สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา   แก่นเดียว
 
1. นางโสภิณ   พูลบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สีพราย
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกรียงไกร   จันนอก
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
4 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกานต์   สีสันงาม
 
1. นายนิรุตต์   พรรสิงศร
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นายประทวน  เปี่ยมศักดิ์ศรี
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา  โพธิ์ร่มเย็น
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นายนิรุตต์   พรรสิงศร
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา  โพธิ์ร่มเย็น
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ   ตรุพิมาย
2. เด็กชายณัฐนันท์   เกาะแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีละโพธิ์
 
1. นายนิสัย   ใจสนิท
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจันทรา   บัวผัน
2. เด็กชายธนภัทร   คชราช
3. เด็กชายวรวัตร์   ตรุพิมาย
 
1. นายนิสัย   ใจสนิท
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ล่ามกระโทก
2. เด็กหญิงภัสสร   นาบำรุง
3. เด็กหญิงอนงค์นารถ   บุญมี
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายทศพล   บัวเผื่อน
2. เด็กชายบันลือศักดิ์   สีสร้อย
3. เด็กชายพิทยาธร   สิทธิกรรม
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงรติมา   จันทร์หอม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สีพราย
3. เด็กหญิงสะเอีย   ดวงศรี
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายธีรชัย   สมัยกุล
2. เด็กชายปรีชา   จันทคาม
3. เด็กชายสุทธิชาติ   ล่ามกระโทก
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวลอนงค์   ดวงทำมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   น้ำใส
3. เด็กหญิงเกศรา  ปะวะโน
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญา   นาคอุบล
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ด่านไธสง
3. เด็กหญิงวาริพินทิพย์   จะเขียน
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คุตนอก
2. เด็กหญิงจันทการต์   มณีวรรณ
3. เด็กหญิงบุษบา   นาคอุบล
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมวิภา   ทระทึก
2. เด็กหญิงสุชาดา   แก้วขุนทอง
3. เด็กหญิงอรุณ   ชนะโชติ
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา   บัวผัน
2. เด็กหญิงวาริณี   ดอนประทุม
3. เด็กหญิงศิริพร   สงโท
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ