หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 10 15 13
2 002 โรงเรียนคลองกันยา 0 0 0
3 004 โรงเรียนคลองบางกระบือ 23 40 29
4 005 โรงเรียนคลองบางกะสี 4 6 5
5 006 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 10 25 15
6 008 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 40 101 66
7 007 โรงเรียนคลองบางแก้ว 36 93 44
8 009 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 0 0 0
9 010 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 7 30 14
10 011 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 0 0 0
11 012 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 0 0 0
12 013 โรงเรียนคลองสะบัดจาก 0 0 0
13 014 โรงเรียนคลองหลุมลึก 2 7 4
14 003 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 19 91 44
15 017 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 19 39 29
16 018 โรงเรียนตลาดคลองสวน 0 0 0
17 019 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 29 71 44
18 020 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 0 0 0
19 024 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 23 46 39
20 025 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0 0 0
21 026 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 0 0 0
22 027 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 9 30 18
23 028 โรงเรียนปากคลองมอญ 0 0 0
24 029 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 24 52 36
25 030 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 45 122 59
26 031 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 3 5 4
27 032 โรงเรียนวัดกาหลง 0 0 0
28 033 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 35 105 60
29 035 โรงเรียนวัดคอลาด 0 0 0
30 037 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 33 83 48
31 038 โรงเรียนวัดนาคราช 0 0 0
32 039 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 26 61 47
33 040 โรงเรียนวัดบัวโรย 27 60 43
34 043 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 9 21 15
35 044 โรงเรียนวัดบางบ่อ 16 31 19
36 045 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 8 12 11
37 046 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 48 107 62
38 047 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 50 133 85
39 048 โรงเรียนวัดบางเพรียง 18 39 27
40 041 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 14 27 18
41 042 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 52 101 66
42 049 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 0 0 0
43 052 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 11 21 11
44 051 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 31 50 44
45 053 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 19 35 25
46 054 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 54 136 88
47 055 โรงเรียนวัดลาดหวาย 0 0 0
48 056 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 60 143 89
49 057 โรงเรียนวัดสร่างโศก 5 10 8
50 058 โรงเรียนวัดสลุด 40 92 66
51 059 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
52 060 โรงเรียนวัดสีล้ง 4 7 4
53 061 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 0 0 0
54 064 โรงเรียนวัดหนามแดง 37 90 63
55 065 โรงเรียนวัดหัวคู้ 1 3 2
56 034 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 7 16 10
57 050 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 18 46 30
58 062 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 44 82 55
59 063 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 25 45 37
60 036 โรงเรียนวัดโคธาราม 16 31 27
61 066 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 0 0 0
62 067 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 20 42 29
63 068 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 0 0 0
64 069 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 3 6 5
65 070 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 32 69 50
66 071 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 60 198 95
67 015 โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 42 86 52
68 016 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 8 15 10
69 021 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 16 33 19
70 022 โรงเรียนเทวะคลองตรง 0 0 0
71 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 12 47 15
72 078 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 0 0 0
73 079 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 0 0 0
74 080 โรงเรียนประภามนตรี 3 0 0 0
75 081 โรงเรียนยินดีวิทย์ 0 0 0
76 073 โรงเรียนศรีดรุณ 16 30 18
77 074 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 0 0 0
78 082 โรงเรียนสาธิตบางนา 18 25 19
79 075 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 4 4 4
80 083 โรงเรียนสารสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 0 0 0
81 076 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
82 077 โรงเรียนเกวลินวิทยา 15 61 30
83 072 โรงเรียนไพรีขยาด 16 40 19
รวม 1273 3016 1888
4904

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]