หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอุบล ทรัพย์อินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ แสงพันธุ์ตาครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
4. นางลัดดา สะราคำครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนพรัตน์ พลเสนครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน พูลถนอมครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
3. นางสมพร กุดาศรีครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางธัญญรัตน์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชูมาศ กมลฉ่ำครูโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส พรเบ็ญจาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางศศิธร อินอรครูโรงเรียนวัดสุวรรณตะไลกรรมการ
4. นางอรอนงค์ โพธิ์พันธ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเสาวนิจ ศรีพูนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เจียกวัฒนาครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8กรรมการ
3. นางศิวพร เอกผักนากครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ สถิตโสฬสครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางบุญนำ ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ สาสนะครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย พวงมาลีครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางสิตา สุทธิพนไพศาลครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวบุญชอบ แตงโสภาครูโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ ทรัพย์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรณ ใจมั่นครูโรงเรียนวัดนางบวชกรรมการ
3. นางกัญญา เอี่ยมสำอางครูโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
4. นางศิวิไล เงินแพทย์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุจิน เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดหัวเขาประธานกรรมการ
2. นางสมศรี กาฬภักดีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
3. นางสาวนาราทิพย์ ขันทายกครูโรงเรียนวัดคลองขอมกรรมการ
4. นางสาวศิวกาญจน์ กาลรักษาครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ มงคลคูณครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
3. นางปราณี คลัมภบุตรครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยา บุรีสุวรรณครูโรงเรียนวัดเดิมบางประธานกรรมการ
2. นางมนต์นภา ชุ่มน้ำค้างครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นางดวงพร แย้มบู่ครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
4. นางสุภาพ พุ่มสาขาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวไข่มุก ทองคำครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา ช้างวงศ์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
3. นางเพ็ญตรา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวารี โสขุมาครูโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญธร ปาลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร คล้ายแขกครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเผดิมชัย มาพันธุ์ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ประจงการครูโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเหลาครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเผดิมชัย มาพันธุ์ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ สารสุวรรณครูโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวกัญญา ขุมทองครูโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเผดิมชัย มาพันธุ์ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง อ่อนกล่ำผล ครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางขวัญเมือง สิงห์จุ้ยครูโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวธัชฌาธิณี แสงทองครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ สงวนตัดครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นายธาดา ธิกุลวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นายศักดา พุ่มประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการ
6. นางยุพิน กลัดล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
7. นายปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชคครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวธัชฌาธิณี แสงทองครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ ภู่ประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เกิดศิริครูโรงเรียนวัดสุวรรณตะไลกรรมการ
4. นางรัตนา เจเถื่อนครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวธัชฌาธิณี แสงทองครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ สงวนตัดครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
4. นายธาดา ธิกุลวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นายศักดา พุ่มประเสริฐครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการ
6. นางยุพิน กลัดล้อมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
7. นายปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชคครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวธัชฌาธิณี แสงทองครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภวัลย์ ภู่ประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เกิดศิริครูโรงเรียนวัดสุวรรณตะไลกรรมการ
4. นางรัตนา เจเถื่อนครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทองสมจิตต์ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางทรรศมาภรณ์ ทองบุญเหลือครูโรงเรียนวัดวังหว้ากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ไพรินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ทองสมจิตต์ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ภูฆังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา มะลิทองครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
5. นางสาวสมถวิล กลิ่นกุหลาบครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบุษบา กัลวงษ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทาคำครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นายบริบูรณ์ ปานกล่ำครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี จันทรครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
6. นายจุมพล อยู่คงครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางบุษบา กัลวงษ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญตา เกียวกุลครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางสาวจิรัญญา เวสสุวรรณครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
4. นางสาวคณิตา พุ่มเพชร์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการ
5. นางสาวนพมาศ ฟักช้างครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางกมลลักษณ์ พันบางครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
7. นายจุมพล อยู่คงครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบุษบา กัลวงษ์ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ วรรัตนกิจครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวสุขุมาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ กรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสาวชำนิ คงประเสริฐครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
6. นางสาวกมลลักษณ์ ภูฆังครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
7. นายจุมพล อยู่คงครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ แตงโสภาครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณวรรธน์ ยาสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
3. นางกิตติพร สว่างศรี ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นายอดุลย์ เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา มีนุ้ย ครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา สุนันท์ชัย ครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
7. นางสาวดวงดาว พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
8. นางสาวสรวีย์ เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
9. นางสาวปุญชรัสมิ์ กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
10. นายสุริน กุลรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
11. นายจำเนียร แตงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณ แตงโสภาครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สุนันท์ชัยครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวดวงดาว พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
4. นายณวรรธน์ ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
5. นางกิตติพร สว่างศรีครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
6. นายอดุลย์ เข็มเพ็ชรครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางสาวมณฑิรา มีนุ้ยครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
8. นางสาวสรวีย์ เข็มเพ็ชรครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
9. นางสาวปุญชรัสมิ์ กาฬภักดีครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
10. นายสุริน กุลรัตน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
11. นายจำเนียร แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพรทิพา พันธ์เนตรครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางจริยา สังข์สิญจน์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางจินตนา นูมหันต์ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยกรรมการ
4. นางบุษบา ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการ
5. นางสุชาดา ภูฆังครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพา พันธ์เนตร ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางจริยา สังข์สิญจน์ ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางจินตนา นูมหันต์ ครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยกรรมการ
4. นางบุษบา ศรีโมรา ครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการ
5. นางสุชาดา ภูฆังครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.พยนต์ ง่วนทองครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุรีย์ มณีอินทร์ครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สริฟองครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
5. นายพรเทพ ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.พยนต์ ง่วนทองครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุรีย์ มณีอินทร์ครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สริฟองครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
5. นายพรเทพ ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางปัญญา แก้วเขียวครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจารุมาศ นิ่มนุชครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางซิน อู่อรุณครูโรงเรียนวัดบ้านสระกรรมการ
4. นางสุดจินต์ พวงวิภาตครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ขาวโตครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปัญญา แก้วเขียวครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุดจินต์ พวงวิภาตครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางจารุมาศ นิ่มนุชครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
4. นางซิน อู่อรุณครูโรงเรียนวัดบ้านสระกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ขาวโตครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ เพชรนิลครูโรงเรียนวัดดอนประดู่ประธานกรรมการ
2. นายบุญทรงชัย หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายจีรเดช เทศพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
5. นายบริบูรณ์ ปานกล่ำครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ เพชรนิลครูโรงเรียนวัดดอนประดู่ประธานกรรมการ
2. นายบุญทรงชัย หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนวัดไทรกรรมการ
3. นายจีรเดช เทศพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
5. นายบริบูรณ์ ปานกล่ำครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาภัณฑ์ น้ำแก้วครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นายไมตรี จำปีครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายรังสิมันต์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กล้าหาญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายภมรศักดิ์ สืบสายครูโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
5. นายสามารถ รอดอ่อนครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายรังสิมันต์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว กล้าหาญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายภมรศักดิ์ สืบสายครูโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
5. นายสามารถ รอดอ่อนครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ พูลผลครูโรงเรียนวัดลำพันบองประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญเกิดครูโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขีกรรมการ
3. นายชุมสันต์ จันทร์พ่วงครูโรงเรียนวัดหนองเปาะกรรมการ
4. นายประเสริฐ ทัดศรีครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ พูลผลครูโรงเรียนวัดลำพันบองประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญเกิดครูโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขีกรรมการ
3. นายชุมสันต์ จันทร์พ่วงครูโรงเรียนวัดหนองเปาะกรรมการ
4. นายประเสริฐ ทัดศรีครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
4. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
3. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการ
3. นางอารมณ์ มิตรสัมพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางลำดวน พสุธาสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าพิเดชครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
3. นายสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี ปลีทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นายปรีดา คุณนุชครูโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางอุบล ทองดีครูโรงเรียนวัดเดิมบางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางละออ ปิ่นทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นางบุษยรัตน์ ดวงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ เชี่ยวชาญครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุขวิทย์ ปู้ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากุ่ม สพป.สพ.2ประธานกรรมการ
2. นายพฤทธิ์ ทองทับนักประชาสัมพันธ์ สพป.สพ.3กรรมการ
3. นางพัชรา หงษ์โตครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุขวิทย์ ปู้ทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากุ่ม สพป.สพ.2ประธานกรรมการ
2. นายพฤทธิ์ ทองทับนักประชาสัมพันธ์ สพป.สพ.3กรรมการ
3. นางพัชรา หงษ์โตครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางวชิรา แสนโกศิกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวประธานกรรมการ
2. นางวันทนา กาญจนพาทีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูเมืองกรรมการ
3. นายอุดม บูรณพานิชครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
4. นางศิริ แข็งขันครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
5. นางถนอม ศรีโมราครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวชิรา แสนโกศิกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวประธานกรรมการ
2. นางวันทนา กาญจนพาทีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูเมืองกรรมการ
3. นายอุดม บูรณพานิชครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
4. นางศิริ แข็งขันครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
5. นางถนอม ศรีโมราครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย ศิลป์สาครรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายสำเริง กล้าหาญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางพัทธีรา แก้วพานิชย์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางณัฏฐทิตา ชัยศิริธนจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายศิริชัย ศิลป์สาครรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายสำเริง กล้าหาญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
4. นางพัทธีรา แก้วพานิชย์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางณัฏฐทิตา ชัยศิริธนจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย แพ่งสภาครูโรงเรียนวัดหนองทรายประธานกรรมการ
2. นางกุลกันยา มะลิสาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดกกตาดกรรมการ
4. นางเตือนใจ ประสงค์เงินครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นายจิตรกร โสขุมาครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย แพ่งสภาครูโรงเรียนวัดหนองทรายประธานกรรมการ
2. นางกุลกันยา มะลิสาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดกกตาดกรรมการ
4. นางเตือนใจ ประสงค์เงินครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นายจิตรกร โสขุมาครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย แพ่งสภาครูโรงเรียนวัดหนองทรายประธานกรรมการ
2. นางกุลกันยา มะลิสาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดกกตาดกรรมการ
4. นางเตือนใจ ประสงค์เงินครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
5. นายจิตรกร โสขุมาครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร มัจฉานักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษนักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร มัจฉานักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษนักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร มัจฉานักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์นักทรัพยากรบุคคล สพป.สพ.3กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษนักวิชาการวัฒนธรรม สวธ.จ.สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ศิริโรจน์มหาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาบบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวนัดดา อ่อนวิมลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่นศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3กรรมการ
4. นางจำเนียร ชาวบางงามครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมชาติ ศิริโรจน์มหาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาบบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวนัดดา อ่อนวิมลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางจำเนียร ชาวบางงามครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายฉลองชัย ข้องหลิม ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ เพ็งสวยครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นายวินัย เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นายมงคล ภุชงค์อนันต์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นายถิ่นเล็ก จันทร์มานะเจริญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
6. นายประสงค์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านดงเชือกกรรมการ
7. นายอุทัย สว่างศรีครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
8. นายนพกร พลเสนครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายฉลองชัย ข้องหลิมครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นายวินัย เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
3. นายมงคล ภุชงค์อนันต์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายถิ่นเล็ก จันทร์มานะเจริญครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
5. นายประสงค์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านดงเชือกกรรมการ
6. นายสุรินทร์ เพ็งสวยครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
7. นายอุทัย สว่างศรีครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
8. นายนพกร พลเสนครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุดม สังข์สุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ คูณค้ำครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นายสนิท เปรมทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
4. นายสถิตย์ วรรักษ์ครูโรงเรียนวัดกำมะเชียรกรรมการ
5. นายคเชนทร์ พลเสนครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
6. นายคชาชีพ ริตพวงครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุดม สังข์สุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ คูณค้ำครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นายสนิท เปรมทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
4. นายสถิตย์ วรรักษ์ครูโรงเรียนวัดกำมะเชียรกรรมการ
5. นายคเชนทร์ พลเสนครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
6. นายคชาชีพ ริตพวงครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางทองสุข วรรักษ์ครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสมพร อินทรศักดิ์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการ
3. นายสุภรณ์ สว่างศรีครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
4. นางธนิตา รอดอ่อนครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นายชลอ มีชะนะครูโรงเรียนวัดดอนไร่กรรมการ
6. นายประสงค์ ธัญญเจริญครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางทองสุข วรรักษ์ครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสมพร อินทรศักดิ์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการ
3. นายสุภรณ์ สว่างศรีครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
4. นางธนิตา รอดอ่อนครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นายชลอ มีชะนะครูโรงเรียนวัดดอนไร่กรรมการ
6. นายประสงค์ ธัญญเจริญครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร มีเอี่ยมครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
5. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
4. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพร มีเอี่ยมครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร มีเอี่ยมครูโรงเรียนวัดดอนสำโรงกรรมการ
5. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวหัทยา สุดยอดครูโรงเรียนบ้านหนองราชวัตรกรรมการ
5. นายวัฒนา ศิริเลิศครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวหัทยา สุดยอดครูโรงเรียนบ้านหนองราชวัตรกรรมการ
5. นายวัฒนา ศิริเลิศครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวหัทยา สุดยอดครูโรงเรียนบ้านหนองราชวัตรกรรมการ
5. นายวัฒนา ศิริเลิศครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายดำเนิน ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
4. นางศิริภรณ์ ภักดีศุภผลครูโรงเรียนบ้านมาบพะยอมกรรมการ
5. นายเรืองศรี วันโพนทองครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายดำเนิน ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
4. นางศิริภรณ์ ภักดีศุภผลครูโรงเรียนบ้านมาบพะยอมกรรมการ
5. นายเรืองศรี วันโพนทองครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นายรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายวรรณชัย ดวงจินดาครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดโคกพระกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นายรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายวรรณชัย ดวงจินดาครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดโคกพระกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นายวรรณชัย ดวงจินดาครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดโคกพระกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นายรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายดำเนิน ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
4. นางศิริภรณ์ ภักดีศุภผลครูโรงเรียนบ้านมาบพะยอมกรรมการ
5. นายเรืองศรี วันโพนทองครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นายรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายกฤษสุวรรณ อินสว่างครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
5. นายอิทธิพล เทียมพลครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายกฤษสุวรรณ อินสว่างครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
5. นายอิทธิพล เทียมพลครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นายรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายกฤษสุวรรณ อินสว่างครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ภูฆังครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
5. นายอิทธิพล เทียมพลครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุแก้วครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
7. นางรติกร ยาสุวรรณครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
8. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายพนม บุญเหลือครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติชาย แสงทองครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอดุลย์ ศรีมาศสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายอดุลย์ ศรีมาตรสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายอดุลย์ ศรีมาตรสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักร์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสมกิจ ชนินทยุทธวงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปานสะอาดครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ภู่ระหงษ์ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร แพงพันธุ์ครูโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีเดชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
3. นายสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร แพงพันธุ์ครูโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีเดชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
3. นางสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิต ศรีทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียงประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดาวล้อมครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิต ศรีทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียงประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดาวล้อมครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการ
3. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางไพจิตร เกิดบัณดิษฐ์ข้าราชการบำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางไพจิตร เกิดบัณดิษฐ์ข้าราชการบำนาญ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นางอุษา ประจงการครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
3. นางสมหวัง บัวเปียครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นางอุษา ประจงการครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
3. นางสมหวัง บัวเปียครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ โพธิ์รังครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอารยะ รุ่นประพันธ์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางวันทนา โพธิ์รังรองผอ.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ โพธิ์รังครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอารยะ รุ่นประพันธ์ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางวันทนา โพธิ์รังรองผอ.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกประธานกรรมการ
2. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ อินทนะครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี กระแสสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกประธานกรรมการ
2. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางเลิศลักษณ์ ขันทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เขียนทองครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเลิศลักษณ์ ขันทองครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางจิตต์มนัส สารสุวรรณครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เขียนทองครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเอมอร หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ อินทนะครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
3. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา แตงโตครูโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ชรินทร์ นาคสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสายัน พิมพขันธ์ครูโรงเรียนวัดคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาวดี กระแสร์สินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ชรินทร์ นาคสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเศกสรรค์ ใจดีศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
3. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
3. นางสาววนิดา จันสิงคำครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ สีตะระโสครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นายกฤษฎา ทรัพย์ขำครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล วรกรรณ์ครูโรงเรียนวัดป่าสะแกประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2กรรมการ
3. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา แตงโตครูโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาววนิดา จันสิงคำครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดงเสลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา โสมะภีร์ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ พรมทองดีครูโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางกรชนก เลิศรุ่งเรืองชัยครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โสมะภีร์ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ พรมทองดีครูโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางกรชนก เลิศรุ่งเรืองชัยครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา โสมะภีร์ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ พรมทองดีครูโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางกรชนก เลิศรุ่งเรืองชัยครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โสมะภีร์ครุโรงเรียนสวนแตงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ พรมทองดีครูโรงเรียนด่านช้างวิทยากรรมการ
3. นางกรชนก เลิศรุ่งเรืองชัยครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวเจนจิรา พลายละหารครูโรงเรียนวัดหนองทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวสรวงทิพย์ สว่างศรีครูโรงเรียนวัดเดิมบางกรรมการ
3. นายสุบิน สังข์ทองครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
4. Mr.Michael Philip Luxtonครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
5. นางนันทิยา นภาแสงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา พลายละหารครูโรงเรียนวัดหนองทรายประธานกรรมการ
2. นายสุบิน สังข์ทองครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
3. นางสาวสรวงทิพย์ สว่างศรีครูโรงเรียนวัดเดิมบางกรรมการ
4. Mr.Michael Philip Luxtonครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
5. นางนันทิยา นภาแสงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวเจนจิรา พลายละหารครูโรงเรียนวัดหนองทรายประธานกรรมการ
2. นายสุบิน สังข์ทองครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
3. นางสาวสรวงทิพย์ สว่างศรีครูโรงเรียนวัดเดิมบางกรรมการ
4. Mr.Michael Philip Luxtonครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
5. นางนันทิยา นภาแสงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพวงแก้ว พุ่มชะอุ่มครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
3. นางนารถเกล้า โพธิ์รังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
4. MissJane Dalzellครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางสโรจน์ ธาดาสีห์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพวงแก้ว พุ่มชะอุ่มครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
3. นางนารถเกล้า โพธิ์รังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
4. MissJane Dalzellครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางสโรจน์ ธาดาสีห์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพวงแก้ว พุ่มชะอุ่มครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการ
3. นางนารถเกล้า โพธิ์รังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
4. MissJane Dalzellครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางสโรจน์ ธาดาสีห์ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางหรรษา บูรณศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางพิชญาพร บุญเกิดครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
4. MissSandar Theinครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางศรีเพ็ญ ศรีทองครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางหรรษา บูรณศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางพิชญาพร บุญเกิดครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์กรรมการ
4. MissSandar Theinครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางศรีเพ็ญ ศรีทองครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ พลายละหารครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง เป้าเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
3. นางสาววารินทร์ เมฆฉายครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการ
4. Mr.Charies Swindellครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางพรพิมล ฤทธิ์เดชครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ พลายละหารครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง เป้าเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
3. นางสาววารินทร์ เมฆฉายครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการ
4. Mr.Charies Swindellครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางพรพิมล ฤทธิ์เดชครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญภิกา วังเปรมครูโรงเรียนบ้านสระเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
3. นางผจงจิตต์ แก้วแสงใสครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
4. Mr.Marvin M.Cuizonครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางสาวเบ็ญจา มะลิทองครูโรงเรียนวัดหนองสังข์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจตุพร สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอี้เหวียน เหวียนครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
3. นางสาวเจิ้งชิง เหล้วครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัสสร เมืองวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจตุพร สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอี้เหวียน เหวียนครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
3. นางสาวเจิ้งชิง เหล้วโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัสสร เมืองวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสุภาณี ทองรอดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอรธิชา สว่างศรีครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ ทวนเงินครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. MissMelissa Isidroครูโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามกรรมการ
5. MissJosephine Uytongครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีวรรณ ทองคำครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ทองรอดครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวอรธิชา สว่างศรีครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ ทวนเงินครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. MissMelissa Isidroครูโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามกรรมการ
5. MissJosphine Uytongครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชนีวรรณ ทองคำครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ อินทรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
4. นายเดชา ยิ้มถนอมครูโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการ
5. นายสมภพ สันตานนท์ครูโรงเรียนวัดบ้านสระกรรมการ
6. นายวีระชัย รอดหลงครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการ
7. นางสาวลำยอง ผิวเอี่ยมครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
8. นายตระกูล รอตเสถียรครูโรงเรียนวัดขุยโพธิ์กรรมการ
9. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
10. นางปุณยรัตน์ หิรัญเลิศสันติครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนครินทร์ จันละคลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นายประทีป ปานเพ็ชรครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายนิคม ดอกเทียนครูโรงเรียนบ้านมาบพะยอมกรรมการ
4. นายวิสิษฐ์ มีสิทธิกุลครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นายประพบ เตียบฉายพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทัพตาแทนกรรมการ
6. นายวิชัย อิ่มน้อยครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
7. นายกิตติพงศ์ ดำรงขาวโตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา มงคลคูณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการ
3. นายตระกูล รอตเสถียรครูโรงเรียนวัดขุยโพธิ์กรรมการ
4. นายธีระพงศ์ ติดตองรัมย์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
5. นายสำเนา พูลเพิ่มผู้อำนวยโรงเรียนวัดกำมะเชียรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวโสฬส ทองรอดรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ใจดีผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายธนิส นิสยันต์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวลำยอง ผิวเอี่ยมครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
4. นายสกุณา ศรีสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ทวีสุขครูโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์ครูโรงเรียนวัดหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวโสฬส ทองรอดรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา ทองคำครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางลักคณา เข็มเพ็ชร์ครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสาวสัทธา สืบดาศึกษานิเทศก์ สพป.สพ. 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอมรา ดอกไม้ขาวครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวสารภี เก็บดีครูโรงเรียนวัดหนองเปาะกรรมการ
3. นางโสภา บุรีสุวรรณครูโรงเรียนวัดนางบวชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจันทนี คูณค้ำครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกประธานกรรมการ
2. นางประกาย แตงโสภาครูโรงเรียนวัดดอนไร่กรรมการ
3. นายอิทธิพล เทียมพลครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจำนง วังอินต๊ะครูโรงเรียนวัดท่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญศุธรณ์ หนูทองครูโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางเสียงเพราะ ศรีหาภาคครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางวริยา ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดเดิมบางประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา สุดยอดครูโรงเรียนบ้านหนองราชวัตรกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวนงนุช เดชาอุดมภักดีครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
5. นางวิภาวี รถมณีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางวริยา ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดเดิมบางประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวนงนุช เดชาอุดมภักดีครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
4. นางสาวหัทยา สุดยอดครูโรงเรียนบ้านหนองราชวัตรกรรมการ
5. นางวิภาวี รถมณีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา เตชะเสนาครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันเสด็จ สะราคำครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 กรรมการ
3. นายนพพงษ์ สร้อยสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นายสำราญ บุญเกิดครูโรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขีกรรมการ
5. นายโชคทวี วิจิวังสาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
6. นายสุทธิพงษ์ สุขเวศม์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา เตชะเสนาครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วังงามกุลนิษฐ์ครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายตรีมงคล จันทร์เสวกครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
4. นายภูชิต ช้างพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5. นายสุทธิพงศ์ สุขเวศม์ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นางวารินทร์ อนุสนธิ์ครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
3. นางสาวเสาวณีย์ เทียนทองคำครูโรงเรียนวัดดอนประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา ระวิพงษ์ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามประธานกรรมการ
2. นางจิตอาพร หอมละม้ายครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นางณัฐวี ทองนวลครูโรงเรียนวัดฉวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศีกษานิเทศก์ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางปรีดาพร หิรัญอุทกครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
4. นายสุนทร หิรัญอุทกครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ศรีสาครศึกษานิเทศก์ สพป.สพ.3ประธานกรรมการ
2. นางเสริมสุข ธัญญเจริญครูโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านทัพตาแทนกรรมการ
4. นายสุนทร หิรัญอุทกครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางทองแท้ วงศ์เสนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงพร รอดวิเศษครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
3. นางสมบุญ เติมเศรษฐเจริญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
4. นางสาวนาวา เสียงดีเพ็งครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ กู้เกียรติกำธรครูโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอรอนงค์ กอยรรยงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุ่มโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิอร ทัศเกษรครูโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการ
3. นางสาวสุภัค อินทรครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ พลเสนครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
5. นางจิตรา พลสุธรรมครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ ปานเจริญครูโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นางสาวจตุพร อุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
4. นางกาญจนา เหียนขุนทดครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร บุญงามครูโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแผน เอกจิตรครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายพิเศษ โพพิศครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกฤษฎา วิเศษสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ รักษาเพชรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายวสันต์ คำเพราะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวระเบียบ พรรณไฟครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายอดุลย์ ศรีมาตรสถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
6. ดาบตำรวจนันทวัฒน์ เปาอินทร์สถานีตำรวจภูธรด่านช้างกรรมการ
7. นางน้ำอบ วิเศษสุขศิลปินอิสระกรรมการ
8. นางสาวฐิติมา ฐิติภัทราศิลปินอิสระกรรมการ
9. นางสาวอัมพาพันธ์ วงศ์หาจักรครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภาพร แพงพันธุ์ครูโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศรีเดชครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
3. นางสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาวดี กระแสร์สินธุ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ชรินทร์ นาคสังข์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]