รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายอัจฉรพล  เจริญปล้อง
 
1. นางประยูร  รูปหมอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชนันพัฒน์  นรการ
 
1. นางรุ่งเรือง  ตาดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงมธุรส  ปีเอี่ยม
 
1. นางสุทธิรัก  มหาเมฆ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายณฐวัฒน์  สว่างศรี
 
1. นางพุทธชาติ  ระวังงาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กหญิงศศิภาภรณ์  เพียรเสร็จ
 
1. นางบุญเลิศ  อาจคงหาญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นางสาวสำอาง  ปัตวิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร
 
1. นางวันเพ็ญ  ช้างพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงวิภาพร  เสาวรส
 
1. นางวาสนา  แก้วเขียว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  แอสมรัง
 
1. นางสาวเจนจิรา  นักใจธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มั่นคำ
2. เด็กชายทศพร  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุพัตรา  เสมคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์ละออ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  นันดอนคา
 
1. นางสาวนิสากร  ดิษฐ์กระจัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกกร  มิ่งขวัญ
 
1. นางกาญจนา  สีสำลี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กชายภาณุพัฒน์  ใจยั่งยืน
 
1. นางวัฒนา  สาลีงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายกฤษฎา  บดีรัฐ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  รัตนทองคง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงจตุพร  อินทร์รจนา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลมูลจิตร
3. เด็กหญิงอรทัย  เผือกยิ้ม
 
1. นางสาวภัทรภร  พลอยดอนคา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงณัฐพร  เม่นหรุ่ม
3. เด็กหญิงรสรินทร์  วงษ์ไว
 
1. นางสาวศรีรัตน์  วงษ์บุญส่ง
2. นางอัมพร   แสงดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนพร  ฉิมวัย
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ช่างเรือนกุล
3. เด็กหญิงหรัญญา   พันสนิท
 
1. นายพรชัย  ชูชื่น
2. นางอัมพร  แสงดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กหญิงกนกชล  จุ้ยบ้านภูมิ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
 
1. นายสุธี  ผิวแดง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนุชจรี  เฆ่ดี
2. เด็กชายเกียรติพันธ์  พิทักษ์วงศ์
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายเอกพล  สุขสำราญ
 
1. นางสาวธันวา  วิริยะประสิทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อิฐสุวรรณศิลป์
 
1. นางชบาร์  โพธิกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายสุทัศน์  อาจหาญ
 
1. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงธนัชมาส  โพธิ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  คงขวัญเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  ตันวัฒนเจริญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ลัดดากุล
2. นางเยาวภา  ผิวขำทองดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิราภา  ผิวทองงาม
2. เด็กหญิงพรลัดดา  น้อยห่วง
3. เด็กชายอาทิตย์  ฉิมเดช
 
1. นางจรรยา  เจริญรัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  เทพธานี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญวิเชียรฉาย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิวรรธมงคล
3. เด็กชายรวีพันธ์  คนงานดี
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงณัฐชา  นุชชาวนา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  น้ำทิพทา
3. เด็กหญิงอัญชิสา   ชวนเชาว์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ประทุม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธนทร  กลิ่นเกษร
2. เด็กชายสนธยา  ก้อนทองคำ
3. เด็กชายสุเมธ  บุญมาดี
 
1. นางศริทร  กลิ่นเกษร
2. นางสมถวิล  พิมทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายจักรี  ศรีคูบัว
2. เด็กหญิงจิตราภา  ฉายสุวรรณ
3. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์ลา
 
1. นางกมลพร  หอละเอียด
2. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติธัช  คงสมจิตร
2. เด็กหญิงปัทมา  คนงานดี
3. เด็กหญิงสุภาพร  คงงานดี
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีสว่าง
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอัมพร  สุขมาก
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงสราวลี  แซ่แพ
2. เด็กหญิงสุนันทา  ใจผูกพันธ์
 
1. นางอารีรัตน์  สอาดเอี่ยม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายปรีชา  เหมือนศรีเพ็ง
2. เด็กชายวันดี  ไตยราช
 
1. นางศริทร  กลิ่นเกษร
2. นางสมถวิล  พิมทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชัยยา  กรมแสง
2. เด็กชายพีรวิศิษฐ์  เปรื่องวิชา
 
1. นางอุสุมา  เชิดฉาย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายเทพพนม  กลั่นจรัส
2. เด็กชายเอกนรินทร์  หมอยาดี
 
1. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
2. นางวาริล  รอดน้อย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 1. เด็กชายธนากร  ธรรมวิชิต
2. เด็กชายธีรัตม์  เทพทอง
 
1. นายทวี  โชติสนธิ์
2. นายประสาร  ดาวล้อม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายวีรพงษ์  วงษ์แย้ม
2. เด็กชายไพศาล  แจ่มแจ้ง
 
1. นางกมลพร  หอละเอียด
2. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายฐิรพรรษ  จิตใจตรง
2. เด็กชายธนากร  ภูมิเมือง
 
1. นางบุญจิรา  พุทธิวัย
2. นางสายสมร  วงษ์จันทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1. เด็กหญิงภูษา  ใจตรง
2. เด็กหญิงลินดา  ม่วงเขาย้อย
3. เด็กหญิงวิชญาฎา  มณีโรจน์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ดอนฟุ้งไพร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  น้ำใจดี
 
1. นางปราณี  คาดการณ์ไกล
2. นางลักขณา  ใจเที่ยงกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กชายณภัทร  กลมดี
2. เด็กหญิงพัชรี  คำเกลี้ยง
3. เด็กชายพีพัฒน์  อ่อนน้อม
4. เด็กชายภูเบต  ร่มโพธิ์ชี
5. เด็กชายสุรเสกข์  พูลสำราญ
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
2. นายธีรศักดิ์  จำนงค์เนียร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงกัญฐิมา  ยาดี
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เนียมเพราะ
3. เด็กหญิงทิพย์สุพรรณณี  โตอุ่นทิพย์
4. เด็กหญิงอรทัย   กลิ่นคำดี
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อั๋นใจใหญ่
 
1. นางจิตรลดา  เกิดเรือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมก
3. เด็กหญิงภัทรจิรา  ภูมิอาวาส
4. เด็กหญิงรพีภัทร  ทรงศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงลดาภา  ทันโคกกรวด
 
1. นางจุฬา  หลำแสงกุล
2. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นหลำ
2. เด็กหญิงณิชากานต์  จันทรไกร
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เรียนกะสินธ์
4. เด็กหญิงศวรรยา  เถาว์โท
5. เด็กหญิงสาวิตรี  แตงอ่อน
 
1. นางกฤษณา  มากสอน
2. นางนิภา  เตียบฉายพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกนกพร  ภุมมา
2. เด็กหญิงรจนา  ปาลพันธุ์
3. เด็กหญิงรัตนาการ  บุญเติม
4. เด็กหญิงวิสุดา  แร่รุณ
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  หมวดพวง
 
1. นางสาวพรพิมล  ดอนหงษ์ไผ่
2. นายเสนาะ  บุตรขจร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงวัดท่า
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผิวเกลี้ยง
3. เด็กหญิงณัฐชา  ใจเอื้อย
4. เด็กชายนำโชค  ศรีพนมวัน
5. เด็กหญิงอรัญญา  จันทรา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรชะนะ
2. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ขาวลี
 
1. นางวันดี  มาตรวิจิตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ทองแม้น
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  หลักเมือง
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายศุภกิจ  ผิวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ดิษฐ์กระจัน
 
1. นางจรรยา  สุขเจริญ
2. นายธนู  รอดน้อย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงรวีภรณ์  การะวงค์
2. เด็กชายลือกริช  ลิขิตสุวรรณมล
 
1. นางดวงเดือน  ชาวสวน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายปรัชญากร  พ่วงรอด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจหาญ
 
1. นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงชนาภา  แย้มพิกุล
2. เด็กหญิงธันยพร  ธัญญผล
3. เด็กหญิงธิราภรณ์  นิ่มอนงค์
4. เด็กหญิงธีรนันท์  ครุฑใจกล้า
5. เด็กหญิงปิยธิดา  พงศาวลีนุกูลกิจ
6. เด็กหญิงพรนภัส  อรุณฉาย
7. เด็กหญิงศิริขวัญ  ยางนิยม
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ม่วงเกตุมา
9. เด็กหญิงสุพิชญา  แสงวิจิตร
10. เด็กหญิงแพรวา  แผลงศร
 
1. นางระเบียบ  เรือนทองดี
2. นายอุดมพร  เรือนทองดี
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกริศณา  วงษ์สวด
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลาจันทึก
3. เด็กหญิงชลนิชา  อุดมฤทธิ์
4. เด็กหญิงนันทวัน  ศรีเดช
5. เด็กหญิงนุชนาฏ  เณรจ่าที
6. เด็กหญิงบุญญดา  เณรจาที
7. เด็กหญิงปนัทดา  ไชยต้นเทือก
8. เด็กหญิงปราณี  เที่ยงตรง
9. เด็กหญิงพลอย  ตะวันเที่ยง
10. เด็กหญิงพินสุดา  เพ็งพารา
11. เด็กหญิงศุภวรรณ  เกษาพันธ์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
13. เด็กหญิงสุนิสา  ดาวันท์
14. เด็กหญิงอรรถวดี  เข็มแก้ว
15. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีบุญเป้า
 
1. นายธนู  รอดน้อย
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาววีรวรรณ  ละอองบัว
4. นางสาวศริยา  ศรีหิรัญ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พุ่มพันธ์วงศ์
2. เด็กหญิงญาดา  เณรจาที
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีบุญเพ็ง
4. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เพียรธัญกรณ์
5. เด็กหญิงมุกดา  เพชรดี
6. เด็กหญิงวรากร  กรอบเพชร
7. เด็กชายศักดิ์ดา  ทำจะดี
8. เด็กหญิงศิริพร  นาคอรุณ
9. เด็กหญิงสมฤทัย  ผึ้งล้อม
10. เด็กหญิงสุนันทา  ชาวปลายนา
11. เด็กหญิงสุวรรณา  อ่อนเยี่ยม
12. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มาตรวิจิตร
13. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  น้อยเงิน
14. เด็กหญิงแสงดาว  ผิวอ่อนดี
15. เด็กหญิงแสงเดือน  ผิวอ่อนดี
 
1. นายณรงค์  บานไม่รู้โรย
2. นายธนู  รอดน้อย
3. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
4. นางอังสฎา  ศรีกัลยา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำมา
2. เด็กหญิงยุวดี  ช่างเรือนกุล
3. เด็กหญิงศศินา  สมเหมาะ
 
1. นางจินตนา  วงษ์ขวัญเมือง
2. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศิธร  คล้ายจินดา
2. เด็กหญิงอนุสสรา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ทองขาว
 
1. นางจินตนา  วงษ์ขวัญเมือง
2. นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ถาวรดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเหรา
 
1. นายประภาส  หลักเพชร
2. นางพวงใบ  คุ้มฉายา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายจิรายุ  คำชาติ
2. เด็กชายสุกฤษดิ์  สุขสบาย
 
1. นายวุฒิชัย  อินทร์อ่อนวงษ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงวนัฐภรณ์  เทศทอง
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภู่โสภา
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชรอยเมฆ
 
1. นางบังอร  อุดม
 
62 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงรัตนา  ใจเอื้อย
 
1. นายพนม  เงินโพธิ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพรรณภษา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายธนวัฒน์  นวลจันทร์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพิลัยพร  ภู่ละกอ
 
1. นางบังอร  อุดม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กชายธนพงษ์  นวลจันทร์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กชายสุเมธ  ศรีภุมมา
2. เด็กชายเมธา  วงษ์กัณหา
 
1. นายปรีชา  ทองนพ
2. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายนครินทร์  ผิวศรีสุข
2. เด็กหญิงพัชรี  สิงห์วี
 
1. นางสาววรัญภร  ขยันคิด
2. นายสมเกียรติ  เสถียรอินทร์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปุ่นนอก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ลี้สมบูรณ์
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นางอุษา  ด้วงต้อย
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ม่วงเพชร
 
1. นายสายันต์  แสงเพชรอ่อน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธีรพันธ์  รื่นเรือน
2. เด็กชายนที  พวกยะ
3. เด็กชายนินรินทร์  คอนหาญ
 
1. นางอรวรรณ  กลั่นเกษตรวิทย์
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชร์ปานกัน
3. เด็กชายพงศ์ภรณ์  มิตรเจริญรัตน์
 
1. นางนพพร  วัฒนพงษ์
2. นางนวลจันทร์  โพธิพันธ์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  ไขสะอาด
2. เด็กชายรักษ์ศิลป์  สุขเกษม
3. เด็กชายวัธฬากรานต์  ใจบุญ
 
1. นางสาวธิชา   องอาจยุทธ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายดนตรี  กองทวี
 
1. นางวัชรี  กองทวี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายยุทธนา  มะลิลา
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พ่วงน้อย
 
1. นางดวงดาว  อยู่ยืนยง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงปณิษฐา  ชินหอม
 
1. นายจักรพงษ์  กล่อมฤทธิ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 1. เด็กหญิงดวงพร  สืบบุก
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงวัลลภา  ตระกูลศรี
 
1. นายจักรพงษ์  กล่อมฤทธิ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงอินทิรา  พรหมศร
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลิ้มมั่ง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มาตวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงธันวา  สวยค้าข้าว
 
1. นายสมบุญ  นาคีอนุรักษ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วพันธ์ทอง
 
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1. เด็กหญิงสุชาดา  คำทับทิม
 
1. นางสาวจินดา  ประชุมพันธุ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายภูมิภัทร  ชาวสวน
 
1. นายณัฐ  น้อยอุทัย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายศักดิ์ดา  หริ่มฉ่ำ
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อรามัญ
 
1. นางวัชรี  กองทวี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงกุศลิน  นามโชติ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุนทัศน์
4. เด็กชายประยศ  บ่อทรัพย์
5. เด็กชายพารากร  หอมจันทร์
6. เด็กชายภูเบศ  ชูศรีจันทร์
7. เด็กชายวัชรินทร์  มากระจันทร์
8. เด็กหญิงสุธิดา  ลานภูเขียว
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีงาม
10. เด็กหญิงเนตรดาว  ผ่องแผ้ว
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงณัฐพร  พยายาม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จุลวงษ์
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผิวพิมพ์ดี
5. เด็กชายภากร  กอคุ่ย
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พยายาม
7. เด็กหญิงรุจิรา  พรหมดงมัน
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เอมอ้น
9. เด็กหญิงวรรณศิริ  ทองคงอ่วม
10. เด็กชายวรุตม์  น้อยหา
11. เด็กชายวันชัย  ใจใหญ่
12. เด็กหญิงศรัณยา  ใจกล้า
13. เด็กชายศรายุทธ  อ้นเถื่อน
14. เด็กหญิงศศิธร  ลมูลศิลป์
15. เด็กหญิงสาธิตา  ฮวบศรี
16. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองบ้านโข้ง
17. เด็กชายสุเมธา  หะระพัน
18. เด็กหญิงเกศินี  สุขเจริญ
19. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เณรจาที
20. เด็กหญิงเนตรนภา  จุมพรม
 
1. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
2. นางถนอม  จิตไว
3. นางสาวพจณี  ปางเภา
4. นายภัทรพล  วรรณารุณ
5. นางสิริกัญญา  บุตรขจร
6. นายเสนาะ  บุตรขจร
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 1. เด็กชายรัตน์ใน  บุญมา
 
1. นายอดิเรก  นิลเปี่ยม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนะพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงวิภาวี  คชวงษ์
 
1. นางจารุวรรณ  เงินโพธิ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หิรัญชัย
 
1. นายวิริยะ  ธรรมอริยวงศ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคอกวัว 1. เด็กชายบุญมี  หัสสารีมูล
 
1. นายอานุภาพ  สกลนันท์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สอนมาก
 
1. นายเฉลิมพล  ทัศนสุวรรณ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจเอื้อย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงสุธีรา  คงคาหลวง
 
1. นางกฤษณา  มาพลาย
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางกร่าง 1. เด็กชายเอกภัทร  จักรเพ็ชร
 
1. นางสาวจารึก  สุขสวัสดิ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสะแก 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  เสือเมือง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงชวิศา  เทพเทียน
 
1. นางวรรณา  โกมลสิงห์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นายประสงค์  พวงวรินทร์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอนุสรณ์  นิลโท
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพชรดำดี
 
1. นางจารุวรรณ  เงินโพธิ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางศจีกาญจน์  บุญพุ่มพวง
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกฤษณะ  ชินเกิด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีพุฒ
3. เด็กหญิงกิตติยา  สอนสติ
4. เด็กชายคมสัน  ชื่นขำ
5. เด็กชายจักรพงษ์  ใจมั่น
6. เด็กชายฉัตรชัย  จุ้ยทรัพย์
7. เด็กชายณัฐพงศ์  พุ่มโพธิ๋งาม
8. เด็กชายณัฐพล  แสนงาม
9. เด็กชายธีรวัฒน์  ดีตะขบ
10. เด็กชายนพเก้า  สีนวล
11. เด็กชายน้อย  ปาทาน
12. เด็กหญิงน้ำฝน  สู้ศึก
13. เด็กชายปกรณ์  เปียรักษา
14. เด็กชายประทีป  เข็มทอง
15. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ใจเอื้อย
16. เด็กชายพรชัย  ชินะเกิด
17. เด็กหญิงมนทิรา  มหาดไทย
18. เด็กชายยศธร  นิติเศรษฐ
19. เด็กหญิงวรรณิภา  ใจกล้า
20. เด็กชายวัชรพงษ์  เหล่าแค
21. เด็กหญิงสริตา  ทรงศรี
22. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วบัวดี
23. เด็กหญิงสุพรรณี  พูลทรัพย์
24. เด็กหญิงสุภาพร  รื่นดอนไพร
25. เด็กหญิงสุภาวิณี  เรืองทองดี
26. เด็กชายอนันตชัย  ใจร้าย
27. เด็กหญิงอภัสรา  เกรียงไกร
28. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วเพ็ชร์
29. เด็กหญิงอริสรา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
2. นางสาวกุสุมาวดี  เพชรปานกัน
3. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
4. นางละเอียด  สอิ้งทอง
5. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
6. นายสำเริง  สุวาท
7. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
8. นางอุษา  ด้วงต้อย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 1. เด็กชายกีรติ  สุภาคนิมิต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินหอคอย
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  เชื้อเพชร
4. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ช่วงเกวียนดี
5. เด็กหญิงมัณฑณา  สุขกล่ำ
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชำนาญเวช
7. เด็กชายศิริวัฒน์  รักอู่
8. เด็กหญิงเบญญาภา  พันธุ์เมือง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  คงณศิริ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคทองอินทร์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ใครเครือ
3. เด็กหญิงจิตรดา  หงษา
4. เด็กชายทนงศักดิ์  ใจกล้า
5. เด็กชายพงศธร  มาศรี
6. เด็กหญิงมินตรา  รู้ระวัง
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วบัวดี
8. เด็กหญิงวรรณวิศา  ใจซื่อ
9. เด็กชายอนาวิน  แซ่ว่อง
10. เด็กหญิงอริสรา  จาวสุวรรณวงษ์
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นางอุษา  ด้วงต้อย
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขำวงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เปี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุพรรณคง
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  ฉัตรรัศมี
5. เด็กหญิงพนิดา  ปานทอง
6. เด็กหญิงอติพร  ดำรงรัตน์นุวงศ์
 
1. นางกตัญญู  เงินทอง
2. นางสาวเกศณรินทร์  นาคมังสัง
3. นางสาวเบญจมาศ  อินโต
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เกิดสมบูรณ์
3. เด็กหญิงญาดา  เชาวนนท์
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ประนันต๊ะ
5. เด็กหญิงศิริอัมพร  แสงตา
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นางอุษา  ด้วงต้อย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันเทา 1. เด็กหญิงกมล  มุราชวงษ์
2. เด็กหญิงกฤษณา  คล้ายนุ่ม
3. เด็กชายกาญจนพงษ์  ทวีสุข
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  ปตะจำเมือง
5. เด็กชายจิระวัฒน์  ฉิมทอง
6. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นเนียม
7. เด็กชายธนชัย  โสภนศิริ
8. เด็กหญิงธาวิณี  อาจคงหาญ
9. เด็กหญิงพฤจิตา  เขียวหวาน
10. เด็กหญิงวราภรณ์  อิ่มกมล
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ผิวเกลี้ยว
12. เด็กชายสิทธิโชค  ชิมสด
13. เด็กหญิงสุนิษา  ผิวเผือก
14. เด็กหญิงอารดา  ผิวทองงาม
15. เด็กหญิงเกษราภรณ์  จันสีดา
16. เด็กหญิงเมธิกาญจน์  เล็กใจดี
 
1. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ใจรู้รอบ
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  ใจตรง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์ฉาย
 
1. นางน้ำเพชร  ผิวงาม
2. นายไพรันต์  ผิวงาม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ทรัพย์ละออ
2. เด็กชายธนากร  ทรัพย์ละออ
3. เด็กชายธันวา  ปิ่นกุมภีร์
 
1. นายจำเริญ  จิตบรรจง
2. นางวารินทร์  กาบแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผลงศร
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเลาขวัญ
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  วารินิน
 
1. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
2. นางวารินทร์  กาบแก้ว
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายนรินทร์  ทองประศรี
2. เด็กชายพีรพล  รักน้อย
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ขันแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  เมณเสน
2. นางวารินทร์  กาบแก้ว
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงจามจุรี  จันทร์สวาสดิ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  รัตนปัญญา
3. เด็กหญิงสุธิดา  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงอรยา  จิตต์จำรูญ
5. เด็กหญิงอริสา  แก้วสระแสน
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พวงศุภวิวัฒน์
 
1. นางสาวสมคิด  ศิริกุล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สังวาลย์ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  ขวัญแก้ว
4. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญรอด
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จิตรอมรวัฒน์
6. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ราชา
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงพรสินี  เอี่ยมบุญอิ่ม
2. เด็กหญิงลลิตา  ท้วมพงษ์
3. เด็กหญิงสายฝน  ทับศรี
 
1. นางภาณี  มากระจัน
2. นางวารินทร์  กาบแก้ว
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายฐนพัฒน์  ภัทรสุวรรณ
2. เด็กชายธนากร  สมศรี
3. เด็กชายวรปรัชญ์  พิกุลทอง
 
1. นางกฤษณา  มากสอน
2. นายบรรยง  มากสอน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สระทองอินทร์
2. เด็กหญิงสโนชา  จับทอง
3. เด็กชายอดิเรก  หนูอ้น
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กหญิงชไมพร  ปืนฮวน
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฮวบแบะ
3. เด็กชายอนุชิต  เขียวลี
 
1. นางสาวเทวพร  ขำเมธา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จีนกระจัน
2. เด็กชายประมาณ  เลี่ยนเพชร
3. เด็กหญิงวรฉัตร  ยอดยิ่ง
 
1. นางนฤมล  นนท์แก้ว
2. นางนวลจันทร์  ลีสุขสาม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 1. เด็กชายชาตรี  เกตุนิธี
2. เด็กชายปฐมพร  ศรีเฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงมัทสิยา  ชูดี
 
1. นางนิสา  วัฒนชัยนันท์
2. นางสาวสุมิตตา  เจริญหอม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงศลิษา  พราหมสกุล
2. เด็กชายเจตรินทร์  กลิ่นเกษร
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กหญิงพิยดา  โชคดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กลีบไธสง
3. เด็กหญิงอนุภา  จินดา
 
1. นางทองใบ  เจสดุ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จิตใส
2. เด็กหญิงรัตชฎา  ชาวนาตรี
3. เด็กหญิงรุ้งทอง  สุขเนตร
 
1. นางรจนา  รักน้อย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ลิ้มไพบูลย์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  บุญแรง
3. เด็กหญิงอาทิมา  จินดารัตน์
 
1. นางสาวประภา  อิ่มสมบัติ
2. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายปัญญา  เสมแก้ว
2. เด็กชายสุริยา  เพ็งมณี
3. เด็กหญิงเกศินี  หนูอ้น
 
1. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงมินตรา  มุสิจะ
2. เด็กหญิงศิริพร  ดิษฐ์เล็ก
3. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญมา
 
1. นางชบาร์  โพธิกุล
2. นางสุมณฑา  พูลกำลัง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชูดี
2. เด็กหญิงอดิภา  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เนาว์ชุมภู
 
1. นางบังอร  อาจวิชัย
2. นางสาวศกรณมนทร์  นิลธร
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1. เด็กหญิงวนิสชา  ใจซื่อ
2. เด็กชายสุรเดช  หมื่นราช
 
1. นายอิทธิศักดิ์  คุรุเกียรติการณ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์ทอง
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายพงศกร  วันดี
2. เด็กหญิงพันณิกา  เพ็งเนย
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ยากลิ่นหอม
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จับทอง
2. เด็กชายวสันต์  พิสุทธิ์สกุลรัตน์
3. เด็กหญิงวาสนา  เพียรทอง
 
1. นางนพมาศ  ธรรมประสิทธิ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พรชัยภุชงค์
2. เด็กหญิงเสาวรจน์  สมเหมาะ
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายนเรศ  ดาราวงษ์
2. เด็กชายพรพรหมมินทร์  ศรีทาหาร
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกิตติยา  เซี่ยงป๋อง
2. เด็กหญิงศรัณญา  ใจกล้า
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรชะนะ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์วิเชียร
2. เด็กชายภัทรพล  เฆ่ดี
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงสมฤดี  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงสุธาวดี  ปักษากนก
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพชรปานกัน
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ครุฑธา
3. เด็กชายวัชรินทร์  ใจซื่อ
 
1. นายอิทธิศักดิ์  คุรุเกียรติการณ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายฐานกรณ์  ดาราวงษ์
2. เด็กชายพรณัฐพงศ์  ใจยั่งยืน
3. เด็กชายอนุรักษ์  เฆ่ดี
 
1. นายปัญญา  ทองสุกใส
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตัน 1. เด็กชายณัฐนัย  ช้างเขียว
 
1. นายอนันต์  ช้างเขียว
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  ชาววังงาม
 
1. นางลำยอง  พรหมสรนันทน์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธนากร  ดอกชะเอม
 
1. นางสาวศรีอุษา  วรรธนะบูรณ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 1. เด็กชายพีระฉัตร  เจ๊กเผือกหอม
 
1. นางสาวสมใจ  ปิ่นแก้ว
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายศิรศักดิ์  อุทัศน์
 
1. นางสาวปาณิสรา  น้อยศรี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจดีย์
 
1. นางสาวเจติยา  ดากระบุตร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงเก็จเพชร  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวธรธีราพร  ดนัยสิริชัยชล
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงผกามาศ  กล้าหาญ
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนไพศาล 1. เด็กชายเทวิษฏ์  ภัทรวารินทร์
 
1. นางฐานิกาพิชญ์ศา  อภิพงศ์สถิตคุณ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์สุริวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  เมฆอากาศ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายชัน  มลทอง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ใจร้าย
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ผาสุขดี
4. เด็กหญิงวรรณา  ใจหาญ
5. เด็กหญิงอรอุมา  สินธรวรวิทย์
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
2. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงมลธิภา  รูปสม
 
1. นางสาวรสิตางค์  เรืองขจร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายพันชั่ง  เข็มทอง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บูชา
 
1. นายณรังสรรค์  ใจเที่ยงกุล
2. นางเนาวรัตน์  ใจเที่ยงกุล
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงสโรชา  สุขมาก
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
2. นางสาวอารีรัตน์  ศิริเชษฐ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทองเรือนดี
2. เด็กชายกฤษดาภรณ์  ปินะเต
3. เด็กชายทินภัทร  ช้อยสามนาค
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศวิชัย
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
6. เด็กหญิงเป็นตา  ช่างปลื้ม
 
1. นางบุษยา  คำเรียง
2. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
3. นายอุดม  คำเรียง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  เคนมา
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  จุมพรม
3. เด็กหญิงวรนุช  น้ำใจดี
4. เด็กหญิงศิรินนภา  ลารู้
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนวงค์
6. เด็กหญิงอภิรดี  ฮ่วมรุณ
 
1. นางบุษยา  คำเรียง
2. นายอุดม  คำเรียง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ซิ้มอิ่ม
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขาวผ่อง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  หิรัญชัย
4. เด็กหญิงภัททิยา  ชาวบางรัก
5. เด็กหญิงภิญญดา  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงศุภนิดา  วิวัฒน์กสิกิจ
7. เด็กหญิงหัสยา  จันทร์หอม
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
2. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหลืองทองวัฒนา
2. เด็กหญิงชัชชญา  ศิริดีกิจ
3. เด็กหญิงทัดดาว  ชีพนุรัตน์
4. เด็กหญิงปิยกาญจน์  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงพลอยฟ้า  สุขเกษม
6. เด็กหญิงลรินธร  ชัยเวชการ
7. เด็กหญิงศิริญญา  ศรีเหรา
8. เด็กชายสิทธิโชค  แก้วสระแสน
9. เด็กหญิงอาริสา  แผนสมบูรณ์
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มั่งมีธนพิบูลย์
 
1. นางสาวฌาณุดา  ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาวดวงพร  รวมเมฆ
3. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทับทิม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจีรณา  ฉันท์เจริญ
2. เด็กชายนพพล  หงษ์โต
3. เด็กชายพัสกร  อินอ่อน
4. เด็กหญิงสุภัชสรา  น้อยเลิศ
5. เด็กหญิงโสภิตตา  พูลละเอียด
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
2. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  โพธิกุล
2. เด็กชายพุฒิศักดิ์  ดีแสน
3. เด็กชายสุพจน์  เกิดวงศ์พรหมณ์
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
2. นางรุ่งเรือง  ตาดี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงนิรมล  ถมภิรมณ์
3. เด็กชายวันชนะ  เศรษฐีบุตร
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นายอดิศร  เนครพระ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ราชสิงห์
 
1. นายต่อศักดิ์  จันทร์เจริญ
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแม้น
2. เด็กหญิงพรนภา  พวงแก้ว
 
1. นายต่อศักดิ์  จันทร์เจริญ
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายจีรยุทธ  เสนารักษ์
2. เด็กหญิงวนิดา  วงโคคุ้ม
 
1. นางสาวกัณฑ์ธิมา  สุขเจริญนุกูล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปทุมสูตร
2. เด็กหญิงศตพร  ไชยกาญจน์
 
1. นางจันทพร  พูลทรัพย์
2. นางสาวจุฑารัตน์  รวมเมฆ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนุสรา  เฆ่ดี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กระดี่ทอง
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาวสุคนธ์  สุขสุวรรณ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนเสลานนท์
2. เด็กหญิงพัชรี  ประจำเมือง
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประยูร
 
1. นางสาวกัณฑ์ธิมา  สุขเจริญนุกูล
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์  ปั้นถนอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีสุดา  คงชาตรี
 
173 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กหญิงเนตรนารี  เรืองระยับ
 
1. นางสาวขวัญแก้ว  ขำปู่
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีธาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์น้อย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยอดปราง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ทองโกมล
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ท่า
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงฐิติพร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กาจินะ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จุมพรม
 
1. นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงกชกร  ใจซื่อ
 
1. นายไพศาล  แสวงหา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายชาญชัย  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวผกามาศ  แยกผิวผ่อง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 1. เด็กชายสัญชัย  นราพันธ์
 
1. นางสุรีพร  ฆ้องบ้านโข้ง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กชายเอกชัย  เด็ดดวง
 
1. นายสุรสิทธิ์  เจริญหุน
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงณรงค์
2. เด็กชายสมพงษ์  วงษาบุต
 
1. นางสาวชลดา  สวยค้าข้าว
2. นายไพศาล  แสวงหา
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายณัชพล  เกิดโภคา
2. เด็กหญิงปานปรียา  ประจำเมือง
 
1. นายวรรณไชย  ประกอบธรรม
2. นางสาวสำราญ  รัตนปัญญา
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กชายประสพโชค  ปัชชา
2. เด็กหญิงอัญมณี  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวศุภมาส  นนท์แก้ว
2. นางสาวสุจรรยา  ผิวพิมพ์ดี
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศกร  ทับวัล
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กชายประสพโชค  ปัชชา
 
1. นางสาวศุภมาส  นนท์แก้ว
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กชายแก้วเก้า  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวศุภมาส  นนท์แก้ว
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายกฤษ  แก้วประยูร
 
1. นางเฉลิมพร  เสาร์เพ็ชร
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงปิยนุช  พันธุ์น้อย
 
1. นายสุรสิทธิ์  เจริญหุน
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ปฏิสนธิ
 
1. นางสาวปวีณา  บุญเลิศ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมา
2. เด็กชายพงศกร  ศรีศักดา
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีศักดา
 
1. นางสาวชลธิชา  สันตกิจ
2. นางสุวิมล  สุตโต
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 1. เด็กชายพงศ์ชัย  สิงโตศรี
2. เด็กชายวรโชติ  เสาวงจันทร์
3. เด็กชายไชยเชษฐ์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวปทิตตา  ธัญญเจริญ
2. นางสาวศุชัชชล  ฟักเจริญ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายณัชพล  เกิดโภคา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ลิอุบล
3. เด็กหญิงสุนันทา  พูดเพราะ
 
1. นางสาวกานต์รุจิสา  ภากรคุณากร
2. นางจันทิมา  ทองสุกใส
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายชาญชัย  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงปานปรียา  ประจำเมือง
3. เด็กชายสุพจน์  ทองคำดี
 
1. นางสาวกานต์รุจิสา  ภากรคุณากร
2. นางจันทิมา  ทองสุกใส