สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 38 12 4 5 54
2 วัดศรีวารีน้อย 36 7 6 5 49
3 วัดบางพลีใหญ่ใน 32 7 3 7 42
4 วัดบางโฉลงใน 29 5 3 10 37
5 รัตนโกสินทร์ 9 24 5 5 6 34
6 วัดราษฎร์บูรณะ 23 13 8 5 44
7 คลองบางน้ำจืด 23 7 3 3 33
8 วัดบางพลีใหญ่กลาง 20 10 7 8 37
9 วัดกิ่งแก้ว 19 9 3 4 31
10 วัดสลุด 19 2 6 8 27
11 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 18 12 3 5 33
12 วัดเสาธงกลาง 17 9 3 8 29
13 วัดจรเข้ใหญ่ 15 11 2 3 28
14 วัดนิยมยาตรา 15 5 2 2 22
15 วัดหนามแดง 14 9 6 6 29
16 คลองบางแก้ว 13 6 6 7 25
17 วัดบัวโรย 12 2 4 1 18
18 วัดมงคลโคธาวาส 11 7 3 8 21
19 ตลาดบางพลีน้อย 11 4 7 2 22
20 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 10 11 5 3 26
21 วัดเสาธงนอก 10 7 1 3 18
22 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 10 6 1 2 17
23 คลองเจริญราษฎร์ 10 2 4 0 16
24 สาธิตบางนา 7 4 3 3 14
25 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 7 2 2 11 11
26 ศรีดรุณ 6 4 1 0 11
27 ปากคลองชวดใหญ่ 6 3 0 0 9
28 พรหมพิกุลทอง 5 8 3 5 16
29 คลองบางกระบือ 5 5 7 3 17
30 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 5 4 2 6 11
31 สุเหร่าบางกะสี 5 2 7 5 14
32 เตรียมปริญญานุสรณ์ 4 6 2 3 12
33 วัดบางบ่อ 4 4 2 5 10
34 ไพรีขยาด 4 3 1 7 8
35 วัดโคธาราม 4 2 1 4 7
36 วัดราษฎร์นิยมธรรม 3 4 9 1 16
37 วัดบางเพรียง 3 4 6 2 13
38 คลองบางกะอี่ 3 2 3 2 8
39 วัดบางพลีน้อย 3 2 1 1 6
40 วัดบางนางเพ็ง 3 2 1 0 6
41 เกวลินวิทยา 2 3 5 3 10
42 วัดเกาะแก้ว 2 3 1 1 6
43 ไทยรัฐวิทยา 71 2 2 3 3 7
44 วัดบางโฉลงนอก 2 2 3 2 7
45 คลองหลุมลึก 2 0 0 0 2
46 คลองปลัดเปรียง 1 2 0 3 3
47 สุเหร่าบ้านไร่ 1 2 0 0 3
48 คลองกระแชงเตย 1 1 5 3 7
49 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 1 1 3 1 5
50 วัดมงคลนิมิตร 1 1 2 3 4
51 วัดหัวคู้ 1 0 0 0 1
52 คลองบางกะสี 0 2 1 1 3
53 วัดสีล้ง 0 2 1 0 3
54 วัดสร่างโศก 0 1 1 2 2
55 ละมูลรอดศิริ 0 1 0 2 1
56 สามัคคีวิทยา 0 0 0 4 0
รวม 522 252 171 197 945