาวประไพ   มานพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา   ศรีโมรา
2. เด็กชายวัชรพงษ์   จันทะเสน
 
1. นางสาวจินตนา  สุพรม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพิมาย   บัววาศ
2. เด็กชายกฤษฎา   ศรีโมรา
3. เด็กหญิงจีรภา  สิงหา
4. เด็กหญิงจีรวรรณ   ยินดี
5. เด็กหญิงณัฐริกา  โมคกุล
6. เด็กหญิงดาวนภา   บุญเทียน
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปฏิเหตุ
8. เด็กชายธีรภัทร์  ถาวรชน
9. เด็กหญิงปาริชาติ   ประยงค์ขำ
10. เด็กหญิงพรธิดี   สอนพราหมณ์
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์   พยัคฆ์กูล
12. เด็กหญิงศศิมา  สุวรรณทา
13. เด็กหญิงเกวลิน   วันเวียน
14. เด็กหญิงเจนจิรา   สมใจ
15. เด็กหญิงแพรวพราว   นิลพรมมา
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
2. นางสาวศาวพา  ศรีเจริญ
3. นางสาวอารีย์  โมรานอก
4. นางสาวแสงเดือน  โคตรสีลา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตติยาภรณ์   พุทธสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนุสรา   โสดาราม
3. เด็กหญิงสุมาพร  สังข์กรณ์
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายวรวุฒิ   ขอชดกลาง
2. เด็กหญิงอรพิน   แตงทอง
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติพงศ์   จันพวง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ฉิมชาติ
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
 
7 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายธาร   ทองสุข
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เข็มเพชร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อาจหาญ
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงอัญมณี   สอนพราหม
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์เพชร   โสดาราม
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   เขียวสอาด
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงดวงผกา   บุญเพ็ง
 
1. นางสาวชาลินี  วิเศษจันทร์
 
12 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กชายคมสันต์  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฝอยจะโป๊ะ
4. เด็กชายณัฐพล  นาคูณ
5. เด็กหญิงพรนภา  คำภา
6. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวชนาภา  คำดี
2. นางสาวแสงระวี  พันธุ์ชมภู
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรณ์วิกา  บุญมี
2. เด็กหญิงปริตา  ทังไธสง
3. เด็กชายวิชัย  โนนบุ
4. เด็กหญิงอริษา  กันอาน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองชิต
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตุ้มนิลการ
2. เด็กชายบัณฑิต  อวนวัง
3. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์จันทร์ทา
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์