สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณพร  พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  ไวน้อย
 
1. นางรจนา  นาวาพนม
2. นางรัีัตนพร  พีระพรประเสริฐ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 10 1. เด็กชายนพวิชญ์  อาชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเนตรนภา  โลเคนแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  แพน้อย
2. นางสาวมณฑาทิพย์  โกศลจิตร์