รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ศรีเพียงจันทร์
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณรฐพล  มุ่งดี
 
1. นางวาสนา  ธีระธำรงชัยกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงมุกดา  ดาวเรือง
 
1. นายอุทิศ  คุ้มกลัด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรืองรอด
 
1. นางมัลลิกา  สวนดอกไม้
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ซังยืนยง
 
1. นางเนตรนภา  ฉายศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีคำน้อย
 
1. นางวาสนา  มะลิงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีนวล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายนภพล  เล็กผลา
 
1. นางนฤมล  นวมพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชื่นใจฉ่ำ
 
1. นางจำเรียง  จำปานิล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกระจาย
 
1. นางสาวละเอียด  มาดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทรโคกสูง
2. เด็กหญิงรติมา  พุฒิมงคงเจริญ
 
1. นางวรางคณา  ทวีสิงห์
2. นายสุเมธ  สมาลาวงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สว่างใจ
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสังข์งาม
 
1. นางพเยาว์  ดำรงรัตน์นุวงศ์
2. นางวาสนา  มะลิงาม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กหญิงนภสร  ตั้งศรีสกุล
 
1. นายณัฏฐพล  กิจพิทยาฤทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปารีณา  ประกายรุ้งทอง
 
1. นายสุรพล  ศรีนวล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ทองเปี่ยม
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พร้อมพิมพ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 55.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงพิชญา  ศุภประเสริฐ
3. เด็กชายอิระวัฒน์  ธัญญะโชติเทวัญ
 
1. นางสุพรรณ  ว่องกิตติพงษ์
2. นางสาวอนุสรา  พันธุ์เทียน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสัมพันธุ์
2. เด็กหญิงอรนิตย์  อินทรบุตร
3. เด็กหญิงอัญชลี  ดอกมะสังข์
 
1. นางสาวปารียา  ฟักอินทร์
2. นางสมพิศ  คำด้วง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงดวงกมล  วงศ์จาด
2. เด็กหญิงพรนัชชา  น้ำค้าง
3. เด็กหญิงลักขณา  เล้าเจริญ
 
1. นางพจนพร  สมพงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงลักขณา  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงวลีรัตน์  ทองอาจ
3. เด็กชายเจริญพงษ์  อ่ำเกิด
 
1. นางสาวชลธิชา  โตลาภ
2. นางสาวบุศรา  โอสธีรกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนันทนัช  ตะโกพร
2. เด็กหญิงมนัชญา  ทองคำ
 
1. นายประมาณ  พลสุธรรม
2. นางสาวพจน์พิชชา  เผือกนาค
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จั่นจินดา
2. เด็กหญิงสโรชา  โชรัมย์
 
1. นางปารียา  ฟักอินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล
 
1. นายณัฏฐพล  กิจพิทยาฤทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงสาธิตา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิริยะประสิทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยพันธุ์ดี
 
1. นายรณพงษ์  เขียวหวาน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายธรณ์  นูมหันต์
2. เด็กหญิงวริษา  จันทร์ดอก
3. เด็กหญิงแพรพิไล  อุ่นวรรณธรรม
 
1. นายสรศักดิ์  ทองจร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กหญิงนันทวัน  พลายมาส
2. เด็กหญิงพิมพ์ทินันท์  อาสา
3. เด็กหญิงอารยา  ปทุมานนท์
 
1. นางสาวจิรภัทร  อินทร์สุข
2. นายวิเขียร  กล่ำคุ้ม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สินธนไพบูลย์
2. เด็กหญิงวัชมล  ทองคำเจริญ
3. เด็กหญิงอนันตญา  ชินกิตติวุฒ
 
1. นางดลฤดี  เจตนเสน
2. นายนิวัฒน์  สุขสมบูรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมศร
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เอี่ยมสำอาง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทัพพันธุ์
 
1. นายสมมารถ  สูรโรคา
2. นางสาวสุกัญญา  มูลพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายกฤษกร  สลาม
2. เด็กชายชญานนท์  ศรีจรัส
3. เด็กชายวรวิทย์  พันธุ์เณร
 
1. นายสมาน  ระโหฐาน
2. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายกริจพงษ์  ทองจันทร์แดง
2. เด็กชายคณิตนันท์  กิติวงศ์วัฒนชัย
3. เด็กชายสันติสุข  เกิดคล้ำ
 
1. นางสาวคณึงรัศม์  ก่ำมอญ
2. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จาดพันธ์อินทร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาวละหาร
3. เด็กหญิงวรรษมล  กลิ่นโฉม
 
1. นางฐิติพร  โลหิตชาติ
2. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เปี่ยมทอง
2. เด็กหญิงรัชธิตา  ใจทำดี
3. เด็กหญิงไอลดา  เจริญสุข
 
1. นางสาวคณึงรัศม์  ก่ำมอญ
2. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงอรสา  จาดโนรี
2. เด็กชายเดชาวัตร  สายทอง
 
1. นางสาวฐิตารีย์   จันทะวงศ์
2. นางพัชรี  สิริทรัพย์ทวี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โพธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สวนอนันต์
 
1. นายรัฐพล  คงมีชนม์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กชายชัยกิตติ  ชนะอุดม
2. เด็กชายยศวิชญ์  อุโบสถ
 
1. นายชวลิต  ทับทิมทอง
2. นางอารี  ปุ่นสุวรรณ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1. เด็กชายทรงพล  สะถิน
2. เด็กชายนคร  ด้วงศรี
 
1. นายสมชาย  ปรีชาเกษตรกิจ
2. นายเรวัต  สุวรรณพานิช
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 1. เด็กหญิงมาริสา  เพ็รชกิจ
2. เด็กหญิงเบญจพร  รอดยอดสร้อย
 
1. นายสนม  เจตนเสน
2. นางอรอุมา  มาเจริญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายนิกร  สมแย้ม
2. เด็กชายลักษกร  ขาวมีวงษ์
 
1. นายจรัล  สวัสดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  สุทธิไกร
2. เด็กชายสุภกร  น้อยชื่นพันธุ์
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทรัพย์ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐมน  พุฒิภาษ
3. เด็กหญิงดลนภา  สวนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีลี
5. เด็กหญิงปาณิสรา  คเชนทร
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางเบญจพร  เชาว์พัฒนพงค์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายกิตติทัศน์  วานิช
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันทอง
3. เด็กหญิงภัทรนิดา  สุมงคล
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ล้อมวงษ์
5. เด็กหญิงลลิตา  ขวดสาลี่
 
1. นางศรีอัมพร  ประทุมนันท์
2. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาววังฆ้อง
2. เด็กหญิงจีรภา  โสดา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  รองเพ็ง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เขียวบุญมา
5. เด็กหญิงยิ่งรัก  โสดา
 
1. นางประยงค์  อิ่มสุดสำราญ
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนอาจ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล
3. เด็กหญิงมนทิราพร  กุมุท
4. เด็กหญิงยลดา  ลี้ศักดิ์สกุล
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  เรืองวงษ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  บานไม่รู้โรย
2. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงชัชชญา  ตั้งต้นตระกูล
2. เด็กหญิงมุฑิตา  กองร้อยอยู่
3. เด็กหญิงวรรณพรรธน์  แตงรื่น
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  เพ็งหาจิตต์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินธิ
 
1. นายประเสริฐ  ขุมทอง
2. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กชายปณชัย  ปั้นเหน่งเพชร
2. เด็กหญิงปนัดดา  วาริชา
3. เด็กหญิงรัชนก  บุญมา
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จันทะโคตร
5. เด็กหญิงสกุลณี  สนอ่วม
 
1. นางชุติมา  แผลงศรี
2. นายอนุวัฒน์  แผลงศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กชายชลธร  ดีพูน
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  พรมพิราม
3. เด็กชายพงศกร  อิ่มสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไพลวงษ์
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โพธิ์ไม้
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ลำวิไล
2. นางสุวลักษณี  เขียวหวาน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายชยณัฐ  ช่วยสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  บรรเทา
3. เด็กชายธนาธิป  พันธุ์แตง
4. เด็กชายธิติพันธ์  วัฒนเสรีชัย
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สืบดี
 
1. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง
2. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกมลพร  เอมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกันติชา  ตู้แก้ว
3. เด็กชายกานต์  ยุทธศักดิ์ศิลป์
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  จินดารัตน์
5. เด็กหญิงจันทัปภา  สดงาม
6. เด็กหญิงจิตต์ศจี  สารสุวรรณ
7. เด็กชายฉัตรชัย  เปี่ยมบริบูรณ์
8. เด็กหญิงชลดา  ชาคีรัตน์
9. เด็กหญิงฐนิดา  ซ้ายอิ่ม
10. เด็กชายณฐพร  เรืองมณี
11. เด็กหญิงณัฐชยา  พั่วจันทร์ดี
12. เด็กหญิงนภัสสร  วัฏฎานนท์
13. เด็กหญิงปรัชญาวดี  พิมพ์พันธุ์
14. เด็กหญิงปาริชาติ  กล่อมสมร
15. เด็กชายภีรพัทร  สารสุวรรณ
16. เด็กหญิงวัชลาวลี  ทาสีรงค์
17. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ไทยวงษ์
18. เด็กชายสิรวิชญ์  จงวัฒนกุล
19. เด็กหญิงสุชญา  ไพหก
20. เด็กหญิงสุชัญญา  อินต๊ะวิกุล
 
1. นายชัฎ  ชาวห้วยหมาก
2. นางดวงเดือน  กรมพระพุทธ
3. นายทองหล่อ  ไกรเภา
4. นางบุญเกื้อ  ชมพานิช
5. นางเตือนใจ  น้อยแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันทเนตนิต
 
1. นางสาวพรรณทิพา  แย้มพงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กหญิงกัลยกรณ์  ช้างพลี
 
1. นางสาวกิตฏิมา  บุญทรัพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เจตนา
 
1. นางสาวสมปอง  ทรงธิบาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีโปฎก
2. เด็กชายสุพัฒน์  บุตรแสงดี
 
1. นางฉวีวรรณ  การผลดี
2. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนฐา  อนุสรานนท์
2. เด็กชายอัครเดช  พิมใจใส
 
1. นางฉวีวรรณ  การผลดี
2. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  องค์สุริยานนท์
2. เด็กชายสธนวัฒน์  เอนจันทะ
 
1. นางสาวชลธิชา  โตลาภ
2. นางวิมลวรรณ  พูลกำลัง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  วงศ์คำภู
2. เด็กหญิงณัฐพร  มุ่งกลาง
3. เด็กหญิงดารุณี  สิงสีทา
4. เด็กหญิงปรวิศา  แมนสืบชาติ
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  ลอมเศรษฐี
6. เด็กหญิงมินวรา  พุ่มพวง
7. เด็กหญิงมุกข์วริน  พุ่มพวง
8. เด็กหญิงวงศ์รวี  กุณวงศ์
9. เด็กหญิงศิริขวัญ  พันธุ์ตัน
10. เด็กหญิงโชติกา  หนูคง
 
1. นายสมมาตร  สิทธิเกรียงไกร
2. นายสุรชัย  รัตนทองคง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัชชา  หิรัญยะวะสิต
2. เด็กหญิงนภสร  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขำคง
4. เด็กหญิงพลอยนภัส  รัตนไกรสกุล
5. เด็กหญิงพัชรีพร  เพิ่มพูล
6. เด็กหญิงภานุมาศ  อภิเดช
7. เด็กหญิงลักษิกา  ศาลยาชีวิน
8. เด็กหญิงวริศรา  ขาวจันทร์
9. เด็กหญิงสิวาญา  สงค์อินทร์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  หนูเทศ
 
1. นางจินตนา  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2. นางธนาทิพย์  รุ่งสาง
3. นางสุนันท์  มีบุปผา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กชายคุณานนท์  เสร็จกิจ
2. เด็กชายจักรินทร์  เรือนทอง
3. เด็กชายทองแท้  พวงดอกไม้
4. เด็กชายธนาดล  ปิติวีรารัตน์
5. เด็กชายธรรมรัตน์  เอี่ยมงาม
6. เด็กชายนพดล  มะลิวงษ์
7. เด็กชายพิศิษฐ์  เขม้นกิจ
8. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วเรือง
9. เด็กชายภัทรพล  หมอดี
10. เด็กชายวายุ  ยิ้มเนตร
11. เด็กชายศิวกร  แจ้งสนอง
12. เด็กชายสุรศักดิ์  อรุณแสงศิลป์
13. เด็กชายสุวรรณ  สุขหำ
14. เด็กชายอนุวัฒน์  จิตร์บรรจง
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ซื่อตรง
 
1. นางสาวจุฑามาส  สุขสมศรี
2. นางสาวมัทรียา  กลิ่นเมือง
3. นายเกรียงไกร  วิเศษเขตการ
4. นางเพียงใจ  แก้วดำ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุดวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  โพธิ์ชาธาน
3. เด็กหญิงดลยา  งามละมาย
4. เด็กหญิงดวงกมล  พงษ์สงค์
5. เด็กชายธานินทร์  แช่มช้อย
6. เด็กชายนัฐพงษ์  บุญประจวบ
7. เด็กหญิงปนัดดา  แช่มช้อย
8. เด็กหญิงประภัสสร  นามพะเนาว์
9. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  รัตนพันธ์
10. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญแพ
11. เด็กชายศิวกร  เสือสังข์โพธิ์
12. เด็กหญิงอมินตรา  วารีนิล
13. เด็กหญิงอรอนงค์  มะลิวงษ์
14. เด็กหญิงอาสยา  ยิ้มสมบูรณ์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่บำเพ็ญ
 
1. นางสาวมัทรียา  กลิ่นเมือง
2. นางสาวอรทัย  ตันเจริญ
3. นายเกรียงไกร  วิเศษเขตการ
4. นายเกษมศักดิ์  โพธิกุล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีลารักษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  กิตติวรวัฒน์
3. เด็กหญิงธนกร  เวชสุวรรณ
 
1. นางวิสาข์  เอนจินทะ
2. นายเลอศักดิ์  ศรีทองอินทร์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายศตวรรษ  เรือนทอง
2. เด็กชายศุภกร  สวัสดิ์รักษา
3. เด็กชายอดิศร  สุดโต
 
1. นายจักรพันธ์  พิมพ์พันธุ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญา  สมใจเตียบ
2. เด็กหญิงอนัญญา  เชี่ยวสกุลวงศ์
 
1. สิบเอกชานนท์  การะเวก
2. นายสุรพล  งามสอาด
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงณัฐลินีกรณ์  บัวพล
2. เด็กหญิงเจนจิราพร  ไทยงาม
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุ้มภัยเพื่อน
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  ยิ้มโสภา
 
1. นางศรีโสภา  ยุทธสูงเนิน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงณัฐชา  กลับทอง
 
1. นางสาวมณฑา  ศรีนิล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายวริทธิ์  ถาวรพานิช
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงฐาปนี  บัวแตง
 
1. นางวนิดา  ศรีสุนทรพินิต
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงพันธ์พริกา  โพธิพล
 
1. นางสาวมณฑา  ศรีนิล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายเอกบดินทร์  ยอดกุศล
 
1. นายธวัชชัย  เสนาใจ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงสาวิตตรี  ยศวิชัย
 
1. นายธวัชชัย  เสนาใจ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จวนอ่อน
2. เด็กหญิงวรัทยา  ชุติธรรมานันท์
 
1. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
2. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญธรรมรักษา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ม่วงแก้ว
 
1. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
2. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงจารุพร  แพพิพัฒน์
2. เด็กหญิงนภาพร  พงศ์เจริญลาภ
 
1. นายบุญช่วย  ดำรงรัตน์นุวงศ์
2. นางพเยาว์  ดำรงรัตน์นุวงศ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายอดิศร  เนาวเรศ
 
1. นายปรีชา  แสงสว่างโชติ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนวิทย์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายปุณณพัฒน์  พลเสน
3. เด็กชายวรินทร   ชินวงษ์ทัน
 
1. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
2. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายชยธร  พลายแสง
2. เด็กชายตะวันภูมิ  อู่พันธ์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แก้วบังเกิด
 
1. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
2. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  แพงสี
2. เด็กหญิงศิริพร  ขาวมีวงษ์
3. เด็กชายศุภกิตติ์  ลุมใหม่
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐพล  อินจ้อย
 
1. นายอดิศักดิ์  คงเพชร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายฐิตินารถ  มีใจดี
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายธนรักษ์  รัตนจันทร์
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางสาวภาณุมาศ  เข็มทอง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  ธาระหาญ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เปี่ยมทอง
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงธนภร  สีมารักษ์
 
1. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชาวดี  หอมสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรี  สิงห์โต
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงศิรินภา  ช้างสง่า
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  สังข์เสือโพธิ์
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. นายปราโมทย์  ศรีเมือง
 
1. นายไพโรจน์  แหวนทองคำ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงชลธร  ท้าวลา
 
1. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงวรรณภา  อุปการะ
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายญาณศิริ  เกิดพงษ์
2. เด็กหญิงนุสรา  สุริวงค์
3. เด็กหญิงภารดี  คงคากูล
4. เด็กหญิงวณิชา  พันธุ์เณร
5. เด็กหญิงวาสิตา  คุ้มพร
6. เด็กหญิงสุดธิดา  วรรณปทุมจินดา
7. เด็กชายเจษฎาพร  พันธุ์แตง
8. เด็กหญิงโชติกา  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวปัทมา  แตงรื่น
2. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  ธาระหาญ
2. เด็กหญิงกัลยรักษ์  พิริยธำรงกุล
3. เด็กชายคณนาถ  ศรีรัตนสุภานนท์
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีฉ่ำพันธุ์
5. เด็กชายฐิตินารถ  มีใจดี
6. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีหิรัญ
7. เด็กชายธนรักษ์  รัตนจันทร์
8. เด็กชายธีรภัทร  ลมูลศิลป์
9. เด็กชายนิตินันท์  นุกูล
10. เด็กชายภัทราวุธ  เกตุคง
11. เด็กหญิงวรัทยา  เคนเผ่าพงศ์
12. เด็กชายวิษณุ  แก้วปาน
13. เด็กหญิงสิริภัทร  ประคองเก็บ
14. เด็กหญิงสุพรรณี  โพธิรัชต์
15. เด็กชายอิทธิพัฒน์  พิริยธำรงกุล
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
2. นางสาววรรณสุณี  วงศ์สุวรรณ
3. นางสาวศศิวิมล  สินสมรส
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กชายกฤษฎา  ดามี
2. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์(ปี่)
3. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
4. เด็กหญิงชนิตา  สมบุญ
5. เด็กหญิงดวงกมล  เอี่ยมประเสริฐ
6. เด็กชายธนวัฒน์  อู่ทอง
7. เด็กหญิงปาณิสรา  ปกป้อง
8. เด็กชายพลพัฒน์  อนันต์สลุง
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุขนิรัญ
10. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
11. เด็กหญิงเพ็ญประภา  วรโภชน์
 
1. นางน้ำผึ้ง  ล้อมวงษ์
2. นางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
3. นายเพทาย  ล้อมวงษ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. นายฉัตรชัย  ชูเชิด
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยืนยงค์
3. เด็กชายณัฐกุล  ยืนยงค์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ชาวบ้านกร่าง
5. เด็กชายธีรภัทร  มณีอินทร์
6. เด็กชายพงศธร  พึ่งรอด
7. เด็กชายพีรภัทร  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กชายพีระศิลป์  ริ้วทอง
9. เด็กชายวายุ  แก้วเขียว
10. เด็กชายศุภชัย  เรืองศรี
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีดี
12. เด็กชายอรรถพล  นครวงษ์
 
1. นายชูชีพ  ศรีราชา
2. นางสาวนิภา  อินสว่าง
3. นางสาวภาณุมาศ  เข็มทอง
4. นางสาวเรณู  น้ำขาว
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1. เด็กหญิงกรกนก  เช้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงกีต้า  ปั้นคง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมา
4. เด็กหญิงจุมนทิพย์  สอนท่าโก
5. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เดชพลกรัง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรม
7. เด็กหญิงดวงกมล  พุกมีพันธุ์
8. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสมบูรณ์
9. เด็กหญิงน้ำเพชร  จันนุบิน
10. เด็กหญิงปภัสสร  เช้าสุวรรณ
11. เด็กหญิงพรรษา  ยิ้มแย้ม
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พชวงษ์
13. เด็กหญิงรุจิรา  เช้าสุวรรณ
14. เด็กหญิงวาสนา  ศรีรังสรรค์
15. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุขเกษม
16. เด็กหญิงสุชาดา  เช้าสุวรรณ
17. เด็กชายอนุกูล  นามโชติ
18. เด็กหญิงอรทัย  พันผูก
19. เด็กหญิงเนตรนภา  พรมชนะ
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมศร
 
1. นางสาวกาญจนา  เล้าศิลป์ไพศาล
2. นางสาวฐาปนี  มณีนิล
3. นายถวิล  ทองสัมฤทธิ์
4. นางรพีพร  ชวนสำราญ
5. นายวานิล  จินดาเลิศ
6. นางสาวเรณู  พลับวังกล่ำ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กชายนิธิเสถียร  พงษืเทพ
 
1. นางสาวทัศนีย์  วิบูลย์ผล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. เด็กชายศราวุฒิ  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  มิ่งเมือง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปิ่นทอง
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงวราพร  นาคใจเสือ
 
1. นางสาวลักขณา  โพธิ์เขียว
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายวีรภัทร  เขียนนอก
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงกวินนา  มะลินิน
 
1. นางศิริพร  พงษ์เหล่าขำ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พวงบุปผา
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเผือก
 
1. นายวิทยา  จันทร์ทอง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ปานแก้ว
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายพีระพงษ์  คำมั่น
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กำพาพันธุ์
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ชูชาติ
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายวีรภัทร  เขียนนอก
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายสหชัย  สุดโต
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิรดา  โคโต
 
1. นายปรีชา  แสงสว่างโชติ
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  วงค์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกิตติมา  สุภโรจนีย์
3. เด็กหญิงจิณัฐตา  เมฆสุทัศน์
4. เด็กหญิงชุรมน  กิรติโยธิน
5. เด็กหญิงญาสินี  กสิพันธ์
6. เด็กหญิงฐิตาภร  พุ่มระชัฏร์
7. เด็กหญิงณสิริ  ราชคฤห์
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  ธนะสมบัติ
9. เด็กหญิงณัฐพร  พิกุลทอง
10. เด็กหญิงณิชกานต์  พ่านเผือก
11. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  มยุรา
12. เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ
13. เด็กหญิงธัญญามณี  โสมอินทร์
14. เด็กหญิงธารารัตน์  ทั่งดี
15. เด็กหญิงนัทธมน  มิตรราตรี
16. เด็กหญิงนันนภัส  พุทธิวิสัย
17. เด็กหญิงปรางค์ภัสสร  จันวสุเดชาโชค
18. เด็กหญิงพนิดา  ดวงมาลา
19. เด็กหญิงพรชนก  พงษ์แขก
20. เด็กหญิงพลอยฟ้า  สุขรื่น
21. เด็กหญิงพัชรียา  พิลา
22. เด็กหญิงพัสกร  จันทร
23. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมเพียงช้าง
24. เด็กหญิงภิญญดา  สละบำรุง
25. เด็กหญิงลภัสรดา  อินทร์ลำพันธ์
26. เด็กหญิงวรนิษฐา  เกตุอุดม
27. เด็กหญิงวันนีย์  เทียนถาวรวงษ์
28. เด็กหญิงวิกานดา  วีระสุวรรณ
29. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พลเสน
30. เด็กหญิงสุดารัฐ  เลิศทัศนวนิช
31. เด็กหญิงสุธาศินี  เกตุเหล็ก
32. เด็กหญิงสุพรรณิกา  วัฒนภูษิตสกุณ
33. เด็กหญิงอรษา  นาราช
34. เด็กหญิงอัญชลีพร  สุขสวัสดิ์
35. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีสวย
36. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมัครวงษ์
37. เด็กหญิงโศภิษฐ์  บุญประเสริฐ
 
1. นายชนินทร์  โชคสกุล
2. นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
3. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
4. นางพัชนีกร  จักเดชจันทร์
5. นางพิณทิพย์  สาธุพันธ์
6. นางสาววรรณสุณี  วงค์สุวรรณ
7. นางสาววรางคณา  วัฒนา
8. นางสาวศศิวิมล  สินสมรส
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เทพประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แป้นแจ้ง
3. เด็กชายจักรภัทร  คล้ายมาลา
4. เด็กชายจิรพัชร  เพ็ชร์พันธุ์
5. เด็กหญิงณัฐชยา  อุบลแย้ม
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยยอดวงษ์
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ข้องเกี่ยวพันธ์
8. เด็กชายพุฒิเมธ  สุพรรณ
9. เด็กชายวิริทธิ์พล  โลหิตชาติ
10. เด็กชายวีระพัฒน์  สุขขำ
 
1. นางพัชรินทร์  แสนใจงาม
2. นางสุวรรณ  จ้อยศรีเกตุ
3. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกัญจนา  ไกรสร
2. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์โตแก้ว
3. เด็กชายจิรายุ  ตันอำนวย
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองใบ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  เตี้ยมฉายพันธ์
6. เด็กชายนภาพงษ์  อุ่นแสง
7. เด็กชายพูมินทร์  หมื่นเดช
8. เด็กชายภัทรกนิษฐ์  ปัญญาสิงห์
9. เด็กหญิงสายฝน  ทองสัมฤทธิ์
10. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนวิสาร
 
1. นางสาวนัฎฐา  แก้วสด
2. นางสาววรินทร  แพงลาศ
3. นางสาวอภัสรา  เจริญผล
 
116 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แทนศิริ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  คุ้มฉายา
3. เด็กหญิงซูเมญ่า  กาซอ
4. เด็กหญิงรสริน  แซ่ตัน
5. เด็กหญิงวารี  พันธุ์แตง
6. เด็กหญิงศิริพร  แซ่แต้
7. เด็กหญิงอภิสรา  ไกรษา
8. เด็กหญิงอุทุมพร   วงษ์ตันฮวด
 
1. นางสาวนัฎฐา  แก้วสด
2. นางสาววรินทร  แพงลาศ
3. นางสาวอภัสรา  เจริญผล
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มาตะโก
3. เด็กหญิงณัชชา  สาระกัด
4. เด็กหญิงดวงหทัย  พลายนุกูล
5. เด็กหญิงธัญมาศ  เกษมสุข
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลีลาสวัสดิ์
7. เด็กหญิงสุกีญญา  หงษ์เวียงจันทร์
8. เด็กหญิงเจนจิราพร  ไทยงาม
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจอมกมล  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงชุตินันท์  แย้มมี
3. เด็กหญิงชุติภรณ์  แย้มมี
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  กลั่นพรหม
5. เด็กหญิงณัฐมล  ธัญญเจริญ
6. เด็กหญิงปณิสรา  ดีเลิศ
7. เด็กหญิงพิมพ์พรรษ  อุ่นเรือน
8. เด็กหญิงพิศภัสสร  มงคล
9. เด็กหญิงภัณฑิรา  คงศิริ
10. เด็กหญิงภัทรญาดา  แสงนิ่มนวล
11. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สูบโคกสูง
12. เด็กหญิงศรีจิตรา  จิตรนพคุณ
13. เด็กหญิงสุมิตตา  อ่ำคำ
14. เด็กหญิงอัญชิตา  รัตรสาร
 
1. นางนฤมล  นวมพันธ์
2. นางพัชรินทร์  แสนใจงาม
3. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
4. นางสุวรรณ  จ้อยศรีเกตุ
5. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูบัว 1. เด็กชายนฤเบศ  อัดโถ
2. เด็กชายสินีนาฏ  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายอิสระ  คำไพเราะ
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์โต
2. นางบุณฑริกา  สำโรงแสง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ยี่นาง
2. เด็กชายทศพล  สุขสมบูรณ์
3. เด็กชายปัทวี  สาธุวงษ์
 
1. นางอังคณา  ประมวลวุฒิรณ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 1. เด็กหญิงธนัชพร  โกพัฒน์ตา
2. เด็กชายปทีป  พันธุ์ชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  คล้ายสุบรรณ
 
1. นายเฉลา  แก้วสุวรรณ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กชายชัยธวัช  พระศรี
2. เด็กชายชูเกียรติ  พวงบุปผา
3. เด็กชายอมรเทพ  ศรีชมภู
 
1. นายปรีชา  นิลเขตร์
2. นางเพียงใจ  แก้วดำ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขเกษม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ดี
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ดากระบุตร
3. เด็กหญิงนุชรินทร์  มะลินิล
4. เด็กหญิงพิชาภา  หวลบุตตา
5. เด็กหญิงลลิตา   มาตรวิจิตร
6. เด็กหญิงอพิษฐา  ปัญญาสิงห์
 
1. นางสาคร   หมั่นกิจ
2. นางสายสมร  อดทนดี
3. นางสาวไพเราะ  โสมะภีร์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีถัทธ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาพันธุ์
3. เด็กหญิงวิรวรรณ  พุมเมือง
4. เด็กหญิงสโรชา  กิ่มสาตร์
5. เด็กหญิงอัจจิมา  จีนงาม
6. เด็กหญิงเกศริน  อ่อนอารีย์
 
1. นางพรทิพย์  สมใจเพ็ง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  คงสกุล
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เฉกแสงทอง
3. เด็กหญิงอังคณา  วิจารณ์
 
1. นางพรหมพร  วะยาคำ
2. นางพิรัลรัตน์  ฉัตรียานันท์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงกรณิการ์  กลิ่นภักดิ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุดดาเลิศ
3. เด็กหญิงเมธาพร  พรมมาเดช
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ลำเพ็ง
2. เด็กหญิงอาริษา  หมั่นมาก
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญขาว
 
1. นางช่อทิพย์  อิ่มพันธ์แบน
2. นางสวลี  โสมะภีร์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงนฤมล  คำโฉม
2. เด็กหญิงปรารถนา  น้อยสีดา
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  จีนฉาย
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคทองอินทร์
2. เด็กหญิงวรนุช  สาทลี
3. เด็กหญิงไอรดา  รอดหงษ์ทอง
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อำนวยวัฒนกุล
2. เด็กหญิงศิรดา  คุ้มศรี
 
1. นายสงกรานต์  วิถีเทพ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงสุณิสา  สุนทรวิภาต
2. เด็กหญิงอนงค์  ทองสุข
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ยืนยงค์
 
1. นางปราณี  สังข์วรรณ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสัมพันธ์
3. เด็กหญิงอรวิภา  มะสีพันธุ์
 
1. นางบุษบา  รักนุ้ย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงนงนุช  จิ่๋วเชื้อพันธุ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มากดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีวิเชียร
 
1. นางจุฑามาศ  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกรพิน   พิชิ
2. เด็กหญิงกุณฑริกา  ธรรมโรจน์
3. เด็กหญิงนันทิชา  วัฒวงษ์
 
1. นางนวพร  กลำพบุตร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  สุพัฒธี
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ร้อยจิ๋ว
3. เด็กหญิงวรรณพร  ภู่ทับทิม
 
1. นางสาวจิราพร  เขมา
2. นางนงลักษณ์  สาลีผลิน
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกุลปรียา  พรมนิ่ม
2. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพรรัตน์
3. เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐผล
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
2. นางภภัสสร  กุลวานิช
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ใหญ่ยอด
2. เด็กหญิงวนิชชา  นาคะ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นกเนตรพันธุ์
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
2. นางภภัสสร  กุลวานิช
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกันต์ดนัย  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  เฉกเพลงพิน
 
1. นายจักรกฤษณ์  อู่พันธุ์
2. นายสัมพันธ์  ลือขจร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศักดา  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายเรวุฒิ  เครือสาร
 
1. นางพรนภา  โพธิ์ศรี
2. นายเมธา  แตงโต
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กหญิงศศิประภา  เคลื่อนไธสง
2. เด็กหญิงสิริภา  มณีอินทร์
 
1. นายสงกรานต์  วิถีเทพ
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสือมี
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เฉกเพลงพิน
 
1. นางจรรยา  ทองสินธู์
2. นางหทัยรัตน์  เชื้อโตเติม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  กลัดเฉยดี
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
2. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายจรัญ  ทับโชติ
2. เด็กหญิงมินตรา  ชิตบุญ
 
1. นายประยงค์  อิ่มสุุดสำราญ
2. นายอัศวพล  อิ่มสุดสำราญ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีสุข
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  กรับทอง
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
2. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายภูวพงษ์  สวนกุหลาบ
2. เด็กชายสหรัฐ  เกสสระ
 
1. นางรัตนา  ธาดา
2. นางสาวสุกัญญา  ภุมรินทร์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายชญานนท์  น้ำดอกไม้
2. เด็กชายธนสรณ์  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาวสมพร  พิริยะพาณิชย์
2. นายสมศักดิ์  สุทธิพงศ์เกียรติ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวัลวิษา  รื่นเพชร
2. เด็กหญิงเรวดี  แก้วศรีงาม
 
1. นางดวงใจ  อวนมิน
2. นายนพพล  เทียนคำ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายพิพัฒน์  รูปสม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไรมา
3. เด็กชายไพโรจน์  ฤกษ์นิมิตร์
 
1. นายประยุทธ  สร้อยสุวรรณ
2. นายสุธน  พุทธรัตน์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายขวัญชัย  ลิสะมิ
2. เด็กหญิงวาสนา  อ่ำบุญ
3. เด็กหญิงอทิติยา  เกียรติกุลเจริญ
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ด่อนสิงหะ
2. เด็กชายนพดล  กลิ่นโพธิ์
3. เด็กชายอิศราพันธ์  สิงพลาย
 
1. นายประยุทธ  สร้อยสุวรรณ
2. นายสุธน  พุทธรัตน์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เกตุแก้ว
 
1. นางถวิลวรรณ  อินทร์อำนวย
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีจันทร์ดี
 
1. นางราตรี  รักพงษ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงสุมณฑา  โชระเวก
 
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายกัญจน์  นักพาณิชย์
 
1. นางสาววราภรณ์  ปานเพ็ชร
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี
 
1. นางสาววราภรณ์  ปานเพ็ชร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กชายทศพล  วงษ์วิจารณ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทาผาสุข
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็งบุบผา
 
1. นางปราณี  พลายละมูล
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองสถิ
 
1. นางสาววัลภา  ข้องเกี่ยวพันธ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กชายธนินท์  ศิลปโชติ
 
1. นางกานดา  โพธิ์สุวรรณ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายณพดล  ฟักข้อง
2. เด็กหญิงดวงพร  มะลินิล
3. เด็กชายธนากร  สุขพรหม
4. เด็กชายนนภวัฒน์  น้อยเจริญ
5. เด็กชายปรีชา  ชีพนุรัตน์
 
1. นางฐาณิญา  สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวปราถนา  สุขโข
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  ทำสุนา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อัมรินทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศิริรัตน์
2. นางอัจฉรา  โกพัฒน์ตา
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงทรงศรี  จิตต์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริญากร  มณีรัตน์
 
1. นางลักขณา  ภูชมศรี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มงคลธง
2. เด็กชายธนภูมิ  บุญชู
3. เด็กชายธวัธชัย  มงคลธง
4. เด็กชายวรากร  อภิเดช
5. เด็กชายศราวุฒิ  สังข์สุวรรณ
6. เด็กชายเกรียงไกร  หมื่นพล
 
1. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
3. นายประยงค์  มีชะนะ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กชายกฤษฏ์พล  รอดโฉมฉิน
2. เด็กชายทัศน์พล  วงษ์พนัส
3. เด็กชายธีรภัทร  เจตพล
4. เด็กชายพรพิทักษ์  จิตต์บรรจง
5. เด็กชายวีรกุล  ชนะพาล
6. เด็กชายอดิศร  เข็มเพ็ชร
 
1. นายปรารมณ์  รอดมาลี
2. นางอาภา  แปลงเงิน
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายจตุพล  ศรีมาดำเนินชัย
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  วันทา
3. เด็กชายธัญญกร  สิงห์โต
4. เด็กชายธีรศักดิ์  บัวชะอุ่ม
5. เด็กชายภคพงษ์  อุดชาชน
6. เด็กชายภาณุพันธุ์  ชุ่มยิ่ง
7. เด็กชายศรราม  จักษุศรี
8. เด็กชายสหรัฐ  ทองพันช่าง
 
1. นายธีรทัศน์  ทองคำใส
2. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
3. นางสมใจ  วิโรจน์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ผิวแดง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมบุญ
3. เด็กหญิงณนธิยา  เมืองวษ์
4. เด็กชายธนสิน  ยวงลำไย
5. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  เปรมประเสริฐ
6. เด็กชายศุภชัย  กันพร้อม
7. เด็กหญิงอรษา  จำปาเงิน
 
1. นางวรรณวิไล  นาคขำพันธุ์
2. นางสำราญ  เรืองวศ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายนภดล  เหว่าด้วง
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  นาคกลิ่นกุล
3. เด็กหญิงมาริสา  พันธุ์ซาว
4. เด็กหญิงรัตวัลย์  วังกรานต์
5. เด็กหญิงเกวลี  ศิริวงษ์
 
1. นายจรัล  สวัสดี
2. นางสมพิศ  คำด้วง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงจิตตนาถ  จันทร์นุ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อรุณรัศมี
3. เด็กชายสุพจน์  กลิ่นคูณ
 
1. นางศรีอัมพร  ประทุมนันท์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ดีมี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โพธิ์อ้น
3. เด็กหญิงวิภาวี  สิระแก้ว
 
1. นางพิศมัย  หงษ์ทอง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  หนูนุรัตน์
2. เด็กหญิงชไมพร  นักระนาด
3. เด็กหญิงปณิดา  ภู่ไพบูลย์
 
1. นางภัทรพร  ดอกกุหลาบ
2. นางสุวพี  ชูเกียรติวัฒนา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  หยดย้อย
 
1. นางวาสนา  มะลิงาม
2. นางสาวสุวรรณา  ทาผาสุข
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เหลือประสงค์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ปิ่ณฑศิริ
 
1. นางสาววิชษารัตน์  ธรรมะรัตน์จินดา
2. นางสุภมาส  เหมือนวงษ์ธรรม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สอาดดี
2. เด็กชายพฤฒิพงศ์  บริชน
 
1. นายภูมิพันธุ์  ผิวลออ
2. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายสุทิน  คงเปีย
2. เด็กชายเกริกชัย  ทองสมจิตต์
 
1. นายภูมิพันธุ์  ผิวลออ
2. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กหญิงกานดา  ธัญผล
2. เด็กชายชลิต  สุชาตะกุล
 
1. นางสาวจริยา  อุบาลี
2. นายเสริมศักดิ์  สังขพันธุ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  มุ่งดี
2. เด็กหญิงอิสรีย์  บุญเลิศ
 
1. นางสาววิชษารัตน์  ธรรมะรัตน์จินดา
2. นางสุภมาส  เหมือนวงษ์ธรรม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หิมมะวัน
 
1. นายบุศรา  โอสธีรกุล
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เหล็กดี
 
1. นางสาวชลธิชา  โตลาภ
 
179 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพีรภรณ์  ไกรวงศ์
 
1. นางสุนิสา  มาลาวงษ์
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภักดี
2. เด็กชายธนดล  พรหมแท่น
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางรุ่งนภา  คชายุทธ
2. นางวรรณวิมล  สังข์วิเศษ
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนริดา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฮวดสกุล
3. เด็กหญิงอนัญชญาน์  จ่าพันธ์
 
1. นางจวงจันทร์  สังข์วรรณะ
2. นางเจริญพร  วงศ์ศรีเผือก
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
 
1. นางพูลศรี  กองหอม
 
183 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายทินภัทร  รักตั้งประเสริฐ
2. เด็กหญิงรุ่งเพชร  บุญเทียน
 
1. นางชมภูนุช  สิงหกุล
2. นางมาลี  เกิดคล้าย
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายกฤตภาส  จันโท
2. เด็กชายอดิศร  สังข์ภากรณ์
 
1. นางชมภูนุช  สิงหกุล
2. นางมาลี  เกิดคล้าย
 
185 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชลทร  มูลธรรม
2. เด็กชายอรรถพร  อร่ามวาณิชย์
 
1. นางสาวสุพันณี  เชิดฉัน
2. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายตะวัน  รอดบำรุง
2. เด็กหญิงมัณธิตา  ศรีศักดา
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ประสาทศิลป์
2. นางพรทิพย์  สมงาม
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายธนภัทร  สุวรรณมุข
 
1. นางสาวกฤษณา  ท้าววงษ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายกิตติธัช  ก้านทอง
 
1. นางสาวสุพันณี  เชิดฉัน
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สีนาคสุข
 
1. นายชลอ  จันทร์มณี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายสดายุ  จาดใจดี
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เอกปัชชา
2. เด็กชายอนิรุทธ์  สวยสด
3. เด็กชายอลงกรณ์  ฉ่ำแจ่ม
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
2. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายกฤตภาส  จันโท
2. เด็กชายอดิศร  สังข์ภากรณ์
3. เด็กชายอนวัช  เล็กทิมทอง
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์แดง
2. นางนันติยา  เจริญนำ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เกียติทวีกูล
 
1. นางสาวสุพันณี  เชิดฉัน
2. นายเรวัติ  จึงประสบโชค
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1. เด็กชายชนะชัย  มัจฉาฉ่ำ
2. เด็กชายประสิทธิ์  สุขระ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ครุฑคำ
 
1. นางจริยา  จันทร์ศรี
2. นางพัชญธิดา  ปาจันทร์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1. เด็กชายวัฒษิณ  มอญแช่มช้อย
2. เด็กหญิงศิประภา  แหมลี
 
1. นางฑารินี  เนคมานุรักษ์
2. นางสาวพิมพ์ภรณ์  เล็กถวิลวงศ์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชลทร  มูลธรรม
2. เด็กชายภูริต  จาดทองคำ
 
1. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข
2. นายเรวัติ  จึงประสบโชค
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายอดิศร  สังข์ภากรณ์
2. เด็กชายอนวัช  เล็กทิมทอง
 
1. นางมาลี  เกิดคล้าย
2. นางเบญจวรรณ  เทพแก้ว