หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   27 พ.ย. 2556   28 พ.ย. 2556   29 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 29 พ.ย. 2556
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 29 พ.ย. 2556
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 29 พ.ย. 2556
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 29 พ.ย. 2556
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 29 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
4 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
5 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
6 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
7 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
8 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
9 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
10 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
11 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
12 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
13 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
15 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
16 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
17 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
18 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
19 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
20 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
21 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
22 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
23 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
24 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
25 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
26 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
27 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
28 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
29 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
30 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
31 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
32 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
33 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
34 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
35 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
36 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
37 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
38 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
39 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
40 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
41 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
42 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
43 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556
44 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 29 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
8 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
9 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
10 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
11 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556
12 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 29 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]