สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพรพรหม  พละพล
 
1. นางยุวรีย์  บุญศิริ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกิตติยา  ร่วมพงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  บัวพล
 
1. นายไพเราะ  ทองนพ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายสิทธิชัย  แปลงกาย
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ร่วมพงษ์
 
1. นางสาวจินตนา  หงษ์ทวี
2. นางสาวอุมาพร  เรือนแก้ว
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุนิสา  อาศัยราษฎร์
 
1. นางจันทรา  พิมกระโทก