สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 38 12 4 5 54
2 วัดบางพลีใหญ่ใน 32 7 3 7 42
3 วัดศรีวารีน้อย 25 6 6 5 37
4 รัตนโกสินทร์ 9 24 5 5 6 34
5 วัดราษฎร์บูรณะ 23 13 8 5 44
6 คลองบางน้ำจืด 23 7 3 3 33
7 วัดบางโฉลงใน 22 4 3 9 29
8 วัดบางพลีใหญ่กลาง 20 8 7 7 35
9 วัดสลุด 19 2 6 8 27
10 วัดกิ่งแก้ว 17 9 3 4 29
11 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 16 12 3 5 31
12 วัดเสาธงกลาง 16 9 3 8 28
13 วัดจรเข้ใหญ่ 15 11 2 3 28
14 วัดนิยมยาตรา 14 5 2 2 21
15 คลองบางแก้ว 13 6 6 7 25
16 วัดมงคลโคธาวาส 11 7 3 8 21
17 ตลาดบางพลีน้อย 11 4 7 2 22
18 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 10 11 5 3 26
19 วัดเสาธงนอก 10 7 1 3 18
20 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 10 6 1 2 17
21 คลองเจริญราษฎร์ 10 2 4 0 16
22 วัดบัวโรย 9 2 4 1 15
23 สาธิตบางนา 7 4 3 3 14
24 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 7 2 2 11 11
25 วัดหนามแดง 6 9 6 6 21
26 ศรีดรุณ 6 4 1 0 11
27 ปากคลองชวดใหญ่ 6 3 0 0 9
28 พรหมพิกุลทอง 5 8 3 5 16
29 คลองบางกระบือ 5 5 7 3 17
30 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 5 4 2 6 11
31 เตรียมปริญญานุสรณ์ 4 6 2 3 12
32 วัดบางบ่อ 4 4 2 5 10
33 ไพรีขยาด 4 3 1 7 8
34 สุเหร่าบางกะสี 4 2 7 5 13
35 วัดโคธาราม 4 2 1 4 7
36 วัดราษฎร์นิยมธรรม 3 4 9 1 16
37 วัดบางเพรียง 3 4 6 2 13
38 คลองบางกะอี่ 3 2 3 2 8
39 วัดบางพลีน้อย 3 2 1 1 6
40 วัดบางนางเพ็ง 3 2 1 0 6
41 เกวลินวิทยา 2 3 5 3 10
42 วัดเกาะแก้ว 2 3 1 1 6
43 ไทยรัฐวิทยา 71 2 2 3 3 7
44 วัดบางโฉลงนอก 2 2 3 2 7
45 คลองหลุมลึก 2 0 0 0 2
46 คลองปลัดเปรียง 1 2 0 3 3
47 สุเหร่าบ้านไร่ 1 2 0 0 3
48 คลองกระแชงเตย 1 1 5 3 7
49 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 1 1 3 1 5
50 วัดมงคลนิมิตร 1 1 2 3 4
51 วัดหัวคู้ 1 0 0 0 1
52 คลองบางกะสี 0 2 1 1 3
53 วัดสีล้ง 0 2 1 0 3
54 วัดสร่างโศก 0 1 1 2 2
55 ละมูลรอดศิริ 0 1 0 2 1
56 สามัคคีวิทยา 0 0 0 4 0
รวม 486 248 171 195 1,100