สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิภาพร  วิชาเรือง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  คำน้อย
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
2. นายวันชัย   ปลายสวน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชญาภา   วิทยาการ
2. เด็กหญิงอินทุอร   บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
2. นายระนอง  สายทอง