หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวันทา น้อยแก้วโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ เปียศิริโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางลักขณา ใจเที่ยงกุลโรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
4. นางยุพิน เมฆพยับโรงเรียนบ้านบ่อสำราญกรรมการ
5. นางดวงเดือน ชาวสวนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางแววดาว มากระจันโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ ระวังงานโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางจิราภา ทองงามโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางวัฒนพร แย้มสุขโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววิเชียร หนูทองโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจันโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
3. นายบุญชู เก็งสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางวาสนา แก้วเขียวโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ แสงดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางชูศรี พิมนิสัยโรงเรียนวัดท่าไชยประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤตย์ ดอกแก้วโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
3. นางประยูร รูปหมอกโรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
4. นางรัศมี นูมหันต์โรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ชาวเขาดินโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอำนวยพร สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ชำนาญอักษรโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
3. นางชลดา วริกูลโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายสังวาลย์ สาธุพันธ์โรงเรียนบ้านดงกะเชากรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์ สุขสุวรรณโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายธวัช พัฒนกิตติเวทย์โรงเรียนวัดจำปาประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เจริญหุนโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ โกลากุลโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นางณัชฌาน์ เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์สุวรรณโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายธวัช พัฒนกิตติเวทย์โรงเรียนวัดจำปาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางสุชิน สุขรักษ์โรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
4. นายศาสตรา ย่องเหล่ายูงโรงเรียนวัดธัญญวารีกรรมการ
5. นางสาววาสนา ตั้นมากโรงเรียนบ้านหนองเฝ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ โกลากุลโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา ศรีสงวนโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นางกาญจนา อินทร์พลับโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ ผิวชะอุ่มโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายมนูญ แจ่มแจ้งโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยประธานกรรมการ
2. นางวะรา นะวะมะโรจน์โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์กรรมการ
3. นางนันทิยา อภิสิทธิเนตรโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางประนอม เสือคำโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
5. นางสาววัลย์วิสา แจ้งสว่างโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี นักฟ้อนโรงเรียนวัดปทุมสราวาสประธานกรรมการ
2. นางณิชกานต์ สารทองโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็นโรงเรียนวัดหนองหลุมกรรมการ
4. นางเรณู ยิ้มประเสริฐโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางรุ่งเรือง ตาดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี เสียงเพราะดีโรงเรียนวัดบางสะแกประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข บุญมีโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นางสุริยา ศรีชมภูโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
5. นางผุสดี เหลี่ยมดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ช้างพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ ช้างป่าดีโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
3. นางสมจิต แจ้งใจโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
4. นางสมฤดี สิมงามโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
5. นางวรนุช อุปวรรณโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางแน่งน้อย หมื่นรามโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางชำเลือง กลิ่นลำดวนโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์กรรมการ
3. นางเรวดี ถมวัฒนศิลป์โรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ชิดประทุมโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
5. นางปทิตตา ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายอำพล พูลทรัพย์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
3. นางวัฒนา สาลีงามโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
4. นางสาวธันวา วิริยะประสิทธิ์โรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
5. นางสาวนุชรี สุขสำราญโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา ศาสตร์เณรโรงเรียนวัดธัญญวารีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลาวัลย์ ขาวสอาดโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
3. นางสาวจิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์โรงเรียนวัดชีธารามกรรมการ
4. นางปณิธาน หล่ำค้าขายโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางสุภาวดี เชียงทองโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ ปทุมสูตรโรงเรียนวัดปทุมวนารามประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ โกมลสิงห์โรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
3. นางณัฐหทัย เนตรพระโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อ่วยสุขโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นางอัญชลี มากระจันโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ โกมลสิงห์โรงเรียนวัดพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญลือโรงเรียนบ้านสระพังกร่างกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
4. นางอัญชลี มากระจันโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางพัทธนันท์ น้อมระวีโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ ปทุมสูติโรงเรียนวัดปทุมวนารามประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ โกมลสิงห์โรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
3. นางณัฐหทัย เนตรพระโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ อ่วยสุขโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นางอัญชลี มากระจันโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ โกมลสิงห์โรงเรียนวัดพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ บุญลือโรงเรียนบ้านสระพังกร่างกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
4. นางอัญชลี มากระจันโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นางพัทธนันท์ น้อมระวีโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางอัมพร แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวฐิติมา พูลเกษมโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล สุตโตโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมารี ลิอุบลโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
7. นายสุธี ผิวแดงโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
8. นางสุภาวดี เชียงทองโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
9. นางหทัยชนก พรมเพียงช้างโรงเรียนบ้านดอนพุทรากรรมการ
10. นางสาวกาญจนา หอมกุลโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ประกอบทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางอัมพร แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุตโตโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมารี ลิอุบลโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
6. นายสุธี ผิวแดงโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
7. นายนพพร ขาวประเสริฐโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
8. นางหทัยชนก พรมเพียงช้างโรงเรียนบ้านดอนพุทรากรรมการ
9. นางสาวกาญจนา หอมกุลโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ช้อนใจโรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
3. นางสาวสัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยมโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการ
4. นางนุชจรี จันทวาทโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางสาวสาลี่ ทาเหล็กโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
6. นางสาวดารินทร์ ปฏิสนธิโรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการ
7. นางเพ็ญรุ่ง พันธิ์จันทร์โรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการ
8. นายชาญวิทย์ สง่างามโรงเรียนบ้านหนองกุฏิกรรมการ
9. นายอนุชา นักพรานบุญโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
10. นายเฉลิม แช่มช้อยโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสันติ โกลากุลโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตันจริยภรณ์โรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
3. นายมนูญ พันธุ์จันทร์โรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการ
4. นางสาวศรีรัตน์ วงษ์บุญส่งโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางบรรจง แหยงกระโทกโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
6. นางจุฬาลักษณ์ ปู้ทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
7. นางชบาร์ โพธิกุลโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
8. นางณัฐศอร มีเกียรติเดชาธรโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการ
9. นางสาวแคทรียา อภิเดชโรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการ
10. นางสาววีรวรรณ ละอองบัวโรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขวัญดาว รุ่งวารินทร์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ พุ่มเกตุแก้วโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายพชรวรรษ มากระจันโรงเรียนบ้านจระเข้สามพันกรรมการ
4. นางสาวธนภัทร หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
5. นางสาวธราทิพย์ เณรจาทีโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวปรวี อ่อนสอาดโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
7. นางสร้อยสวรรค์ อำภาวงษ์โรงเรียนวัดจำปากรรมการ
8. นางสาวสิริวรรณ ฉัตรประพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
9. นางสุทธิรัก มหาเมฆโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว วงษ์วิเศษโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
3. นายสำเริง สุวาทโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ โพธิ์ไพจิตรโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ ยิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
6. นายสุวิชชา หอละเอียดโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
7. นางกมลพร หอละเอียดโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
8. นางสาวกัณฑ์ธิมา สุขเจริญนุกูลโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
9. นางบุญจิรา พุทธิวัยโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
10. นางสาวปุณยนุช ประทุมโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
11. นางสาวประภา วิทยถาวรวงศ์โรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเจริญ ตาดีโรงเรียนวัดสระศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ดอนหงษ์ไผ่โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวอรนุช นามปัญญาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
4. นางเยาวภา ผิวขำทองดีโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
5. นางสาวจันดี จรเข้โรงเรียนบ้านสระพังกร่างกรรมการ
6. นางพรรณจรุง จินตประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
7. นางสาวบุศรินทร์ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
8. นางสาวรัตนา หมอนวดดีโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
9. นางสาวดวงรัตน์ สุภาสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
10. นางสาวจินตนา ศิลปรัตน์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิคม นิรมาณโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ช่างเรือนกุลโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
3. นางเพชรา เชื้อเพชรโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
6. นางสาวจีรพรรณ วงศ์วิรัติโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
7. นางสาวจีรภา สำเนียงสูงโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
8. นางสาวกาญจนา กาฬภักดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประไพ มายะการโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นางศิรินภา เรือนทองดีโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สีดำนิลโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
4. นางจิตรา พลเสนโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
5. นางนิตยา ศาลยาชีิวินโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
6. นางยุพดี โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
7. นางศิริวรรณ สุขมาโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
8. นางสาววรรธนา ภู่ทองดีโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สุพรรณพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองกุฎิประธานกรรมการ
2. นางโศรดา ดีระพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ พวงวรินทร์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
4. นางรุ้งนภา เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ พลอยสุกใสโรงเรียนวัดโพธิ์เขียวกรรมการ
6. นางสาวรัชนีย์ เจนโชติสุวรรณโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายโสภณ สุพรรณพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองกุฎิประธานกรรมการ
2. นางโศรดา ดีระพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ พวงวรินทร์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
4. นางรุ้งนภา เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ พลอยสุกใสโรงเรียนวัดโพธิ์เขียวกรรมการ
6. นางสาวรัชนีย์ เจนโชติสุวรรณโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวนาตยา จิวรรจนะโรดมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นางวิภา หอมชื่นโรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการ
3. นางแสงดาว ศรีชมเชยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เงินวิลัยโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
5. นางสาวจริยา แก้วสะอาดโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
6. นางปารีณา แสงฉายโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร ตันกสิกิจโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
8. นางอารีรีตน์ สอาดเอี่ยมโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนาตยา จิวรรจนะโรดมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นางวิภา หอมชื่นโรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการ
3. นางแสงดาว ศรีชมเชยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เงินวิลัยโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการ
5. นางสาวจริยา แก้วสะอาดโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
6. นางปารีณา แสงฉายโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร ตันกสิกิจโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
8. นางอารีรีตน์ สอาดเอี่ยมโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ พึ่งพานิชโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ตันติวิศาลเกษตรโรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
3. นางยุพิน วารีรีตน์โรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ขำดีโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
6. นางสมถวิล พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ พึ่งพานิชโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ตันติวิศาลเกษครโรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
3. นางยุพิน วารีรีตน์โรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ขำดีโรงเรียนวัดทุ่งเข็นกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
6. นางสมถวิล พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านดอนตำลึงประธานกรรมการ
2. นางอุสุมา เชิดฉายโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
3. นายทวีศิลป์ สวัสดิ์ฐิติเลิศโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
4. นางขวัญใจ ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
5. นายธเนศพล คชการโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
6. นายอนันต์ ดีขำโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชนะ ศรีดอกไม้โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายเดชา มีสัตย์โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางกัลยาณี แหวนเพชรโรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ พละเดชโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการ
5. นางลัดดา กุลวงศ์โรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นางธัญญรัตน์ ทองกั๊กโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมงคล ไทยานันท์โรงเรียนบ้านดงกะเชาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิบัญชา มหาเมฆโรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
3. นางปนิศฐา เหรียญทองโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
4. นางวาริล รอดน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
5. นายวันชัย ภักดีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
6. นายสุชาต เยื้องทิพย์โรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ จันทร์โอกุลโรงเรียนวัดรางกร่างประธานกรรมการ
2. นายลิขิต วริกูลโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายสุริยันต์ แจ้งสว่างศรีโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
4. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางสุปรียา ผิวดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
6. นายสมชาย แตงโตโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
7. นางสาวรัชนีกร ตราทองโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนันทนา อริยสัจจะธรรมโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย จันทร์ฉายโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางระเบียบ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
2. นางกุสุมา ประสิทธิ์ผลโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการ
3. นางอินทิรา ศาสตร์เณรโรงเรียนวัดธัญญวารีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนันทนา อริยสัจจะธรรมโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
2. นางนิภา เตียบฉายพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เมฆฉายโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวณิชฌาณัชญ์ เพียรทองโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
2. นายสุดใจ ชุมนุมเพชรทองโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ต๊ะปางโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
4. นายสุนัย วงศ์ทองโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ บุตรขจรโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
2. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นายขวัญชัย ผลิเจริญสุขโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
4. นายสมนึก แผนสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางนิภา เตียบฉายพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ บุตรขจรโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
2. นายขวัญชัย ผลิเจริญสุขโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
3. นายสมนึก แผนสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ ต๊ะปางโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ จุ่นบุญโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สุดสวาทโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
2. นายวิทยา เอื้องเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายสุจินต์ รอดโรคาโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
4. นายบัญญัติ พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมชาย สุดสวาทโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
2. นายวิทยา เอื้องเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายสุจินต์ รอดโรคาโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
4. นายบัญญัติ พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางนางระเบียบ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
2. นางลมัยพร ดาวเรืองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการ
3. นางจิตรลดา เกิดเรืองโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
4. นายกำธร เกตุแก้วโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางระเบียบ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
2. นางลมัยพร ดาวเรืองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการ
3. นางจิตรลดา เกิดเรืองโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
4. นายกำธร เกตุแก้วโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
2. นางลมัยพร ดาวเรืองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการ
3. นางจิตรลดา เกิดเรืองโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
4. นายกำธร เกตุแก้วโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางระเบียบ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
2. นางลมัยพร ดาวเรืองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการ
3. นางจิตรลดา เกิดเรืองโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
4. นายกำธร เกตุแก้วโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิภา เตียบฉายพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านโคก 7 ลูกกรรมการ
3. นางสมใจ ปิยวรรณนุกูลโรงเรียนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา จ่าหมื่นปราบนครโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
2. นางสำเรียง อุดมโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย พระสุทาโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการ
4. นายตระกูล แผนสมบูรณ์โรงเรียนวัดบ่อคู่กรรมการ
5. นายวัฒนา ม่วงอร่ามโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชาญศักดิ์ ศาลยาชีวินโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
2. นางมนทิรา นาคลำภาโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็นโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
4. นายสุรินทร์ ศรีบุญเพ็งโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชวนพิศ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
2. นางประไพ อุดมผลโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นางฉันทนา ศรีหาภาคโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นางสุรีพร สุขช่วยโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นางปริษา หวลไหมโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผลกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ขุนเศรษฐีโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
3. นางกนกอร นิยมญาติโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ เชาว์ไวพจน์โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางนิภา ชนะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวภคภรณ์ เกศพรรสกุลโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามกรรมการ
2. นางอัมพร เกิดมงคลโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางสาวสุรีวรรณ กัณหาโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
2. นางสาวอุมารินทร์ น้อมบุญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายเรวัติ ดอนจินดาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เชวงภักดีเวทย์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
5. นายสุนันท์ แก้วกียูรโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
6. นายวิทยา พรหมเพียงช้างโรงเรียนบ้านดอนพุทรากรรมการ
7. นางระวีวรรณ เรืองวิเศษโรงเรียนวัดชีธารามกรรมการ
8. นายธวัช ธูรสรานนท์โรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
9. นายธวัชชัย รามพงษาโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
2. นางสาวอุมารินทร์ น้อมบุญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายเรวัติ ดอนจินดาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เชวงภักดีเวทย์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
5. นายสุนันท์ แก้วกียูรโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
6. นายวิทยา พรหมเพียงช้างโรงเรียนบ้านดอนพุทรากรรมการ
7. นางระวีวรรณ เรืองวิเศษโรงเรียนวัดชีธารามกรรมการ
8. นายธวัช ธูรสรานนท์โรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
9. นายธวัชชัย รามพงษาโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไตรมิตร หงษ์ทองโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรประธานกรรมการ
2. นายจำรัส รัตน์คงทองโรงเรียนวัดโพธิ์เขียวกรรมการ
3. นางโสภา มาพลายโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายชลิต โพธิ์พันธุ์-กรรมการ
5. นางริณดา สำอางตาโรงเรียนวัดปทุมวนารามกรรมการ
6. นายประสาร ดาวล้อมโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไตรมิตร หงษ์ทองโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรประธานกรรมการ
2. นายจำรัส รัตน์คงทองโรงเรียนวัดโพธิ์เขียวกรรมการ
3. นางโสภา มาพลายโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายชลิต โพธิ์พันธุ์-กรรมการ
5. นางริณดา สำอางตาโรงเรียนวัดปทุมวนารามกรรมการ
6. นายประสาร ดาวล้อมโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยา กนกนิรันดรโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายกรกมล นวลรัตนตระกูลโรงเรียนบ้านหนองกุฏิกรรมการ
3. นางชวนพิต อุ่นกองโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางไพรินทร์ สุขพินิจโรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
5. นางจินตนา วงษ์ขวัญเมืองโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
6. นางบุญเลิศ อาจคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา กนกนิรันดรโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายกรกมล นวลรัตนตระกูลโรงเรียนบ้านหนองกุฏิกรรมการ
3. นางชวนพิต อุ่นกองโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายไพรินทร์ สุขพินิจโรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
5. นางจินตนา วงษ์ขวัญเมืองโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
6. นางบุญเลิศ อาจคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ด้วงต้อยโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นายเกรียงไกร โมราโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
4. นายปรีชา โค้วไล้โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสุขสันต์ แสงดาวโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
7. นายก้อง ทับโชติโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
8. นางสาวกัลป์ปภัส แสนสมพลสิริโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ด้วงต้อยโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นายเกรียงไกร โมลาโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
4. นายปรีชา โค้วไล้โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสุขสันต์ แสงดาวโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
7. นายก้อง ทับโชติโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
8. นางสาวกัลป์ปภัส แสนสมพลสิริโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวศุภาพร ผิวงามโรงเรียนวัดหนองพันเทาประธานกรรมการ
2. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
5. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภาพร ผิวงามโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
2. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
5. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพร ผิวงามโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
2. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
5. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
4. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
5. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
4. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
5. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
4. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
5. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
2. นายบุญนำ จันทร์โอกุลโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
3. นายทนง ผ่องกัลโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
2. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
3. นายวสันต์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนวัดบ่อคู่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
3. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
5. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
3. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
5. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
3. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
5. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ จันทร์โอกุลโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
2. นายทนง ผ่องกัลโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
3. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนวัดบ่อคู่กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนวัดบ่อคู่กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
2. นายวสันต์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนวัดบ่อคู่กรรมการ
3. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางดวงดาว อยู่ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางดวงดาว อยู่ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นางนิตยา พันธวงษ์โรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
3. นางกชกรกนก ทรงครุฑโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นางนิตยา พันธวงษ์โรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
3. นางกชกรกนก ทรงครุฑโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางดวงดาว อยู่ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางดวงดาว อยู่ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิตยา พันธวงษ์โรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
2. นางกชกรกนก ทรงครุฑโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางดวงดาว อยู่ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางดวงดาว อยู่ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นางกชกรกนก ทรงครุฑโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาวพิรุณรักษ์ กระจ่างโลกโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นางกชกรกนก ทรงครุฑโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสาวพิรุณรักษ์ กระจ่างโลกโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนิตยา พันธวงษ์โรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นางสาวพิรุณรักษ์ กระจ่างโลกโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพิรุณรักษ์ กระจ่างโลกโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองรองประธานกรรมการ
2. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางนิตยา พันธวงษ์โรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
4. นางดวงดาว อยู่ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นางกชกรกนก ทรงครุฑโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
7. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
8. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
9. นางสาวพิรุณรักษ์ กระจ่างโลกโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอุดมพร เรือนทองดีโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
2. นางวัชรี กองทวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางนิตยา พันธวงษ์โรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
4. นางดวงดาว อยู่ยืนยงโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นางกชกรกนก ทรงครุฑโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
7. นางนงนุช ช้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
8. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
9. นางสาวพิรุณรักษ์ กระจ่างโลกโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
6. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัวกรรมการ
6. นายพนม เงินโพธิ์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
7. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
6. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัวกรรมการ
6. นายพนม เงินโพธิ์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
7. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการ
5. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
6. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการ
5. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
6. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
4. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
6. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
2. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
2. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
2. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
2. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางกฤติกา โภคากรณ์โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
6. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
7. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ1กรรมการ
2. นายพนม เงินโพธิ์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
3. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ1กรรมการ
2. นายพนม เงินโพธิ์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
3. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นายถวิล แลเพชรโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ1กรรมการ
2. นายพนม เงินโพธิ์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
3. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขวัฒนะ1กรรมการ
2. นายพนม เงินโพธิ์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
3. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นายถวิล แลเพชรโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
2. นายถวิล แลเพชรโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
3. นายวิริยะ ธรรมอริยวงศ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนันทวัน ทองดีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางบุษบา มั่นช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางโสภา นาคแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
5. นางสาวนินัญญา พวงดอกไม้โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทองกรรมการ
6. นางกตัญญู เงินทองโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
7. นางสาวอังคณา โชติโภคาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นางศุภิกา ชูสินธราดลโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
9. นางนนทกร แก้วบัวดีโรงเรียน สพป.สพ.2กรรมการ
10. นางสาวพิมลพรรณ นาคฉายโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
11. นางสาวสุชารัตน์ ล้อมมหาดไทยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวัน ทองดีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางบุษบา มั่นช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางโสภา นาคแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
5. นางสาวนินัญญา พวงดอกไม้โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทองกรรมการ
6. นางกตัญญู เงินทองโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
7. นางสาวอังคณา โชติโภคาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นางศุภิกา ชูสินธราดลโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
9. นางนนทกร แก้วบัวดีโรงเรียน สพป.สพ.2กรรมการ
10. นางสาวพิมลพรรณ นาคฉายโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการ
11. นางสาวสุชารัตน์ ล้อมมหาดไทยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิรินวล สุวรรณธรพัสโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกงูเห่ากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คำเทศโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
4. นางสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร คงณศิริโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
6. นางมาลัย จิ๋วเจริญโรงเรียนบ้านหนองสลัดไดกรรมการ
7. นางสุปรีดา พรหมทองโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
8. นางสาวนิตยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
10. นางสาวฐิติพร พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิรินวล สุวรรณธรพัสโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกงูเห่ากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คำเทศโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
4. นางสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์พร คงณศิริโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
6. นางมาลัย จิ๋วเจริญโรงเรียนบ้านหนองสลัดไดกรรมการ
7. นางสุปรีดา พรหมทองโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
8. นางสาวนิตยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
10. นางสาวฐิติพร พิมพ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีย์พร คงณศิริโรงเรียนวัดปทุมสราวาสประธานกรรมการ
2. นางมาลัย จิ๋วเจริญโรงเรียนบ้านหนองสลัดไดกรรมการ
3. นางสุปรีดา พรหมทองโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
4. นางสาวนิตยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุวิมล หงษ์ทองโรงเรียนวัดปทุมสราวาสประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายสมยศ จันทร์รูปงามโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
6. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล หงษ์ทองโรงเรียนวัดปทุมสราวาสประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายสมยศ จันทร์รูปงามโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
6. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไพรันต์ ผิวงามโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายสุปชัย สุขสำราญโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายวรรณไชย ประกอบธรรมโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
4. นายธวัชชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ งามเหมือนโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไพรันต์ ผิวงามโรงเรียนวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายสุปชัย สุขสำราญโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายวรรณไชย ประกอบธรรมโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
4. นายธวัชชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ งามเหมือนโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์ศิริโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางกันยา พลายมีโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางประนอม แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
5. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
6. นางช่อมณฑา บุญชอบโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์ศิริโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางกันยา พลายมีโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางประนอม แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
5. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
6. นางช่อมณฑา บุญชอบโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัศมี วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เพชรดำดีโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
3. นางสุนันท์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางชวนพิศ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ลีสุขสามโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
6. นางลออ รัตนปกรณ์โรงเรียนวัดโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัศมี วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เพชรดำดีโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
3. นางสุนันท์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางชวนพิศ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ลีสุขสามโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
6. นางลออ รัตนปกรณ์โรงเรียนวัดโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
4. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
5. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
6. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
4. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
5. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
6. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สังขวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ชัยนิตย์โรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางวิมลจิต อยู่ฤกษ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นางเพชราภรณ์ เล้าภาษิตโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
6. นางนฤมล หมอยาดีโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทินกร หอมกุลโรงเรียนสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ ผิวปานแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางสาวปรยา เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
7. นางสาวรัชนู สุดใจโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
8. นายศุภฤทธิ์ ไชยชาญโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
9. นางสาวเบญญาภา เสนาบุตรโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกา สังขวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ชัยนิตย์โรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางวิมลจิต อยู่ฤกษ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นางเพชราภรณ์ เล้าภาษิตโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
6. นางนฤมล หมอยาดีโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ กาบแก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางมาลี ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
3. นางทองใบ เจสดุโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวารินทร์ กาบแก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางมาลี ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
3. นางทองใบ เจสดุโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเบญญพัฒน์ ทับทองดีโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเรณู คิดดีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเบญญพัฒน์ ทับทองดีโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเรณู คิดดีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวิเชียร ผิวปานแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด ศิริกุลโรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
3. นางหัทยา ทับทิมดีโรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ คงประคองโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
6. นางมะลิ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิเชียร ผิวปานแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสมคิด ศิริกุลโรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
3. นางหัทยา ทับทิมดีโรงเรียนวัดยางยี่กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ คงประคองโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
6. นางมะลิ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุขวิทย์ ปู้ทองโรงเรียนวัดท่ากุ่มประธานกรรมการ
2. นายนิกร ขวัญเมืองสพป.สพ.2กรรมการ
3. นายทินกร หอมกุลโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
4. นายประกอบ คงใจดีโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
5. นายนพพร สีสำทองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทินกร หอมกุลโรงเรียนสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
3. นายบัญญัติ ผิวปานแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นายอดุลย์ ปัญสิงห์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
5. นายนพพร สีสำทองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประพัทธ ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
4. นายประกอบ คงใจดีโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา เสนาบุตรโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุขวิทย์ ปู้ทองโรงเรียนวัดท่ากุ่มประธานกรรมการ
2. นายนิยม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์กรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ตระกูลวัฒนาโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
5. นายเสวก พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
6. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
7. นางสาวเบญญาภา เสนาบุตรโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
4. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
5. นายศุภฤทธิ์ ไชยชาญโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุขวิทย์ ปู้ทองโรงเรียนวัดท่ากุ่มประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ปัญสิงห์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นายประกอบ คงใจดีโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
5. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ หิรัญอ่อนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน เรืองปานกันโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
3. นายเดิมชัย พัฒนกิตติเวทย์โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
4. นายอดุลย์ ปัญสิงห์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
5. นางสาวโสภา สุวรรณธรรมโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขวิทย์ ปู้ทองโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
2. นายนิกร ขวัญเมืองสพป.สพ.2กรรมการ
3. นายทินกร หอมกุลโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
4. นายประกอบ คงใจดีโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
5. นายนพพร สีสำทองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประพัทธ ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
4. นายประกอบ คงใจดีโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
5. นายอดุลย์ ปัญสิงห์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ผิวปานแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวประธานกรรมการ
2. นายนิกร ขวัญเมืองสพป.สพ.2กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทินกร หอมกุลโรงเรียนสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายประพัทธ ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นายบัญญัติ ผิวปานแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
5. นายนพพร สีสำทองโรงเรียนบ้านยมเบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจรัล ดอนหว่างไพรโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวประธานกรรมการ
2. นายทินกร หอมกุลโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายบัญญัติ ผิวปานแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการ
6. นางสาววิภาวดี อ่วมงามทรัพย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
7. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจรัล ดอนหว่างไพรโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวประธานกรรมการ
2. นายทินกร หอมกุลโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายบัญญัติ ผิวปานแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการ
6. นางสาววิภาวดี อ่วมงามทรัพย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
7. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวกัลยา จำปานิลโรงเรียนวัดโคกยายเกตุประธานกรรมการ
2. นางฤทัยลักษณ์ ส้มเทศโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พวงศุภวิวัฒน์โรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
4. MissTerric Mackicโรงเรียนอู่ทอง สพม.๙กรรมการ
5. นางณัชชา สถิตพรพรหมโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยา จำปานิลโรงเรียนวัดโคกยายเกตุประธานกรรมการ
2. นางฤทัยลักษณ์ ส้มเทศโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พวงศุภวิวัฒน์โรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
4. MissTerric Mackicโรงเรียนอู่ทอง สพม.๙กรรมการ
5. นางณัชชา สถิตพรพรหมโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี อนันตสุขโรงเรียนวัดทับกระดานประธานกรรมการ
2. นางบังอร พลพงค์โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวเกสรา ธนาเมธากรณ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
4. MissLouise Nillarโรงเรียนอู่ทอง สพม.๙กรรมการ
5. นางสาวฐปนี สำเนียงล้ำโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุลโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางแสงทอง ศรีวิพัฒครุฑโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ พินิจพานิชย์โรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ หอมขจรโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา น้อยศรีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุลโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางแสงทอง ศรีวิพัฒครุฑโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ พินิจพานิชย์โรงเรียนวัดกกม่วงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ หอมขจรโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา น้อยศรีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนตำลึงประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
3. นางสาวสุวีณา แก้วกระจ่างโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
4. นางสาวเจติยา ดากระบุตรโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นางสาวกัลยกร หอมเพชรโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาคโรงเรียนวัดคีรีรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร สุดแก้วโรงเรียนบ้านสระบัวทองกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ชูช่างโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
4. นางสุกฤตา สว่างใจธรรมโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผลกรรมการ
5. นางสาวสิริกาญ ชมวงษ์โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนิภารัตน์ ศรีสำราญโรงเรียนวัดพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรณชัย ทิพย์อุทัยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นางสาวศรีอุษา วรรธนะบูรณ์โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางจิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุลโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสุรินทร์ พิศเพ็งโรงเรียนวัดหนองตาสามประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ช่างดำริโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์กรรมการ
3. นางสาวเปมิกา ปิ่นเงินโรงเรียนบ้านหนองฝ้ายกรรมการ
4. นายสถาปนิก วรสิทธิ์โรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการ
5. นางสาววรสุดา เพ็งสุขโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุดา บัวแจงงามโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี หว่างเขาโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางประภัสสร แจ้งโพธิ์โรงเรียนวัดยางยี่แสกรรมการ
4. นางรุ่งนภา เมฆอากาศโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
5. นายวีระ หมายมั่นโรงเรียนบ้านหนองกระทู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกัญจน์ชญาน์ พลอยแสงฉายโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นางสาวทวีทรัพย์ ใจสัจจะโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางสาวกฤตกมลนัทธ ดีพลงามโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรมกรรมการ
4. นายอธิษฐ์ ป้านพุกโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
5. นางสาววณีวรรณ เรืองเนตร์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี อนันตสุขโรงเรียนวัดทับกระดานประธานกรรมการ
2. Mrs.Lei Singpingโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
3. Mrs.Li Yanโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
4. นายรณชัย ทิพย์อุทัยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
5. นางสาวฐปนี สำเนียงล้ำโรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ สุขวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ สถลนันทน์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
3. นางสาวชนิศา ใจเก่งดีโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
4. นางสาวสุมลมาศ ศรีบัวงามโรงเรียนวัดลาดประทุมทองกรรมการ
5. นางสาวเทวพร ขำเมธาโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสุดาลัด ปั้นบุญมีโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายผล ซ้อนเสียงดังโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการ
3. นายอดิเรก นิลเปี่ยมโรงเรียนบ้านรางโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวกมลฉัตร ละม้ายเมืองโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
5. นางสาวตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางนางสมทรง นิลยานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิภา จิราโรจน์โรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
3. นายออม ใจซื่อโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
4. นางพรรณพร ศรีขวัญเมืองโรงเรียนบ้านหนองกุฏิกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
6. นายปรีชา ภักดีโรงเรียนวัดหนองพันเทากรรมการ
7. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
8. นายนายสกุลไทย เมฆฉายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานกรรมการ
9. นางสาวจุรีรัตน์ พันธ์เจริญโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
10. นายจงรัก เย็นใจดีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอุดม คำเรียงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญประธานกรรมการ
2. นายบรรยง มากสอนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางวนิดา เสร็จกิจข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ค้าแหวนโรงเรียนแม่พระประจักษ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจรโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
6. นางบรรจง แหยงกระโทกโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
7. นางสาวกาหลง บูชาโรงเรียนเม่พระประจักษ์กรรมการ
8. นายสมชาย เกตุมาสโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
9. นางสาวเยาวพร ใจตรงโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
10. นางจิตรลดา เกิดเรืองโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เกตุมาสโรงเรียนวัดเขาดีสลักประธานกรรมการ
2. นางสมทรง นิลยานข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางนิภา จิราโรจน์โรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
4. นายออม ใจซื่อโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
5. นายอุดม คำเรียงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
6. นายบรรยง มากสอนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
7. นางวนิดา เสร็จกิจข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางสาวเยาวพร ใจตรงโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
9. นางสาวจุรีรัตน์ พันธ์เจริญโรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
10. นายสกุลไทย เมฆฉายเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพลภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ สดประเสริฐโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทยโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพลภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ สดประเสริฐโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทยโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายพลภัทร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ สดประเสริฐโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทยโรงเรียนวัดย่านซื่อกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมนัส อินทร์ละม่อมโรงเรียนวัดชีธารามประธานกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง ตาดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางจิรวัลย์ สุขวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
4. นางสมพร พลไกรโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
5. นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์โรงเรียนวัดรางกร่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชูศรี พิมนิสัยโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นางสมจิตร โสขุมาโรงเรียนบ้านนเรศกรรมการ
4. นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
5. นางสาวเรณู โสภาสพโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอัมพร เกิดมงคลโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา จุงจิตตเมตโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
3. นางบุญเลิศ อาจคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร เกิดมงคลโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา จุงจิตตเมตโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
3. นางบุญเลิศ อาจคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายมานะ ทองกะไลยโรงเรียนอู่ทอง สพม.๙ประธานกรรมการ
2. นางแสงทอง ศรีวิพัฒครุฑโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางสาวกัลยกร หอมเพชรโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายต่อศักดิ์ จันทร์เจริญโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
5. นายอธิษฐ์ ป้านพุกโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
6. นางสาววิชุดา บ้วแจงงามโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายมานะ ทองกะไลยโรงเรียนอู่ทอง สพม.๙ประธานกรรมการ
2. นางแสงทอง ศรีวิพัฒครุฑโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางสาวกัลยกร หอมเพชรโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นายต่อศักดิ์ จันทร์เจริญโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
5. นายอธิษฐ์ ป้านพุกโรงเรียนวัดสระพังลานกรรมการ
6. นางสาววิชุดา บัวแจงงามโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางชบาร์ โพธิกุลโรงเรียนวัดรางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางอัมพร แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ พุ่มเกตุแก้วโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายอนันต์ เบ็ญจวรรณโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวกัณฑ์ธิมา สุขเจริญนุกูลโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางชบาร์ โพธิกุลโรงเรียนวัดรางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางอัมพร แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ พุ่มเกตุแก้วโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายอนันต์ เบ็ญจวรรณโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสาวกัณฑ์ธิมา สุขเจริญนุกูลโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวสุคนธ์ สุขสุวรรณโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง ตาดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ สุขสุวรรณโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งเรือง ตาดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
3. นางสาวกัลป์ปภัส แสนสมพลสิริโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
5. นางบุญเลิศ อาจคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
6. นางนนทกร แก้วบัวดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ แสงสุขศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
3. นางสาวกัลป์ปภัส แสนสมพลสิริโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
5. นางนนทกร แก้วบัวดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางพัฒนีพร ทองลิ้มโรงเรียนวัดโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ตู้แก้วโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านสระหลวงกรรมการ
4. นางสำรวม ผลิเจริญสุขโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
5. นางอัญชลี หิรัญอ่อนโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
6. นางเกตุวรางค์ รัตนวันโรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายธีรพล ว่องกิตติพงษ์โรงเรียนวัดหนองตาสามประธานกรรมการ
2. นางวัสสดี แช่มช้อยโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
3. นางละเอียด สาธุพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
5. นางเสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุขโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
6. นางสาวพัชยา โรจน์บุญถึงโรงเรียนอนุบาลบัานท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธีระพร อายุวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
3. นางวรรณิภา เฉิดฉวีวรรณโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
4. นางรัชนีกร แก้วแกมเกษโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
5. นางสาวแววตา วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุลโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
4. นางการะเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
5. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
6. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
4. นางการะเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
5. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
6. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]