สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแส์ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สุระแสน
 
1. นางนงค์นุช  บุญศิริ
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายรัตนชัย  ดีวงค์
2. เด็กชายศรายุทธ  บุญเสริม
 
1. นางธนภรณ์  ประยงค์เพชร
2. นางสาวบุศกร  ดีประเสริฐ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายชาญเดช  ดีวอน
2. เด็กชายธีระพัทร  มุขแสง
 
1. นางนงค์นุช  บุญศิริ
2. นางสาวบุศกร  ดีประเสริฐ