สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  พรหมลักษ์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ดาทอง
3. เด็กหญิงเกษสุดา  วงชำนิ
 
1. นางณัฐชานันท์  พูลแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์   โชคเหมาะ