สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภารดี   ถามั่งมี
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แข็งแรง
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล   เกษอินทร์
 
1. นายวันชัย   ปลายสวน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์   ภูษาพันธ์
2. เด็กชายธวัชชัย   เกตุไหม
3. เด็กชายพงษ์อมร   จำรัสศรี
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
2. นายประลอง   ถาวรสาลี