วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.5 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 68 ทองแดง 5
6 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65 ทองแดง 6
7 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63.5 ทองแดง 7
8 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57 เข้าร่วม 8
9 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55 เข้าร่วม 9
10 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54 เข้าร่วม 10
11 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
12 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
13 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
14 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
15 วัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
16 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
17 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
18 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
19 ศรีดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
20 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
21 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
22 ไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.27 ทอง 4
5 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.35 ทอง 5
6 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.94 ทอง 6
7 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82.48 ทอง 7
8 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.13 เงิน 8
9 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77.31 เงิน 9
10 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.52 เงิน 10
11 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 70.59 เงิน 11
12 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.21 ทองแดง 12
13 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.6 ทองแดง 13
14 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 48.82 เข้าร่วม 14
15 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 39.91 เข้าร่วม 15
16 วัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.69 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.19 ทองแดง 4
5 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 59.66 เข้าร่วม 5
6 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 57.97 เข้าร่วม 6
7 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 50.68 เข้าร่วม 7
8 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 48.98 เข้าร่วม 8
9 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47.97 เข้าร่วม 9
10 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 37.97 เข้าร่วม 10
11 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 37.63 เข้าร่วม 11
12 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32.37 เข้าร่วม 12
13 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 31.36 เข้าร่วม 13
14 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24.24 เข้าร่วม 14
15 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24.07 เข้าร่วม 15
16 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
17 วัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -
18 วัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 18.4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 52 เข้าร่วม 4
5 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51 เข้าร่วม 5
6 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47 เข้าร่วม 6
7 ไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 47 เข้าร่วม 6
8 คลองบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 46 เข้าร่วม 8
9 วัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 42 เข้าร่วม 9
10 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 40 เข้าร่วม 10
11 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 39 เข้าร่วม 11
12 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 12
13 วัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 38 เข้าร่วม 12
14 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 37 เข้าร่วม 14
15 วัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 32 เข้าร่วม 15
16 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29 เข้าร่วม 16
17 เคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 29 เข้าร่วม 16
18 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 28 เข้าร่วม 18
19 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 27 เข้าร่วม 19
20 วัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 25 เข้าร่วม 20
21 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 24 เข้าร่วม 21
22 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 23 เข้าร่วม 22
23 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 22 เข้าร่วม 23
24 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 13 เข้าร่วม 24
25 ศรีดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 - -

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75 เงิน 4
5 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67 ทองแดง 5
6 วัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62 ทองแดง 6
7 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 0 เข้าร่วม

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ