หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-12.30 นางสยมพร หาญราษฎร์ 084-1196199
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
13.30-16.30 นางสยมพร หาญราษฎร์ 084-1196199
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-12.30 นายพัฒน์พงษ์ ชูใจ 089-5215032
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
13.30-16.30 นายพัฒน์พงษ์ ชูใจ 089-5215032
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-12.30 นางจรัสศรี ตาลลักษณ์ 089-7454952
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา หอประชุม 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
13.30-16.30 นางจรัสศรี ตาลลักษณ์ 089-7454952
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคารอเนกประสงค์ 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 มีการจับฉลากลำดับที่ในวันแข่งขัน : นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคารเอนกประสงค์ 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 จับฉลากลำดับที่กา่รแข่งขันในวันแข่งขัน : นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา หน้าอาคาร 1-2 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-11.30 นายไชยยศ ธนันทา 085-1769108
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา หน้าอาคาร 1-2 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
13.30-15.30 นายไชยยศ ธนันทา 085-1769108
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สนามฟุตบอล 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30 น.เป็นต้นไป นายไชยยศ ธนันทา 085-1769108
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สนามฟุตบอล 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30 น.เป็นต้นไป นายไชยยศ ธนันทา 085-1769108
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา หอประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-12.30 นายไชยยศ ธนันทา 085-1769108
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา หอประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
13.30-16.30 นายไชยยศ ธนันทา 085-1769108
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคารเอนกประสงค์ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคารเอนกประสงค์ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
14.00-17.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่ายางวิทยา ใต้อาคาร 3 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-12.30 นางสุรางค์ จั่นศิริ 086-0972294
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่ายางวิทยา ใต้อาคาร 3 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
13.30-16.30 นางสุรางค์ จั่นศิริ 086-0972294
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3, 4 ห้อง 1312, 1411 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139, 1311 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3, 4 ห้อง 1312, 1411 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ -3-4 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-14.30 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย 081-7958276 Windows 7 32 Bit
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ -3-4 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-14.30 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย 081-7958276 Windows 7 32 Bit
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139, 1311 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
14.00-17.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139, 1311 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139, 1311 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139, 1311 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
14.00-17.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาึคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139, 1311 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
14.00-17.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ -3-4 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-12.30 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย 081-7958276 Windows 7 32 Bit
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตฯ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่การแข่งขันจะจับฉลากในวันแข่งขัน : นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตฯ 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 ลำดับที่การแข่งขันจะทำการจับฉลากในวันแข่งขัน : นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อาคาร 1 ชั้น 3, 4 ห้อง 1312, 1411 26 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-14.00 นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญา 080-1250448
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 25 ธ.ค. 2556 08.00-16.30 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล โทร. 081-8297438
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 26 ธ.ค. 2556 08.00-16.30 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล โทร. 081-8297438
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 25 ธ.ค. 2556 08.00-16.30 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล โทร. 081-8297438
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 26 ธ.ค. 2556 08.00-16.30 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล โทร. 081-8297438
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 26 ธ.ค. 2556 08.00-16.30 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล โทร. 081-8297438
38 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง 021 - 022 25 ธ.ค. 2556 08.00-16.30 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล โทร. 081-8297438
39 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 ห้อง 021 - 022 26 ธ.ค. 2556 08.00-16.30 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล โทร. 081-8297438


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]