หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   24 ส.ค. 2556   25 ส.ค. 2556   26 ส.ค. 2556   1 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232-233 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 3 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
8 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 (ทีมที่ 1-12) ห้อง 112 (ทีมที่ 13-24) 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 - 134 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
15 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
16 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 13.00-16.30
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 2 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 2 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง com 1 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 3 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 3 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 ห้องประชุมหลวงปู่ดี อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ห้องประชุมหลวงปู่ดี อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 ห้องประชุมหลวงปู่ดี อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ อาคาร 2 ชั้น 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ห้องเล็ก) อาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ห้อง 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
10 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมโพธสุธน 24 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมโพธสุธน 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามฟุตบอล ร.ร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล ร.ร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล ร.ร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 24 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]