สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีวารีน้อย 16 18 6 40 36 7 6 5 49
2 วัดเสาธงกลาง 15 4 0 19 17 9 3 8 29
3 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 14 9 8 31 38 12 4 5 54
4 วัดกิ่งแก้ว 13 7 6 26 19 9 3 4 31
5 วัดราษฎร์บูรณะ 13 5 4 22 23 13 8 5 44
6 วัดบางพลีใหญ่ใน 12 10 10 32 32 7 3 7 42
7 วัดสลุด 12 3 4 19 19 2 6 8 27
8 คลองบางน้ำจืด 11 6 4 21 23 7 3 3 33
9 วัดบางโฉลงใน 9 8 2 19 29 5 3 10 37
10 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 9 5 4 18 18 12 3 5 33
11 วัดหนามแดง 9 3 0 12 14 9 6 6 29
12 วัดบัวโรย 9 2 1 12 12 2 4 1 18
13 รัตนโกสินทร์ 9 8 6 5 19 24 5 5 6 34
14 คลองเจริญราษฎร์ 8 0 0 8 10 2 4 0 16
15 วัดบางพลีใหญ่กลาง 7 8 6 21 20 10 7 8 37
16 วัดนิยมยาตรา 7 3 5 15 15 5 2 2 22
17 วัดจรเข้ใหญ่ 6 3 4 13 15 11 2 3 28
18 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 5 3 3 11 10 6 1 2 17
19 ตลาดบางพลีน้อย 4 2 2 8 11 4 7 2 22
20 ปากคลองชวดใหญ่ 4 0 1 5 6 3 0 0 9
21 คลองบางแก้ว 3 2 1 6 13 6 6 7 25
22 วัดราษฎร์นิยมธรรม 3 0 0 3 3 4 9 1 16
23 สุเหร่าบางกะสี 2 0 1 3 5 2 7 5 14
24 วัดมงคลโคธาวาส 1 4 3 8 11 7 3 8 21
25 วัดเสาธงนอก 1 4 0 5 10 7 1 3 18
26 สาธิตบางนา 1 3 4 8 7 4 3 3 14
27 วัดบางพลีน้อย 1 2 1 4 3 2 1 1 6
28 เกวลินวิทยา 1 1 1 3 2 3 5 3 10
29 เตรียมปริญญานุสรณ์ 1 1 0 2 4 6 2 3 12
30 วัดโคธาราม 1 1 0 2 4 2 1 4 7
31 คลองบางกระบือ 1 0 1 2 5 5 7 3 17
32 ไพรีขยาด 1 0 1 2 4 3 1 7 8
33 วัดเกาะแก้ว 1 0 1 2 2 3 1 1 6
34 คลองบางกะอี่ 1 0 0 1 3 2 3 2 8
35 คลองหลุมลึก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
36 คลองปลัดเปรียง 1 0 0 1 1 2 0 3 3
37 วัดหัวคู้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 0 5 2 7 10 11 5 3 26
39 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 0 2 2 4 7 2 2 11 11
40 พรหมพิกุลทอง 0 2 2 4 5 8 3 5 16
41 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 0 2 2 4 5 4 2 6 11
42 ศรีดรุณ 0 1 3 4 6 4 1 0 11
43 วัดบางนางเพ็ง 0 1 2 3 3 2 1 0 6
44 วัดบางบ่อ 0 1 1 2 4 4 2 5 10
45 วัดบางเพรียง 0 1 1 2 3 4 6 2 13
46 วัดมงคลนิมิตร 0 1 0 1 1 1 2 3 4
47 สุเหร่าบ้านไร่ 0 0 2 2 1 2 0 0 3
48 ไทยรัฐวิทยา 71 0 0 1 1 2 2 3 3 7
49 วัดบางโฉลงนอก 0 0 0 0 2 2 3 2 7
50 คลองกระแชงเตย 0 0 0 0 1 1 5 3 7
51 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 3 1 5
52 คลองบางกะสี 0 0 0 0 0 2 1 1 3
53 วัดสีล้ง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
54 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 1 1 2 2
55 ละมูลรอดศิริ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
56 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
รวม 213 139 107 459 522 252 171 197 945