สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนพร  โอภาไพบูลย์
2. เด็กหญิงพันวิสา  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงวัศยา  ดีกร
4. เด็กหญิงศิลารมย์  มุ่งดี
5. เด็กหญิงหทัย  คุณจาง
 
1. นางรวิตา  อินทร์กลาง
2. นางเรณู  มิ่งวิมาร
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  เตียงชัย
 
1. นางปัจฉา  หวลประไพ
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทับทิมไทย
 
1. นางนงค์นุช  บุญศิริ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำเสียง
2. เด็กชายอธิป  สอนสุข
3. เด็กหญิงอุษาพร  อุก
 
1. นางวิไลพรรณ  นิมิตรหมื่นไวย
2. นางศศิธร  สรงสระ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันดี  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  เสือพงษ์ใหญ่
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันดี  วงค์สุวรรณ
 
1. นางธภรณ์  ประยงค์เพชร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันดี  วงค์สุวรรณ
 
1. นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร