หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 066 โรงเรียนกฤษณา 13 31 23
2 071 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 3 8 3
3 055 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 0 0 0
4 077 โรงเรียนบางปลาม้า 14 26 21
5 085 โรงเรียนบางแม่หม้าย 13 22 20
6 054 โรงเรียนบ้านกิโลแปด 0 0 0
7 125 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 2 1 1
8 143 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 0 0 0
9 053 โรงเรียนบ้านดอนโพ 33 49 45
10 142 โรงเรียนบ้านตลาดวังหว้า 0 0 0
11 056 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 32 83 42
12 028 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 0 0 0
13 087 โรงเรียนบ้านรางทอง 5 10 8
14 128 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 17 23 20
15 051 โรงเรียนบ้านหนองขาม 7 9 7
16 139 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
17 061 โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 0 0
18 059 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
19 126 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 19 36 29
20 120 โรงเรียนบ้านหนองเพียน 0 0 0
21 058 โรงเรียนบ้านหลักเมตร 0 0 0
22 135 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 0 0 0
23 080 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 35 55 40
24 063 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 3 19 8
25 045 โรงเรียนวัดกุฎีทอง 0 0 0
26 072 โรงเรียนวัดขวาง 0 0 0
27 114 โรงเรียนวัดคลองโมง 1 6 3
28 027 โรงเรียนวัดคันทด 0 0 0
29 103 โรงเรียนวัดคูบัว 5 7 6
30 074 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 0 0 0
31 049 โรงเรียนวัดจำปี 0 0 0
32 076 โรงเรียนวัดชีปะขาว 0 0 0
33 091 โรงเรียนวัดช่องลม 30 59 43
34 144 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 0 0 0
35 088 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 0 0 0
36 036 โรงเรียนวัดดอนกลาง 0 0 0
37 104 โรงเรียนวัดดอนขาด 0 0 0
38 102 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 10 14 10
39 007 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
40 123 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 0 0 0
41 117 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 0 0 0
42 014 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 0 0 0
43 009 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 25 38 36
44 105 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 8 16 10
45 075 โรงเรียนวัดดารา 3 6 3
46 101 โรงเรียนวัดดาว 0 0 0
47 095 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 8 13 11
48 096 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 0 0 0
49 112 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 10 22 15
50 003 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 0 0 0
51 137 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 5 13 9
52 107 โรงเรียนวัดบางจิก 0 0 0
53 069 โรงเรียนวัดบางเลน 13 23 18
54 086 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 0 0 0
55 110 โรงเรียนวัดบึงคา 10 18 15
56 124 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 0 0 0
57 121 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 22 60 34
58 082 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 0 0 0
59 029 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 0
60 034 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะออก 3 1 1
61 031 โรงเรียนวัดประชุมชน 7 7 7
62 134 โรงเรียนวัดปลายนา 26 47 28
63 070 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 4 7 6
64 122 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 0 0 0
65 127 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 28 50 43
66 090 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 17 33 20
67 047 โรงเรียนวัดพระธาตุ 17 44 26
68 042 โรงเรียนวัดพร้าว 10 20 10
69 136 โรงเรียนวัดพังม่วง 6 17 10
70 005 โรงเรียนวัดพันตำลึง 4 4 4
71 039 โรงเรียนวัดพิหารแดง 0 0 0
72 025 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 5 11 10
73 146 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 3 7 6
74 148 โรงเรียนวัดยาง 14 19 14
75 037 โรงเรียนวัดรางกะทุ่ม 0 0 0
76 092 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 0 0 0
77 067 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0
78 046 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 33 62 52
79 048 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 12 41 23
80 013 โรงเรียนวัดลาดตาล 17 63 28
81 109 โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 0 0 0
82 145 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 0 0 0
83 073 โรงเรียนวัดลานคา 2 3 3
84 079 โรงเรียนวัดลำบัว 18 30 20
85 040 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 13 26 14
86 041 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 62 110 77
87 098 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 15 39 20
88 004 โรงเรียนวัดวังพระนอน 34 58 54
89 131 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 4 15 6
90 132 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 0 0 0
91 078 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 13 18 18
92 030 โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 0 0 0
93 089 โรงเรียนวัดศุขเกษม 0 0 0
94 015 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 3 3 3
95 064 โรงเรียนวัดสวนแตง 22 39 29
96 038 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
97 065 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 39 70 53
98 100 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม 0 0 0
99 140 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 0 0 0
100 119 โรงเรียนวัดสามจุ่น 8 12 10
101 016 โรงเรียนวัดสามทอง 2 2 2
102 115 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 15 24 21
103 060 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 14 25 16
104 108 โรงเรียนวัดสาลี 8 14 12
105 052 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 0 0 0
106 094 โรงเรียนวัดสุขเกษม 3 8 5
107 017 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 0 0 0
108 050 โรงเรียนวัดหนองโสน 0 0 0
109 002 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 0 0 0
110 022 โรงเรียนวัดหัวไผ่ 0 0 0
111 116 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 5 15 7
112 113 โรงเรียนวัดองครักษ์ 7 10 7
113 011 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 3 9 6
114 006 โรงเรียนวัดอู่ยา 0 0 0
115 141 โรงเรียนวัดเกาะ 1 1 1
116 057 โรงเรียนวัดเขาดิน 14 24 18
117 133 โรงเรียนวัดเถรพลาย 11 20 18
118 129 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 9 18 11
119 083 โรงเรียนวัดเสาธง 20 32 29
120 111 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 0 0 0
121 130 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (ศรีประจันต์) 10 20 12
122 021 โรงเรียนวัดแก้ว 9 25 15
123 001 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 23 44 31
124 068 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 0 0 0
125 093 โรงเรียนวัดโบสถ์ 12 20 11
126 026 โรงเรียนวัดโพคอย 0 0 0
127 099 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 13 26 19
128 032 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 5 5 5
129 118 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 16 38 25
130 084 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 9 24 15
131 012 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 6 7 6
132 138 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1 2 2
133 010 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 5 15 9
134 035 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 0 0 0
135 097 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 0 0 0
136 062 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 10 19 15
137 008 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 3 12 5
138 106 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 0 0 0
139 020 โรงเรียนสระประทุม 24 44 31
140 023 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 77 198 125
141 043 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 43 102 60
142 081 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 3 4 3
143 147 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 22 54 30
144 024 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 74 230 126
145 019 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0
146 018 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 12 35 12
147 156 โรงเรียนคี่ตี้ 0 0 0
148 155 โรงเรียนวิทยาศึกษา 0 0 0
149 153 โรงเรียนศุภลักษณ์ 17 25 17
150 154 โรงเรียนสหวิทย์ 34 68 39
151 158 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว 0 0 0
152 157 โรงเรียนอำนวยเวทย์ 0 0 0
153 159 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 0 0 0
154 149 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 50 122 76
155 150 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 21 41 28
156 151 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 55 119 70
157 152 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 24 37 33
รวม 1475 3061 2048
5109

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]