สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 57 7 9 4 73
2 วัดทุ่งคอก 38 19 11 10 68
3 ปรีดาวิทย์ 22 8 6 3 36
4 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 21 9 4 2 34
5 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 18 7 5 6 30
6 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 17 8 5 2 30
7 วัดสระด่าน 15 5 1 1 21
8 วัดจำปา 14 7 2 4 23
9 วัดไผ่โรงวัว 14 5 2 1 21
10 บ้านดอนตำลึง 13 7 6 2 26
11 วัดดอนมะเกลือ 12 8 4 2 24
12 วัดยางสว่างอารมณ์ 12 7 9 3 28
13 วัดจันทราวาส 12 7 2 0 21
14 วัดทองประดิษฐ์ 11 15 8 3 34
15 บ้านหนองจิกรากข่า 11 5 3 0 19
16 พลับพลาไชย 11 4 2 3 17
17 บ้านทุ่งดินดำ 11 2 7 3 20
18 วัดสว่างอารมณ์ 11 1 0 0 12
19 วัดหนองแจง 10 4 2 0 16
20 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 9 6 4 0 19
21 วัดบางบอน 9 5 1 3 15
22 บ้านจรเข้สามพัน 9 2 1 1 12
23 บ้านหนองโพธิ์ 9 1 0 3 10
24 วัดเขาพนมนาง 8 8 6 4 22
25 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 8 5 4 3 17
26 วัดทับกระดาน 8 3 3 7 14
27 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 8 1 3 2 12
28 วัดสระยายโสม 7 3 2 0 12
29 วัดโภคาราม 7 2 3 1 12
30 วัดรางบัวทอง 7 0 5 0 12
31 บ้านประทุนทอง 7 0 1 0 8
32 บ้านเขากำแพง 6 7 5 4 18
33 วัดราษฎรบำรุง 6 6 1 0 13
34 วัดศรีเฉลิมเขต 6 1 0 0 7
35 วัดโพธิ์ทองเจริญ 6 0 0 0 6
36 วัดกลางบ้านดอน 5 6 3 2 14
37 บ้านนเรศ 5 1 2 2 8
38 วัดหนองพันเทา 5 1 2 2 8
39 วัดคีรีรัตนาราม 5 1 2 1 8
40 บ้านสระกระโจม 5 1 1 2 7
41 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 5 1 1 1 7
42 วัดนันทวัน 5 1 0 0 6
43 วัดคอกวัว 5 1 0 0 6
44 วัดใหม่พิบูลย์ผล 5 0 2 2 7
45 วัดคลองตัน 5 0 0 1 5
46 บ้านหัววัง 4 5 0 2 9
47 วัดรางกร่าง 4 4 2 5 10
48 บ้านดงกะเชา 4 4 1 0 9
49 วัดสระพังลาน 4 3 4 3 11
50 อุภัยภาดาวิทยาลัย 4 3 1 2 8
51 วัดบางสะแก 4 2 1 1 7
52 วัดเทพพิทักษ์ 4 1 3 4 8
53 บ้านบัวขาว 4 1 0 1 5
54 บ้านไผ่ตาโม้ 4 1 0 0 5
55 วัดสำเภาทอง 4 0 3 2 7
56 วัดคีรีเจริญผล 4 0 3 0 7
57 วัดหนองตาสาม 4 0 0 0 4
58 บ้านหนองสานแตร 3 5 4 2 12
59 วัดพรสวรรค์ 3 2 3 4 8
60 บ้านเขาชานหมาก 3 1 2 2 6
61 วัดชีธาราม 3 1 1 4 5
62 วัดใหม่ปทุมสูตร 3 1 0 2 4
63 วัดทุ่งเข็น 3 1 0 1 4
64 วัดย่านซื่อ 3 1 0 0 4
65 วัดดอนมะนาว 3 1 0 0 4
66 สองพี่น้อง 3 1 0 0 4
67 บ้านห้วยม้าลอย 3 0 1 1 4
68 วัดเวฬุวัน 3 0 1 0 4
69 บ้านโป่งพรานอินทร์ 3 0 0 0 3
70 วัดบางสาม 3 0 0 0 3
71 บ้านหนองกระทู้ 2 4 1 3 7
72 วัดหนองยายทรัพย์ 2 3 0 0 5
73 ดอนเจดีย์พิทยาคม 2 2 4 2 8
74 อนุบาลวัดดงตาล 2 2 2 3 6
75 วัดเนินพระปรางค์ 2 2 2 0 6
76 บ้านหนองกระดี่ 2 2 0 0 4
77 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 2 2 0 0 4
78 รัตนไพศาล 2 1 2 3 5
79 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1 1 1 4
80 วัดใหม่บำรุงธรรม 2 1 0 2 3
81 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 2 1 0 2 3
82 วัดสระศรีเจริญ 2 1 0 1 3
83 วัดโคกยายเกตุ 2 1 0 0 3
84 วัดปทุมสราวาส 2 0 0 0 2
85 วัดดอนสุโข 2 0 0 0 2
86 วัดท่ากุ่ม 2 0 0 0 2
87 บ้านหนองแหน 2 0 0 0 2
88 วัดหนองหลอด 2 0 0 0 2
89 วัดหัวโพธิ์ 2 0 0 0 2
90 วัดหัวกลับ 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองจิก 1 3 2 1 6
92 บ้านดอนกลาง 1 2 0 0 3
93 บ้านสระหลวง 1 2 0 0 3
94 บ้านห้วยหิน 1 1 1 0 3
95 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 1 1 1 0 3
96 บ้านทะเลบก 1 1 0 2 2
97 บ้านรางโพธิ์ 1 1 0 1 2
98 วัดใหม่นพรัตน์ 1 1 0 1 2
99 วัดสระกร่างเจริญธรรม 1 0 1 1 2
100 วัดสามัคคีธรรม 1 0 1 1 2
101 วัดไชยนาราษฎร์ 1 0 1 0 2
102 บ้านโป่ง 1 0 0 1 1
103 วัดสองพี่น้อง 1 0 0 1 1
104 วัดห้วยคู้สามัคคี 1 0 0 0 1
105 วัดไผ่ขาด 1 0 0 0 1
106 วัดโคกสำโรง 1 0 0 0 1
107 บ้านบ่อสำราญ 1 0 0 0 1
108 บ้านยมเบือ 1 0 0 0 1
109 บ้านสระบัวทอง 1 0 0 0 1
110 บ้านสะพังกร่าง 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองเฝ้า 1 0 0 0 1
112 วัดปทุมวนาราม 1 0 0 0 1
113 วัดโพธิ์เขียว 1 0 0 0 1
114 บ้านหัวเขา 0 2 2 0 4
115 วัดคณฑี 0 1 1 0 2
116 วัดยางยี่แส 0 1 1 0 2
117 วัดเขาดีสลัก 0 1 0 0 1
118 วัดท่าข้าม 0 1 0 0 1
119 วัดบ่อคู่ 0 1 0 0 1
120 วัดศรีสร้อยเพชร 0 1 0 0 1
121 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 0 1 0 0 1
122 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 1 3 1
123 บ้านหนองกุฏิ 0 0 1 0 1
124 วัดท่าจัด 0 0 1 0 1
125 วัดช่องลม 0 0 0 2 0
126 วัดหนองหลุม 0 0 0 1 0
127 วัดใหม่เพชรรัตน์ 0 0 0 1 0
128 บ้านหนองโอ่ง 0 0 0 1 0
129 อนุบาลเตือนจิตร 0 0 0 0 0
130 วัดกกม่วง 0 0 0 0 0
รวม 650 280 196 160 1,286