สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์   ถาวรยิ่ง
2. เด็กชายวีรวัตร   รอดภัย
 
1. นางสุพิน   ถาวรยิ่ง
 
2 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณนิกา  วิชาเกวียน
2. เด็กชายวีรเดช   แสนแก้ว
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
3 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญา   ตระลาการ
2. เด็กชายพานเพชร   สุ่มมาตร
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
4 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมล   มณีนิล
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   เนียมเพราะ
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
5 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุดาพร   ผาวันดี
2. เด็กหญิงฐิติญา   ยิ่งยงค์
3. เด็กหญิงวนิดา   พูผา
4. เด็กหญิงวารุณี   สว่างกุล
5. เด็กหญิงวิชุดา   ธารสวิง
 
1. นางศรินธร   เพ็ชรัตน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษณะ   ศรีมล
2. เด็กหญิงปิยะดา   บุญเลิศ
 
1. นายสุริยะ   เชาว์สูงเนิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบรรณสรณ์   อินทร์กัณหา
 
1. นายวิชัย   นนทการ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศภัค   สุขวารี
2. เด็กหญิงสายไหม   เหนือเกาะหวาย
3. เด็กหญิงแพรวา   จันทราเทพ
 
1. นางธนัช   ประทุมทิพย์
2. นางวิไลลักษณ์   จู๋นางรอง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายเอกพล  สุขวิชัย
 
1. นางสาวราตรี  ตะระการ