หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย 088-4521919 , นายนิพนธ์ วรรณะศรีเพชร 086-1672399
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ประชุม เฉลิมพระเกียรติ 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 นางกัลยา รัศมีเพ็ญ 081-7058419 , นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์ 089-6060579
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-235 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 นางปริญดา ศรีอาจ 086-6045157 , น.ส.ทัศน์วรรณ กลิ่นอุบล 091-4076366
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 27 - 51
09.00 น.ส.ปราณีต ศรีงาม 085-1712738
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมอัศวพาหุ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 31 - 51
09.00 น.ส.สมิหรา เดชา 081-7772175 , น.ส.ชญาดา จันทร์นาค 088-6524819
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ลานอเนกประสงค์ (โดม) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 20 - 39

26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 40 - 51
09.00 นางยุพร พัฒน์ทอง 085-5527434 , น.ส.สาวิตรี นวมนิ่ม 084-7126198
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 18 - 34

26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 35 - 51
09.00 นางไพรอด รังสิมาภิรัต 089-0244621 , นายกฤษดา เกตุเมือง 086-5742607
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 นางวันเพ็ญ เพชรเพ็ง 089-8076158 , น.ส.วรณัน กีรติวรการ 080-5766788
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 น.ส.ภารญา กิจหิรัญ 081-7588860 , น.ส.วิมล คล้ายฉิม 086-2900075
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 นางสุนิสา พ้องเสียง 089-3963260 , น.ส.ดวงใจ วิถีพานิชย์ 081-0162743
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 นางอุมาพร ชมอิ่ม 081-7590157 , นางละม่อม ทับเกตุแก้ว 081-1999649
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 20 - 39

26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 40 - 51
09.00 นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษา 083-3467098 , นายสายัณห์ เดชสายบัว 084-1651210


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]