สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรัตน์  บรรยง
 
1. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิดา  โกรัมย์
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  เกนขุนทด
2. เด็กชายรักสยาม  มุด
 
1. นายชวลิต  เชือนไธสง
2. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัสสร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลมงคล
2. เด็กหญิงจรรยา  พิลาวุธ
3. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เถื่อนคำ
4. เด็กหญิงพรวดี  วารีใส
5. เด็กหญิงภัทราพร  เทียมสง่า
6. เด็กหญิงลินดา  พูพิลึก
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เพ็งสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสกลสุภา  ฟักอร่อย
9. เด็กหญิงสิรินทร  ทองมาก
10. เด็กหญิงไปรมา  ดำมีขาว
 
1. นายปัญญา  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นายโสธร  ดีจรัส
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิดา  เสาวไน
2. เด็กหญิงบุษรา  บุสบา
 
1. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด
2. นางราตรี  คงพุทรา
 
7 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อสิพงษ์
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายทัตพงษ์  สัมฤทธิ์
2. เด็กชายทัศน์พล  ฟักอร่อย
3. เด็กชายธนพล  สนิทเสนา
 
1. นายชวลิต  เชือนไธสง
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินนาถ  วงค์สีนวน
2. เด็กหญิงจันทรา  โพธิ์อ่อง
3. เด็กชายชลสิทธิ์  กระวี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์คลาย
2. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายกีรติ  พิลาวุธ
2. เด็กชายอรุณศักดิ์  วัฒนศิริ
 
1. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ดีด้วงพะเนาว์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ผุยคำผา
 
1. นางสาววารี  สีสอาด
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงปริณดา  ลิ้นรา
2. เด็กหญิงพัราภรณ์  พวกดี
3. เด็กหญิงศศิประภา  สีสอาด
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  จริยาโสวรรณ
2. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แก่นไทย
 
1. นางราตรี  คงพุทธา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สิงคเวหน
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  มิ่งสำริด
3. เด็กชายพลกฤต  ฟักอร่อย
4. เด็กหญิงรุจจิรา  โพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริยงคตร
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทูเกาะพลุก
 
1. นางสาววารี  สีสอาด
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์