หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพป.สพ.1 กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
2 นายชำเลือง ตรีเดชา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สพ.1 กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
3 นายปรีชา ยิ้มสรวล ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
4 นางสาวสมหมาย แพงวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
5 นางสายน้ำผึ้ง ปลื้มใจ ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
6 นายประภักดิ์ หงษ์ศรีลา ครู โรงเรียนวัดสามทอง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
7 นางนันทิยา แก้วเทศ ครู โรงเรียนวัดเถรพลาย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
8 นางสาวรจนา ราสระคู ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
9 นางสาวสมปอง ทรงธิบาย ครู โรงเรียนวัดลาดตาล กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
10 นายนันทพงศ์ บุญธรรม ครู โรงเรียนวัดแก้ว กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
11 นางสาวสุวรรณา ทาผาสุข ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
12 นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
13 นางสาวปิยภรณ์ ภูฆัง ครู โรงเรียนวัดบางเลน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
14 นางสาวเบ็ญจา ลาภโสภา ครู โรงเรียนวัดสาลี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
15 นางวรรณี ทับทองดี ครู โรงเรียนวัดดารา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
16 นางสาววัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์ ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
17 นางสุนีย์ นาคใหม่ ครู โรงเรียนวัดยาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
18 นางสุรีรัตน์ หอมระรื่น ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
19 นางสาวสมศรี บัวมี ครู โรงเรียนกฤษณา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
20 นางสาวพัชธา แซ่ตั้น ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
21 นางสาวดลวรรณ พวงวิภาต ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
22 Miss Shlley-Anne Houghton ครูอาสา โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
23 Miss Kate Elliott ครูอาสา โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
24 นางเด่นดวง ขันคำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
25 นางสุวิมล อิงคะประดิษฐ์ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
26 นายถาวร สดแสงจันทร์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
27 นายอำนาจ กองกลิ่นหอม ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
28 นายสมคิด อารี ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
29 นายเกียรติชาย แสงทอง ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
30 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ กร่างสะอาด ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
31 นายพนม บุญเหลือ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
32 นายยลบิล ไตรงาม ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
33 นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่ง ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
34 นางอินทิรา พงษ์นาค ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
35 นางสาวพนิดา บุญทองขาว ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
36 นางสาวสุวิภา สุวรรณโณ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
37 นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
38 นางสาวชลทิพย์ แตงอ่อน ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
39 นายสุรชาติ นุกูลธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
40 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
41 นางเนาวรัตน์ เนตรแสงสว่าง ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
42 นางอมรรัตน์ เปี่ยมดนตรี ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
43 นางสาวโสภา ปานสะอาด ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
44 นายสำเนา เปี่ยมดนตรี ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
45 นางกรองแก้ว แรงเพ็ชร์ ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
46 นางกรองแก้ว แรงเพ็ชร์ ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
47 นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์ ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
48 นายประภัสร์ คล้ายสุบรรณ์ ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
49 นายกิจติเดช จั่นทอง ครูวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
50 นางสุวิมล อิงคะประดิษฐ์ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
51 นางอภัสรา นันต๊ะ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
52 นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
53 นายวิศิษฐ พิมพิมล ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
54 นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญ ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
55 นายพิษณุ ศรีไหม ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
56 นายศิพพร สุนทระศานติก ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
57 นางพิณฑ์ ไกรแก้ว ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
58 นายธนวัฒน์ หอมหวลดี ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
59 นายสุวศิน สมบัติเจริญ ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
60 นายภมร บุญมี ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
61 นายเสกสรร จบศรี ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
62 นายประกิต หงวนตัด ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
63 นายอิทธิพล โอภาส ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
64 นายศิริพงษ์ คุ้มโห้ ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
65 นายวันชนะ อินทร์รจนา ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
66 นายวิศิษฎ์ สังข์งาม ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
67 นางสาวสุนิสา วงษ์จันทร์ดี วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
68 นางสาวปรารถนา มะลิวัลย์ ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
69 นางสาวพรพนา ธุระศรี ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
70 นายกฤษฎา พันธ์ปาน ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
71 นายเลิศภพ พวงมาลี ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
72 นายชานนท์ เรืองทอง ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
73 นายสุรพล จานสิบสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
74 นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
75 นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
76 นายสุทิน คงรุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
77 นายอนิวรรต แก้วรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
78 นางสาวบุษบา น้ำค้าง ครู โรงเรียนสงวนหญิง เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
79 นายศุภดล ดลโสภณ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
80 นางดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
81 นายประเสริฐ พลเสน ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
82 นางศศิธร ธรรมนู ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
83 นายเชษฐ์ ผิวลออ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
84 นางรู้จิต ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
85 นางจินตนา หลอดแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
86 นางสุวมาลย์ นุ่มนวน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
87 นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
88 นางสมบัติ อรรถีโภค ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
89 นางรู้จิต ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
90 นายสมชาย นิลเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
91 นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
92 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
93 นางวิไลวรรณ เกษสุวงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
94 นายสมกิจ ชนินทยุทธวงศ์ ครู วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
95 นายพิชญ์ภัทร ฉายอรุณ ครู วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
96 นางสาวอมรรัตน์ กัลยาณวัฒน์ ครู วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
97 นายวรัญญูู ชุ่มชื่นดี ครู วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
98 นางสาวเอมอร เห็นวัฒนะ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
99 นางสมจิตร นาอุทัย เจ้าหน้าที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
100 นายวุฒิบูรณ์ สอาดดี เจ้าหน้าที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
101 นางสาวจิตรวดี อานมณี เจ้าหน้าที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
102 นางสาวอาทิตยา ล้อมวงษ์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
103 นางสมกิจ ธนินทยุทธวงค์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
104 นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
105 นางเรืองจิต ชุ่มชื่น ครู โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
106 นางอุรัจฉัท บูรณากาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
107 นางวรรณวิมล สังข์วิเศษ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
108 นางวลัยพร ลาลุน ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
109 นางสาวพูนสุข จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนวัดสระประทุม เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
110 นางสุรีพร พลอยมา ครู โรงเรียนวัดสวนแตง เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
111 นางนาถศจี สงค์อินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
112 นางสมาพร ศุภรัตน์ ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
113 นางประไพ มะลิเสือ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
114 นางบัวพิศ รอดทัศนา ครู โรงเรียนวัดลานคา เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
115 นางประทุม กรุดเนียม ครู โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
116 นางสมถวิล แก้วทิพย์ ครู โรงเรียนวัดเกาะ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
117 นางอำนวย เชิดฉันท์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
118 นางมานิตย์ คงเพชร ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
119 นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
120 นางนิตยา ดอกกระถิน ครู โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
121 นางสาวปัทมา แจ่มจำรัส ครู โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
122 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินการศึกษาปฐมวัย  
123 นายอดิศักดิ์ สามงามแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
124 นายทักษิณ อารยะจารุ ผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
125 นางนิภา น้ำแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
126 นางสาวสุนิสา เกียวกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
127 นางชูศรี รักการดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
128 นางอรอนงค์ โชคสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
129 นางกัญฐณา เดือนขึ้น ครู โรงเรียนวัดวรจันทร์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
130 นางลักขณา นาคสมพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
131 นางคมคาย เกรอด ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
132 นางยุพา ศรีบุญเพ็ง ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
133 นางสาวสมบัติ เผ่าพงศ์คล้าย ครู โรงเรียนวัดเขาดิน เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
134 นางเกษร ขจรกุลเจริญ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง) เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
135 นางสาวดวงกมล จำปาทอง ครู โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
136 นายเทอดศักดิ์ สถาปิตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
137 นางอารี ลิ้มลมัย ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
138 นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ครู โรงเรียนบางลี่วิทยา เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
139 นางศุภร จินดาเวชช์ ครู โรงเรียนอู่ทอง เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
140 นางคะนึง เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
141 นางเบญจมาศ ศรีนวล ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
142 นางสาวสุรีย์ ดาวอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
143 นางสุนันทา สุนทรประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
144 นางจำเรียง จำปานิล ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
145 นางศรีอัมพร ปทุมนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
146 นายธรรมนูญ ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนวัดตะลุ่ม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
147 นางสาวช่อทิพย์ เลิศปฎิภาณพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
148 นายเกียรติศักดิ์ วชิรบ้านกลาง ครู โรงเรียนวัดบางเลน เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
149 นางรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
150 นางพรรณประภา ชีพนุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสวนแตง เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
151 นางสุนิสา สุขศรีดา ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
152 นางวัฒนา อารยะจารุ ครู โรงเรียนบ้านหนองขาม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
153 นางสายพิมพ์ จินดาไทย ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
154 นางเนตรนภา ฉายศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
155 นางนฤมล นวมพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
156 นางกอดาว สังข์วรรณ ครู โรงเรียนวัดคันทด เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
157 นางสาวจรรยา ประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
158 นางวันเพ็ญ บริรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
159 นางสาววิมลศรี ธรรมสามิสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
160 นางจำเนียร จิรโรจพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
161 นางเพ็ญรุ่ง อารยะจารุ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
162 นางสาวจุฑามาศ ทัศนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
163 นางสาวปิยนุช คงดี ครู โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
164 นางพิชญา รักผล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
165 นางเด่นดวง ขันคำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
166 นางวาสนา ธีระธำรงชัยกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
167 นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อน ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
168 นางวาสนา ธีระธำรงชัยกุล ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
169 นายยงยุทธ์ ยืนยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
170 นางสายชล เทียนงาม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
171 นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
172 นายวิรัช ด้วงละม้าย ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยา เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
173 นายวิทยา ทองสมจิตต์ ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
174 นางพจนพร สมพงษ์ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
175 นางสาวสมหมาย ทองเสริม ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
176 นางสุดารัตน์ อำนวยทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
177 นางสมพิศ คำด้วง ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
178 นางชะไมพร หวานฉ่ำ ครู โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
179 นางเรณู ราชวงษ์ ครู โรงเรียนวัดปลายนา เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
180 นางสาวสุพรรษา ภู่แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
181 นางบังอร รอบคอบ ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
182 นายบุญชู ดีน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
183 นางภคปภา อ่อนกล่ำผล ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
184 นางจุฑารัตน์ ราศีนวล ครู โรงเรียนอนุุบาลวัดสวนหงษ์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
185 นางสาวลาวัลย์ วิริยะประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
186 นายณัฎฐพล กิจพิทยาฤทธิ์ ครู โรงเรียนศุภลักษณ์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
187 นางจารุมนต์ รอดทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
188 นางสาวทัศนีย์ วิบูลย์ผล ครุ โรงเรียนวัดวรจันทร์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
189 นายบุญยงค์ สิทธิพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
190 นางสาวปารียา ฟักอินทร์ ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
191 นายปิยวัฒน์ มณีอินทร์ ครู โรงเรียนวัดคูบัว เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
192 นางสุพรรณ ว่องกิตติพงษ์ ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
193 นางบังอร จุสมใจ ครู โรงเรียนวัดสัปรสเทศ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
194 นางศรีประไพ ฤทธิพร ครู โรงเรียนวัดลานคา เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
195 นางสาวนิลุบล ขาวบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสาลี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
196 นางสาวบานเย็น วงศ์จำปา ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
197 นางสาวสุรินทร์ ภู่แก้ว ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
198 นางอรนุต เมฆลอย ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
199 นางปริศนา ด้วงพิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านบางกุ้ง เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
200 นางสาวชลธิชา โตลาภ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
201 นายละออง การสาลี ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
202 นายถนอม ชูวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
203 นางสาวพจน์พิชชา เผือกนาค ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
204 นางพิศมัย ผ่องญาติ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
205 นายโสธร ไตรยสุทธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
206 นางสาวรัชนี ทาเหล็ก ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
207 นายสัมพันธุ์ ลือขจร ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
208 นางซ่อนกลิ่น บรรจง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
209 นางสุกัลยา นิยมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
210 นางกรกมล เมธีวงกิจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
211 นางสาวนุศรา เอี่ยมนวรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
212 นางสุวพี เกียรติวัฒนา ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
213 นางเทพสาคร มาลาวัลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
214 นางลาวัลย์ ศรีเพ็ชรภูมิ ครู โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
215 นางนงลักษณ์ สุกนวล ครู โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
216 นางสาวอารีรัตน์ แสงดาว ครู โรงเรียนวัดช่องลม เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
217 นางดุษฎี ยืนยงค์ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
218 นางจิราธร สามารถ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
219 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
220 นางปราณี เฟื่องทอง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
221 นางสุกัญญา สะอาดดี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
222 นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
223 นางสาวมลทิชา นุชพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
224 นางสาวอมรรัตน์ โสดดี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
225 นายวานิล จินดาเลิศ ครู โรงเรียนวัดลาดกระจับ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
226 นายอธิคม ลาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
227 นายวินิตย์ คชเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
228 นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอม เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
229 นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
230 นางจินตนา หลอดแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
231 นางรู้จิต ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
232 นางสุวมาลย์ นุ่มนวน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
233 นายสงบ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
234 นางศรีอัมพร ปทุมนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
235 นายปรารมภ์ รอดมาลี ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
236 นางฑาริณี เนคมานุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
237 นายสง่า สง่างาม ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง) เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
238 นางพิณทิพย์ สาธุพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
239 นางสาวทองหยิบ เหมือนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
240 นางสาวทองเจอะ สุขโข ครู โรงเรียนวัดปลายนา เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
241 นายจรูญ ประทุมรุ่ง ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
242 นางสาวจารุวรรณ ศิริรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทรงกระเทียม เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
243 นายสาโรจ นิลวงศี ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
244 นางวรรณวิไล นาคขำพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
245 นายอภิชาติ ประทุมนันท์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
246 นายพยัพ สาธุพันธ์ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
247 นางปราณี บายไม่รู้โรย นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
248 นางภาณมาสก์ ศิวพันธพงศ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
249 นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
250 นางโรจนา สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
251 นายมนู สมบูรณ์เหลือ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
252 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
253 นายประสิทธิ์ เนาวรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
254 นางวิสาข์ เอนจินทะ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
255 นางสาวจิรภัทร อินทร์สุข ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
256 นายมณฑล โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
257 นายพัชรินทร์ จันทร์พูล ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
258 นางสาวสุพิชชา มัจฉา ครู โรงเรียนวัดสระประทุม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
259 นายดิเรก เรือนเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
260 นายจิโรจ บุญเมืองธนาภา ครู โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
261 นายวิทยา กลิ่นคำหอม ครู โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
262 นายชลอ จันทร์มณี ครู โรงเรียนวัดองครักษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
263 นางสมทรง แก่นเชื้อชัย ครุ โรงเรียนวัดประชุมชน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
264 นายประดิษฐ์ ฉิวเฉื่อย ครู โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
265 นายสรวิชญ์ เกียรติอภิวสุ ครู โรงเรียนบ้านหนองเพียน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
266 นายพินิจ สิทธิพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
267 นายธานี วรรณศิริ ครุ โรงเรียนวัดบรรไดทอง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
268 ผศ.ดร.อนุชิต แท้สูงเนิน อาจารย์วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
269 นางสาววณิดา ทบวงษ์ วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
270 นางสาวกมลชนก บุญชุม วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
271 นางเจริญ อ่อนกล่ำผล ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
272 นายชลอ กาญจโนทัย ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
273 นางสาววรรณี ไทยานันท์ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
274 นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
275 นายภูวดล วิบูลย์ผล ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
276 นายสุเทพ สังขพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
277 นางศจี วงศ์ศรีเผือก ครู โรงเรียนกฤษณา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
278 นางสาววัฒนา มีสกุล ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
279 นางบาจรีย์ เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนวัดลาดตาล กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
280 นางภาพิมณ สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
281 นางสาวเรณู น้ำขาว ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
282 นางสาวกาญจนา ลาภรวย ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
283 นายวิเชียร สง่างาม ครู โรงเรียนวัดเขาดิน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
284 นางสาวนุศรา เอี่ยมนวรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
285 นางสอางค์ คชาวงษ์ ครู โรงเรียนพิหารแดง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
286 นางภาวนา ผ่องญาติ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
287 นางสุมาลี โกพัฒน์ตา ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
288 นายชัยรัตน์ พุ่มเพชร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกร่าง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
289 นางสุชาติ ศรีกัญญา ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
290 นางสาวดวงรัตน์ บุญวัน ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
291 นายอนุวัฒน์ แผลงศรี ครู โรงเรียนกฤษณา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
292 นางพรณภัสส์ อินรอดวงศ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
293 นายณัฐวุฒิ ขันตี ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
294 นายนิวัฒน์ สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
295 นายสนม เจตนเสน ครู โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
296 นางสาวจินตนา แก้วปาน ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
297 นายดิเรก เกิดวิชัย ครู โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
298 นางณัฐธีรา ปานสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดลาดตาล กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
299 นางสุธารัตน์ สิงทอง ครู โรงเรียนวัดสัปรสเทศ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
300 นางสำราญ เรืองวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
301 นายสมาน ระโหฐาน ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
302 นางสาวสายฝน แก้วสีโท ครู เมืองสุพรณณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
303 นางสาวเบญจรัตน์ ศรีวัชรพงศ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
304 นายจรัล สวัสดี ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
305 นางสาวนิศารัตน์ บุญไมตรีสัมพันธ์ ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
306 นายสนิท แก้วเขียว ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
307 นางสาวนัทวัล แต่งงาม ครู โรงเรียนวัดปลายนา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
308 นางช่อทิพย์ อิ่มพันธ์แบน ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
309 นางดลฤดี เจตนเสน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
310 นายบัณฑิต ศิลอุตตมะบูชา ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
311 นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
312 นายสมพงษ์ แก่นเชื้อชัย ครู โรงเรียนวัดประชุมชน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
313 นายไพฑูรย์ สุขสุคนธ์ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
314 นายเชษฐ์ ผิวลออ ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
315 ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์ กลิ่นลำดวน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
316 นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
317 นางสาวอธิษฐ์ณัฐ ศรีโปดก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
318 นายมาโนชญ์ คงดี ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
319 นางอรอุมา มาเจริญ ครู โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
320 นายชาญชัย ดาบสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
321 นายชวลิต ทับทิมทอง ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
322 นางนิตยา แตงจุ้ย ครู โรงเรียนวัดบ้านหมี่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
323 นางนิตยา แตงจุ้ย ครู โรงเรียนวัดบ้านหมี่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
324 นางจันทร์เพ็ญ เสร็จกิจ ครู โรงเรียนวัดปลายนา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
325 นางจินตนา ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
326 นางสาวเสาวลักษณ์ อินทปัญญา ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
327 นางศิรินันท์ หิรัญยะวะสิต ครู โรงเรียนวัดช่องลม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
328 นางกัญญารัตน์ ถนอมพล ครู โรงเรียนวัดบางเลน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
329 นางพรพิมล วชิรบ้านกลาง ครู โรงเรียนวัดบางเลน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
330 นางสาวปราณี แตงโต ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
331 นางกาญจนา ศรีคำไทย ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
332 นางอารีย์ ปุ่นสุวรรณ ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
333 นางบุญเกื้อ ชมพานิชย์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
334 นางนวลวรีย์ มณีสุวรรณ ครู โรงเรียนสุุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
335 นางฉวีวรรณ การผลดี ครู โรงเรียนสุุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
336 นายสมโภช ขำเลิศ ครู โรงเรียนวัดสวนแตง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
337 นางคฃศุภ สามงามแสน ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
338 นางเพ็ญพัฒน์ เลาหพันธ์ ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
339 นางกัลยพัทธ์ ปานแก้ว ครู โรงเรียนวัดไผ่ขวาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
340 นางพเยาว์ ทับทิมทอง ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
341 นายธรรมนูญ ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนวัดตะลุ่ม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
342 นายจิตบรรจง น้อยสกุล ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
343 นายพีรวัฒน์ สระประทุมมาศ ครู โรงเรียนวัดชีปะขาว กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
344 นางสุริยา จำปาเงิน ครู โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
345 นางสาววันศุกร์ บ่อบัวทอง ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
346 นางนงลักษณ์ สุกนวล ครู โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
347 นางสมพร กันโต ครู โรงเรียนวัดไผ่่มุ้ง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
348 นางสาวสุพรรณ์ษา มีโชคชัยประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดดารา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
349 นางปิยะพร จักษุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
350 นายมณเฑียร อิ่มสุดสำราญ ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
351 นายวรกฤษ นามจิรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
352 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
353 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
354 นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธง กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
355 นายประภา น้อยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทุมพราราม กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
356 นางจันทนา ประสานทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
357 นายรักษา ศิริวณิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
358 นายสมพงษ์ สะราคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
359 นายวราภรณ์ เมฆขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
360 นางสาวชลชนก หนูรอด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
361 นางสาวดวงรัตน์ ยาแสง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
362 นางสาวปิยะนันท์ เลิบไธสง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
363 นางพูลศรี กองหอม ครู โรงเรียนวัดเสาธง กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
364 นางสาววันศุกร์ บ่อบัวทอง ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
365 นางจริยา จันทร์ศรี ครู โรงเรียนวัดอุทุมพราราม กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
366 นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
367 นายจเร ฤทธิ์แก้ว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
368 นายนิรันดร์ โพธิ์ราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
369 นางสาวปิยนุช ดอกไม้ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
370 นายชโนทัย ศิริวัทชัยภรณี พนักงานราชการโรงเรียนวัดเสาธง กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
371 นางนิรัตตา เมฆวิไลพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดเสาธง กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
372 นายกิตติพศ ศิริสูตร ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่่วม)  
373 นายอำนวย ธีระธำรงชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพระนอน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
374 นายประสาน พุ่มเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
375 นายสันติชัย บุญรักษ์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
376 นายยอดชาย ขุนสังวาลย์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
377 นางสาวณัฎฐิกา หลอดแก้ว ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
378 นายภาคภูมิ ขันธควร ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
379 นางพรนภา โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
380 นางอารีรัตน์ มีศรีดี ครู โรงเรียนสหวิทย์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
381 นางสาวรวีวรรณ ลำวิไล ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
382 นางรัตนา ธาดา ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
383 นายภากร กำพร้า ครู โรงเรียนวัดองครักษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
384 นางสาวสมพร พิริยะพาณิชย์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
385 นางสาวอรสา หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนบ้านกล้วย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
386 นางดวงใจ อวนมิน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
387 นางอภิรดี คำแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
388 นางสงกรานต์ วิถีเทพ ครู โรงเรียนศุภลักษณ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
389 นางนุชนาฏ เสนาใจ ครู โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
390 นายปฐมพงศ์ คงสว่าง ครู โรงเรียนวัดพร้าว กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
391 นายบวร สุวรรณฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
392 นางสาวนิภาพร กลิ่นเกตุ ครู โรงเรียนวัดช่องลม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
393 นายนพธีร์รัฐ พันธุ์หงส์ ครู โรงเรียนวัดสวนแตง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
394 นายสุธน พุทธรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขาดิน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
395 นายจีระ จีระวรวงศ์ ครู โรงเรียนวัดลานคา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
396 นายอิทธิกร รักเมือง ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
397 นางสาวสุกัลยา นิยมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
398 นางสาวรุ่งฤดี กรอบมุข ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
399 นางสาวหทัยวรัทย์ ศิรินันทวิทยา ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
400 นายดิเรก อุบลแย้ม ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
401 นางสาวนิภาพร ถิ่นแถลบ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
402 นายสมเกียรติ ทองสินธิ์ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
403 นายประยงค์ อิ่มสุดสำราญ ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
404 นายปริญญา ทองบุญเหลือ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
405 นางสาวจารุวรรณ แป้นแจ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
406 นางสาววัชรินทร์ วรรณดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
407 นางสาวอมรรัตน์ โสดดี เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
408 นางสาวจุฑามาศ โพธิ์ธัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
409 นางสาวอัญชลี เพชรพ่วงพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
410 นางสาวพรพิมล พึ่งสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
411 นางสาวนิศรา อ.วิจิตรอนันต์ นักศึกษาฝึกงาน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
412 นางสาวสุภาวดี พลายมาศ นักศึกษาฝึกงาน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
413 นายนพพล เทียนดำ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ้ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
414 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
415 นายสัมพันธุ์ ลือขจร ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
416 นางสาววิภา ประกอบวิทย์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
417 นายทศพล มากระจัน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
418 นายพิทยุทม์ สุดโต พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
419 นายจักรกฤษณ์ อู่พันธุ์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
420 นายมนู สมบูรณ์เหลือ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
421 นางโรจนา สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
422 นางจุรีรัตน์ มีชนะ ครู โรงเรียนวัดคลองโมง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
423 นางนิพัธธา ตั้งไทยขวัญ ครู โรงเรียนวัดเขาดิน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
424 นางนิรมล สุวรรณฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
425 นางกันต์นิษฐา ฟองสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
426 นายสุภาพ หอมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
427 นางสิริพร วิศิษฎ์ย่ิงเจริญ ครู โรงเรียนวัดวรจันทร์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
428 นางเดือนเพ็ญ ทับทิมดี ครู โรงเรียนวัดประชุมชน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
429 นางรัตนี พงษ์ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนบางปลาม้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
430 นางวิลาวัลย์ แก้วมณี ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
431 นายณรงค์ จันทรอมรพร ครู โรงเรียนบ้านกิโลแปด กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
432 นางภัณธิรา แก้วแกมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
433 นางสาววรัญชญา สุจิตตารมย์ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง) กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
434 นางสวลี โสมะภีร์ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
435 นางประทีป พยัพ ครู โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
436 นางทรงศรี วรรณศิริ ครู โรงเรียนวัดบรรไดทอง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
437 นางเพชรรัตน์ เพียรธัญกรณ์ ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
438 นางสมร บุตรไชย ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
439 นายเทอดศักดิ์ อำนวยทร้พย์ ครู โรงเรียนวัดพร้าว กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
440 นายทักษิณ จันทรรัตนบุปผา ครู โรงเรียนวัดปลายนา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
441 นางสุนันท์ ยิบพิกุล ครู โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
442 นายจิโรจ บุญเมืองธนาภา ครู โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
443 นางสาวประไพ กองกุหลาบ ครู โรงเรียนวัดทรงกระเทียม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
444 นางวันทนีย์ อาภาเภสัช ครู โรงเรียนวัดยาง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
445 นางสาววันศุกร์ บ่อบัวทอง ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
446 นางพวงพยอม กลางโฉม ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
447 นางนิรมล สุวรรณฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
448 นางวาสนา สุวรรณเวก ครู โรงเรียนวัดศุขเกษม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
449 นางฐิติพร โลหิตชาติ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
450 นางสอิ้ง พงษ์เผือก ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
451 นางเพชรรัตน์ เพียรธัญกรณ์ ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
452 นายดิลก สุขอารมย์ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง) กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
453 นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอม ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
454 นางสาวกรองทอง แช่มช้อย ครู โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
455 นางกมลทิพย์ พุทธจำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
456 นางสาวใหมฟ้า ชาอุ่น ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
457 นางเอมอร สุขสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดสัปรสเทศ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  
458 นางพัชรี เมฆเคลื่อน ครู โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]