หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   24 ส.ค. 2556   25 ส.ค. 2556   26 ส.ค. 2556   1 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
8 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
10 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 1 สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
8 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
9 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 3 25 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
11 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
12 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
13 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สพ.1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
14 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง com 1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.00
15 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง com 1 25 ส.ค. 2556 09.00-16.00
16 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 2 25 ส.ค. 2556 09.00-12.00
17 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง com 1 25 ส.ค. 2556 9.00 - 16.00
18 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง com 2 25 ส.ค. 2556 09.00-12.00
19 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 25 ส.ค. 2556 9.00 - 15.00
20 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 25 ส.ค. 2556 09.00-15.00
21 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 25 ส.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
2 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
3 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
4 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
5 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
6 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 25 ส.ค. 2556 09.00-16.30
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 25 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 อาคาร 3 (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 3 ห้อง พระธรรมฯ 25 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ห้องประชุมศูนย์รวมใจ ห้อง 25 ส.ค. 2556
26 ส.ค. 2556
ลำดับที่ 11 - 17
09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี บริเวณอาคารโดม ร.ร.อนุบาล สพ. 25 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี บริเวณอาคารโดม ร.ร.อนุบาล สพ. 25 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]