สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรศิลป์  พรหมภมร
2. เด็กชายศรายุทธ  เชื้อบัวคำ
 
1. นายกิติศักดิ์  เดชประไพ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สกุลคม
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เตียนพลกรัง
3. เด็กหญิงวนัสนันท์   พรหมทิพย์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ทุม
5. เด็กหญิงสุพรรณิภา  สีขาบ
 
1. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาพร   ไพอรัญ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีตาลแก่
3. เด็กหญิงพศิกา  สังข์ทุม
4. เด็กหญิงสุภาพร  กองเกิด
5. เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  เวียงย่างกุ้ง
 
1. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ดีสนอง
 
1. นางวิไลพร  ศรีทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์ดา   ทองเวช
 
1. นางสาววิไลพร   งามจั่นศรี