หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัยณรงค์ อินทร์อำนวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายสุวัช พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางลำดวน ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางสาวอัญชัญ โฆสิตมาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางสมฤดี วัลมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายสุพิศ เกตุมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายเมธี กลิ่นสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นางสาวสุมาลี ศรีนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นางอุไร บุญมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นางสาวอัญชัญ โฆสิตมาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นางสาวสุวะณัฏฐ์ เจิมศิริ นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางรัฐพร รุ่งเรือง นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายวีระพงษ์ คำปาน นักจัดการงานทั่วไป สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นายสกุลไทย เมฆฉาย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางนนทกร แก้วบัวดี นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นายพัฒนา องค์ปรีชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางสาวบุญเนือง เสือแดง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสาววัลลภา บำรุงเวช เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางสาววาสนา จิรชีวิน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นางสาวสุมาลี ศรีนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
30 นางมธุรส จงจิตต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
31 นางศศิวงศ์ ศิริตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
32 นางวราภรณ์ ลิมปะพันธุ์ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
33 นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
34 ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
35 นางลักษณา เทพเทียน นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
36 นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
37 นางสมฤดี วัลมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
38 นายภุชชงค์ สว่างศรี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
39 นางสาวสายทอง มังกรทอง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
40 นางสาวบุญเนือง เสือแดง เจ้าพนักงานธุรการ สำันักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
41 นางปรียาวรรณ ชะเอมวัน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
42 นายสายัณฑ์ จุมพรม ช่างไม้ ระดับ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
43 นายขวัญยืน ชั่งเรือนกุล ช่างไม้ ระดับ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
44 นายเด่น สมศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
45 นางสาวสุนิสา พันธุ์ทองดี ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
46 นายเชษฐา เปลี่ยนราศรี ช่างไม้ ระดับ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
47 นางรัศมี ถีระแก้ว นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
48 นางสาวอัญชัญ โฆสิตมาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
49 นางบุปผา มณีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
50 นางรุ่งอรุณ ลีลาวรรณเขต นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
51 นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
52 นายพัฒนา องค์ปรีชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
53 นางนนทกร แก้วบัวดี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
54 นางวรรณภร วิโรจน์วัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
55 นางสาวบุญเนือง เสือแดง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
56 นางสาวสุวะณัฏฐ์ เจิมศิริ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
57 นางสาววัลลภา บำรุงเวช เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันและประมวลผล
58 นายธีรพล ว่องกิตติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาสาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
59 นายธีระพร อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
60 นางพัฒนีพร ทองลิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
61 นางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
62 นางนนทกร แก้วบัวดี นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
63 นายพิชัย ศรีศศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นายอุดมเดช เคหนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นายนพดล คำเรียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นายวินัย มากระจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 นายสุวัช พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นายสุุทิพย์ ภูฆัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากำแพง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางทวีวรรณ ห้องแดง ครูโรงเรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางสาวรัตนา ว่องวิวิธกุล ครูโรงเรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นายธีระ สุขวงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางวาสนา จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสุชาดา ศรีบุญเพ็ง ครูโรงเรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นางกัญจน์ชญาน์ พลอยแสงฉาย ครูโรงเรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นายสุเทพ นวมทอง ครูโรงเรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นายชัยยงค์ สุนเชียง ช่างไม้ ระดับ ๔ โรงเีรียนวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางสาวปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางนงลักษณ์ แสงดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางสาวทัศนีย์ ชาวเขาดิน ครูโรงเรียนบ้านเขากำแพง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางวัฒนพร แย้มสุข ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางสาววิเชียร หนูทอง ครูโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นายธีรพล ว่องกิตติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาสาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
86 นายปราโมทย์ กลมเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาสาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
87 นางสาวสุคนธ์ แสงสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
88 นางนนทกร แก้วบัวดี นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
89 นางวาสนา พวงมาลัย ครูโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
90 นางวิมลจิต อยู่ฤกษ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
91 นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นายสกุลไทย เมฆฉาย เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นายวีระพงษ์ คำปาน นักจัดการงานทั่วไป สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 นางนันทวัน ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
95 นางวารุณี เจือจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสานแตร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
96 นางนนทกร แก้วบัวดี นักวิชาการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
97 นางสุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
98 นางสาวพิมลวรรณ นาคฉาย ครูโรงเรียนวัดสำเภาทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
99 นายวิเชียร เหมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคอกวัว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
100 นายชัยรัตน์ พละเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
101 นายอารี ขุนจันทร์ดี ครูโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
102 นายอุดมพร เรือนทองดี ครูโรงเรียนวัดรางบัวทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
103 นายสมศักดิ์ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
104 นางสาวจันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
105 นางสาวศุภาพร ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันเทา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
106 นางบังอร พีรพรพิศาล ครูโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
107 นายทนง ผ่องกัล ครูโรงเรียนวัดคอกวัว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
108 นางนิสากร คุณโท ครูโรงเรียนบ้านหนองสานแตร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
109 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
110 นางลำดวน ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
111 นางวาสนา พวงมาลัย ครูโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
112 นายสุพิศ เกตุมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
113 นางสาวสุนิสา พันธุ์ทองดี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
114 นางรุ่งรัตน์ ตนสารี นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
115 นางสาววิภารัตน์ วินธะไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
116 นางสุดาลัด ปั้นบุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
117 นายเด่น ส่งศรีสุข ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
118 นางสาวอรไท แสงลุน ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
119 นางสาวปาณิสรา น้อยศรี ครูโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
120 นางสาวตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ ครูโรงเรียนบ้านเขากำแพง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
121 นายพิชัย ศรีศศลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
122 นายนพดล คำเรียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
123 นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 นางจุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
125 นางสาวนวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
126 นางอัญชลี มากระจัน ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 นายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
128 นางสาววาสนา เสร็จกิจ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
129 นายจรัส ดอนหว่างไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
130 นายทินกร หอมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
131 นายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากุ่ม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
132 นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพนมนาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
133 นายไพรันต์ ผิวงาม ครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
134 นางสุวิมล หงษ์ทอง ครูโรงเรียนวัดปทุมสราวาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
135 นางวารินทร์ กาบแก้ว ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
136 นางสาวสมคิด ศิริกุล ครูโรงเรียนวัดหนองตาสาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
137 นายอดิศร จ้อยศรีเกตุ ครูโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
138 นายศิลป์นิรันดร์ รื่นณรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
139 นางมะลิ แก้ววิชิต ครูโรงเรียนวัดโคกสำโรง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
140 นางปิยะมาศ มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพนมนาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
141 นายชูชาติ รักอู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมสราวาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142 นายอภิวัฒน์ พิมพวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมสราวาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
143 นางสุมาลี พิเชฏฐ์พงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144 นายสัญทัต กอนผึ้ง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สพ.๒ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]