หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนยางวิทยา สนามฟุตบอล 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป นางสาววันเพ็ญ สายด้วง 083-0493027
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนยางวิทยา สนามฟุตบอล 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป นางสาววันเพ็ญ สายด้วง 083-0493027
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-17.00 ตารางการแข่งขัน สามารถเข้ามาดูได้ที่ www.js.ac.th : นายอาชีพ ใจกล้า 085-1794638
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง สมุด 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-17.00 ตารางการแข่งขัน สามารถเข้ามาดูได้ที่ www.js.ac.th : นางรัชนี อินพุ่ม 081-8274857
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์เพื่อนใจ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-17.00 ตารางการแข่งขัน สามารถเข้ามาดูได้ที่ www.js.ac.th : นางละมัย รูปน้อย 081-8275765
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมอาคารเอนกประสงค์ *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นายพลังพรหม แต้มทอง 081-5705171
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 3 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ประชุมอาคารเอนกประสงค์ *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นายพลังพรหม แต้มทอง 081-5705171 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องแนะแนว (วันที่ 24 ธ.ค. 2556 ลำดับที่ 1-25 ,วันที่ 25 ธ.ค. 2556 ลำดับที่ 26-51) *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-15.00 นางสุดา จันทรสุขโข 084-0242231 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง แนะแนว (วันที่ 24 ธ.ค. 2556 ลำดับที่ 1-25, วันที่ 25 ธ.ค. 2556 ลำดับที่ 26-51) *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-15.00 นางนรมน หอมกลบ 081-9917418 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าเสาธง *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นางบุญเลขา ราชสุวรรณ 081-0173852 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าเสาธง *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นางบุญเลขา ราชสุวรรณ 081-0173852 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าเสาธง *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน 081-6588773 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าเสาธง *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน 081-6588773 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าเสาธง *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นางนรมน หอมกลบ 081-9917418 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าเสาธง *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นางนรมน หอมกลบ 081-9917418 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง ประชุมปิติพัฒนโฆษิต *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นางนิภา เดชศิริ 080-9156807 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง ประชุมปิติพัฒนโฆษิต *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 นางนิภา เดชศิริ 080-9156807 *ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาวันแข่งขัน
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 ** รายงานตัว 07.30-08.30 โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันให้ถ่ายเอกสารหน้าบัญชีธนาคารมาด้วย ทางเขตพื้นที่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00 ** รายงานตัว 07.30-08.30 โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันให้ถ่ายเอกสารหน้าบัญชีธนาคารมาด้วย ทางเขตพื้นที่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]