สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำนึงจบ
 
1. นางสาวสุพรรณี  แก้วเนตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาลิน  สิทธิ์น้อย
2. เด็กหญิงพรฉวี  วงค์พนม
3. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ทองระย้า
 
1. นางนริศราพร  กุมาลี
2. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายวันเฉลิม  ตรีกูล
2. เด็กชายสุทิวัส  แซมโอ
 
1. นางนริศราพร  กุมาลี
2. นายวีระโชติ  เพ็ชรรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายศักดา  บุญยวรรณ
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  ดีวงค์
 
1. นางนริศราพร  กุมาลี
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีทองหลาง
3. เด็กหญิงดารินทร์  รื่นรัมย์
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  แนบทองดี
5. เด็กหญิงแก้วกันยา  เพราะพริ้ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดีจรัส
2. นายวิชัย  อินทนาม
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวภธิดา  ชัยลิ้นฟ้า
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริมา  สุขไมล์
 
1. นางสาวภธิดา  ชัยลิ้นฟ้า
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  วงศ์สีนวน
 
1. นางสาวภธิดา  ชัยลิ้นฟ้า
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชไมพร  สุมารี
2. เด็กหญิงวริษา  เต็งลง
3. เด็กหญิงสิริมา  วารีใส
 
1. นางสาวจินดาพร  นพนิยม
2. นางวลีรัตน์  ถิระสัตย์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญบำรุง
2. เด็กหญิงณริสรา  เต็นลง
3. เด็กหญิงภัททิยา  ถึงรัมย์
 
1. นางสาววรารัตน์  สิทธิจันทร์
2. นางวลีรัตน์  ถิระสัตย์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฝนดาว  ดีวงค์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดีวงค์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  คำภา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาดา  ข้าวหอม
2. เด็กหญิงปณิดา  สกุลสุข
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  คำภา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงมรกต  สุขไม
 
1. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเสรี  ศักดิ์ศิลป์
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  จัดรัมย์
 
1. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาส  โคตรภูธร
2. เด็กหญิงบานชื่น  ฉ่ำดำ
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
2. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์