รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทปราการ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิสาตร์
 
1. นางสิริกานต์  พรหมช่วย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงสุนันทา   ชัยวงศ์ภิญโญ
 
1. นายสุรวุฒิ  ทองเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วจิตานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงนงนภา   โหวงเจริญ
 
1. นางสมปอง  เอี่ยมบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงเนตรนภา  นิลกล่อม
 
1. นางสาววิสนีย์  ลอยแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงภิราวรรณ์  นาเมฆ
 
1. นางรัชนี  สุขรุ่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บางศิริ
 
1. นางศรีนวล  รุ่งโรจน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงนันทิดา   ป่าตาล
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงวรรณี  บุตรแสน
 
1. นางอารีย์  วิทยารมภ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. นางสาววิไลพร  ทองพิลา
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทธนเดช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นจิตต์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ร่วมพุ่ม
 
1. นางรุ่งทิวา  หงษ์เจริญ
2. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันกุ้ย
2. เด็กชายศราวุฒิ  พาสอน
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
2. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายเลยา  กุลเทียนประดิษฐ์
 
1. นางอุไร  รุ่งก่อน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงศุภกานต์  มุ่งหาเงิน
 
1. นางอุไร  รุ่่งก่อน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงเสาวนี  แก้วคล้าย
 
1. นางแอนนา  พรหมมา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  รามโกมุท
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ศรีหิรัญ
 
1. นายธีรพงศ์  สมโพธิ์
2. นางสาวลักษณา  สังวาลย์เพชร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงฐิดาพร  สามี
2. เด็กหญิงนิชชา  ทังไธสง
3. เด็กหญิงพิไลพร  บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ดีแสง
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำชนะ
2. เด็กชายธนพล  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณแสง
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
2. นางเสาวนีย์  พรจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายธีระเดช  กุสุมาลย์
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  ขันธ์สาลี
 
1. นางสาวพัชรี  แข็งแรง
2. นางเบญจวรรณ  เวชกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  เลพิมาย
2. เด็กชายอัครเดช  สุดอุดม
 
1. นางสาวกัลยาณี  ชัยภา
2. นายสถาพร  เจริญเตีย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายลาภวัต  ดีพงษ์
 
1. นางรวีวรรณ  พุทธารักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายฉัตรา  ฤทธิโคตร
 
1. นางสาวสุปราณี  อุปรา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงพัชรพร  พานิชวัฒน์
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นางสาวสุพรรณษา  แก้วมงคล
2. เด็กชายสุรศักดิ์  นันทเขต
 
1. นางวันดี  แก้วชัง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงกัลยากร  โสภาระ
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีดาจันทร์
3. เด็กหญิงแพรพิไล  ทองอินทร์
 
1. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงคาทิพย์
2. เด็กหญิงนริศรา  น้อยพันธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจวรรณ
 
1. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายคชรักษ์  เขจรรักษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  เพ็ชรสุนทร
3. เด็กหญิงอนัญญา  พรมแสน
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ดาจันทร์พันธ์
2. เด็กหญิงพรรณิการ์  พ่วงคุ้ม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงเรืองรอบ
 
1. นางเครือวัลย์  ณ นครพนม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายคมสัน  พระทอง
2. เด็กหญิงนันปภัสร์  โลนุช
3. เด็กชายสิทธิโชค  สุขมาก
 
1. นางทัศนาภรณ์  จริยาภรณ์
2. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธรรมคุณ
2. เด็กชายศุทธวีร์  กล้าหาญ
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายธีระพงษ์  สุขดี
2. เด็กชายมุสตอฟา  วงษ์ษา
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายกิตติชัย  ชุมแสง
2. เด็กชายสุทธิพร  บุญจันทร์
 
1. นางสาวพัชรี  รอดจริง
2. นางอุไร  ฤกษ์งาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายธนบดี  ตันวงษ์
2. เด็กชายเวครินทร์  ทิพประเสริฐ
 
1. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  โขนงน้อย
2. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวนฤมล  ลาภประสพ
2. นายบุญธรรม  เจียงพรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายพีระพล  ปั้นบุญมี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  แจ้งใจ
 
1. นางศิริพร  อิทริกานนท์
2. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงนิสาชล  สาระเนตร
2. เด็กหญิงพรพัฒนา  น้อยกล่ำ
3. เด็กหญิงพัชราภา  รอดอินทร์
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามปัญหา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองพิศาล
 
1. นางยุภา  รัตนมงคล
2. นางสมชิด  เจติยะกุล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พุฒเจริญ
2. เด็กหญิงนิศากร  เปียกสอน
3. เด็กหญิงปีใหม่  ชมชาย
4. เด็กหญิงมลฑิยา  เถื่อนช้าง
5. เด็กหญิงศิรินภา  เครือปั่นแก้ว
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
2. นางเกณิกา  เปลี่ยนศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  สาเรือง
2. เด็กหญิงจันทมณี  สามเสน
3. เด็กหญิงวลัยรัตน์  เปรมปรี
4. เด็กหญิงสัจจพร  นวมวิจิตร
5. เด็กหญิงอภิสมัย  แซ่เฮง
 
1. นางสมศรี  ฌายีเนตร
2. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกตุดี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  จันสมุทร
3. เด็กหญิงวิลาสินี  น่วมเกตุ
4. เด็กหญิงสุชานันท์  สว่างแก้ว
5. เด็กหญิงอริสรา  เวสกามี
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงณํฐวรรณ  เลอเลิศวณิชย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ถาวรกุล
3. เด็กหญิงรมิตา  ตั้งวศินกุล
4. เด็กหญิงวสุนทรี  ชนะเคน
5. เด็กหญิงสัตตบงกช  คงภักดิ์กิจ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โตนาค
2. นางชวาลา  ปาริยพันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายชลชนก  ใจยิ้ม
2. เด็กหญิงช่อผกา  สิทธิจินดา
3. เด็กชายดาวิช  กลิ่นกระเซ็น
4. เด็กชายประทีป  ส้มดี
5. เด็กหญิงสุธิตา  บัตร์สูงเนิน
 
1. นายราเชนทร์  อยู่นุช
2. นางสาวอภิญญา  ศรีนรเศรษฐ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงนนฤดี  กันนิกา
2. เด็กหญิงพัชรี  สืบเพ็ง
3. เด็กหญิงพิมพ์ประพัฒน์  กนขุนทด
4. เด็กหญิงมานิตา  วันเรียน
5. เด็กหญิงศิริพร  แก้วกลาง
 
1. นายบุญเกิด  สมใจ
2. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1. เด็กหญิงณัทฐิพร  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  เบ็ญพาด
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โนรินทร์
4. เด็กชายวีระชัย  จิ๋วจู
5. เด็กชายอัครพงษ์  ปานท่าไข่
 
1. นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ
2. นางสาวอรธีรา  อุดมพงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงจณิสตา  กุลเทียนประดิษฐ์
2. เด็กชายจักริน  เป้าเงิน
3. เด็กหญิงจันทกานต์  จุ้ยนิยม
4. เด็กหญิงธัญญานินท์  วรณรงค์สิทธิ์
5. เด็กชายนัฐนนท์  ดิษฐ์สอน
6. เด็กหญิงปณิตตา  อนันตสุข
7. เด็กหญิงปรียานันท์  บรรยง
8. เด็กชายปวิชญา  ทองอ่ำ
9. เด็กหญิงพชรภรณ์  วรรณคง
10. เด็กชายมนัสภูมิ  เนื่องชมภู
11. เด็กชายรชฏ  จันทร์ตะ
12. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สระหลวง
13. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วนามเมือง
14. เด็กชายวีรวัฒน์  เกลี้ยงเกลา
15. เด็กหญิงศรันย์รัชต์  รานไพร
16. เด็กชายสันติภาพ  ใหญ่เลิศ
17. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พงศ์สว่าง
18. เด็กชายสิทธิโชค  ปุริสาร
19. เด็กหญิงสุธิกรานต์  ข้อกุล
20. เด็กชายเอกรัตน์  อ่ำเอี่ยม
 
1. นางสาวจันทิมา  สอนสืบ
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
3. นายปรีชา  รุ่งก่อน
4. นางสาวพัชรา  ชื่นชอบ
5. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองม่วง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ต่ายเนาว์ดง
3. เด็กชายจักรกฤษ์  พรมพิลา
4. เด็กชายชิตณุพงศ์  สิงห์ทอง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมพันธ์
6. เด็กชายดนุพร  ดำขำ
7. เด็กชายทินกร  เขียวขำ
8. เด็กชายธัญธวัช  พงศ์พิสุทธิโกศล
9. เด็กหญิงธัญพิมล  ศรีแรต
10. เด็กหญิงปวีณา  สอนเจริญ
11. เด็กชายพงศธร  จันทรพิศ
12. เด็กชายวัชรพล  วัดแผ่นลำ
13. เด็กหญิงศิราณี  สีเขียว
14. เด็กหญิงศิริโสภา  ศรีเจริญ
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วรรณสิทธิ์
16. เด็กชายสิริศักดิ์  ปาสาริตา
17. เด็กหญิงสุชาดา  ล้อแก้วมณี
18. เด็กชายอัมรินทร์  ทองประสงค์
19. เด็กชายอาทิตย์  ผลึกรุ่งโรจน์
20. เด็กชายเฉลิมรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสาวกฤตพร  ได้แทน
2. นางสาวปาณิศา  สุปัดคำ
3. นางสาวพรชนก  ประสมศรี
4. นางสาวลักษณวรรณ  วงษ์เมือง
5. นางสาววลัยภรณ์  วิบูลย์พันธ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงปิยดา  เวชวงค์
 
1. นางสาวปภาวดี  คำศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงปวริศรา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงภัทธรินทร์  พุ่มพวง
 
1. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายณัฐกฤตา   ศรีอินทร์
2. เด็กชายพชรพล   ครองวุฒิพร
 
1. นายประชา  สำโรงลุน
2. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายพันธกานต์  จุ้ยพลับ
2. เด็กหญิงเกตุกระมุท  พุทธิมา
 
1. นายสมนึก  ศรยินดี
2. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุดธิดา  สังฆะเลิศ
 
1. นางสมศรี  ฌายีเนตร
2. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงชฎาพร  โยธินทะ
3. เด็กหญิงนริศรา  พันภู่
4. เด็กหญิงนิธินา  ไกรโหล
5. เด็กหญิงพัชชา  จงรัมย์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนมล
7. เด็กหญิงฤดี  วรรณคำ
8. เด็กหญิงวาศิณี  พวงแก้ว
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคงไทย
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วโบราณ
 
1. MissDhiadelle  Nava Gallo
2. นางอารีย์  วิทยารมภ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงกชกร  สุขุมาศวิน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะมารถ
3. เด็กชายจีรภัทร  เชียวเชิงงาน
4. เด็กหญิงชลิตา  เบญจมานุกล
5. เด็กหญิงนภาวดี  เพ็งอุ่น
6. เด็กหญิงนวมล  วงษ์ไพศาล
7. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์แก้ว
8. เด็กหญิงลลิตา  เบญจมานุกล
9. เด็กหญิงอมลณัฐ  รัตนบุรี
10. เด็กหญิงอัฉรา  เทพบุตร
 
1. นางสาวอัญชลี   เพิ่มพิพัฒน์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจินดาภา  พรรณศรี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมคิ้ม
4. เด็กหญิงฉันทนา  ปลายเนตร
5. เด็กหญิงชยุดา  ภู่เทียน
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วาจาใจ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยมาตร
8. เด็กหญิงปารถนา  จั่นฮวบ
9. เด็กหญิงรัตติกาล  วงศ์มั่น
10. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิริโหน
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจซื่อ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ต้มกลั่น
13. เด็กหญิงอนุศรา  ยาวิชัย
14. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยสวัสดิ์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขสิทธิ์
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นายนิธิ  แจ่มจำรัส
3. นางสมชิด  เจติยะกุล
4. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเถื่อน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์เอี่ยม
2. นางสาวแสว  อาทิตย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงปวีณา  ยอดรัก
2. เด็กหญิงพัชรดา  สาเหลา
3. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  เลไธสง
 
1. นายวินัย  บุญฤทธิ์
2. นายอุดร  วิงวอน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายธนกฤต  หนูแย้ม
2. เด็กหญิงพรรษา  กลั่นชื่น
 
1. นางละเมียด  เพ็งนวม
2. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงจันทรา  มียิ้ม
2. เด็กชายเจษฎา  ชาบุตร
 
1. นางสาวกันญา  พลลาภ
2. นายสนิท  ภูจอมขำ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงจุฑาศิณี   ธิถา
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงตะวัน  ภูศรีฤทธิ์
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายอัครชัย  ลาล้ำ
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
62 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โมบขุนทด
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงพันพษา  บุญคง
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงดรุณี  ธานี
 
1. นายสถาพร  เจริญเตีย
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายศุภกิจ  ป้องคำลา
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงสุนิสา  วรรณราช
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงพิญาดา  พนาดร
2. เด็กหญิงภาศิณี  สังขพา
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
2. นางศันสนีย์  เกตุกุล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคธาราม 1. เด็กหญิงปฏิมา  สิงห์สริจันทร์
2. เด็กหญิงสร้อยลดา  เขียวเรียง
 
1. นางมาลีวรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสาววัจนา  โรจนรุ่งทวี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นายธนพล  เสือนวล
2. นายเกรียงไกร  มาสี
 
1. นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา
2. นางนิรมล  บุญสีลา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายเกษม  การรัมย์
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
71 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายจักริน  จันสัมโรง
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์  สุขนา
3. เด็กชายธราดล  จันทอง
 
1. นางสุวลักษณ์  มงคลวิสุทธิ์
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงนีลชา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สังขพา
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  คำมงคล
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
2. นายธันยบูรณ์  ชื่นชม
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมบูรณ์ศิริ
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สีทาแก
3. เด็กชายไกรสีห์  บัวบาล
 
1. นายวันชัย  ยอดพิโรจน์
2. นายเฉลิมรัตน์  กาญจโนทัย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกระบือ 1. เด็กชายปราบ  เอี่ยมละออ
 
1. นายเกษม  ฉาวเกียรติคุณ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายสรวิชณ์  วงษ์ฟู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายฐาปกร  ดาราสุโข
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันบำรุง
 
1. นายนายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  พูลมา
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายจตุรพร  รอดบำรุง
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายเฉลิมพล  ถนอมพงษ์นาวิน
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายฐิติ  ธีรพงษ์วัฒนา
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายพงศธร  น้อยประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายนภสินธ์  ธีรพันธ์วราพร
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงพนิดา  แดงมณฑา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิ่นมงคล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายธนดล  รักษาพล
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิ่นมงคล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นายสุทธิเกียรติ  เกรียงไกรศักดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ภู่เรืองไทย
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
2. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
3. เด็กชายพุทธชาติ  จู้ฉิ้น
4. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
5. เด็กชายภาณุวิทย์  อินตาสี
6. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
7. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
8. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่อพลี
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงณิชกุล  นิมา
2. เด็กชายธนดล  รักษาพล
3. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
4. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ยิ้มย่อง
5. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. เด็กชายบดินทร์เดชา  แถบเกษม
7. เด็กชายพุทธชาติ  จู้ฉิ้น
8. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กชายสุทธิพงษ์  จารย์อุปการะ
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
13. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
14. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
15. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายจิรายุ  เสนาโนฤทธิ์
2. เด็กชายนพพร  สุขกล่ำ
3. เด็กชายภารดร  บัวหลวง
4. นายวัชรพงษ์  กาญจนวรุต
5. เด็กชายวิศรุต  ศรีอ่อน
6. เด็กชายวุฒิชัย  พเยาว์น้อย
7. เด็กชายศักรินทร์  ฟักทอง
8. เด็กชายสันติธรณ์  โยที
9. เด็กชายอิทธิพล  สายสวาท
10. เด็กชายเกรียงไกร  แตงอ่อน
11. เด็กชายเจษฎาพร  หงษ์ทอง
12. เด็กชายโชติอนันต์  ธนัญจิรัสย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
2. นายสถาพร  หรุ่นทอง
3. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
2. เด็กชายธนดล  รักษาพล
3. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ยิ้มย่อง
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
5. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
6. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
7. เด็กชายพุทธชาติ  จู้ฉิ้น
8. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒน์
12. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
13. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  จารย์อุปการะ
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
16. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
17. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
18. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวง
19. เด็กหญิงอารียา  แววดี
20. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกษร
2. เด็กชายชญานิน  มั่นการ
3. เด็กหญิงชนกนันท์  บุตรเนียม
4. เด็กชายชนะภัย  รุณเจริญ
5. เด็กชายชัยณรงค์  นันทวงษ์
6. เด็กหญิงณัชชา  โปร่งโสภา
7. เด็กหญิงทัศนีย์พร  จำปางาม
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีวิรักษ์
9. เด็กชายนวพล  สมทรัพย์
10. เด็กหญิงปภัสรา  ประเสริฐศิล
11. เด็กหญิงพรนภา  อุบลรัตน์
12. เด็กหญิงพัทธมล  อินทร์ตุ่น
13. เด็กหญิงยุวกาญจน์  กลมกล่อม
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมทอง
15. เด็กหญิงสุจิตรา  นาไชยเวศน์
16. เด็กหญิงสุมาลี  รินทอง
17. เด็กชายสุริยะ  ไทยนาคม
18. เด็กหญิงสุวิกา  ทองบุผา
19. เด็กหญิงเจือจันทร์ฑมาส  ท้าวลา
20. เด็กชายโสธร  ธงแดงงาม
21. เด็กชายโสธร  เพ็ญฉาย
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงอินทร์
2. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
3. นายวันชัย  ยอดพิโรจน์
4. นางสุชาดา  เมฆแดง
5. นายอารัญ  สุดวิสัย
6. นายเฉลิมรัตน์  กาญจโนทัย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายธีรภัทร์  เฉลิมมีกล
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงนิสา  กะรัมย์
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงธนัดดา  โฉมยงค์
 
1. นายสรศาสตร์  วรรณ์ประเสริฐ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายวัชรพล  ดวงจันทร์
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรีขยาด 1. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นตา
 
1. นายสิทธรรถ  หวลโชคชัย
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลวงศ์
 
1. นางจิรภัทร์  พิมสุตะ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1. เด็กชายศุภวิชย์  ผลผยอง
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกาญสุดา  กองโพธฺ์ชัย
 
1. นายวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายณวพล  สมานุกร
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนที  ปุลันรัมย์
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงชนานันท์  เจริญราษฎร์
 
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงอนันตยา  นามจันทา
 
1. นายวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาคเดียว
2. เด็กชายธวัชชัย  กองหิน
3. เด็กชายธีรภัทร  ตันติวนิช
4. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
5. เด็กชายปราการ  ตาประโคน
6. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
7. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
8. เด็กหญิงสุนิสา  ดีแป้น
9. เด็กหญิงอทิตยา  เมรุวัย
10. เด็กหญิงแก้วมณี  ดีพรวน
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมทา
2. นายตนุภัทร  ไพโสภา
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาราแจ้ง
2. เด็กหญิงดลยา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงปัญฑิตา  ประมูลทรัพย์
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมจิตร
5. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วนุ่ม
6. เด็กชายศราวุฒิ  พาสอน
7. เด็กชายอมรเทพ  กลกพรม
8. เด็กหญิงเปรมวดี  จันทร์จักร์
 
1. นายสถาพร  หรุ่นทอง
2. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
 
111 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขุตินันท์  ทองแสง
2. เด็กหญิงปราณชนก  สุขะวัฒนสินธุ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรชลัย  กบกลางดอน
5. เด็กหญิงพิณประภาพร  สุวรรณเพชร
6. เด็กหญิงรวิภา  ใจยิ้ม
7. เด็กหญิงสุนิตรา  ทองพระจันทร์
8. เด็กหญิงเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
4. นางเกณิกา  เปลี่ยนศรี
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมภักดี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
3. เด็กหญิงชวนฝัน  พูนทรัพย์สิน
4. เด็กหญิงฐิติมา  อุปมา
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
6. เด็กหญิงพรทิพย์  มีบุญ
7. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นายจิรวัฒน์  ยังปรางค์
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
3. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
4. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก่นศิลา
2. เด็กหญิงพสินา  เจริญคุณสมบัติ
3. เด็กหญิงรักษิณา  เศษรักษา
4. เด็กหญิงวาสนา  เกาะรุ้ง
5. เด็กหญิงสุนันทา  พนมเขตร์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ผลาผล
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงอินทร์
2. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
3. นายวันชัย  ยอดพิโรจน์
4. นายเฉลิมรัตน์  กาญจโนทัย
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกชกร  สาระเนตร
2. เด็กหญิงนราเกตุน์  โสมา
3. เด็กหญิงนฤมล  เขียวชะอุ่ม
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  แสนยากุล
5. เด็กหญิงวรรณพร  เนตรแสงศรี
6. เด็กหญิงวรัญญา  ลี้ตระกูล
7. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กองสีผิว
9. เด็กหญิงศศิประภา  ถึงชัย
10. เด็กหญิงสิรินทร์  ทองประภา
11. เด็กหญิงสุนิตรา  ทองพระจันทร์
12. เด็กหญิงเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ศรีคำ
2. นายวชิระ  ฟักอ่อน
3. นางสาวศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล
4. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
5. นางสาวสายสุนีย์  สงวนยิ้ม
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายชนุดม  มีเชาว์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ผาสุข
3. เด็กชายชินพงษ์  บุตรคำ
4. เด็กชายสายัณห์  จันทร
5. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นายวิชัย  เกตุขวง
2. นายสุพจน์  แก้ววิลัย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กชายกิตติกานต์  พุทธใจดี
2. เด็กชายจิรายุทธ  แก้วอินทนิน
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สีฉ่ำ
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นางพจนีย์  หน่อแก้ว
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายทนงศักดิ์  คุ้มจันทร์
2. เด็กชายนธิพัฒน์พล  รอดอุ่น
3. เด็กชายสงกรานต์  ปั๋นจอม
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นายยุทธพนธ์   ปกิรโพธิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกะอี่ 1. เด็กชายปิยะ  แสงทอง
2. เด็กชายสุวินัย  รอดดี
3. เด็กชายอานนท์  ชูปัญญา
 
1. นายพรชัย  อ่อนพุ่ม
2. นางอรพินท์  อ่อนพุ่ม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นางสาวกมลพรรณ  สอนสุภาพ
2. นางสาวจริยาภรณ์  ชุ่มสมุทร
3. นางสาวณัฐธิณี  ประสิทธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา
2. นางนิรมล  บุญสีลา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุกใส
2. เด็กหญิงผกาวดี  สุดอุดม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ชานนท์
4. เด็กหญิงศนันทินี  พรมฟัก
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกรเชย
6. เด็กชายเมธา  ฝักแคเล็ก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
3. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รักกะพันธ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  เอื้อเก่ง
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  เปรี้ยวจันทึก
4. เด็กหญิงสมฤดี  ถนอมนาค
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีโสดา
6. เด็กหญิงเกษมณี  ชมเชย
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางดวงกมล  เจริญเตีย
3. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  สืบวิสัย
2. เด็กหญิงปุณณดา  เจริญสุขปภาดา
3. เด็กหญิงเมทนี  หลิ่วนารี
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
2. นางสาวศันสนีย์  เกตุกุล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นวราช
2. เด็กหญิงปิยมน  เที่ยงสมบุญ
3. เด็กหญิงเกษสุดา  ขำวิจิตร
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
2. นายสุทธิลักษณ์  สูงห้างหว้า
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงณัชรีพร  สุดสะอาด
2. เด็กหญิงวนาลี  ชัยมุงคุณ
3. เด็กหญิงสวรรยา  วงค์ทอง
 
1. นางสาวศาสตราวรรณ  ภูนุช
2. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายณัฐวัตร  ลีผิว
2. เด็กชายธนากรณ์  มีสมบัติ
3. เด็กชายอาทิตย์  นุชประมูล
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นายยุทธพนธ์   ปกิรโพธิ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายชนุดม  มีเชาว์
2. เด็กหญิงนุชนาท  แสงฉาย
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่เล็ก
 
1. นางจำเรียง  ตันตระกูล
2. นางยุพา  พันธุ์หินลาด
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เวสกามี
2. เด็กหญิงพรนภา  สวนทอง
3. เด็กชายศักดาวุฒิ  โพธิ์มณี
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ขันธุปัทม์
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มผกา
2. เด็กหญิงอริสรา   จันชื่น
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางอัจฉราภรณ์  ทองทั้งสาย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เรืองรัมภ์
2. เด็กหญิงรุุจิรัตน์  ทาโคกสูง
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุญมั่งมี
 
1. นางกรกมล  บำรุงวัด
2. นางประภาศรี  บำรุงวัด
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงศิประภา  แสงฉาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงอนุสรา  แสงจันทร์ฉาย
 
1. นางจำเรียง  ตันตระกูล
2. นางยุพา  พันธุ์หินลาด
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงชลดา  ดีหอมศีล
2. เด็กชายพรรษา  ดีหอมศีล
3. เด็กหญิงอัญชนา  แจ่มคล้าย
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นางสาวมินทร์ชิสา  อริยเอกอนันต์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงณัทยากรณ์  กันนุรา
2. เด็กหญิงยุวดี  ส่วางพิทักษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  กาละสอน
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นางลำพึง  บุญดี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกนกอร  นาเจริญ
2. เด็กหญิงดวงเดือน  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงพรรณษา  วงศ์ก่อ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพชรคำ
2. นางเลิศลักษณ์  สุขศรีขาว
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายพรมเมต  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  ผาดผ่อง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แทนมูล
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงมัญชุสา  เกตุแก้ว
2. เด็กชายมาณพ  ชัยชะบา
 
1. นางสาวอังคณา  ทองเลิศ
2. นายเนรมิตร  เกตภาษา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายกฤษณชัย  ตันติ๊บ
2. เด็กชายปารเมศ  แสงจันทร์
 
1. นางศศิลักษณ์  ไชยตัน
2. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  วัติแหวว
2. เด็กหญิงสุพิชชา  รัตนขันธ์
 
1. นางสาวธนกร  รามภักดี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยสุชาติ
2. เด็กชายปวริศรา  ขำลอย
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงรักคณา  ปัญจบุษย์
2. เด็กหญิงสมัชญา  เย็นใจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันหลัง
 
1. นายบุญเกิด  สมใจ
2. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. นางสาววิไลพร  ทองพิลา
2. นางสาวสุจิตรา  อ่วมวงศ์เปรม
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนที  จันทร์ศมี
2. เด็กชายไพบูลย์  ทองสถิตข์
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
2. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายพิษณุ  อินทศักดิ์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทรบุตร
 
1. นายจิรศักดิ์  ดำทองสุก
2. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายอนุชาติ  คำมี
2. เด็กชายอรรณพ  บุญดี
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัฐพร   พ่วงแพ
2. เด็กชายอนุพงศ์  วงษ์สมี
 
1. นายธนกรณ์  น่วมอินทร์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีบัว
2. เด็กชายอรรถพันธ์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายอาทิตย์  แพทย์นาดี
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายกีรติ  อยู่ยืน
2. เด็กชายพีระศิลป์  ปราบอริพ่าย
3. เด็กหญิงมุขธิตา  ถือผล
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายจักรพงษ์  อินทะโพธิ์
2. เด็กชายชัยรัตน์  หงษ์จร
3. เด็กชายพีรณัฐ  รักพลวงศ์
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางนิรมล  ศิริสมบัติ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายสุรพัส  ลาภมหาไพศาล
 
1. นางอุมาพร  นิยมทอง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณัฐกมล  นราวงษ์
 
1. นายสุรวุฒิ  ทองเจริญ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงปวริศา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายพงษ์พัชระ  ศรีพัฒนกิจการ
 
1. นางวิภาดา  พวงเรืองศรี
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายสรวิศ  พาณิชยะกิจกุล
 
1. นางนันทพร  รารักษ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองยัง
 
1. นางสาวจินตนา  จันทา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกฤศกร  แก้วศรีหาบุตร
 
1. นายเสรี  แก้วก่อง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองดีศรี
 
1. นางอารีย์  วิทยารมภ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงกชกร  อุทาน
 
1. นางสาวกฤษณา  บุตรหึงษ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นางสาวมณีวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีทิพย์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เดือนจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงชุติมา  เดชบุญ
4. เด็กหญิงศศิธร  เอี่ยมท้วม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลีผิว
 
1. นางธนาวดี  มากเจริญ
2. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงสุนิสา  วงศ์หาริมาตย์
 
1. นางสาวนภัสร  ทัศนเวช
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงปรางธิดา  ไชยมั่น
 
1. นางศันสนา  คมน์อนันต์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุษาเนตย์
2. เด็กหญิงเกศินี  รักสวนะ
 
1. นางศรีลมัย  ทองหนา
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ฮิมสุ่น
2. เด็กหญิงวิชุตา  อิ่มใจ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางรุสญา  พลพิทักษ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อาปะเม
2. เด็กหญิงพัชราภา  รอดอินทร์
3. เด็กชายศราวุธ  สดแสง
4. เด็กชายศุภณัฐ  เฟื่องฟู
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอาภัสรา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นายนิธิ  แจ่มจำรัส
3. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1. เด็กชายญาณเทพ  ศรีวะโสภา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ปาแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำอุด
4. เด็กชายภควัต  พูนสิน
5. เด็กชายวัชรพงษ์  เสียมกำปัง
6. เด็กหญิงเปรมสิณี  โพธิ์อำไพ
 
1. นายจตุพร  กวีวังโส
2. นางสาวนภาพร  ใจบุญ
3. นางสาวลภัสรดา  สายหยุด
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเบ้า
2. เด็กชายชนวีร์  ชูสงฆ์
3. เด็กชายประเสริฐ  ดาดก
4. เด็กชายมนัส  พึ่มกุล
5. เด็กชายวรวุฒิ  มะณีสุทธิ์
6. เด็กชายสรธิญ  เคนคำพันธ์
7. เด็กชายสินธุชา  ทำทอง
8. เด็กชายอนุสร  บุญพุ่ม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เขมะประภา
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
3. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. นางสาวกนกวรรณ  วรเจริญ
2. นางสาวชไมพร  วนาพันธ์
3. นางสาวนงนุช  เลิศเสม
4. นางสาวปวีณา  สมสิงห์
5. นางสาวพรทิภา  พื้นชัยภูมิ
6. นายสุทัศน์  เชื่อหมอดู
7. นางสาวหรรษา  พื้นชัยภูมิ
8. นางสาวอรัชพร  ทัดทอง
9. นางสาวอังสุมา  ศรีลวัน
10. นายไกรวุฒิ  หีบไสสงค์
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสงคราม
2. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
3. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทอง
2. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์เม้า
3. นางสาวนิโลบล  กล่อมดวงจันทร์
4. เด็กหญิงสมพิศ  มาณศรี
5. เด็กชายอรรพล  อ่องพิทักษ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสงคราม
2. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขรอด
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   บุญพันธ์
3. เด็กหญิงธนวรรณ  กลิ่นพวง
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
2. นางลออ  วันจงคำ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงรุจิรา  นาหลวง
2. เด็กหญิงศานันสินี  ชำนาญดี
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญเรือน
 
1. นางภาวนา  มีกลิ่นหอม
2. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุ่นทรัพย์
2. เด็กหญิงสริยา  คำนาน
3. เด็กหญิงอลิษา  คำสวี
 
1. นางชลธิชา  จักร์แก้ว
2. นางลออ  วันจงคำ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงนัฐพิชา  หยวกดา
2. เด็กหญิงรสจรินทร์  คล้ายประยูร
3. เด็กหญิงศิรินภา  สายบุญเย็น
 
1. นางสุพรรัตน์  เตชะวิวัฒนานนท์
2. นายสุภกฤต  ปิติศรีชัย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นายคชาภรณ์  เสาธงน้อย
2. เด็กหญิงเพียงตา  บัวใหญ่
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายภัทรพงษ์  แดงน้อย
2. เด็กหญิงวันวิสา  นนทศิลา
 
1. นายสุรวุฒิ  ทองเจริญ
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. นายธนพัฒน์  ชิ้นฟัก
2. นายอนุสรณ์  ช่วยศรี
 
1. นายสหเทพ  พลพิทักษ์
2. นางสาวอุษา  สุวรรณชาติ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายธนวิทย์  สุขเจริญ
2. เด็กชายสพลดนัย  มาเอี่ยม
 
1. นายธีรพงศ์  สมโพธิ์
2. นางสาวลักษณา  สังวาลย์เพชร
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงณัชชา  แจ่มใส
2. เด็กหญิงธิวาพร  พูลเกษม
 
1. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
2. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โชติกเจริญสุข
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรมภา
 
1. นางสาวภัทรวดี  วงษ์สาย
2. นางสาววิชชุตา  ถาวรกัลปชัย
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. นางสาวฐิติกาญจน์  นพพันธ์ศิริ
 
1. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  สิงห์บรบือ
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงชญาภา  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางจรูญ  จาบถนอม
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวคู้ 1. เด็กหญิงณัชชารี  ดิษฐเจริญ
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  เพียรศิริ
3. เด็กชายศิวานนท์  เปี่ยมอรุณ
 
1. นางสุมนา  มีชำนาญ
2. นางสาวอัชรา  แชมัง
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงกุลณัฐธิดา  อ่อนวอน
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่าเคน
3. เด็กหญิงเบญจพร  รัตนวิชาธรรม
 
1. นางสุพัตรา  เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
2. นางสาวสุวิมล   โตปิ่นใจ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  บูรณะ
 
1. นางสมใจ  แก้วโบราณ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายอภิชาติ  ยอดแสง
 
1. นางสำเริง  อาชวานนท์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อ่อนคล้าย
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงศิครินทร์  เสกสุทธิจิตร
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายฤทธิรงค์  แสงทอง
2. เด็กชายสุขสันต์  ระโหฐาน
3. เด็กชายอนาวิล  วิสัย
 
1. นางบุษกร  อนันตภูมิ
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายกิตตินันท์  เทียนสุวรรณ
2. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีวิคำ
 
1. นางปทุมวดี  เกิดเทศ
2. นางสมใจ  แก้วโบราณ
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายสุริยา  ฆ้องจันทร์
2. เด็กชายไพกูล  ชาญเมธาชัย
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายชนกานต์  คงคาทิพย์
2. เด็กชายอัศวเทพ  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวณิชกานต์  คมคาย
2. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายธีรภัทร์  ประชุมพรชัย
2. เด็กหญิงนพรัตน์  กรุณา
 
1. นางรุ่งฤดี  จิระเสวี
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ทองนุ่ม
2. เด็กชายอณัชสรณ์  มานะดี
 
1. นางธาริดา  สินธพ
2. นางสาววิไล  สุดสะอาด
 
193 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายณัฐนันท์  อยู่สนาม
2. เด็กชายทัชสา  พร้อมเจริญ
3. เด็กชายธีรภัทร  แย้มกราน
4. เด็กชายปราริเชษฐ์  ดีดอกไม้
5. เด็กชายมานพ  ขุนวิเศษ
6. เด็กชายวารุต  สินตั้ง
7. เด็กชายศุภกร  จิรัมย์
 
1. นางสาวพัชรี  แสนสอาด
2. นางสาวสุนันท์   สินเมฆา
3. นางสาวอัจฉรา  ธรรมโนนลาน
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภักดี
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายกรวิชย์  ไกรสีห์กาจ
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์  บุญมี
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายโฆษิต  นันละกะ
 
1. นางสาวณิชกานต์  คมคาย
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  น่วมศิริ
2. เด็กหญิงชุติกานต์  จ้อย
3. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
4. เด็กหญิงวิภา  ศรีคำ
5. เด็กหญิงศิริืนาถ  ชัยลิ้นฟ้า
6. เด็กหญิงสุชาวดี  กลางท่าไคร้
 
1. นางวันทนา  บุณย์ดุสิต
2. นางสมหมาย  เค้าศรีวงค์
3. นางสาวอนงค์นารถ  นุชสายสวาท
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์  ตั้งมั่น
 
1. นางวันดี  กิตติศักดิ์เสรี
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. นางสาวอาทิตยา  บุรีรัตน์
 
1. นางรวีวรรณ  เขียวอุบล
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายณัฐพล  สายเกิด
2. เด็กหญิงทาริกา  เขียวสีม่วง
3. เด็กหญิงนิฌาปวีย์  อิ่มรัตน์
4. เด็กชายปภาวิน  สุ่มทอง
5. เด็กชายปิยะพงษ์  ลัดหลวง
6. เด็กชายพรชัย  มียิ่ม
 
1. นางปพิชญา  สิงห์วงศ์
2. นางสาวสุชิลา  ตองอ่อน
3. นางสาวแพน  มิ่งขวัญ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายฐิติภูมิ  ชิตพันธ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สาครเสถียร
3. เด็กชายสิทธิชัย  มีบุญรอด
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เอี่ยมท้วม
5. เด็กชายสุรพัศ  ประสพ
6. เด็กชายอนุชา  แก้วเสด็จ
7. เด็กชายโยธิน  สินสมุทร
 
1. นางปพิชญา  สิงห์วงศ์
2. นางสาวสุชิลา  ตองอ่อน
3. นางสาวแพน  มิ่งขวัญ
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายธนเดช  ชวนชื่น
2. เด็กหญิงนวพรรษ  พวงสุข
3. เด็กชายเวทิศ  จินดา
 
1. นางสาวพรรณี  แดงสวัสดิ์
2. นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายธนกฤต  มะสัน
2. เด็กชายนิมิตร  หิรัญเพิ่ม
3. เด็กชายมฆวัน  ภิรมย์จิตสิริ
 
1. นางจุฑา  สุขใส
2. นางสาวอัญชลี  แก้วนุ่ม
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายภานุพงษ์  บุญหลิม
2. เด็กชายวรพงษ์  จันทร์พรม
3. เด็กชายสิทธิกร  ฉายัษฐิษ
 
1. นางจิดาภา  เอี่ยมรอด
2. นางสาวสุนันท์   สินเมฆา
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปรมสมบัติ
2. เด็กชายปณิธาน  แย้มศรี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  คันทร
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ทิพย์เนตร
2. นางสมใจ  แก้วโบราณ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายคมสันต์  ต๊ะภิไร
2. เด็กชายศรัณยภัทร  ดาวเรือง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
2. นางสาวสำเนียง  ศิริเกิด
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กะนุสิน
2. เด็กหญิงสุนทรีญา  ชนะโยธา
 
1. นางจิรวรรณ  เอี่ยมยิ้ม
2. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายรัชชานนท์  ผลศิริ
2. เด็กชายศิลา  สวนจั่น
 
1. นายนาวา  ชมภูทีป
2. นายมาโนส  บุญพิทักษ์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  หล้าศักดิ์
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สนธิ์ศิริ
3. เด็กชายฤทธิเดช  ศรีวิคำ
 
1. นางกุลปรียา  บุญเฉลียว
2. นางสาวแพน  มิ่งขวัญ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายชาติสิริ  กฤษณโสภา
2. เด็กชายทัศไนย  เนื้อนิ่ม
3. เด็กชายวรุฒ  สุขบุญ
 
1. นางปริศนา  พรหมเมศ
2. นางศิริลักษณ์  ศรีเจริญ