หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   24 ส.ค. 2556   25 ส.ค. 2556   26 ส.ค. 2556   1 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส อาคาร 3 ชั้น 2 สพป.สพ.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส 3 ชั้น 2 สพป.สพ.1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ 3 ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ 3 ชั้น 2 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 13.00-16.30
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ห้องประชุมหลวงปู่ดี อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สพ.1 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
17 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
18 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
19 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
20 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
21 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
22 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
23 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
24 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
25 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
26 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
27 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
28 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
29 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
30 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
31 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
32 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
33 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
34 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
35 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
36 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
37 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
38 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30
39 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 1 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]