หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 (เก็บตัวห้อง SEAR/113) 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางกุนทินี จำปาเรือง โทร. 080-2699629
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 (เก็บตัวห้อง SEAR/113) 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางสาวธนาพร ศรีภักดี โทร. 087-8927401
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 24 ธ.ค. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางสุภาวดี ยาวไธสง โทร. 089-0875604
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 24 ธ.ค. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม โทร. 092-8122421
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สารานุกรมไทยฯ (เก็บตัวห้องสมุด) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน/ลำดับที่ 1-25 (ลำดับที่ 1-12 แข่งเช้า, ลำดับที่ 13-25 แข่งบ่าย) /ลำดับที่ 26-51 (ลำดับที่ 26-38 แข่งเช้า, ลำดับที่ 39-51 แข่งบ่าย) / นางเสาวรส บุพรรณ โทร. 081-0175728
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารกิจการนักเรียน ชั้น 1 ห้อง ประชุมอาคารกิจการนักเรียน (เก็บตัวห้องสมุด) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน/ลำดับที่ 1-25 (ลำดับที่ 1-12 แข่งเช้า, ลำดับที่ 13-25 แข่งบ่าย) / ลำดับที่ 26-51 (ลำดับที่ 26-38 แข่งเช้า, ลำดับที่ 39-51 แข่งบ่าย) / นางสาวสุพัตรา เพ็งอุดม โทร. 086-2142129
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 032 - 033 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางเกศสุดา ปงลังกา โทร. 081-1991095
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 032 - 033 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางวินนา ชูลส์ โทร. 083-8072075
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน/ลำดับที่ 1-25 (ลำดับที่ 1-12 แข่งเช้า, ลำดับที่ 13-25 แข่งบ่าย) /ลำดับที่ 26-51 (ลำดับที่ 26-38 แข่งเช้า, ลำดับที่ 39-51 แข่งบ่าย) / นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญ โทร. 089-8992960
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน/ลำดับที่ 1-25 (ลำดับที่ 1-12 แข่งเช้า, ลำดับที่ 13-25 แข่งบ่าย) /ลำดับที่ 26-51 (ลำดับที่ 26-38 แข่งเช้า, ลำดับที่ 39-51 แข่งบ่าย) / นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ โทร. 089-8013804
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางสาวพรรณี ทองอร่าม โทร. 081-8470742
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 (เก็บตัวห้อง 232) 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางสาววัฒนาพร เจนไพศาล โทร. 090-0522114
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 (เก็บตัวห้อง 227) 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ โทร. 086-5925329
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 (เก็บตัวห้อง 232) 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางสาวโสภาพร วรรณโร โทร. 084-1962535
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 (เก็บตัวห้อง 227) 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นางสาวรชยา ทองสุขโข โทร. 080-5881452
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 80 ปี ชั้น 1, 2 ห้อง ประชุมละออง เบญจานุวัตรา, ห้อง 501(อาคาร 80 ปี ชั้น 1) 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์ โทร. 091-0584765
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร 80 ปี ชั้น 1, 2 ห้อง ประชุมละออง เบญจานุวัตรา, ห้อง 501(อาคาร 80 ปี ชั้น 1) 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักเรียน / นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ โทร. 089-2065495


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]