รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงบุณฑริก  พรมวัน
 
1. นางสุพัตรา  ยิ่งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   โสวนี
 
1. นางอำพร   ศรีทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุธิมา   สรนอก
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ฆ้องสะเทือน
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิงห์ทิพย์
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุภาพร   สวนฉิมพลี
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมสงวน
 
1. นางอาพร  กุชโร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงฐานิดา  โกรัมย์
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายอภิรมย์   หนองพร้าว
 
1. นางสาวประไพ   มานพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงพัฒนวดี   พัฒนพิบูลย์
 
1. นางเพียงเพ็ญ   ภูวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงภารดี   ถามั่งมี
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แข็งแรง
 
1. นางสาวนฤมล   คูหาแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จันทรแสง
2. เด็กหญิงดาริกา   เงินม่วง
 
1. นางอนงค์   บัวสกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงบุญญาพร  ก้านสันเทียะ
 
1. นางสาววิมล  ชาวไร่
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายภูรินทร์  วิสุทธิรัตนะกุล
 
1. นางสาวอรพรรณ  น้อม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายภานุพงศ์  มากมูล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ชนะศึก
2. เด็กชายเกรียงไกร  ราชเดช
3. เด็กหญิงโยษิตา  เพ็งศร
 
1. นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค์
2. ดร.วารี  นิยมธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทุมมาศ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   กิ้นบุราญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์   เพียสีนุย
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
2. นายสมบัติ   ดวงภักดีรัมย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งสอน
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สารการ
3. เด็กหญิงสยามล  สุระฉิมพลี
 
1. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
2. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พยาวัง
2. เด็กชายพัชรพล  เกษชม
3. เด็กชายเกียรติพจน์  ทิพาพรประภา
 
1. นายนัทธพงศ์  ดัดถุยาวัตร
2. นายวสันต์  เผือกพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กหญิงนภาพร  พรหมมา
2. เด็กชายระวี  แซ่อึ้ง
 
1. นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์
2. นางเกตุสุรินทร์  แผงตัน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธาดา  สว่างสาลี
2. เด็กชายอัครชา  ดาราศร
 
1. นายประยูร  บัวนาค
2. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายอดุลย์กิตติ์   นพฤทธิ์
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายไชยพัฒน์   พรมทอง
 
1. นายวิชัย   คชาวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อาศัยกลาง
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  สุระกำพลธร
3. เด็กหญิงธันยานุช  ทูลศิริ
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางสาววิไลรัตน์  เยือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงนฤมล  ฤทธี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กลำเงิน
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสงบจิตร์  บุญสรรค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงนิรัชรา  อนุฤทธิ์
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี
 
1. นางสาวพิชานันท์  พันธุโกวิท
2. นางสาววิไลรัตน์  เยือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงธัญพร   จันทร์จำรัส
2. เด็กหญิงพิมลภัส   พินิจ
3. เด็กหญิงเจริญจิตร   ดิษเสถียร
 
1. นางวิไลวรรณ   แหวนเงิน
2. นางเข็มทราย   สรเลขกิตติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 1. เด็กหญิงจันจิรา  ฉิมทะเล
2. เด็กชายณัฐวัตร    มุ่งดี
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   กุลวงศ์
 
1. นางพรพรรณ   สารินทร์
2. นางศศิธารา   จันทร์แกม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ชาวสวน
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็ชรหงษ์
 
1. นายธวัชชัย   ทิพยนันท์
2. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
2. เด็กหญิงภวรัญชน์  มโนชมภู
3. เด็กหญิงอคิราภรณ์  หอมทวน
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางสาวสุชารัตน์  สุคนธวัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกลอยใจ   อารีเอื้อ
2. เด็กหญิงอรทัย   ทองอาจ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีสงคราม
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นายอดุลย์   บุญขาว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แผนเมือง
2. เด็กชายอนันต์  สายทอง
 
1. นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายฑิตติพงษ์   หอมหวาน
2. เด็กชายศุภกิจ   หาญกร
 
1. นางสาวปรียานุช   เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์   คงนาค
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายธนดล   ชัยบุดดี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   อุดธิรัมย์
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นายสุนทร   คำคง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายวิท   คุปติตระกูล
2. เด็กชายเกรียงไกร   จันทะเมนชัย
 
1. นายแมน   จัดแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ดำรงค์ดี
2. เด็กชายอิง   ยอง
 
1. นายแมน   จัดแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายชูศักดิ์   พรมสี
2. เด็กชายศักดา   คำพิบูลย์
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญ   อุดแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ชินแก้ว
2. เด็กชายพิสิษฎ์  จักตระกูล
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู    อุดแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สกุลคม
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เตียนพลกรัง
3. เด็กหญิงวนัสนันท์   พรหมทิพย์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ทุม
5. เด็กหญิงสุพรรณิภา  สีขาบ
 
1. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กชายชลกานต์  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  เขียวศิริ
3. เด็กหญิงทิรารัตน์  ดีมาก
4. เด็กหญิงอินทิรา  เริงหิรัญ
5. เด็กหญิงเกตุแก้ว  เกษสุพรรณ
 
1. นายนิตย์  คงหมุน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายนพพล  เหนือเกาะหวาย
2. เด็กชายนันทวุฒิ  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงนาราภัทร  พลอยมุข
4. เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  ศิริเชื้อ
5. เด็กหญิงศุภชา  ภูมิกาศ
 
1. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ถาวรสาลี
2. เด็กชายปรัชญา   สุริหะ
3. เด็กหญิงวริศรา   แสงสว่าง
4. เด็กชายศุกร์ภัทร   นิพรรัมย์
5. เด็กหญิงอาภัสรา   เหนือเกาะหวาย
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กุวงศ์ษา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหล่าไผ่
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เขียวสอาด
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ศรีตาแสน
5. เด็กหญิงศิริณา  หาญมนตรี
 
1. นางพริดา  สุขเนตร
2. นางสอางทิพย์  ชาญสมิง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาลากุล
2. เด็กหญิงชนิสรา   หอมห่อย
3. เด็กหญิงชื่นนภา   งามเขียว
4. เด็กหญิงสุกานดา   รุ่งศรีรำไพ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ทองคำ
 
1. นายธวัช  แหวนเงิน
2. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงกานดา  คำลือ
2. เด็กหญิงภริตา  วันทะมาศ
3. เด็กหญิงมาลิสา  ศรีภา
4. เด็กหญิงยุภา  มีเพชร
5. เด็กหญิงสุวรรณภา  สัมศิริวัตร
 
1. นางปราณี  แสงตาปัน
2. นายอธิป  นามรักษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกรชนันท์  กันดิษฐ์
2. เด็กหญิงจันทร์ธิวา  คำสิงห์
3. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรจิตต์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กุยสิงห์
5. เด็กชายอนุชา  น้อย
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
2. นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กหญิงกรรณิดา   อินพิทักษ์
2. เด็กหญิงกาญจนี   ไขอ่อน
3. เด็กชายกิตติกร   นาคบรรพตกุล
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    บุญศิริ
5. เด็กชายทัศทน   บรรลัง
6. เด็กชายธนกฤต   พุทธมงคล
7. เด็กชายนครินทร์  พิพัฒนกิจ
8. เด็กชายนวิน   รุ่งโรจน์
9. เด็กหญิงนิภาพร    นิ่ม
10. เด็กหญิงปรางค์วลัย   ศิลาพงษ์
11. เด็กหญิงปิยธิดา  ยินดีรัมย์
12. เด็กหญิงพิญดา    สีทา
13. เด็กชายรัศมี   พิมพ์อักษร
14. เด็กหญิงวรรณิศา   คำหอม
15. เด็กหญิงสริดา   บุญครอง
16. เด็กชายสหรัฐ   เจ้นภูเขียว
17. เด็กชายสำราญ   คำหอม
18. เด็กชายอภิชัย   กันวิเชิญ
19. เด็กหญิงอาทิตติญา   คำหอม
20. เด็กชายเมธินทร์   สอนหมื่น
 
1. นางจรรยา   ชฎาชัย
2. นางณัฐวี   งามผลเจริญ
3. นายนเรศ   ไตรยงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  เป้าวิลัย
2. เด็กชายจักรพงษ์  ซ้อนตีบ
3. เด็กชายฐาปกรณ์  ปันปิง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  นมสาด
5. เด็กชายณัฐภูมิ  เถาว์หอม
6. เด็กชายทินกร  มิ่งจิตร์
7. เด็กชายธนพล  กาญจนศร
8. เด็กหญิงนิ่มหวาน  โสภากุล
9. เด็กหญิงประภาพร  เป้าวิลัย
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุภาการณ์
11. เด็กชายภานุสรณ์  เชิงเขา
12. เด็กชายภูธเนศ  ศรีทอง
13. เด็กชายฤทธิเกียรติ  แสงจันทร์
14. เด็กชายวิศรุต  สันประเทียบ
15. เด็กชายสุริพล  โสภากุล
16. เด็กชายสุริโย  โสภากุล
17. เด็กชายอดิศร  นนท์มิตร
18. เด็กชายอนันต์  วรรณวิจิตร์
19. เด็กหญิงอรอนงค์  เหมศิริ
20. เด็กหญิงอวัสดา  สุวิรัตน์
 
1. นางพลับพลึง  รังสินธุ์
2. นางวงวาส  ภูคำศักดิ์
3. นางวารินทร์  เสมาล้อม
4. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
5. นายวิรัติ  แก้วสุวรรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ถาวรสาลี
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงสุทธิดา   หอมรินทร์
 
1. นายพชร  พายสำโรง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติวินท์  สิงหะทุม
 
1. นางสาวมณีกาญจน์  เวียงรัตน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา   จันทรังษี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เตมีย์รัตน์
 
1. นางสุพัฒตรา  ชื่นรส
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  มหาวงษ์
 
1. นางธนัชชา  ตาชูชาติ
2. นางสมใจ  สุขะกาศี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายกฤษณะ   ขันโคกกรวด
2. เด็กชายนัตกาล   บุญตา
 
1. นางภคินี   โคตรคำ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายกิตติพร  เย็นประสพ
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงจิราพัชร  หอมประสพ
4. เด็กหญิงนิศา  ประชาตี
5. เด็กหญิงมนธิดา  คำดี
6. เด็กหญิงมาลิษา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงรจนา  บรรดาสุข
8. เด็กหญิงสายฝน  ชาวลำปาง
9. เด็กหญิงสุทธิดา  มั่นปืน
10. เด็กหญิงเกวลิน  มั่นปืน
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสกุล
2. เด็กหญิงนพมาศ  สว่างกุล
3. เด็กหญิงปาลิณี  แม่นปืน
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   แสงสาย
5. เด็กหญิงวิจิตรา   อนงค์เวช
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   คำใส
7. เด็กหญิงสิริรัตน์   ผายพิมาย
8. เด็กหญิงสุนิษา   จิตรน้อม
9. เด็กหญิงอาทิตติยา   ตาลเยื้อน
10. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์   ทององค์
 
1. นายบำรุง   ถาวรสาลี
2. นางระนอง   สนเกื้อกูล
3. นางรัดดา   ถาวรสาลี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกชกร  สายวงศ์คำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีอชูรส
3. เด็กชายกองทัพ  ปัจจา
4. เด็กหญิงกัลยาณี  รักษาวงศ์
5. เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์  พลสงคราม
6. เด็กชายขวัญเมือง  อัทศรี
7. เด็กชายจักรกฤษ  แต้มทอง
8. เด็กหญิงชาลินี  เสาวรส
9. เด็กชายณภัทร  การณ์ภักดี
10. เด็กหญิงนิโลบล  เดชมาต
11. เด็กหญิงมนทิรา  ยวนคำ
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ดำรงค์
13. เด็กชายวิษณุ  งามนิล
14. เด็กหญิงอรุณี  สีอ่อน
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานวงศ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วปริ่มปรัก
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
3. นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง
4. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกฤษณา    ประสานรัมย์
2. เด็กหญิงกาญจนา   คำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงจันทปกา   อังศุสิงห์
4. เด็กหญิงจันทิรา   ผลผาเลิศ
5. เด็กหญิงชุติมา   สีสุด
6. เด็กหญิงดารุณี   ขันทอง
7. เด็กหญิงนันทกานต์   อ่อนอุทัย
8. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
9. เด็กหญิงปิยวรรณ   ดวงรัศมี
10. เด็กหญิงพัชรา  บุญโพธิ์
11. เด็กหญิงพัชรา   สามนคร
12. เด็กหญิงวารุณี   สุขสวัสดิ์
13. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็ชรหงษ์
14. เด็กหญิงโสรยา   แสนมี
15. เด็กหญิงไอลดา  กุดนอก
 
1. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
2. นางสาวเกศญา   โพธิ์ศรี
3. นางสาวเนาวรัตน์  วิชาสวัสดิ์
4. นายเพรียวพันธ์  ประดุจพรม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวัสดีที่อยู่สุข
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางวนิดา  บัวแก้ว
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงตติยาภรณ์   พุทธสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนุสรา   โสดาราม
3. เด็กหญิงสุมาพร  สังข์กรณ์
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายรัชภูมิพงค์  พรไทย
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  งามจั่นศรี
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐ
2. นายเสกสันต์  เทศธรรมมา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พูลงิ้ว
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  วชิระพรมศักดิ์
 
1. นางประเทือง  ชมยินดี
2. นางสาวใบศรี  วงศ์สาย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายกฤตยชญ์   มาสม
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   หัวข้อ
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงวรรณา   ชำนาญรัมย์
 
1. นางนุชนารถ   วงษ์มาก
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลเนตร    คำกลอง
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงวิรันต์   ฮนทุมมา
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายพงศธร   อุดมพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์   พลภูเขียว
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. นางสาววันเพ็ญ  อุทัศน์
 
1. นายณรงค์  กันหา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงสายธาร   ทองสุข
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงกรรณนิกา  วิชาเกวียน
2. เด็กชายวีรเดช   แสนแก้ว
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงปัญญาพร   สีทา
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เงินสา
 
1. นางวาสนา  ไขกล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงฐิติมล   มณีนิล
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   เนียมเพราะ
 
1. นางสาวราตรี   ตะระการ
2. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มานพ
 
1. นางดอกไม้  หันทยุง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินพวง
2. เด็กหญิงอริศรา  ท่อนจันทร์
3. เด็กชายเดย์  เพี๊ยบ
 
1. นางกฤติกา  ตีสถิตย์
2. นายเรวัส  นิเวศรัตน์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายบุรัสกร   ศิริพันธ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   คงประเสริฐ
3. เด็กชายเมฆา   ใยบำรุง
 
1. นางวรรณภา  เริ่มศิลป
2. นางหทัยรัตน์   เรืองสวัสดิ์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายพิทักษ์พงษ์   โนนวงศา
2. เด็กชายวัฒนา   ยาสูงเนิน
3. เด็กชายอภิชาติ   สว่างกุล
 
1. นายอดุลย์   บุญขาว
2. นายเสมอกัน   สุวรรณรัศมี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงปภัสรา   วรรณกิจ
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจักรกรินทร์  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงภัทราวดี   ชุมพร
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แอบจังหรีด
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงปรียานุช   ถมยานาค
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงสุนิตา   มั่งมี
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี   มียิ่ง
 
1. นายปรีชา  นับประสิทธิ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กชายสหภพ  จำนงกิจ
 
1. นางฉวีวรรณ  รอดสุด
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพรนภา  กรินสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แอบจังหรีด
2. เด็กหญิงปรียานุช   ถมยานาค
3. เด็กหญิงปุณยนุช  นามบุตร
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  อันสมศรี
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ชุมพร
6. เด็กหญิงมณีกานต์   ดำสงวน
7. เด็กหญิงศศิณา  ธงอาษา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงทอง
9. เด็กหญิงสุนิตา   มั่งมี
 
1. นางวรนุช   ลุนภิรมย์
2. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
3. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงคุณหญิง  แย้มศรี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร์กะเทาะ
3. เด็กหญิงนฤนาฎ  เปรมานุพันธ์
4. เด็กหญิงนิตยา  ขันคำ
5. เด็กหญิงวรัญญา  ก่อศิลป์
6. เด็กชายวิชญ์วุฒิ  เสน่หา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อกลิ่น
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พวกกระโทก
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางสาวสมจินต์  เพียรพยุห์
3. นายเกษมศักดิ์  นพรัตน์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  วสุวรพงศ์
2. เด็กชายจรูญศักดิ์  โลกประโคน
3. เด็กชายชนะรัตน์  ลำเต็ม
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
5. เด็กชายพงศภัค  ภาคพิชเจริญ
6. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
7. เด็กหญิงพรอุษา  ชัยเดช
8. เด็กหญิงพรเพ็ญ  คามจังหาร
9. เด็กหญิงพันทิภา  สองพน
10. เด็กหญิงภัทร  เหลืองอ่อน
11. เด็กชายรณกฤต  ศรีเกื้อกูล
12. เด็กหญิงศิวนาถ  โพธิ์ทอง
13. เด็กชายศุภกฤต  ฤทธิ์มังกร
14. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  หมั่นกู้
15. เด็กหญิงเบญญาพร  พวงมาลัย
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  สุยะสา
2. เด็กหญิงกฤษณา  แสงสี
3. เด็กชายจิรายุ  คำสวรรค์
4. เด็กหญิงชลลดา  อินทะโสภา
5. เด็กชายธีรพล  คำปาน
6. เด็กชายธีรพัทธ์  ศรีพิศ
7. เด็กชายนที  พาหุ
8. เด็กชายบูรพา  คำพิบูลย์
9. เด็กหญิงปริณดา  สำรวย
10. เด็กชายภาคภูมิ  หล่อนสิ่ว
11. เด็กชายยุทธนา  สิงห์สวัสดิ์
12. เด็กชายยุทธนา  ไพรพร
13. เด็กชายยุทธภูมิ  เรือนแก้ว
14. เด็กชายรุ่งเรือง  อินทะโสภา
15. เด็กหญิงวรกมล  บาริศรี
16. เด็กหญิงวิจิตรา  สุริยา
17. เด็กชายสรวิศ  คำมาลา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  ผาดจันทึก
19. เด็กชายเมธิชัย  อินทะโสภา
20. เด็กชายเอกราช  ศรีโยธา
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
2. นางนิภา  คำมาลา
3. นางรุ่งทิพย์  เรือนใจมั่น
4. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย
5. นายวิชิด  ศรีพิศ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายวิธวุฒิ   จันทะมา
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   จันทร์สีนวน
 
1. นายสุวิทย์   ยันอินทร์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภาคภูมิทอง
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายบัลลังค์   ปุยฝ้าย
 
1. นายกิตติชัย   ปลอดประโคน
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวิสสุตา   ดอกคำ
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์   กันพงษ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลำน้ำ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงปทิตตา  การรัมย์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายเอกวิทย์  นาทุ่งมน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ดาวเรือง
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงจิตตรา  โรงหิรัญ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
111 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์แกม
2. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์มนต์
3. เด็กหญิงกำไล  กันเมฆ
4. เด็กชายกีต้า  เกตุพงษ์
5. เด็กหญิงขนิษฐา  ประจุทรัพย์
6. เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิศ
7. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
8. เด็กหญิงชนิภา  เพชรเทศ
9. เด็กชายณัฐกมล  นิลชะนะ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิทย์เวทย์
11. เด็กหญิงตติยา  โพธิหมาก
12. เด็กชายตลุธร  อยู่คง
13. เด็กหญิงตวงทอง  ใจตรงสัตย์
14. เด็กหญิงทิพกร  พักน้อย
15. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
16. เด็กหญิงนาราภัทร  ดีนวน
17. เด็กหญิงนิดา  คงแถลง
18. เด็กชายนิภัทร์  อุ่ม
19. เด็กหญิงบัวชมพู  วานุนาม
20. เด็กหญิงปราณี  ทูคำมี
21. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่ประพิส
22. เด็กหญิงปิ่นมณี  พักน้อย
23. เด็กชายพรประสิทธิ์  พันธฤทธิ์
24. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
25. เด็กหญิงพิมพา  แซมโอ
26. เด็กชายพีระทัต  ฟุเฟื่อง
27. เด็กหญิงลักษิกา  กิจเชื้อ
28. เด็กชายวินัย  มากกว่าวงค์
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไวการ
30. เด็กชายสนธยา  ปรีดาพันธ์
31. เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธจิต
32. เด็กหญิงสุภาวัลว์  ชาววาปี
33. เด็กชายอดิศักดิ์  มั่นปืน
34. เด็กหญิงอนัญญา  วงค์พนม
35. เด็กชายอังคาร  คำสนิท
36. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
37. เด็กชายเชิดชาย  เย็นประสพ
38. เด็กชายเดชาธร  เทียมสงวน
39. เด็กชายเทพทัต  จันทร์วิเศษ
40. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางบุปผา  หันทยุง
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นายวรพจน์  จูเภา
5. นางสุภัชชา  ช่วยพันธ์
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
 
112 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกษมศรีวิทยา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมสุด
3. เด็กหญิงณุชธิตา  สังคะ
4. เด็กชายธรรมวัตร  เอี่ยมโคกสูง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สุภาพ
6. เด็กชายรชานนท์  เพชรปลั่ง
7. เด็กชายอดิเทพ  ชมพู
8. เด็กหญิงไอรดา  ชมกิจ
 
1. นางวารุณี  นามเมืองปักษ์
2. นางสาวอัญชลี  ฉวีศักดิ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจิรนันท์  นามพันธ์
2. เด็กชายธิยากร  พลภูเขียว
3. เด็กชายนัทพงษ์  ประเวระภัย
4. เด็กหญิงปนิดา  ทศไกร
5. เด็กหญิงพรรณิภา  สงวนพล
6. เด็กชายพีรพล  บัวคำ
7. เด็กหญิงรติณัฐ  บุญมา
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มาม่วง
 
1. นายนพดล  พวงหิรัญ
2. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
114 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ขืนเขียว
2. เด็กหญิงวาฐิตา  เกษมสุข
3. เด็กหญิงอรทัย  กองใจ
4. เด็กหญิงเกนิกา  วิเศษชัย
5. เด็กหญิงเกศราพร  เจนดง
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตะโกจีน
 
1. นางสาวปัทมา  คล่องวิเชียร
2. นางสาวรัตนา   บำรุงจันทร์
3. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกุลวรา  ต่างพันธ์
2. เด็กหญิงณิชยา  ภาคพรม
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ชนะเกตุ
4. เด็กหญิงนภาพร  หงษ์เจริญ
5. เด็กหญิงพิราพร  ดอนกัณหา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุธิตา  พายไธสง
8. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
2. นางพรประภา  นาดี
3. นางสาววันวิสาข์  ทับประโคน
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกมลเนตร    พุทธแสง
2. เด็กหญิงชุติมา   ชะนะชัย
3. เด็กหญิงปวีลดา   ปุยฝ้าย
4. เด็กหญิงมณฑิตา   โสมสิ่ง
5. เด็กหญิงรจนา   ไชยรบ
6. เด็กหญิงอรุณี   บุญศักดิ์
7. เด็กหญิงเพียงดาว   อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรุน   ทองนำ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกฤติมา  บาลี
2. เด็กชายจิรานุพนธ์  แท่นทอง
3. เด็กชายจีระเดช  แสนสุรินทร์
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุดี
5. เด็กหญิงณัฐนน  ม้อมพะเนาว์
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ร่วมกุล
7. เด็กชายธีรศักดิ์  เอนกศักดิ์
8. เด็กหญิงนก  กิ้นบุราณ
9. เด็กหญิงนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
10. เด็กชายบุญรอด  ดาคำ
11. เด็กหญิงประวรรณา  เลือดน้ำเค็ม
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลือดน้ำเค็ม
13. เด็กหญิงศศิตรา  บุญขันธ์
14. เด็กหญิงศุจีภรณ์  สมน้อย
15. เด็กชายสมชาย  จึงกลาง
16. เด็กชายเอกรินทร์  อาตศัตรู
 
1. นางคำพันธุ์  ตุลากัน
2. นางณัตตยา  ทองขอน
3. นางสาวพรพิมล  จันทร์เรืองศรี
4. นายวิรุน   ทองนำ
5. นางสังวาลย์  เหมพรหม
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกิจติวัฒน์  ศรีสุข
2. เด็กชายคมสรรณ์  อรุณศรี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาศรี
4. เด็กชายจิรสิน  จันทร์พวก
5. เด็กหญิงฐิตาพร   สำราญใจ
6. เด็กหญิงณัฐญา   ป้องปิด
7. เด็กหญิงธิดาพร   ชินแก้ว
8. เด็กหญิงธีรารัตน์   จันทร์สว่าง
9. เด็กหญิงนพจิรา   รอดทุกข์
10. เด็กชายนิวัฒน์  สมัคดี
11. เด็กชายบุพกร  ดำดี
12. เด็กชายภาคิน  พิทักษา
13. เด็กหญิงรัตนา  ศิริขัน
14. เด็กหญิงเกศริน   เย็นจิตต์
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ภูมิแกดำ
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
4. นายอดิศักดิ์   พันพะยูร
5. นางสาวอนงค์นารถ  ดวงสูงเนิน
 
119 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายฉัตรชัย   อุดมภักดี
2. เด็กชายภานุวัตร   ทับศรี
3. เด็กชายสุทธิชาติ   ล่ามกระโทก
4. เด็กชายเกรียงไกร   จันนอก
5. เด็กชายโชคชัย   สุทธิรณ
 
1. นายอเนก   ปั่นกลาง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทัศสารัมย์
2. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสน
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  เพ็ชรใสดี
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. นายภานุ   สุขพูน
2. นายสิทธิพล   กันรัมย์
3. นายสุรวัฒน์   ศรีแก้ว
 
1. นางรวยรินทร์   อิทร์ประสงค์
2. นายวิสุทธิ์   กุลศิริ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายธนพล  คำอ่อน
2. เด็กชายบุญช้าง  จังมีนา
3. เด็กชายอนุสรณ์  สีกา
 
1. นายวรรณชัย  กิจควร
2. นางวิจิตรา  พานิชย์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   นิลประกาศ
2. เด็กชายณัฐพล  พานจันทร์
3. เด็กชายพรชัย   ถีระวงษ์
 
1. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
2. นายสุพจน์   ณรงค์เพชร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   เย็นอุดม
2. เด็กหญิงทิพานันท์    ตรีกูต
3. เด็กหญิงผกาวดี   คะเชนเนียม
4. เด็กหญิงพงศ์นภา   ทองหย่อน
5. เด็กหญิงภัทรลดา  อาษาภักดิ์
6. เด็กหญิงอนุธิดา   ลอมดอน
 
1. นางสาวทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
2. นางสำเนียง    วงสุริย์
3. นางเพียงเพ็ญ  ภูวงษ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   อุ่มสะเดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฉวีรัมย์
3. เด็กหญิงณิชกานต์   อุ่มสะเดา
4. เด็กหญิงปิยะมาศ   มิดชิด
5. เด็กชายภาณุพงศ์   สวัสดี
6. เด็กหญิงสิดาพร   บุญยงค์
 
1. นางทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
2. นางสำเนียง   วงสุริย์
3. นางเพียงเพ็ญ  ภูวงษ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกรรณิการณ์  วงษ์เศวตมนตรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบนางแย้ม
3. เด็กหญิงเบญจมินทร์  อรัญเจริญยิ่ง
 
1. นางกานต์ชนก  ศรีสุข
2. นางรัตนาวดี  ยิ่งไพเราะ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุตรกุล
2. เด็กชายชาญชนะ  มหาอุป
3. เด็กชายสมคิด  หวังผล
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วังสระ
2. เด็กชายธนากร  งามประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เพลินบุญ
 
1. นางพรพี  ดุจเฉลิม
2. นางวรรชุรี  คูเจริญไพบูลย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายบดินทร์  ชายทุ่ย
2. เด็กหญิงภาวินี  บุตรแสง
3. เด็กหญิงวิรดา  กิจโส
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชุติมา   คำสุขดี
2. เด็กหญิงสุพรรษา   สีไส
3. เด็กหญิงอรพิน  พลแก้ว
 
1. นางพวงทิพย์   เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ   ปริมานนท์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงน้ำทิพ   ขำดี
3. เด็กหญิงเกษราพร  เกิดสันเทียะ
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
2. นางมิ่งขวัญ  แป้น
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงพิยดา    แสนวังรี
2. เด็กชายสิทธิโชค   เพชรดาพงศ์
 
1. นางสาววรรณิษา   กิ่งแก้ว
2. นายโชติพัฒน์   กันพูล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงขวัญนภา   หนูพวก
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์   สามารถ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชมเชื้อ
 
1. นางพวงทิพย์  เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกรรจนาพร  สุวรรณสุขา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ฉ่ำดำ
3. เด็กหญิงธนัชพร  เพชรเพิ่มศรี
 
1. นางยินดี  เขียวคล้าย
2. นางสุชาตา  จันทร์คลาย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแจง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงขวัญจิต  มั่นจิต
3. เด็กหญิงศุภานิช  บุญม่วง
 
1. นางนงนุช  สุราฤทธิ์
2. นางสายสมร  โอสถ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชมภูนุช   รักศรี
2. เด็กหญิงนิลวรรณา   คงแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เข็มมาก
 
1. นางพวงทิพย์  เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงกมลชนก   ทองรอด
2. เด็กหญิงรำพึง   ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ   ขันทอง
 
1. นางสมปอง   รสหอม
2. นางหทัยรัตน์   เรืองสวัสดิ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   แสนสุข
2. เด็กหญิงสุริชา   ปิ
3. เด็กหญิงอรอนงค์   พูวงษ์
 
1. นางเรืองไร   คงพันทระ
2. นางเอมสิรี   สมใจ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายวุฒินันท์  ประเสริฐสรรค์
2. เด็กชายสหรัฐ  ตุ่นสระน้อย
 
1. นายวรวัฒน  วิชิตกิ่ง
2. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ห่วงจริง
2. เด็กชายอานนท์  คูณมี
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นางสาวศันสนีย์  สุภาษิต
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เกษมศรีวิทยา
2. เด็กหญิงพัชรญา   ดวงศรี
 
1. นางสาววรรณิษา   กิ่งแก้ว
2. นายโชติพัฒน์   กันพูล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาพร   สร้างการนอก
2. เด็กหญิงอาทิตญา   เทศวงษ์
 
1. นางสาวรวงนภา   โอดรัมย์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงธนัชชา   วงค์ทำเนียบ
2. เด็กหญิงภัทรลภา   นิลขันธ์
3. เด็กหญิงศุภมาส   เย็นแย้ม
 
1. นางสาวทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
2. นางสำเนียง    วงสุริย์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองสุก
2. เด็กหญิงสุภาวดี   กุลประกอบ
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
2. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกิตติ   กันสอน
2. เด็กชายนรวีร์   จันดาหัวดง
 
1. นายรณภูมิ   หนองพร้าว
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายชญานนท์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายทิรากร  ตีสถิตย์
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงพรชิตา   บัวเลย
2. นางสาวละอองดาว   เจริญวงศ์
 
1. นางสุภาวดี  ประเสริฐสรรค์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วยา
2. เด็กชายอรรณพ  ลุงวงค์
 
1. นางสาววาสนา  สีลุน
2. นายเกษมศักดิ์  นพรัตน์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายพัชรพล  พันโท
2. เด็กหญิงศิริยากร  ทอนวิลัก
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
 
1. นางคุณากร  รัตนจีนะ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลมงาม
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ขำหงิม
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงธรรมิกา   สำราญกิจ
 
1. นางธัญรัตน์   เพลินหัด
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายญาณกร   เชยประเสริฐ
 
1. นางปราณี    มิตรสงเคราะห์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ใสพระเพลิง
 
1. นางรภิสรา   ใยบัว
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กชายบรรณสรณ์   อินทร์กัณหา
 
1. นายวิชัย   นนทการ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เปรี่ยมสุข
 
1. นางสาวศิริพร   ใจประเสริฐ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวพิชานันท์  พันธุโกวิท
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงสุนิตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  แหลมประโคน
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
2. เด็กหญิงปทิตตา  การ์รัมย์
3. เด็กชายวรัญชัย  หาญบรรกิจ
4. เด็กชายอภิรพัตน์  ทันไชย
5. เด็กหญิงอัมพรรัตน์  บุญเศษ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
2. นายธานินทร์   มังกร
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงนิสา    ตันสเถียร
2. เด็กหญิงอัญชิสา    ดอนสกุล
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
2. นางสุภา   บรรลือคุณ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีระพงศ์  พรรณรงค์
2. เด็กหญิงอรอุมา  สุขโส
 
1. นางสาวบุผาสวรรณ์  น้อยนิล
2. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายธนกร   กมลมาลย์
2. เด็กชายรังสรรค์   คูณมี
3. เด็กชายวรายุทธ   วายลม
4. เด็กชายวศิน   ทองพระภักดิ์
5. เด็กชายสรศักดิ์   เข็มสันเทียะ
6. เด็กชายสุรชาติ    แจ่มใส
 
1. นางทิวาพร   หอมเย็น
2. นางสาลิณี    ประเสริฐสุข
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายชัยชนะ   ภิญโญวงศ์
2. เด็กหญิงมาลัย   ออย้อย
3. เด็กหญิงยุพา   สระรัมย์
4. เด็กชายรัชชานนท์   ศรีคูณ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สาโรจน์
6. เด็กชายเสกสรรค์   สิงห์เพชร
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
3. นายไพรัช   เสาธงใหญ่
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายธีรพงษ์   จงกระโทก
2. เด็กชายประกาศิต   บัวบุญชู
3. เด็กชายพนัศชัย   อัมพร
4. เด็กชายภัทราวุธ   แกมมะณี
5. เด็กชายวีรศักดิ์   เพิ่มอุดม
6. เด็กชายศุภชัย   เพ็งบุญโสม
7. เด็กชายอนันตศักดิ์   ขาวแดง
8. เด็กชายอนุชิต    แกมนิล
 
1. นายนัทธพงศ์   ดัดถุยาวัตร
2. นายวสันต์   เผือกพันธ์
3. นายเกษมศักดิ์   นพรัตน์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ยืนยั่ง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  หันชนะ
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ลึกลือ
4. เด็กชายวัชรพล  ดวงตะขบ
5. เด็กชายสิทธิชัย  มั่นภักดี
6. เด็กหญิงสุปรียารัชน์  ชอบกิจการ
7. เด็กชายสุวิชา  งาสระน้อย
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เกศศรี
9. เด็กหญิงอรไพลิน  ทักษิณ
10. เด็กหญิงอารยา  ศรีถาพร
 
1. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
2. นายภัคพงษ์  จันทวโร
3. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงกาญจนา  โชติอุดม
2. เด็กหญิงจุฑามณี  มากสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพรธีรา  สังข์จีน
4. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
5. เด็กหญิงวรรธนันท์  ตติยก้องเกียรติ์
6. เด็กหญิงวัลลภา  ช่างเจริญผล
7. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  มีอาษา
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
2. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกาญมณี   ประดับสุข
2. เด็กหญิงขวัญนภา   จันทร์สอน
3. เด็กชายคมกริช  ทองมี
4. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
5. เด็กหญิงสุมิตตรา   พรมมา
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นางวีรยา   ยอดอาษา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ชม
2. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
3. เด็กหญิงอภัสรดา  พรมประเสริฐ
 
1. นางดุลภากร  เจียมตน
2. นางประจวบ  ฃ่างต่อ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายภูรินทร์  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ปุระพรม
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
2. นางกาลกนก  โพธิ์งาม
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงกัณฐภรณ์    พิมพ์ภาค
2. เด็กหญิงพิญาดา   โพธิ์ศรีสุข
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ถนอมเชื้อ
 
1. นางประภารักษ์   นกศิริ
2. นางรานี  รุนสีงาม
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
2. เด็กชายสุริยะ  ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญจวง
 
1. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
2. นางอรพิน  คงหมุน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายพงษ์เพชร   โสดาราม
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   เขียวสอาด
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัชชา  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
2. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายคมคาย  สุวรรณศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  สอนกลาง
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
2. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สีสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ   จันทร์ผอง
 
1. นางสาววัลลภา  ปันส่วน
2. นางสาวหทัยรัตน์  พุฒศรี
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เย็นอนงค์
2. เด็กหญิงแสงดาว  บุญเตา
 
1. นางเพียงเพ็ญ   ภูวงษ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายวราพงษ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุประภาดา  ทรงสุข
 
1. นางกัลยา  โพธิ์งาม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กิตติชัยฤทธิ์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุบัว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ท่าอุดม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายคเชนทร์   วันนิจ
 
1. นายวิชัย  คชาวงษ์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกชกร  กุหลาบเพ็ชร
2. เด็กหญิงกมลชนก  กันดิษฐ
3. เด็กชายกฤษฎา  สวนพลู
4. เด็กหญิงกวินทิทพย์  น้ำแก้ว
5. เด็กชายกษิดิ์เดช  เอี่ยมศิริ
6. เด็กชายจักข์กริน  ดีสนอง
7. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีทิพย์
8. เด็กชายชนะพล  ไพอรัญ
9. เด็กหญิงชมพูนุท  จำปาทอง
10. เด็กชายชัยภพ  กร่อยกระโทก
11. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วจันทร์
12. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือจันทึก
13. เด็กหญิงช่อผกา  ผาสุข
14. เด็กหญิงญาศิณี  เต็มมาก
15. เด็กชายฐานันดร  แปลงสาร
16. เด็กหญิงณฐิตา  เย็นยิ่ง
17. เด็กชายณรงค์เดช  เพ็ชรสมบัติ
18. เด็กหญิงณรินพิชชา  สายทอง
19. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  ทามัน
20. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยภูธร
21. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีลาภ
22. เด็กชายทวิชาติ  จรรโลงบุตร
23. เด็กหญิงธนภร  พิมพ์กิจ
24. เด็กชายธนิสร  ขันอาสา
25. เด็กชายธันวา  ไกลกลิ่น
26. เด็กชายธีรกานต์  ชาญสมิง
27. เด็กหญิงนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
28. เด็กหญิงนภัทร  ธนะโรจชูเดช
29. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุภาพ
30. เด็กชายนำชัย  แช่มช้อย
31. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีรุจ
32. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ไทยธวัช
33. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ฮวบกระโทก
34. เด็กชายปฏิพัทธิ์  วงค์มณี
35. เด็กชายปรมี  มหา
36. เด็กหญิงประภัทรา  ช่อชบา
37. เด็กชายปรเมษฐ  สังข์พยัคฆ์
38. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชโค้น
39. เด็กชายพงศพัค  สุขประสงค์
40. เด็กชายพงศพัส  สุขประสงค์
41. เด็กหญิงพชรภา  แก่นทองเจริญ
42. เด็กหญิงพรพิมล  หลวงลาด
43. เด็กหญิงพลอยชนก  ศิลาสูงเนิน
44. เด็กชายพัชรพล  ลัดลอย
45. เด็กหญิงพัชราภา  นาคประไพ
46. เด็กหญิงพัชรี  คำแจ่ม
47. เด็กหญิงพัณณชิตา  บัวไข
48. เด็กหญิงพิชญาดา  มงคลยง
49. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  บุญจันกุล
50. เด็กหญิงภัทราภร  ศรีประสาน
51. เด็กหญิงภาณุมาศ  ปานสิงห์
52. เด็กหญิงมณีวรรณ  รุ่งรัศมี
53. เด็กหญิงมานิตา  อินทรโชติ
54. เด็กชายรัตนชัย  โกสุม
55. เด็กชายวชิรวุธ  ศรีเมือง
56. เด็กชายวรชิต  วงค์มณี
57. เด็กชายวรภพ  สวัสดี
58. เด็กหญิงวรรณพร  วงษ์เส็ง
59. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุพรม
60. เด็กหญิงวริศรา  ชาววาปี
61. เด็กชายวัชรพงษ์  กลิ่นจันทร์
62. เด็กหญิงวิจิตรา  ประยูรเธียร
63. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ใยนะพรม
64. เด็กหญิงวิลาสินี  สวนพลู
65. เด็กหญิงศกลรัตน์  จันทร์ภักดี
66. เด็กหญิงศรัณย์กร  เวียงย่างกุ้ง
67. เด็กชายศราวุธ  ชาววาปี
68. เด็กหญิงศศิกานต์  ไกรยะเกศ
69. เด็กชายศาสตรา  มาสารี
70. เด็กหญิงศิริกัญญา  จันทร์ธรรม
71. เด็กหญิงศิริประภา  วรคำ
72. เด็กหญิงศิริพร  โคตะรักษ์
73. เด็กหญิงศุภธิดา  สมศรี
74. เด็กชายสนธยา  สายสมร
75. เด็กชายสรวิศ  สุภาพ
76. เด็กชายสิทธิโชค  สติมั่น
77. เด็กชายสิรดนย์  คนยงค์
78. เด็กหญิงสิรีนุช  อินทร์ประสงค์
79. เด็กหญิงสุชาดา  บัวคง
80. เด็กชายสุธี  สีสมุทร
81. เด็กหญิงสุภาพร  จำปาทิพย์
82. เด็กหญิงสุภาวดี  นันกระโทก
83. เด็กชายสุรพัฒน์  อินเกิด
84. เด็กหญิงสุรีย์พร  นนท์ประเสริฐ
85. เด็กหญิงอทิติยา  เหลือเจริญ
86. เด็กหญิงอธิชา  ยะถาคาร
87. เด็กหญิงอรนฤมล  วิชิตมงคล
88. เด็กหญิงอรุณกมล  กิ่งนอก
89. เด็กหญิงอัมรา  สิทธิพันธ์
90. เด็กชายอุดมศักดิ์  แซ่โซว
91. เด็กหญิงเขมจิรา  ฉุนหอม
92. เด็กชายเจตษนัย  ลาดบัวขาว
93. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  ศิลาผอง
94. เด็กหญิงเมธาพร  ท้าวมะตรี
95. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เตโช
96. เด็กชายเอกกวี  เจริญนิช
97. เด็กหญิงโสภิตา  สุขหลวง
 
1. นายกิติ  แผ่วตะคุ
2. นางชุติมา  อินทร์ประสิทธิ์
3. นางสาวประภาศรี  สงวนดี
4. นางวนิดา  วันสาสืบ
5. นางสาวสายทอง  สาสวด
6. นางสาวออมทรัพย์  นนท์ประเสริฐ
7. นายอินทวรรณ  ไทยธวัช
8. นางสาวอุใลพร  สมคะเน
 
182 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส
 
1. นางสุขธิดา  วจีสุนทร
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายประมุข  เกษา
2. เด็กหญิงมนัสยา  สิงห์แก้ว
3. เด็กชายรโน  จัน
 
1. นางทิวาพร  สุมิ่งสาลี
2. นางสาวนิตยา  วงษา
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลประกาศ
2. เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตันตระกูล
 
1. นางวาริณี  ศรีเจริญ
2. นางสุนีย์  ใจชื่น
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายสนันต์  ยอนสุข
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองย่น
 
1. นางศิริวรรณ  นาคเสน
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายวรชิต  สินจังหรีด
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแส์ง 1. เด็กชายวันดี  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  เสือพงษ์ใหญ่
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายธวัชชัย  คุณประเสริฐ
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ทองย่น
 
1. นางสาวอรวรรณ์   เสือโคร่ง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงวาสนา  ฟองเกิด
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงชิดชนก  อัมพวัน
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จำปาทิพย์
 
1. นางสาวสิริวรรณ  เลี่ยมพักตัว
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แอบสมตัว
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  พรมเดช
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กี่โหง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
2. นางเยาวพาณี  มะปรางค์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะสอ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ธาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
 
1. นายนายมงคลชัย  ช่างต่อ
2. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายถารัตน์  ผลาศักดิ์
2. เด็กหญิงทัตพิชา  เทศชวน
 
1. นางเนตรนภิส  น้อยมี
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายสมเดช  ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กชายสิรภัทร  เปล่งนอก
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
2. นางราตรี  มุลาลินน์
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อยู่แจ้ง
2. เด็กชายสมพงษ์  ผิวอินทร์
 
1. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายวสันต์  พินิจมนตรี
2. เด็กชายศิริชัย  จูงพันธ์ท้าว
 
1. นางรุ่งนภา  เศษสุวรรณ
2. นางสาวศิริรัตน์  เย็นแม้น
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สุริยบุตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมหวาน
 
1. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาววิลาวัลย์  หอมนิยม
 
202 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงพิมพาพร  นาคประเสริฐ
2. เด็กชายสมิทธ์  สมวงค์
 
1. นางธนัชชา   ตาชูชาติ
2. นางสมใจ  สุขะกาศี
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายศุกร์ภัทร  นิพรรัมย์
2. เด็กหญิงสุชาดา  เหลืองอ่อน
 
1. นายไพรัช   เสาธงใหญ่
 
204 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กชายคมสันต์  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฝอยจะโป๊ะ
4. เด็กชายณัฐพล  นาคูณ
5. เด็กหญิงพรนภา  คำภา
6. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวชนาภา  คำดี
2. นางสาวแสงระวี  พันธุ์ชมภู
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กชายปราโมทย์  ดวงสวัสดิ์
 
1. นางพเยาว์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายศุกร์  ไวคิด
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  หลอดแก้ว
 
1. นางสาวชวิศา  บอนไธสง
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนละออง
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงฐิติมา  หมอกพรหม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมหึก
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงธัญมน  ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายมงคล  กระแสโสม
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงกรณ์วิกา  บุญมี
2. เด็กหญิงปริตา  ทังไธสง
3. เด็กชายวิชัย  โนนบุ
4. เด็กหญิงอริษา  กันอาน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองชิต
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญปืน
2. เด็กหญิงรัตนา  โง้วเส็ง
3. เด็กชายอนุภัทร  แม่นปืน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายดนัย  ขุนเภา
2. เด็กชายลม  จันลี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุนหาญ
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ปานทอง
2. เด็กหญิงชนากานต์  สามารถ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  งามสนิท
 
1. นางสาวจงรักษ์  กงจีน
2. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงจินดา  หอมประภา
2. เด็กชายทศพล  บุญธานี
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  แจ้งกูล
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  มีพร้อม
2. เด็กหญิงภานุมาศ  คชรินทร์
3. เด็กหญิงวรรณวลี  นิเวชกุล
 
1. นางสาวดาวไสว  นามอินทร์
2. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ปานทอง
2. เด็กหญิงชนากานต์  สามารถ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  งามสนิท
 
1. นางนพรัตน์  เย็นจิต
2. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีทา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สีทา
3. เด็กชายอุทัย  จีนโน
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
2. นายเกริกชัย  วงษ์ชัยแย้ม
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายยศพร  วรรณกิจ
2. เด็กชายรัฐพล  หวังกว้างกลาง
3. เด็กชายสหภาพ  สีทา
 
1. นางสาวสุทธิตา  แกมรัมย์
2. นางสาวอัจฉรา  สวามิชัย
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  นพเคราะห์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  อยู่แจ้ง
3. เด็กหญิงศิริพร  เพิ่มพร
 
1. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
2. นางพัทธนันท์  วิชัยรัมย์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายพงศกร  สังข์ชม
2. เด็กชายวรัญญู  ฤทธิ์ศิริ
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นายสุชาติ  บานเย็น
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ฟันทอง
2. เด็กชายพลสิทธิ์  คะนารัมย์
 
1. นางนลินรัตน์  กองเทพ
2. นางสาวสุมาลี  วงค์พนม
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายจตุรวิทย์  พงษ์นิล
2. เด็กชายณรงค์ทรรศ  เกาแกกุล
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศักดิ์เจริญกิจ
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายกล้า   ลือคำหาญ
2. เด็กชายภูชิต  โสภาค
3. เด็กชายสิทธิเดช  ชินคำ
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   จันทร์คำสี
2. เด็กชายชฎาธรณ์  บัวรินทร์
3. เด็กหญิงเรืองทิพย์  ห่ามผักแว่น
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต