งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 - 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบึงไม้ 01สหวิทยศึกษาเมืองใหม่ 1. เด็กชายธนากร    พุทธา
2. เด็กชายเป็นนิจ    สายทอง
3. เด็กชายณภัส    กล้ากลางดอน
1. นางสาวนฤมล    เทียนสวัสดิ์
2 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 01สหวิทยศึกษาเมืองใหม่ 1. เด็กชายสิทธิเดช    แสงอรุณ
2. เด็กหญิงนิชกานต์    นครวงษ์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา    พิมพ์อินทร์
1. นางนภสร    กองศิริ
2. นางราหุล    รัตนวงษ์แข
3 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 01สหวิทยศึกษาเมืองใหม่ 1. เด็กชายธนากร    ยะธาตุ
2. เด็กหญิงอรจิราภรณ์    ทะมาด
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พลูใจ
1. นางขวัญเรือน    มาสำราญ
4 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 02สหวิทยศึกษาวังสีทา 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์    ประเสริฐสิน
2. เด็กชายทนงศักดิ์    เค้าพิมาย
3. เด็กหญิงกัลยา    ประทุมมา
1. นางมะลิ    อินทะชาติ
2. นางเพ็ญศรี    หอมอุบล
5 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 02สหวิทยศึกษาวังสีทา 1. เด็กชายธนโชติ    พิจิตร
2. เด็กชายธนพัฒน์    ภู่ชำนาญ
3. เด็กชายสรศักดิ์    ช่วยณรงค์
1. นางสาวนพรัตน์    ฐิติกาล
2. นางศิวิไล    ยอดฉิม
6 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 02สหวิทยศึกษาวังสีทา 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ค้ำคูณ
2. เด็กชายธนพล    ดวงจินดา
1. นางสาวนวลปรางค์    หุ่นสุวรรณ์
2. นางแพรวพรรณ    อินทนิจ
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 03สหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจ 1. เด็กหญิงวราภรณ์    หอมดี
2. เด็กชายพิชัยยุทธ    แซ่เที้ย
3. เด็กชายประพรมเมฆ    จันทร์ศรี
1. นางสาวรัตนา    โพธิ์หนองโคก
2. นางสาวสิตานัน    ชัยเดช
8 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 03สหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจ 1. เด็กชายลีซอ    อินทะนู
2. เด็กชายอาทิตย์    ศรีหมอก
3. เด็กชายอชิรวิทย์    แสนกล้า
1. นางนิตยา    คุ้มหมู่ม่วง
2. นางสุพรรณี    โชติกวิรัตน์
9 โรงเรียนวัดนาบุญ 03สหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจ 1. เด็กชายรักชาติ    สุวรรณเรือง
2. เด็กชายกันตพงศ์    หงส์เตาปูน
3. เด็กหญิงธนาภรณ์    โพธิศรี
1. นางจรรยา    สมบรม
2. นางอารีรัตน์    รุ่งโรจน์
10 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 04สหวิทยศึกษาผาเสด็จ 1. เด็กชายวุฒิชัย    อินทร์ทิพย์
2. เด็กชายกฤษฎา    วารี
3. เด็กชายวรวุฒิ    บุตรคร้อ
1. นางวนิดา    มีชอบ
2. นางอรอินทร์    สายพันธ์
11 โรงเรียนบ้านซับบอน 04สหวิทยศึกษาผาเสด็จ 1. เด็กชายบัญฑิต    กองทอง
2. เด็กชายชลสิทธิ์    รักษาศิล
3. เด็กหญิงอชิรญาณ    หงษ์ทอง
1. นางมนฑา    โมทนะเทศ
2. นางศุภลักษณ์    ศรีจินดา
12 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 04สหวิทยศึกษาผาเสด็จ 1. เด็กชายรณชัย    ในเจริญ
2. เด็กชายวศิน    ทุมมี
3. เด็กหญิงกวินนาฏ    บัวผา
1. นางพัชรา    สุทธหลวง
2. นางศิริรัตน์    คอยเกษม
13 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 06สหวิทยศึกษาพหลโยธิน 1. เด็กชายรัตนะ    วงศ์ดี
2. เด็กหญิงชัฉญา    อุทัยบาน
3. เด็กหญิงเอสรา    พงษ์ศรี
1. นางสาววรรณาขวัญ    วงษ์ทอง
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 06สหวิทยศึกษาพหลโยธิน 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์    ตระการเจริญสุข
2. เด็กหญิงชมพูนุช    สุรถาวร
3. เด็กหญิงอาริษา    เชียงพิมาย
1. นางขวัญใจ    ตระการเจริญสุข
15 โรงเรียนวัดบ้านลาด 06สหวิทยศึกษาพหลโยธิน 1. เด็กชายสิริภพ    ศรีเมือง
2. เด็กหญิงวรินธร    ดวงเนตร
3. เด็กหญิงสิริวิมล    คำสุวรรณ์
1. นางปิยนุช    สีดา
2. นางสาวอนุสรณ์    ศิริมงคล
16 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 05สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน 1. เด็กชายวิศรุต    อุดมพร
2. เด็กชายภควัต    จอมเกาะ
3. เด็กชายชินพัฒน์    ปุริมะโน
1. นางสาววาสนา    บุญมานันท์
17 โรงเรียนวัดหนองผักชี 05สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน 1. เด็กชายภูวนัย    สีไชย
2. เด็กชายภูริวัฒน์    เสือนุ่ม
3. เด็กชายโชติรส    มะโนธรรม
1. นางขจรกลิ่น    เขตเจริญ
18 โรงเรียนวัดหนองครก 05สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน 1. เด็กหญิงสุพิชญา    เพชรสี
2. เด็กชายญาตา    ดอนทราย
3. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์    ศรีวิราช
1. นางสาวกุสุมา    โตแสง
19 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 07สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ 1. เด็กชายภูริวัฒน์    รัสดีดวง
2. เด็กชายณัฏฐกร    แซมเพ็ชร
3. เด็กหญิงประกายมุขค์    บุญประทุม
1. นางสาวศิริวิมล    ช่างเครื่อง
20 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 07สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์    คำอยู่
2. เด็กชายพงศกร    ชาติสี
3. เด็กชายสมบัติ    ภูโต
1. นางสาวจุฑาธิป    เทียนทอง
2. นายธวัช    พาที
21 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 07สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ 1. เด็กหญิงสิริพร    วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงวันเฉลิม    ทองก้อน
3. เด็กชายสุภชัย    พันผูก
1. นางสาวนันท์นภัส    สุวรรณ์ศิลป์
22 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 08สหวิทยศึกษาศรีเสาวภาคย์ 1. เด็กหญิงอนันตญา    โป่วตระกูล
2. เด็กชายสหัสสกุล    มาปรีดา
3. เด็กชายธนวัฒน์    ดาราภัย
1. นางจีรนันทร์    จูปรางค์
23 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 08สหวิทยศึกษาศรีเสาวภาคย์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ฟักสอน
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    ไชยพรม
3. เด็กหญิงสุกันต์นิษฐ์    มีแสง
1. นางสาวปิยนุช    นามเกียรติ์
2. นางสาวโสภา    ศรีนอก
24 โรงเรียนวัดหนองโรง 08สหวิทยศึกษาศรีเสาวภาคย์ 1. เด็กชายธนวัฒน์    แจ้งกระจ่าง
2. เด็กชายวิโรจน์    คชสิทธิ
3. เด็กชายธนกฤต    พรมเพียรศรี
1. นางพรทิพย์    หิรัญคำ
25 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 09สหวิทยศึกษาวิหารแดง 1. เด็กชายปิยะชาติ    พิมพ์ศิริ
2. เด็กชายสิริสิทธิ์    พงษ์ศิริโสภาพร
3. เด็กหญิงสุวิภา    เอี่ยมจันทร์
1. นางสาวสุจรรย์จิรา    จันทร์นวล
26 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 09สหวิทยศึกษาวิหารแดง 1. เด็กหญิงวันวิสา    สุขมาก
2. เด็กชายณรงค์    ทานะมัย
3. เด็กหญิงวาสนา    วิกลทอง
1. นางสุมาลี    รัชวัตร์
27 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 09สหวิทยศึกษาวิหารแดง 1. เด็กหญิงนันทกานต์    มณีคุ้ม
2. เด็กหญิงศศิประภา    ดาราภูมิ
3. เด็กชายพลศรุต    แผ่นผา
1. นางนิภา    ภิรมย์รื่น
28 โรงเรียนวัดบ้านดอน 10สหวิทยศึกษาสุวรรณศร 1. เด็กชายศิวกร    แพงศรี
2. เด็กหญิงนริศรา    ชำนาญ
3. เด็กชายอภิชัย    บุญคำ
1. นางพูนศรี    ทับสาร
29 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 10สหวิทยศึกษาสุวรรณศร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญธรรม
2. เด็กชายศุภวัฒน์    เทศสุวรรณ์
3. เด็กชายณัฎฐพล    อิสระ
1. นางจันทร์กา    เข็มพงษ์
2. นางสาวนิยม    ปัดตา
30 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 10สหวิทยศึกษาสุวรรณศร 1. เด็กชายธีระพงษ์    เข็มกลัด
2. เด็กชายวันเฉลิม    ทุมวงศ์
3. เด็กชายศรัทธา    สุมเกษม
1. นางสาวมณีรัตน์    จันทรา
31 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 11สหวิทยศึกษามวกเหล็กมิตรภาพ 1. เด็กหญิงพัตรพิมล    ทองจันทึก
2. เด็กหญิงศิริกัลญา    หนองหงอก
3. เด็กหญิงขวัญชนก    พันธุ์บุญรัตน์
1. นางฐิติกานต์    ทิพย์จ้อย
2. นางรัตติกาล    ตรีปัญญา
32 โรงเรียนบ้านหลังเขา 11สหวิทยศึกษามวกเหล็กมิตรภาพ 1. เด็กชายธันวา    แก้วมี
2. เด็กหญิงปรียาภัทร    สีสองเมือง
3. เด็กชายสกลวัตน์    ดงสิงห์
1. นางสาววิไลพรรณ    นิลฉาย
2. นางสุภาภรณ์    ชาชุมพร
33 โรงเรียนบ้านซับพริก 11สหวิทยศึกษามวกเหล็กมิตรภาพ 1. เด็กชายธีรโชติ    เพ็ชรภา
2. เด็กชายธีรพันธุ์    จันทร์สีดา
3. เด็กชายพรหมพรรณ    เรียบร้อย
1. นางศุจินธรา    ไพรเขียว
34 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 12สหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ 1. เด็กชายซัน    ลา
2. เด็กชายสิทธิชัย    มาลากอง
3. เด็กชายธราเทพ    เพียพยัคฆ์
1. นางสาวจรรญา    เซี๊ยะสกุล
2. นางสาวรวิวรรณ    ภุรายย้าว
35 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 12สหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ 1. เด็กชายปัญญา    จัน
2. เด็กชายณัฐพล    อ่อนวรรณะ
3. เด็กชายธนกร    แก้วปรับภาพ
1. นายวิเชียน    แสงแดง
2. นายเกษมศักดิ์    ขวัญหวัน
36 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 12สหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    หนิมพานิชย์
2. เด็กชายภูษิต    โสจันทึก
3. เด็กชายมนัส    ทะเนจร
1. นางบุญชญา    หอมอินทร์
2. นางสาวศรุดา    คฤหานนท์
37 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 13สหวิทยศึกษาลำพญา 1. เด็กชายกรกฏ    เพียรไธสง
2. เด็กชายวรัญชิต    ถุงจันทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    นานอก
1. นางสาวนิตยา    ยอดจันทร์
2. นางมยุรี    ประเสริฐ
38 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 13สหวิทยศึกษาลำพญา 1. เด็กชายนิติการ    แก้วธนกิจ
2. เด็กชายยศกร    อภัยแสง
3. เด็กชายชินภัทร    ทองดี
1. นางกนกวรรณ    นิลพงษ์
2. นางลักษณา    ศรีวิชัย
39 โรงเรียนบ้านท่าพลู 13สหวิทยศึกษาลำพญา 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์    สาจันทึก
2. เด็กชายนาคินทร์    กูดบ้านหนอง
3. เด็กหญิงธัญพร    บุญรอด
1. นางสาวกนกวรรณ    รำเพยพล
2. นางสุนิตย์    คำป้อง
40 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 14สหวิทยศึกษาวังม่วง 1. เด็กชายเรวัฒน์    นาคคูบัว
2. เด็กชายอานนท์    ไชยโย
3. เด็กชายพีรพัฒน์    อุ่นทานนท์
1. นางสาวจุฑารัตน์    วันทอง
2. นางสาวณัฐรินีย์    ธรรมาโพสพ
41 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 14สหวิทยศึกษาวังม่วง 1. เด็กชายฉัตรชัย    ภู่พวก
2. เด็กชายศุกลภัทร    ทาแสง
3. เด็กชายธีรพงษ์    บุญมา
1. นางประทุม    สาฤทธี
42 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 14สหวิทยศึกษาวังม่วง 1. เด็กชายจิรภัทร    มีทา
2. เด็กชายสุรศักดิ์    เจ็ดจันทึก
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    นันขุนทด
1. นางอรนุช    อวธานนท์
2. นางสาวเอื้อมพร    ศรีอนงค์
43 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 15สหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง 1. เด็กชายฐิติกร    ภูส่งศรี
2. เด็กชายชนินทร    หีบแก้ว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สะกาล
1. นางสาวรมย์ธีรา    เทพารส
44 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 15สหวิทยศึกษาสัมพันธ์วังม่วง 1. เด็กหญิงนุชนาถ    จีบดำ
2. เด็กหญิงพรพิมล    พุทธคง
3. เด็กชายวรวิช    ตะปี้
1. นางเกษร    คำมูล
2. นางสาวโศรยา    โกศาจันทร์
45 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 16โรงเรียนสังกัด สช. 1. เด็กชายวัชรกร    ท้าวสาลี
2. เด็กชายทัณฑกร    ปาสานัย
3. เด็กชายซันนี่    พุทธรังสี
1. นางสาวพิชฌามญฐ์    นาคประเสริฐ
46 โรงเรียนแสงวิทยา 16โรงเรียนสังกัด สช. 1. เด็กชายชนาธิป    สุทิน
2. เด็กชายภคินทร์    อินทรชิต
3. เด็กชายอภิชาติ    คุณบำรุง
1. นางสาววิระนันท์    อ่อนวรรณะ
2. นางสาวอัจฉรา    สุขวิโรจน์
47 โรงเรียนจำรัสวิทยา 16โรงเรียนสังกัด สช. 1. เด็กชายธาราดา    คล้ายวัน
2. เด็กชายอลงกรณ์    กองแก้ว
3. เด็กหญิงกัลยาณี    วงศ์ใหญ่
1. นางวันนา    พยนต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................