สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกทหาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พ่อโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลาเพียร
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  คงอนันต์
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  กันเข็ม
5. เด็กหญิงมิ่งกมล  ทารักษ์
6. เด็กหญิงเสาวลี  วงค์มนต์
 
1. นางกัญญาณี  แสนโสภา
2. นายมิตรชัย  วงสุริย์
3. นางสาววงเดือน  ชุมเสนา
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงมารียา  ล้วนศิริภาพ
 
1. นางสาวนุชรี  ผู้มีสัตย์