เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2556
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
4 พ.ย. 2556
5 พ.ย. 2556
6 พ.ย. 2556
7 พ.ย. 2556
8 พ.ย. 2556
11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
13 พ.ย. 2556
14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ด่วนที่สุด

         ขอให้โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2556
ณ จังหวัดเพชรบุรี ติดป้ายข้อความหน้ารถที่พานักเรียนไปทุกคัน
ข้อความว่า

    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

        ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

 
  เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 

 
        ให้โรงเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของ สพป. สป.1 ที่เข้าแข่งขันในระดับภาค เปิดเว็บไซด์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 แล้วเข้าระบบโรงเรียน
โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านที่ สพป. สป.1 กำหนดให้ไว้แต่แรกที่สมัครแข่งขัน เพื่อใส่รูปภาพ
และพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน   หากมีปัญหา โปรดติดต่อ 081-4112594
 
  การขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
    โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน ให้ส่งเอกสาร
การขอเปลี่ยนตัว ถึง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.สป.1 เพื่อดำเนินการแก้ไขให้
ภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2556 และนำเอกสารการขอเปลี่ยนตัวไปแสดงต่อ
คณะกรรมการฯ ในวันแข่งขันด้วย ดาวน์โหลดเอกสารการขอเปลี่ยนตัว
 
  การโอนข้อมูลตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
       สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ได้ดำเนินการโอนข้อมูลนักเรียนที่เป็นตัวแทน
ส่งเข้าแข่งขันในระดับภาค เรียบร้อยแล้ว 
       จึงขอให้โรงเรียนติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซด์ระดับภาค
มิฉะนั้น อาจจะเสียสิทธิในการแข่งขันได้
 
  หลักเกณฑ์การขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน
                         ดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  การตรวจสอบผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ สพป.สป. 1
           ขอให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 ตรวจสอบผล
การแข่งขันที่
http://central63.sillapa.net/sp-spk1/
           หากปรากฏว่า รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผลการตัดสินไม่ถูกต้อง
ให้แจ้งประธานชมรมที่เป็นศูนย์จัดการประกวด/แข่งขันแต่ละชมรม ดำเนินการ
แก้ไข ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
จักได้ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้นักเรียนที่เข้าประกวด/แข่งขันต่อไป
 
  การตรวจสอบกิจกรรมและรายชื่อนักเรียนที่สมัครแข่งขัน
         ให้โรงเรียนตรวจสอบกิจกรรมและรายชื่อนักเรียนที่สมัครแข่งขัน ที่เมนูหลัก
ด้านซ้ายมือ "แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร." ก่อนนำนักเรียนไปเข้าแข่งขันที่ชมรมฯ
เพราะกิจกรรมที่โรงเรียนสมัครไว้ แต่ไม่ได้ระบุรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ภายใน
วันที่ 29 กันยายน 2556 กิจกรรมนั้น จะถูกลบออกจากระบบ และไม่มีสิทธิเข้าแข่งขัน
ในกิจกรรมนั้นๆ (ตามมติคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)

 
  การอนุญาตให้แก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน
       ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนประจำกลุ่มสาระฯ ตรวจสอบการขอแก้ไขชื่อ/
เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน ที่เมนู 
 
แล้วเสนอประธานกรรมการจัดการแข่งขัน หากเห็นสมควรอนุญาต ให้คลิ๊ก อนุญาต
เพื่อให้ข้อมูลในระบบเปลี่ยนแปลงตามที่อนุญาต ก่อนดำเนินการจัดการแข่งขัน
 
  ขอเชิญกรรมการ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ร่วมประชุม
          ด้วย สพป.สป. เขต 1  ขอเชิญกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดการจัดการประกวด
แข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดสุขกร  
ดาวน์โหลดเอกสาร  
หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่เมนูซ้ายมือ กรรมการตัดสินการแข่งขัน
 
  แจ้งสถานที่แข่งขันเครื่องร่อน/เครื่องบินพลังยาง 
        ด้วยชมรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ขอแจ้งสถานที่จัด
การแข่งขันเครื่องร่อน/เครื่องบินพลังยาง
       - การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1- ป.3 
       - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4 - ป.6
       - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4 - ป.6
       - การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)
         ม.1 - ม.3
       - การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
         ม.1 - ม.3
 
สถานที่แข่งขัน   ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการลานวัฒนธรรม
                        เทศบาลตำบลบางปู
วันที่แข่งขัน       7  พฤศจิกายน 2556  
                        รายงานตัวที่สถานที่แข่งขัน  เวลา 08.00 น.- 09.00 น.
เริ่มแข่งขันเวลา  09.00 น. แข่งระดับประถมก่อน แล้วตามด้วยระดับมัธยม
 
 
           การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3, ป.4 - ป.6 และ  ม.1 - ม.3
(ทีม 5 คน) กำหนดจัดการประกวด ในวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2556
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 
 
           คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีมติให้แจ้งโรงเรียนว่า ไม่ต้องพิมพ์
บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้สอน
ที่สมัครเข้าแข่งขันทุกกิจกรรม
 
 
           ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ ได้ประชุมพิจารณาการดำเนิน
การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา
2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป. สป.1 มีมติดังนี้
           1. ให้ สพป. สป.เขต 1 เปิดระบบการลงทะเบียนแข่งขัน รอบสอง เพื่อให้
โรงเรียนที่ยังมีความประสงค์ลงทะเบียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก
           2. โรงเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขัน ให้ระบุชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันใน
กิจกรรมนั้นด้วย หากเว้นว่างไว้ สพป. สป.1 จะลบกิจกรรมนั้นออกจากระบบ และ
จะไม่สามารถเพิ่มชื่อภายหลังได้
           3. การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประเภททีม ให้ส่งได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม  
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น.
ถึง วันที่ 29 กันยายน 2556  เวลา 24.00 น.
 
 
            โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอแก้ไขชื่อและเปลี่ยนตัวนักเรียนที่สมัครแข่งขัน
หลังจากปิดระบบการลงทะเบียนแข่งขัน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
            1. ประเภทเดี่ยว เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนตัวนักเรียน
ในระบบได้ ให้โรงเรียนยื่นแบบขอแก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนตัวนักเรียน (กรณีมีความ
จำเป็น) พร้อมระบุเหตุผลต่อประธานจัดการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ก่อนการแข่งขัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
            2. ประเภททีม
                 - ประเภททีม 2 - 3 คน         เปลี่ยนในระบบได้ 1 คน                 
                
- ประเภททีม 4 - 6 คน         เปลี่ยนในระบบได้ 2 คน 
                 - ประเภททีม 7 - 10 คน       เปลี่ยนในระบบได้ 3 คน 
                 - ประเภททีม 11 - 20 คน     เปลี่ยนในระบบได้ 4 คน 
                 - ประเภททีม 20 คน ขึ้นไป   เปลี่ยนในระบบได้ 5 คน
 
   
  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ที่ ศธ 04149/4474 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เรื่อง การประกวด/แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 165
จำนวนทีม 3,691
จำนวนนักเรียน 8,127
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,883
จำนวนกรรมการ 1,076
ครู+นักเรียน 13,010
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,086
ประกาศผลแล้ว 230/230 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 15
เมื่อวาน 33
สัปดาห์นี้ 130
สัปดาห์ที่แล้ว 256
เดือนนี้ 745
เดือนที่แล้ว 534
ปีนี้ 2,046
ทั้งหมด 277,144