สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 56 7 9 4 72
2 วัดทุ่งคอก 38 19 11 10 68
3 ปรีดาวิทย์ 22 8 6 3 36
4 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 21 9 4 2 34
5 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 18 7 5 6 30
6 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 17 8 5 2 30
7 วัดสระด่าน 15 5 1 1 21
8 วัดจำปา 14 7 2 4 23
9 วัดไผ่โรงวัว 14 5 2 1 21
10 บ้านดอนตำลึง 13 7 6 2 26
11 วัดดอนมะเกลือ 12 8 4 2 24
12 วัดยางสว่างอารมณ์ 12 7 9 3 28
13 วัดจันทราวาส 12 7 2 0 21
14 วัดทองประดิษฐ์ 11 15 8 3 34
15 บ้านหนองจิกรากข่า 11 5 3 0 19
16 พลับพลาไชย 11 4 2 3 17
17 บ้านทุ่งดินดำ 11 2 7 3 20
18 วัดสว่างอารมณ์ 11 1 0 0 12
19 วัดหนองแจง 10 4 2 0 16
20 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 9 6 4 0 19
21 วัดบางบอน 9 5 1 3 15
22 บ้านจรเข้สามพัน 9 2 1 1 12
23 บ้านหนองโพธิ์ 9 1 0 3 10
24 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 8 5 4 3 17
25 วัดทับกระดาน 8 3 3 7 14
26 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 8 1 3 2 12
27 วัดสระยายโสม 7 3 2 0 12
28 วัดรางบัวทอง 7 0 5 0 12
29 วัดเขาพนมนาง 6 8 6 4 20
30 บ้านเขากำแพง 6 7 5 4 18
31 วัดราษฎรบำรุง 6 6 1 0 13
32 วัดศรีเฉลิมเขต 6 1 0 0 7
33 วัดกลางบ้านดอน 5 6 3 2 14
34 บ้านนเรศ 5 1 2 2 8
35 วัดหนองพันเทา 5 1 2 2 8
36 วัดคีรีรัตนาราม 5 1 2 1 8
37 บ้านสระกระโจม 5 1 1 2 7
38 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 5 1 1 1 7
39 วัดนันทวัน 5 1 0 0 6
40 วัดคอกวัว 5 1 0 0 6
41 วัดใหม่พิบูลย์ผล 5 0 2 2 7
42 วัดคลองตัน 5 0 0 1 5
43 วัดโพธิ์ทองเจริญ 5 0 0 0 5
44 บ้านหัววัง 4 5 0 2 9
45 วัดรางกร่าง 4 4 2 5 10
46 บ้านดงกะเชา 4 4 1 0 9
47 วัดสระพังลาน 4 3 4 3 11
48 อุภัยภาดาวิทยาลัย 4 3 1 2 8
49 วัดโภคาราม 4 2 3 1 9
50 วัดบางสะแก 4 2 1 1 7
51 วัดเทพพิทักษ์ 4 1 3 4 8
52 บ้านบัวขาว 4 1 0 1 5
53 วัดคีรีเจริญผล 4 0 3 0 7
54 วัดหนองตาสาม 4 0 0 0 4
55 บ้านหนองสานแตร 3 5 4 2 12
56 วัดพรสวรรค์ 3 2 3 4 8
57 บ้านเขาชานหมาก 3 1 2 2 6
58 วัดชีธาราม 3 1 1 4 5
59 วัดใหม่ปทุมสูตร 3 1 0 2 4
60 วัดทุ่งเข็น 3 1 0 1 4
61 วัดดอนมะนาว 3 1 0 0 4
62 บ้านไผ่ตาโม้ 3 1 0 0 4
63 สองพี่น้อง 3 1 0 0 4
64 บ้านห้วยม้าลอย 3 0 1 1 4
65 วัดเวฬุวัน 3 0 1 0 4
66 บ้านประทุนทอง 3 0 1 0 4
67 บ้านโป่งพรานอินทร์ 3 0 0 0 3
68 วัดบางสาม 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองกระทู้ 2 4 1 3 7
70 วัดหนองยายทรัพย์ 2 3 0 0 5
71 ดอนเจดีย์พิทยาคม 2 2 4 2 8
72 อนุบาลวัดดงตาล 2 2 2 3 6
73 วัดเนินพระปรางค์ 2 2 2 0 6
74 บ้านหนองกระดี่ 2 2 0 0 4
75 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 2 2 0 0 4
76 รัตนไพศาล 2 1 2 3 5
77 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1 1 1 4
78 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 2 1 0 2 3
79 วัดสระศรีเจริญ 2 1 0 1 3
80 วัดโคกยายเกตุ 2 1 0 0 3
81 วัดสำเภาทอง 2 0 3 2 5
82 วัดปทุมสราวาส 2 0 0 0 2
83 วัดดอนสุโข 2 0 0 0 2
84 วัดท่ากุ่ม 2 0 0 0 2
85 บ้านหนองแหน 2 0 0 0 2
86 วัดหนองหลอด 2 0 0 0 2
87 วัดหัวโพธิ์ 2 0 0 0 2
88 วัดหัวกลับ 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองจิก 1 3 2 1 6
90 บ้านดอนกลาง 1 2 0 0 3
91 บ้านสระหลวง 1 2 0 0 3
92 บ้านห้วยหิน 1 1 1 0 3
93 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 1 1 1 0 3
94 บ้านทะเลบก 1 1 0 2 2
95 บ้านรางโพธิ์ 1 1 0 1 2
96 วัดใหม่นพรัตน์ 1 1 0 1 2
97 วัดย่านซื่อ 1 1 0 0 2
98 วัดสระกร่างเจริญธรรม 1 0 1 1 2
99 วัดสามัคคีธรรม 1 0 1 1 2
100 วัดไชยนาราษฎร์ 1 0 1 0 2
101 บ้านโป่ง 1 0 0 1 1
102 วัดสองพี่น้อง 1 0 0 1 1
103 วัดไผ่ขาด 1 0 0 0 1
104 วัดโคกสำโรง 1 0 0 0 1
105 บ้านบ่อสำราญ 1 0 0 0 1
106 บ้านยมเบือ 1 0 0 0 1
107 บ้านสระบัวทอง 1 0 0 0 1
108 บ้านสะพังกร่าง 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองเฝ้า 1 0 0 0 1
110 วัดปทุมวนาราม 1 0 0 0 1
111 วัดโพธิ์เขียว 1 0 0 0 1
112 บ้านหัวเขา 0 2 2 0 4
113 วัดคณฑี 0 1 1 0 2
114 วัดยางยี่แส 0 1 1 0 2
115 วัดใหม่บำรุงธรรม 0 1 0 2 1
116 วัดเขาดีสลัก 0 1 0 0 1
117 วัดท่าข้าม 0 1 0 0 1
118 วัดบ่อคู่ 0 1 0 0 1
119 วัดศรีสร้อยเพชร 0 1 0 0 1
120 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 0 1 0 0 1
121 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 0 0 1 3 1
122 บ้านหนองกุฏิ 0 0 1 0 1
123 วัดท่าจัด 0 0 1 0 1
124 วัดช่องลม 0 0 0 2 0
125 วัดหนองหลุม 0 0 0 1 0
126 วัดใหม่เพชรรัตน์ 0 0 0 1 0
127 บ้านหนองโอ่ง 0 0 0 1 0
128 อนุบาลเตือนจิตร 0 0 0 0 0
129 วัดกกม่วง 0 0 0 0 0
รวม 631 280 196 160 1,267