สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โสชรา
2. เด็กหญิงนภาลัย  เพ็งชาติไทย
3. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  ฉิมมาลี
 
1. นางพัฌนิดา  สอนหาจันทร์
2. นางสาวแสงจันทร์  คำสี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  พรหมลักษ์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ดาทอง
3. เด็กหญิงเกษสุดา  วงชำนิ
 
1. นางณัฐชานันท์  พูลแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์   โชคเหมาะ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทัศสารัมย์
2. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสน
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  เพ็ชรใสดี
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายภาสกร  จีนพานิช
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดา  หอมประภา
2. เด็กชายทศพล  บุญธานี
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  แจ้งกูล
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ