หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 10 22 11
2 076 โรงเรียนตลาดขุนขยัน 0 0 0
3 020 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 21 45 26
4 129 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 14 26 17
5 017 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 9 26 10
6 022 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 3 5 4
7 042 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 30 64 33
8 127 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 0 0 0
9 028 โรงเรียนบ้านทะเลบก 4 6 4
10 118 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 26 38 31
11 006 โรงเรียนบ้านนเรศ 10 18 10
12 053 โรงเรียนบ้านบัวขาว 6 10 7
13 026 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 1 1 1
14 037 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 9 20 16
15 023 โรงเรียนบ้านยมเบือ 1 1 1
16 132 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 3 5 3
17 024 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 9 26 15
18 117 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 1 3 2
19 027 โรงเรียนบ้านสระหลวง 3 5 3
20 031 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 1 2 2
21 048 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 4 7 5
22 051 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 10 21 11
23 105 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 1 1 1
24 060 โรงเรียนบ้านหนองจิก 9 15 9
25 013 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 22 26 21
26 018 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 0 0 0
27 054 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 0 0 0
28 021 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 0 0 0
29 025 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 16 29 17
30 045 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 1 6 1
31 029 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
32 099 โรงเรียนบ้านหนองแหน 2 5 3
33 032 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 14 29 15
34 097 โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง 1 2 1
35 122 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 0 0 0
36 047 โรงเรียนบ้านหัววัง 11 18 16
37 019 โรงเรียนบ้านหัวเขา 4 13 4
38 008 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 5 14 5
39 100 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 3 5 4
40 110 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 25 50 31
41 130 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 8 21 9
42 072 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 0 0 0
43 064 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 0 0 0
44 012 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 0 0 0
45 057 โรงเรียนบ้านโป่ง 2 7 3
46 112 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 3 3 3
47 075 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 7 11 8
48 119 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 39 85 59
49 104 โรงเรียนพลับพลาไชย 20 57 28
50 121 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 0
51 131 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 14 27 13
52 107 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 20 27 21
53 093 โรงเรียนรัตนศึกษา 0 0 0
54 144 โรงเรียนรัตนไพศาล 8 17 8
55 116 โรงเรียนวัดกกม่วง 1 6 1
56 124 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 16 22 16
57 096 โรงเรียนวัดคณฑี 2 2 2
58 136 โรงเรียนวัดคลองตัน 6 11 6
59 106 โรงเรียนวัดคอกวัว 6 9 6
60 102 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 10 22 11
61 113 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 7 22 12
62 091 โรงเรียนวัดจันทราวาส 22 46 34
63 115 โรงเรียนวัดจำปา 29 94 51
64 016 โรงเรียนวัดชีธาราม 9 17 9
65 089 โรงเรียนวัดช่องลม 2 2 2
66 059 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 5 13 7
67 139 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 26 47 28
68 039 โรงเรียนวัดดอนสงวน 0 0 0
69 141 โรงเรียนวัดดอนสุโข 2 2 2
70 066 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 37 75 42
71 046 โรงเรียนวัดทับกระดาน 23 41 24
72 055 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 78 208 109
73 056 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 5 11 5
74 011 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 2 2 2
75 073 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1 2 1
76 062 โรงเรียนวัดท่าจัด 1 3 1
77 038 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 79 149 106
78 015 โรงเรียนวัดธัญญวารี 0 0 0
79 142 โรงเรียนวัดนันทวัน 6 14 11
80 040 โรงเรียนวัดบางบอน 18 34 23
81 081 โรงเรียนวัดบางสะแก 8 16 8
82 080 โรงเรียนวัดบางสาม 3 8 3
83 138 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1 2 1
84 010 โรงเรียนวัดบ้านกรวด 0 0 0
85 133 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1 3 2
86 088 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 2 11 3
87 050 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 12 21 16
88 092 โรงเรียนวัดยางยี่แส 2 3 2
89 123 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 33 83 42
90 084 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 4 15 7
91 034 โรงเรียนวัดรางกร่าง 15 22 15
92 082 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 14 31 19
93 004 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 13 25 19
94 070 โรงเรียนวัดลาดประุทุมทอง 0 0 0
95 125 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1 2 1
96 058 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 7 19 9
97 109 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 3 6 5
98 009 โรงเรียนวัดสระด่าน 22 40 31
99 140 โรงเรียนวัดสระพังลาน 14 31 15
100 135 โรงเรียนวัดสระยายโสม 12 18 15
101 003 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 5 12 8
102 083 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 12 25 16
103 065 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 2 3 2
104 090 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 3 7 4
105 069 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 9 19 9
106 086 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 4 11 4
107 041 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 10 41 14
108 137 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 5 7 6
109 005 โรงเรียนวัดหนองหลอด 2 6 3
110 098 โรงเรียนวัดหนองหลุม 2 5 2
111 014 โรงเรียนวัดหนองแจง 17 32 28
112 043 โรงเรียนวัดหัวกลับ 2 2 2
113 036 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 2 2 2
114 111 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 1 1 1
115 114 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 1 3 2
116 049 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 26 45 29
117 085 โรงเรียนวัดเขาพระ 0 0 0
118 052 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 12 18 15
119 061 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 6 27 10
120 044 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 4 11 8
121 120 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 3 7 4
122 095 โรงเรียนวัดโคกสำโรง 1 6 2
123 126 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร 0 0 0
124 103 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 6 25 10
125 108 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1 1 1
126 101 โรงเรียนวัดโภคาราม 13 48 25
127 068 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 3 7 5
128 078 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 5 12 8
129 134 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 6 10 9
130 067 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 9 18 9
131 128 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 0 0 0
132 033 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 2 6 3
133 079 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 2 3 2
134 035 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1 20 6
135 077 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 22 54 34
136 094 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล 0 0 0
137 074 โรงเรียนสองพี่น้อง 4 6 4
138 143 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 5 14 7
139 087 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 36 67 40
140 002 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 37 92 59
141 063 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 11 18 13
142 153 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 4 5 4
143 147 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 2 20 4
144 071 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 0 0 0
145 030 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 1 1 1
146 145 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 10 25 17
147 148 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 32 62 38
148 149 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 3 7 5
149 151 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 6 7 6
150 152 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 4 14 4
151 146 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 0 0 0
152 150 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 11 19 11
รวม 1335 2880 1712
4592

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]