สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา   แก่นเดียว
 
1. นางโสภิณ   พูลบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สีพราย
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภาวนา   ศรีเจริญ
 
1. นางสาวภคพร   แก้วก่อง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   เงินชื่น
2. เด็กชายวุฒิชัย   สุทธโธ
3. เด็กชายอภิศาล   พิมพ์ภัก
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กุ่มเรือง
2. นางสาวสุชาดา   โพธิสี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิณัฐ   วิริยะนานนท์
2. เด็กหญิงรัตติกาล   เหมือนศรี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   ชะฎารัมย์
 
1. นางจุฑามาศ   กุ่มเรือง
2. นางสาวภคพร   แก้วก่อง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายจีรโชติ   โยธาภักดี
2. เด็กหญิงเกศรา   ปะวะโน
3. เด็กหญิงไอรดา   นนทศิลา
 
1. นางพิชญาณ์ภา   จันทร์แจ่มภพ
2. นางวิภารัตน์   ภิญโญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกรียงไกร   จันนอก
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิตติมา   เงินชื่น
2. เด็กชายภาคิน   น้ำใส
 
1. นางไพเราะ   นวนแก้ว
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกานต์   สีสันงาม
 
1. นายนิรุตต์   พรรสิงศร
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นายประทวน  เปี่ยมศักดิ์ศรี
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา  โพธิ์ร่มเย็น
 
14 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นางสาวดวงใจ   ศรีคงรักษ์
 
15 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
16 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายประภา   ชีกลาง
 
1. นางมณีญา   โพธิ์ร่มเย็น
 
18 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ปาปักเข
 
1. นายนิรุตต์   พรรสิงศร
 
19 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วมงคล
 
1. นางมณีญา  โพธิ์ร่มเย็น
 
20 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย   อุดมภักดี
2. เด็กชายภานุวัตร   ทับศรี
3. เด็กชายสุทธิชาติ   ล่ามกระโทก
4. เด็กชายเกรียงไกร   จันนอก
5. เด็กชายโชคชัย   สุทธิรณ
 
1. นายอเนก   ปั่นกลาง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ   ตรุพิมาย
2. เด็กชายณัฐนันท์   เกาะแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีละโพธิ์
 
1. นายนิสัย   ใจสนิท
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจันทรา   บัวผัน
2. เด็กชายธนภัทร   คชราช
3. เด็กชายวรวัตร์   ตรุพิมาย
 
1. นายนิสัย   ใจสนิท
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ล่ามกระโทก
2. เด็กหญิงภัสสร   นาบำรุง
3. เด็กหญิงอนงค์นารถ   บุญมี
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายทศพล   บัวเผื่อน
2. เด็กชายบันลือศักดิ์   สีสร้อย
3. เด็กชายพิทยาธร   สิทธิกรรม
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงรติมา   จันทร์หอม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สีพราย
3. เด็กหญิงสะเอีย   ดวงศรี
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายธีรชัย   สมัยกุล
2. เด็กชายปรีชา   จันทคาม
3. เด็กชายสุทธิชาติ   ล่ามกระโทก
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวลอนงค์   ดวงทำมา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   น้ำใส
3. เด็กหญิงเกศรา  ปะวะโน
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญา   นาคอุบล
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ด่านไธสง
3. เด็กหญิงวาริพินทิพย์   จะเขียน
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คุตนอก
2. เด็กหญิงจันทการต์   มณีวรรณ
3. เด็กหญิงบุษบา   นาคอุบล
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
2. เด็กหญิงรุ้งทราย   ใสดวง
3. เด็กหญิงอัจฉราภา   ประเสริฐแก้ว
 
1. นางจรัญ  สุดเลิศ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมวิภา   ทระทึก
2. เด็กหญิงสุชาดา   แก้วขุนทอง
3. เด็กหญิงอรุณ   ชนะโชติ
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิมา   บัวผัน
2. เด็กหญิงวาริณี   ดอนประทุม
3. เด็กหญิงศิริพร   สงโท
 
1. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกษสุดา   แสงโสภา
 
1. นางสาวเดือนจรัส   ภูครองนาค
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ชาติวงศ์
 
1. นางสาวชนิกานต์   เสียงเย็น
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริพร   ทุนนุมล
 
1. นางสาวชนิกานต์   เสียงเย็น
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงกอภิญญา   ศิริบัว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ซารัมย์
3. เด็กหญิงอรปรียา   ชูรัตน์
 
1. นางชาดา   กุ่มเดช
2. นางไพเราะ   นวนแก้ว
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐดนัย   สุทธิโธ
2. เด็กชายภานุพงษ์   พันธ์ชมพู
 
1. นางสาวชนิกานต์   เสียงเย็น
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณภา   ทวดอาจ
2. เด็กหญิงอนงค์นารถ   บุญมี
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กุ่มเรือง