ภาษาไทย
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
2 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
3 สอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ภาษาไทย
การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
5 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
6 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96.66 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.32 ทอง 4
5 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.32 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.33 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.32 ทอง 7
8 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.65 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.31 ทอง 9

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96.66 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.32 ทอง 4
5 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.65 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.99 ทอง 6
7 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.98 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.98 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.65 ทอง 9

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.98 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.31 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.31 ทอง 4
6 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.64 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.32 ทอง 7
8 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.98 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.32 ทอง 9
10 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.99 ทอง 10

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 6
7 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 73 เงิน 7
8 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71 เงิน 8

ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 4
5 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 5

ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.6 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.6 ทอง 4
5 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.6 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.6 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 58.8 เข้าร่วม 7
8 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 47.4 เข้าร่วม 8
9 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.66 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.66 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.66 ทอง 6
7 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.33 ทอง 7
8 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ศิลปะ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.67 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.67 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.33 ทอง 6
7 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68 ทองแดง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 67 ทองแดง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 65 ทองแดง 8

ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 98.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.66 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.99 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.98 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.98 ทอง 7
8 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.32 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.99 ทอง 9
10 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 4
5 ปัญญาวุฒิกร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง 5
7 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 4

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 64 ทองแดง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 63 ทองแดง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 57 เข้าร่วม 6
7 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 32 เข้าร่วม 7
8 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 13 เข้าร่วม 8
9 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 เข้าร่วม 9

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 100 ทอง ชนะเลิศ
3 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 100 ทอง ชนะเลิศ
4 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง 4
5 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง 4
6 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68 ทองแดง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 60 ทองแดง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 40 เข้าร่วม 8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 5

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.9 ทอง ชนะเลิศ
2 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.2 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71.2 เงิน 5
6 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 65.6 ทองแดง 6

ศิลปะ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.66 ทอง 4
5 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.34 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.34 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.34 เงิน 5
6 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.34 เงิน 6
7 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.3 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.3 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.6 ทอง 5
6 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74 เงิน 6
7 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71.6 เงิน 7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 72 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68 ทองแดง 5

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง 4
5 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 5
6 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68 ทองแดง 6
7 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 67 ทองแดง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 65 ทองแดง 8

ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน 4
5 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 5
6 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 69 ทองแดง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 65 ทองแดง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 64 ทองแดง 8
9 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 63 ทองแดง 9
10 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 61 ทองแดง 10

ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปัญญาวุฒิกร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 4
5 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน 5

ภาษาไทย
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.32 ทอง 4
5 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.32 ทอง 4
6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.32 เงิน 6
7 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.99 เงิน 7

ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 4
5 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง 5
6 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 6

ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง ชนะเลิศ
2 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 5
6 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -