สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  จีนสุพล
2. เด็กชายสัตยากร  ครุฑธามาศ
 
1. นางสาวจินตนา  เวชบุญ
2. นายณัฐสิทธิ์  ห่ามผักแว่น
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทองเพ็ชรกลม
2. เด็กชายศักรินทร์  เพ็ชรเท้า
 
1. นายอุทัย  อุดมพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววิภาดา  กุลรักษา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชรี  บำรุงแคว้น
 
1. นางสาววิภาดา  กุลรักษา