หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางมาลัย เลิศอาวาสโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วงโรงเรียนธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา พ่วงเดชโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวรักชนก อยู่ใจเย็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗กรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร เสียงหวานโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทองเหลือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ จันลาโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมหวัง สุดพวงโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
4. นางจงดี บูรณประเสริฐกุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสุภาวดี ผลภาคโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งสุวรรณพานิชโรงเรียนคงคารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภาพิชญ์ อาศุวณิชย์พันธุ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุลโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวสกุลการ สังข์ทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวลี สุมิพันธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางกชกร มิ่มกระโทกโรงเรียนศรียานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางยุพา แก้วกองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายพรไพรสน คนมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุษา คงถาวรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางประเทือง อยู่กำเหนิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร มีจิตรโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางขวัญหทัย ภักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗กรรมการ
5. นางมาลัย รอดประดิษฐ์โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายกรเอก เผื่อนผันโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางจันทวรรณ อำไพโรงเรียนวัดบวรมงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิบุลย์ ปานบุญโรงเรียนดอนคาวิทยากรรมการ
5. นางนุสรา อ่องสอาดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ มีนุชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ คาวีรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี เดชป้องโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวกรุณา อินทร์พันธ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางคำนึง ผุดผ่องโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุขวรรณ ชื่นตาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนรองประธานกรรมการ
3. นางยุพา กสิรักษ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางศรีศุภร มุสิกะพงษ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางบุญญวีร์ บุญศรีโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายรัตนศักดิ์ ก้อนเพชรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ญานวัฒนะโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ รอดสินโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปริศนา แซ่อั้งโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ม่วงพิณโรงเรียนสายธรรมจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางเอ็นดู จิตรปราณีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แย้มอุ่มโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นายโกวิทย์ บุญทวีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชรินทร์ทิพย์ กุลชนะภิญโญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน ณ แพทยงค์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอุษา อติชาติมณีโรงเรียนวัดศรีอุปลารามกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา แซ่เล้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ สนพลอยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อุ่นอนันต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2รองประธานกรรมการ
3. นายประทีป ศรีเพชรเจริญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี วรรณกูลโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางโศรดา อัมพิลาศรัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านลาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นางสาวปัทมา สุวรรณนังโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางสาวญาณภาณี พรหมเรืองโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางพรรณี เทพสูตรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุชามนตร์ จินดาไทยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธนิต พงษ์รอดโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก ปทุมธนรักษ์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ จงแพโรงเรียนท้ายหาดรองประธานกรรมการ
3. นางดลยา พงศ์พันธ์เผดิมชัยโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางประไพ หริ่งระรี่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)กรรมการ
5. นางนิภา ขาวขำโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์โรงเรียนกุยบุรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวเจริญขวัญ บุญธรรมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภีมวัจน์ ธรรมใจสาขาคณิตศาสตร์ สสวท.ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เชี่ยวชาญโรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจริยา ขมสนิทโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยากรรมการ
4. นางสิริกร บุดดีคำโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
5. นางสาวชลิกา กรีธาธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายดิเรก อุไรโรจน์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตรองประธานกรรมการ
3. นางชมพูนุช เคล้าจันทร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ดวงกุลสาโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์สิทธิ์ เฉลยศักดิ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้าโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ เจริญวิวัฒนศิลป์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
5. นายสมภพ ออกกิจวัตรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางทัศนา จรจวบโชคโรงเรียนศรัทธาสมุรกรรมการ
7. นางเดือนแข อ่วมขาวโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
8. นางดาริณี กาญจนเตมีย์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสนธยา ช่วยญาติโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
10. นายประยุทธ ธนากาญจนโนภาสโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
11. นางณัฐพร จำปาวิจิตรโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
12. นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี กรรมการ
13. นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์โรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นายนิพล อินทร์จันทร์โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางนิธิมา เขมะบาลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
6. นายภูวไนย รักจำรูญโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ จินดาไทยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
8. นางพิไลวรรณ นาคสิงห์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
9. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวชุติมา ไกรทองโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
11. นายยุทธ อัครางกูรโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
12. นางสาวศลิดดา จุติเวชโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
13. นางสุมีนา ทับเนียมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
14. นายธรรมธร เทพทิตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีกรรมการ
15. นางสาวสามชม หอมจันทร์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทวัญ ดีจรัสโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา อุ่นอนันต์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)รองประธานกรรมการ
3. นางสุชญา ทองศรีนุชโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นางพีระพรรณ กาญสะอาดโรงเรียนอ้อมน้อยฯกรรมการ
5. ผศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาลสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
6. นางสาวลัดดาวัลย์ แสงสำลีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
7. นางอรุณวรรณ กลั่นกลึงโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
8. นางวรรณี ทัฬหกิจโรงเรียนท้ายหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดชโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
2. นายผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองประธานกรรมการ
3. นางเกศทิพย์ ศุภวานิชโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นางสิริกัญญา วารินศิริรักษ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาววันดี วนภูโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
7. นายผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ ๒สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีกรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา ทนนานนท์โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวอำไพ ห่วงทองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
10. นายบัณฑูร มนตรานนท์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ประธานกรรมการ
2. นางจิณต์จุฑา ใจหาญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8รองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ อิ่มสุทธิ์โรงเรียนท้ายหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10กรรมการ
4. นางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือนโรงเรียนสงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
5. นางวันดี สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายขุนทอง คล้ายทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางณฐินี มีสุขโรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรมการ
3. นางณัทณัน ธูปแพโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10กรรมการ
4. นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุรเกียรติ งามเลิศโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรราตรี ท้าวโสมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑รองประธานกรรมการ
3. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางอุบลศรี เจริญผลโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เขียวอร่ามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
6. นางนฤมล ศรีวงค์ษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมชาย ศิริวิสูตรโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายตรัยย์เดช ชุมเดชโรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร มณีศิริโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางศิวิไล พรหมดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรรมการ
5. นายณัฐพล กลิ่นพุฒโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นายปวัน ศรีสนิทโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ เคนผาพงษ์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางราตรี นาคพะวันโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายอิทธิภพ ทิมวิภาคโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
5. นายสุรชิต จันทร์ดีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ เยาวพักตร์โรงเรียนวัดอินทรารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สุขวิบูลย์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุภาพ อรรคทิมากูลโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางลัดดา ดอกประดู่โรงเรียนสระยายโสมวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์โรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภูริชัย ชัยศรโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ. นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา พุ่มมาโรงเรียนสอยดาววิยากรรมการ
3. นางสาวนาตยา เวชมุกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก หังสบุตร์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์)กรรมการ
5. นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธำรงศักดิ์ สุสุขเสียงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายพรพีระ สังข์กระแสร์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เถียรอ่ำโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมนึก มีน้อยโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวมณิศา ชื่นจิตโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
3. นายภูมิใจ บุญภูมิกองการช่าง กองทัพอากาศกรรมการ
4. นายสมพร อัฐมาลา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน กรรมการ
5. นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางสาวสายใหม ภารประดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรีกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ก้อนขาวโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทรประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายสุรเกียรติ ลิบลับสํานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายดล ชื่นประไพกองการช่าง กองทัพอากาศกรรมการ
4. นางสาวสุชญาภัค กฤษหวางโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์โรงเรียนเทพากรรมการ
6. นายอริย์ธัช ผกาเชิดโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวดรุณนภา ดอนเจดีย์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายลำพอง ชมอิ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ประกอบผลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังรองประธานกรรมการ
3. นายอธิกร หงชุมพลกองการช่าง กองทัพอากาศกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
5. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ นันตาโรงเรียนปากพลีวิทยาคารกรรมการ
7. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
8. นายชูชาติ ปัญจเวทีกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ เหลืองมังกรโรงเรียนวิสุทธรังษีกรรมการ
10. นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. รองประธานกรรมการ
3. นายอนุลัส วิวัตตกุลกองการช่าง กองทัพอากาศกรรมการ
4. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายสิปปนนท์ วงศ์ชัยเพ็งโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
7. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยา กรรมการ
8. นายกริชชัย เพียรดวงศรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีกรรมการ
9. นายทินพันธ์ บุญธรรมโรงเรียนอู่ทองกรรมการ
10. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธ์ โตอติเทพย์ศึกษานิเทศก์ สพม.9ประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ ชมจันทร์ข้าราชการบำนาญ สพม.10รองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ มังคสิงห์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรสา อินทรภิรมย์ครูโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลังครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสำราญ ไกรทองข้าราชการบำนาญ สพม.10ประธานกรรมการ
2. นางสวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัยครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.นาทปรีชา สุขุมศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรีกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เรืองระเบียบครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชำนิ แซ่ตั้งข้าราชการบำนาญ สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายภูธเรศ อินนุพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยุทธ พันธ์ไทยครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีฬครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววิชุดา จินดาครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางลักขณา นิยมครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง ปิ่นเจริญครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑รองประธานกรรมการ
3. นางอภิษฐา สวนเข้มครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณครูโรงเรียนคลองหาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ออกใบครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายธนากร ผิวนวลครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ผลภาษีครูโรงเรียนสงวนหญิงรองประธานกรรมการ
3. นายอาชวิน จันจำรัสครูโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวบุปผา ละเอียดครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ครูโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมควร คีรีนิลข้าราชการบำนาญ สพป.ปข.2ประธานกรรมการ
2. นางนัฏชดา วงษ์ป้อมครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ งามจิตรข้าราชการบำนาญ สพม.10กรรมการ
4. นายปุณณวัช ทัพธวัชครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยากรรมการ
5. นายบุญส่ง จูยืนยงครูโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุลครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล ธรรมธุรสครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำพรภา เขียวชมครูโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
4. นางสาวกำไร คุณวุฒิครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเมธี อนุมณฑลครูโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริพร สุรเศรณีข้าราชการบำนาญ สพม.10ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวราพร คงศรีครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา จันดาหงส์ครูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานนชนะกิจครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนต์ชัย เจริญนิติกุลครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจำลอง นำพาครูโรงเรียนเสาไห้ “วิมูลวิทยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ รีนับถือครูโรงเรียนสุคนธีรวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ กองแดงครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวชาลินี ศึกษาชาติครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลยา แซ่จิวครูโรงเรียนศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ธนบัตรนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางประเสริฐ เมืองอู่ครูโรงเรียนประชามงคลกรรมการ
5. นางสาวบวรลักษณ์ กะการตีครูโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางชมนาด เมืองช้างครูโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชินธันย์ จิตต์การุณย์ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา ฉลองครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี บุญยะมานครูโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ หิรัญวงศ์นักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระครูวิจิตธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบุษยบรรพต เจ้าคณะอำเภอหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสมพร แก้วชูเสนข้าราชการบำนาญ สพม.10รองประธานกรรมการ
3. นางศรีวิไล ตันติวัชราชัยครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นายธีรเดช จันทรัตน์นักวิชาการศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
5. นายจักรกฤช อรชรครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ผศ.ร้อยโทสุรีย์ พันธ์รักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เรืองมากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ จันทรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
4. นายมนตรี อภิรัตน์โยธินโรงเรียนบางจานวิทยา สพม.10กรรมการ
5. นายไกรเลิศ กระจ่างแว้งโรงเรียนดอนยางวิทยา สพม.10กรรมการ
6. นายถาวร เอียงอุบลโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร ภูเงินโรงเรียนชะอำุคุณหญิงเนื่องบุรี สพม.10กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ผศ.วรรณา พิทักษ์ศานต์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ประธานกรรมการ
2. ผศ.กรวิวรรณ์ รัตนประพิศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่รองประธานกรรมการ
3. นายก้องเกียรติ เชยชมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ผศ.สมปอง เกตุคงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ประธานกรรมการ
2. ผศ.ศรีบังอร สุวรรณพานิชสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่รองประธานกรรมการ
3. นายภาณุ ศรีวิสุทธิ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกำพล เลาหวัฒนภิญโญโรงเรียนพรหมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ศรพรหมมาศโรงเรียนราชวินิตตนนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิโส คงผอมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิโชติ ลิ่มสกุลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกาษฐา มูลลักษณ์ห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกำพล บุศย์จันทร์โรงเรียนหนองจอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ อินทรรักษาโรงเรียนหัวหินรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ ปิ่นเจริญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๑กรรมการ
4. นายเด่นชัย วงศ์บ้านดู่โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าอาจารย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรประธานกรรมการ
2. ดร.พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนาครู ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏ์ 2 สพม.6(ฉะเชิงเทรา)รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ศาลาครู ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 สพม.2(กรุงเทพฯ)กรรมการ
4. นายสรรเสริญ พรขุนทดครู ร.ร.แก่งกระจานวิทยา สพม.10 (เพชรบุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ เขาเหินครู ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม สพม.5(สิงห์บุรี)ประธานกรรมการ
2. นายเสนอ วิเศษสิงห์ครู ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม สพม.8(กาญจนบุรี)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีริสุดา แก้วประเสริฐครู ร.ร. หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม.6(สมุทรปราการ)กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมารครู ร.ร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม.10(สมุทรสาคร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช แก้วท่าไม้อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ชัยดีข้าราชการครูรองประธานกรรมการ
3. นายนปพงษ์ ภู่แร่ข้าราชการครูกรรมการ
4. นายมานะ ศรีผ่องครู ร.ร.สอยดาววิทยา สพม.17(จันทบุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้าผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะสร้างสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เจตน์มงคลครู ร.ร.เบญจมานุสรณ์ สพม.17(จันทบุรี)รองประธานกรรมการ
3. นายธนกฤต ธนภัทรมงคลครู ร.ร.บรรหารแจ่มใส สพม.9(สุพรรณบุรี)กรรมการ
4. นายภูสิทธิ ทองเทียนชัยครู ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.1(กรุงเทพฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายฌาณธิษณ์ เบียดกลางครู ร.ร.นนทรีวิทยา สพม.2(กรุงเทพฯ)ประธานกรรมการ
2. นางสุภัสสร เอกนกครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.10(ประจวบคีรีขันธ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรัจฉรา คงสุกใสครู ร.ร.หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม.9(สุพรรณบุรี)กรรมการ
4. นายสุเมธ ศรศิลป์ครู ร.ร.หนองพลับวิทยา สพม.10(ประจวบคีรีขันธ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทิพย์เนตร แย้มมณีชัยอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสาคร โสภาอาจารย์รองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายทศพร เรืองภูครู ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย สพม.10(สมุทรสาคร)กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี รัตนพรรณครู ร.ร.ศรีอยุธยา สพม.2(กรุงเทพฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อครู ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย สพม.9(สุพรรณบุรี)ประธานกรรมการ
2. นายพอเจตน์ ยอดนาคครู ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม สพม.5(ชัยนาท)รองประธานกรรมการ
3. นายจิรธัช อรุณรัตน์ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.10(เพชรบุรี)กรรมการ
4. นายมนตรี วริวงศ์ครู ร.ร.กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม.10(สมุทรสาคร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเทิดศักดิ์ เหล็กดีอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒชัย ทับทิมศิลปินรองประธานกรรมการ
3. นายธิติ บุญยะกลัมพะครู ร.ร.ธงชัยวิทยา สพม.10(ประจวบคีรีขันธ์)กรรมการ
4. นางศิริพันธ์ พันธุ์ศิริครู ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.4(ปทุมธานี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายแสงอาทิตย์ พรมเมืองรองผู้อำนวยการ ม.ราชภัฏรำไพพรรณีประธานกรรมการ
2. นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุลครู ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ ว่องปรีชากุลข้าราชการครูกรรมการ
4. นางสาววิภาวัส รื่นฤทธิ์ครู ร.ร.หัวหิน สพม.10(ประจวบคีรีขันธ์)กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำครู ร.ร.หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม.3(อยุธยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโชดก เก่งเขตรกิจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ ธาดาชลวัฒน์ข้าราชการครู สพม.9(นครปฐม)รองประธานกรรมการ
3. นายถาวร สุขสมัยครู ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา สพม.9(สุพรรณบุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิศักดิ์ เนตรประภาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายองค์ บรรจุนศิลปินรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถกรณ์ คงมณีครู ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย สพม.10(สมุทรสาคร)กรรมการ
4. นายธัชชา เทศน์ธรรมครู ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม.1(กรุงเทพฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางอัมพร คำดีครู ร.ร.โยธินบูรณะ สพม.1(กรุงเทพฯ)ประธานกรรมการ
2. นายณพลพงศ์ ด้วงกลัดครู ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม สพม.5(ชัยนาท)รองประธานกรรมการ
3. นายมณเฑียร เรียบเรียงครู ร.ร.ดอนคาวิทยา สพม.9(สุพรรณบุรี)กรรมการ
4. นายมนูญ แฉ่งฉายครู ร.ร.บางจานวิทยา สพม.10(เพชรบุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธีรพล อิ่มใจผู้เชี่ยวชาญ (เพาะช่าง)ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง สุวรรณชาติผู้เชี่ยวชาญ (เพาะช่าง)รองประธานกรรมการ
3. นางสุทธินี สุขกุลผู้เชี่ยวชาญ (เพาะช่าง)กรรมการ
4. นายสนั่น รัตนะผู้เชี่ยวชาญ (เพาะช่าง)กรรมการ
5. นางกันยาลักษณ์ ภูประสิทธิ์ครู ร.ร.วัดไร่ขิง สพม.9(นครปฐม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธนาเศษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฎ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ สิทธิชัยครูพิเศษกรรมการ
4. นายมนตรี ชัยเฉลิมศักดิ์ครูพิเศษกรรมการ
5. นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธนาเศษฐ์ อภิจิรนนท์ชัยโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฎ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ สิทธิชัยครูพิเศษกรรมการ
4. นายมนตรี ชัยเฉลิมศักดิ์ครูพิเศษกรรมการ
5. นายอำนาจ สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ตันเจริญโรงเรียนสตรีวัดระฆังประธานกรรมการ
2. นายกิตนรินทร์ พงษ์เจริญศิลปินผู้เชี่ยวชาญรองประธานกรรมการ
3. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแคประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายทะเบียน มาลัยเล็กศิลปินกรรมการ
5. นายคำรพ นักดนตรีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ตันเจริญโรงเรียนสตรีวัดระฆังประธานกรรมการ
2. นายกิตนรินทร์ พงษ์เจริญศิลปินผู้เชี่ยวชาญรองประธานกรรมการ
3. นายคธาวุธ โกสุมโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแคประชาชนูทิศกรรมการ
4. นายทะเบียน มาลัยเล็กศิลปินกรรมการ
5. นายคำรพ นักดนตรีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. พันจ่าเอกวิเชียร สังข์ุสุวรรณกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันประดิษฐารามรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์โรงเรียนสุขสวัสดิ์การดนตรีกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คุณสมบัติโรงเรียนเซงคาเบียนกรรมการ
5. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. พันจ่าเอกวิเชียร สังข์ุสุวรรณกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันประดิษฐารามรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์โรงเรียนสุขสวัสดิ์การดนตรีกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ คุณสมบัติโรงเรียนเซงคาเบียนกรรมการ
5. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ระนาดเสนาะศิลปินผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. เรืออากาศตรีธีรพงศ์ ทองเพิ่มกองดุริยางค์ทหารอากาศกรรมการ
5. นางสาวกัลยาลักษณ์ พงศ์เจริญโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุทิน ระนาดเสนาะศิลปินผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณโรงเรียนดนตรีพันเพลงรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. เรืออากาศตรีธีรพงศ์ ทองเพิ่มกองดุริยางค์ทหารอากาศกรรมการ
5. นางสาวกัลยาลักษณ์ พงศ์เจริญโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. รศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์พจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคตีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติขจร ฟ้กจีนโรงเรียนคลองทวีวัฒนากรรมการ
4. จ่าเอกหญิงสุกัญญา ตั่งธงกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
5. นางจารีย์ิ คลังสินโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. รศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์พจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนคลองทวีวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติขจร ฟ้กจีนโรงเรียนคลองทวีวัฒนากรรมการ
4. จ่าเอกหญิงสุกัญญา ตั่งธงกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
5. นางจารีย์ิ คลังสินโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ห้ากีโรงเรียนนภสรณัฐนนท์ประธานกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนมาแตร์เดอีรองประธานกรรมการ
3. นายโชคชัย โพธิ์มีสีโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
4. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช7กรรมการ
5. นางไอริน ปิ่นตกแต่งโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธีระพล ห้ากีโรงเรียนนภสรณัฐนนท์ประธานกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนมาแตร์เดอีรองประธานกรรมการ
3. นายโชคชัย โพธิ์มีสีโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
4. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนมหาราช7กรรมการ
5. นางไอริน ปิ่นตกแต่งโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจารึก ศุภพงศ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายจักกรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุตาภัทร พัวสวัสดีเทพโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
4. จ่าตรีหญิงศุภกร สกุลพิทักษ์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
5. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนเจ็ดริ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายจารึก ศุภพงศ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามประธานกรรมการ
2. นายจักกรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุตาภัทร พัวสวัสดีเทพโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
4. จ่าตรีหญิงศุภกร สกุลพิทักษ์กองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
5. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนเจ็ดริ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. รศ.อรวรรณ บรรจงศิลป์นายกสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายสมบัติ พรตระกูลพิพัฒน์ครูพิเศษกรรมการ
5. นายสมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. รศ.อรวรรณ บรรจงศิลป์นายกสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"กรรมการ
4. นายสมบัติ พรตระกูลพิพัฒน์ครูพิเศษกรรมการ
5. นายสมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภัทร คมขำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาธาร จันทะโกโรงเรียนมาแตร์เดอีรองประธานกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ เชี่ยวชูกุลโรงเรียนสารสาส์วิเทศธนบุรีกรรมการ
4. นายญานเวทย์ เหมือนพร้อมกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
5. นายประเสริฐ พรหมบุตรศิลปินผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายภัทร คมขำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาธาร จันทะโกโรงเรียนมาแตร์เดอีรองประธานกรรมการ
3. นายศิวพงษ์ เชี่ยวชูกุลโรงเรียนสารสาส์วิเทศธนบุรีกรรมการ
4. จ่าเอกสนั่น กันก้อยกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการ
5. นายประเสริฐ พรหมบุตรศิลปินผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางประภาศรี กระจ่างทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. จ่าเอกสมนึก งามพร้อมกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีกร นาคะเวชโรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
4. นางประภาศรี กระจ่างทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. จ่าเอกสมนึก งามพร้อมกองดุริยางค์ทหารเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริอุปนายกสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธกร สริกขกานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรรมการ
4. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายคุณานนท์ ภิรมย์พรโรงเรียน PPsP MUSIC and Artกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกีฎะ เพิ่มพูนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สุวรรณสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรองประธานกรรมการ
3. นายจำรูญ แป้นเจริญข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายธราดล มีแพครูพิเศษกรรมการ
5. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายไกรฤทธิ์ กันเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสหวัฒน์ ปลื้มปรีชาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายชาติชาย ศรีสมุทรมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายยรรยง บุญชัยยะศิลปินกรรมการ
5. นายเกษแก้ว บุดสีสวยครูพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามประธานกรรมการ
2. นายจรันทร์ สุหร่ายอาจารย์พิเศษรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย จั่นแพศิลปินกรรมการ
4. นางสาวไพรินทร์ ทองดอนพุ่มกรรมการ
5. นายจรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธราพงศ์ พรหมแจ้งโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสมฤกษ์ อุ่นจันทร์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
4. นายสมยศ เรืองเนตร์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
5. นายกวีชาติย์ จันทร์แพงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปรัชญา ปรางค์ชัยภูมิโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"ประธานกรรมการ
2. นายกชกร ปู่เถาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖รองประธานกรรมการ
3. นายอิสระภาพ แป้นรักษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ พิมลภาพโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิระชัย เรืองช่อโรงเรียนสอยดาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรันยา โพธิ์ปานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรีธัญญา ตันสกุลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ พิมลภาพโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิระชัย เรืองช่อโรงเรียนสอยดาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรันยา โพธิ์ปานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรีธัญญา ตันสกุลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ คชฤทธิ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสำราญ คชฤทธิ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง เหมือนแก้วโรงเรียนนนทรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จันทร์ภิวัฒน์โรงเรียนหนองโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสไบทิพย์ ประสานพันธ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
4. นางสาวปานจันทร์ แสงสวาสดิ์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญยิ่ง เหมือนแก้วโรงเรียนนนทรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จันทร์ภิวัฒน์โรงเรียนหนองโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสไบทิพย์ ประสานพันธ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
4. นางสาวปานจันทร์ แสงสวาสดิ์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ คชฤทธิ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูลโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญยิ่ง เหมือนแก้วโรงเรียนนนทรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จันทร์ภิวัฒน์โรงเรียนหนองโพวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสไบทิพย์ ประสานพันธ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
4. นางสาวปานจันทร์ แสงสวาสดิ์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายจักรพงศ์ ยุติกิจโรงเรียนบ้านเขาด้วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ การะเกดโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นายกิตติ บุญยงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต ๙รองประธานกรรมการ
3. นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นายอำนาจ ชูอรุณโรงเรียนท้ายหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริโรงเรียนวัดจัทราวาสรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชด ประภาโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
4. นางรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒กรรมการ
5. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริโรงเรียนวัดจัทราวาสรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชด ประภาโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
4. นางรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒กรรมการ
5. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริโรงเรียนวัดจัทราวาสรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชด ประภาโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
4. นางรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒กรรมการ
5. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ พิมลภาพโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิระชัย เรืองช่อโรงเรียนสอยดาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรันยา โพธิ์ปานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศรีธัญญา ตันสกุลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ยมยิ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์กรรมการ
4. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ยมยิ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์กรรมการ
4. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ ยมยิ่งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์กรรมการ
4. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ การะเกตโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นายกิตติ บุญยงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต ๙รองประธานกรรมการ
3. นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นายอำนาจ ชูอรุณโรงเรียนท้ายหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ การะเกตโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นายกิตติ บุญยงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต ๙รองประธานกรรมการ
3. นายชยพัทธ์ วงศ์ชาญโชคชัยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นายอำนาจ ชูอรุณโรงเรียนท้ายหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ธรรมศิริผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีเวียง จิ๋วพัฒนกุลผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางพัชรา หุนเจริญผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทรผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ธรรมศิริผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีเวียง จิ๋วพัฒนกุลผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวสุนทรี จำศิลป์ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางเมศินี มฆัษเฐียรผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนฤมัย ไตรทองอยู่ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วีโรทัยผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางรัตติวรรณ กัลยณมิตรผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางชญา วงษ์วรสันต์ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวเนตรทราย ย่อยพรหมราชผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนฤมัย ไตรทองอยู่ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วีโรทัยผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางรัตติวรรณ กัลยณมิตรผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางชญา วงษ์วรสันต์ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวเนตรทราย ย่อยพรหมราชผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์ วัฏฏะวัชระผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สมุทรโคจรผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวสุธาวดี วังแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์ วัฏฏะวัชระผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สมุทรโคจรผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวสุธาวดี วังแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพย์โกมุทผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวสุดาวดี วังแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวเกศินี สุวรรณนุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศรีจันทรา ทิพย์โกมุทผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาวสุดาวดี วังแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวเกศินี สุวรรณนุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปริญญา เนียมคำโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นายปิยะพันธ์ ยวงปรางค์โรงเรียนบ้า่นนา"นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
4. ดร.วิวัฒน์ เพชรศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายปริญญา เนียมคำโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นายปิยะพันธ์ ยวงปรางค์โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"รองประธานกรรมการ
3. ดร.อนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหยกรรมการ
4. ดร.วิวัฒน์ เพชรศรีโรงเรียนสฤษดิเดชกรรมการ
5. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสยมพร หาญราษฎร์โรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูมิศักดิ์ พิศูจน์พนักงานราชการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
3. นางวรณัน อินจรูญโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวบุษบา เปี่ยมทรัพย์โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐมกรรมการ
5. นางปาจารีย์ แสงแก้วโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวันดี ศรีอำไพโรงเรียนเทศบาล3ประธานกรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ ชมชื่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ไกรจินดาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางทิพวรรณ มีรักษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์ พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวภิญโญ มหาดไทยโรงเรียนวัดหัวโพธิ์(ประศาสน์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีกรรมการ
4. นางจิตติมา ทิมศรีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทองโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุธาดา เบญจมาลาโรงเรียนวัดหัวโพธิ์(ประศาสน์วิทยา)กรรมการ
3. นางยุพิน ปักษิณโรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการ
4. นายนิรชัย ขวัญเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47กรรมการ
5. นางสยมพร หาญราษฎร์โรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ รูปงามวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
6. นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์โรงเรียนโยธินบูรณะ 2(สุวรรณสุทธาราม)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณา พรหมประดิษฐ์โรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุศรา ลูกอินทร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางชบา ชลสีมัธยาโรงเรียนศรีราชากรรมการ
5. นางรัชเกล้า เปรมกมลโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางผจงจิต โห้วงษ์โรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาววีระวัลย์ เกิดทรัพย์โรงเรียนขะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึกโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวประภา อินสว่างโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ชูศรีชัยโรงเรียนสงวนหญิงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
4. นางรัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นายสนั่น แจ่มแจ้งโรงเรียนคงคารามกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญสม หุ่นเก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ รักแจ้งโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทักโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายชูเกียรติ เกษดีโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นายสมพร นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมานพ จันทวิชชประภาโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา ญาณกิติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชัย ชลสีมัธยาโรงเรียนศรีราชากรรมการ
4. นายชานนท์ แสงโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
5. นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุภานันท์ ชาติน้ำเพชรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เครือฟ้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรรมการ
4. นางประภัสสร พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ กำมหาหงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเตือนใจ บัวพรมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
5. นางสมจิตร วาดวงค์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางธนภัทร พึ่งเดชโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ตองอ่อนครูอิสลามวิทยาลัย แห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสาวบุญประคอง บุญร้อยน้อยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี เขมะศรีสุวรรณโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางศรีเพ็ญ เถื่อนศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10กรรมการ
4. นางจริยา วงศ์เทียมจันทร์โรงเรียนดอนยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวรติพร ช่อลำใยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดาวรณี บุญบันดาลโรงเรียนขะอำคุณหญิงเนื่องบุรีประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐยา ธารบุปผาโรงเรียนเทพศิรินทร์นนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายอดิเทพ เรืองสมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางศิริพร เกิดโชติโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวประภา อินสว่างโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอัจฉราวรรณ์ บัวมณีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสมร ฉายอรุณโรงเรียนศาลาตึกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางผจงจิต โห้วงษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐโรงเรียนพรมหมานุสรณ์เพชรบุรีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นาครักษ์โรงเรียนพรตพิทยาพยัตกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ทองสุขโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวประนอม หุ่นเก่าโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางพันธ์สุดา ภู่เต็งโรงเรียนวัดใหญ่โพธิ์หัก(วงศ์สมบรูณ์)กรรมการ
5. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวมรกต ตุลพงษารักษ์โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาวบุษยา บุญนิยมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางชูชีพ สมพงษ์เจริญโรงเรียนวัดใหญ่โพธิ์หัก(วงศ์สมบรูณ์)กรรมการ
5. นางเพ็ญจิตต์ ถาวรธนทรัพย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนิสสรณ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายศุภเกียรติ วิริภิรมย์กูลโรงเรียนสุคนธีรวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้งโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ ศิริโก่งธนูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา มุลกุณีโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกดูมวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา ทรัพย์ขำโรงเรียนนิคมสนร้างตนเองกระเสียว2กรรมการ
5. นายศิรวัฒน์ สุขพอโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา มุลกุณีโรงเรียนเขาย้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ลิขิตปัญญาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายเอกนาวิน แดงมากโรงเรียนคอลหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา พุฒหยวกโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายศิรวัฒน์ สุขพอโรงเรียนตันตรารักษ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทองเฟื้อ เทียมอุทัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้งโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวชิรพรต เกษทองมาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นายอาหามะ มะบูโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไตรรงค์ โต้ตอบโรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอัฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาวคัคนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนิสสรณ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นางอัฏฐพร รัตนอุดมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวิดา ทรัพย์แสนดีโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
5. นายสิทธิโชค ศรีดีโรงเรียนบ้านเขาตะแบกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ทัดเทียมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นายวรวัฒน์ วิชิตกิ่งโรงเรียนพวงครามกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร อุ้มปรีขาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสาวอุมาพร บริรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการกรรมการ
5. นายวสันต์ สอนจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอาหามะ มะบูโรงเรียนท่ายางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลรองประธานกรรมการ
3. นายอนุศาสน์ เพียรทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครกรรมการ
4. นายฉัตร์มงคล สนพลายโรงเรียนป่างเด็งวิทยากรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายไฉน ไชยนาโรงเรียนดอนยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติภัทร ทองมาโรงเรียนสตรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา ทูลศิริโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช วามะเกตุโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายสราวุธ ทนยิ้มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีกรรมการ
4. นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีย์ ศรีแจ้โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
2. นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เฉิดดิลกศึกษานืเทศกรรมการ
4. นางวีรวรรณ ฉลองชาติโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวลหง บุญเทียมโรงเรียนขะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลหง บุญเทียมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ กลิ่นหอมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา บุญเต็มโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายวิทยา มองมั่นโรงเรียนท่ายางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรุจิรดาณ์ ชัยยานุวัฒน์โรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เชื้ออิบวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
3. นายวีรภาพ สีแตงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
4. นายระเด่น ธรรมเนียมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
5. นายศิริเพชร แน่นหนาวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
6. นายเผด็จ อ่อนโพธิ์แก้ววิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
7. นายธนากร พรมสุวรรณ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
8. นายเสกสรรค์ เขียวเพชรวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายธัญญะ มะลิขาววิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ชื่นบานวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
4. นายชรินทร์ บุญล้อมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
5. นายชุมพล แก้วถาวรวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
6. นายจิรายุ บุตรพลับวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ รุ่งโรจน์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
8. นายทินกร คำสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางรติชา ฟูอินช่วยวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ โล่ห์ทองวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวสิรามล มูลเกตุวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย อาบเงินวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
5. นายยุทธนา อำพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
6. นายวชิระ ทองเทือกวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ บุญมากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุณา เทศสาลีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ เชื้ออิบวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชิราภรณ์ สังข์ศรีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวรุ่ง เพิ่มพูลวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
5. นายกอบเกื้อ อนุสัตย์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
6. นายคมสัน เชื้อเกตุวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
7. นายจักรพันธ์ พรหมเดชวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
8. นายนพพล ขำพวงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา เกษรวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายดอกศร หอมโชติวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววงเดือน ลีลาอัมพรสินวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา พรายมีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
5. นายพรเจตน์ มีทรัพย์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
6. นายศุภฤกษ์ เต็มชำนาญวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
7. นายอานนท์ พูนเพิ่มวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายอำพร แสงอาทิตย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ สุขศรีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางภาวิณีย์ สุขไพบูลย์โรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทร์เปล่งผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Mrs.Rosalie Dayo Salinasโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Peter Caruanaโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)รองประธานกรรมการ
3. Ms.Azwe Magnioue Catherineโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางศิริพร รอดกสิกรรมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมหญิง พานิชเจริญโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Ms.Stella Fosterโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Sharol Punjabiโรงเรียนบ้านลาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Mark Ampanaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mrs.Kathleen Mary Watsonโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Ivan Zadunaiskyโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางปัทมา อุบลน้อยโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการ
4. นางรัตติกาล สีแตงโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี บุญญาหารโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. Mr.John Eagleโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Mark Ampanaโรงเรียนคงคารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประชิต ชาติกานนท์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางภัชรีพร แป้นทองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรีโรงเรียนเขาย้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. Mr.Carter Hovlandโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Dorian Alexander Woodsโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Dermot Kellyโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัญญาพัชร เกตุแก้วโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
5. นางอัสนา สำเภาเงินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. Mr.Peter Getgerโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Daniel Peter Lossโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissUliana Petrunyaโรงเรียนคงคารามกรรมการ
4. นางสาวเปรมปรีดิ์ เซซ่งโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ สำเภาเงินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.Christian Paul R. Salveโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Sharol Punjabiโรงเรียนบ้านลาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววีณา เพชรจิระวรพงศ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
4. นายนาวี เวทวงศ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. MissKaty Newboroughโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
6. นางสาวจรวยพร ศรสงครามโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. Mr.Ivan Zadunaiskyโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Katy Newboroughโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. Ms.Akiacha Bebefeโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นางวันธณีย์ คมขำโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
5. นางระพีพร มานะดีโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Francios Barrdโรงเรียนบ้านลาดวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Josea A Razonโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissMichell Watkinsโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐชนก พลฤทธิ์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. Mr.Keit Edward Jacksonโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Gillion Barrdโรงเรียนบ้านลาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปรัศนียา เทียนไชยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
4. นางศิณีนารถ นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ พัดศรีเมืองโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Pascal Jean - Michelโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอุบล นวลพลอยโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นายวรยุทธ นันทะเสนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ เตียวิเศษโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางสาวจิตรดา เวียงอินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissXingju Duanโรงเรียนคงคารามประธานกรรมการ
2. MissZhang Yi Mengโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Huang Yi Shengโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. Mr.Wu Yongโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLi Xiaโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. MissWang Siao Tongโรงเรียนคงคารามรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Jiaojiaoโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
4. MissLiu Fangโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
5. MissYee Yong Yingโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mrs.Keiko Akahoriโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วรีย์ บุ้นหลีโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1รองประธานกรรมการ
3. Mr.Ryu Yamamotoโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ แสนสุขโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Nobutoshi Akahoriโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Seika Pongsa-ardโรงเรียนหัวหินรองประธานกรรมการ
3. MissMina Nozawaโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา มะโนแสนโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. Mr.Stephen Brian Davisโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเกยูร ดีประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางนุชสรา นกน่วมโรงเรียนท่ายางวิทยากรรมการ
4. นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสมลักษณ์ กลิ่นอุบลโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. Mr.Dane Woodwardโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs.Rosalie Dayo Salinasโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)กรรมการ
4. นายนพดล ศุภรัตน์บรรพตโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสุดา กุญแจนาคโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา คุ้มฉายาโรงเรียนอู่ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยงค์ บุญซันโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายวัฒนชาต ทัศนศรโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยกรรมการ
4. นายเสถียร แจ่มจิตรโรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายสมโภชน์ เจริญขำโรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ สว่างแก้วโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยากรรมการ
8. นายสมบัติ ไชยศรโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
9. นายปวัน ศรีสนิทโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอารีรัตน์ ขวัญทะเลโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
11. นายธนะกิจ รุ่งโรจน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
12. นายสุรพงษ์ ทิพย์ประไพโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
13. นายชาญชัย สิทธิวิภัทรโรงเรียนบางสะพานกรรมการ
14. นายฉัตรไชย แนวบรรทัดข้าราชการบำนาญกรรมการ
15. นายกฤชพล มากสวัสดิ์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่งโรงเรียนศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายทำนอง ดวงแก้วโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางสาวณภัทร กุลจิตติธรโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
4. ร้อยตำรวจตรีสกล มากสิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. ร้อยตำรวจตรีอนิรุธ นิลบรรพ์วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
6. ดาบตำรวจโอฬาร บุญมากวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
7. นายวินัย พื้นผาข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายธนดล พัฒน์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. ดาบตำรวจประทีป บุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายกฤชพล มากสวัสดิ์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.มณฑา จำปาเหลืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว พิทักษานุรัตน์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายชาติกุลพล สมยาภักดีโรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา สพม.8กรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คงยางโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย สพป.พบ.2กรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ สระสินทรโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สพม.10กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษขณ์ อยู่ฤกษ์ศึกษานิเทศ สพม. 5รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผลโรงเรียนตาพระยา สพม. 5กรรมการ
4. นางรวยริน แก้วแกมทองโรงเรียนถาวรานุกูล สพม. 7กรรมการ
5. นางละมัย รูปน้อยโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.ฐิติมา เวชพงศ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลญา กรีธาธรโรงเรียนคงคาราม สพม.10กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา หลวงจอกโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม.8กรรมการ
5. นางวนิดา จันทร์วงศ์โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมณฑกานต์ จิตกล้าโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ วรรณศิริโรงเรียนศรียานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยากรรมการ
4. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ มาณะจักร์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพูลรัตน์ คุณาเขมากรโรงเรียนสระแก้ว รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางวรรณา นวมสุขโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ เลิศฤทธิ์วิมานแมน โรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายรัตนชัย อรรถพลภูษิตโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม.9ประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐพงษ์ กันภัยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10 รองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา วัลลิภากรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางมาริสา ทองเทศโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพยอม ยุวะสุตโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุวรรณหงส์โรงเรียนบางสะพานวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกวลี พิชัยสวัสดิ์โรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
4. นางสาวสงวน วิทยาภาษิตโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลธิดา หงษ์เหมโรงเรียนคงคารามกรรมการ
6. นางสุดา จันทรสุขโขโรงเรียนคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย กรรมการ
4. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสาวภัทรภรณ์ แก้วยอดจันทร์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางปัณณธร เหลืองอร่ามโรงเรียนบ้านลาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายภูรินทร์ ฐิติยากูร สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางปัณณธร เหลืองอร่าม สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ จันเหรียญสุขสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ จันเหรียญสุข โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี เนื่องวงศ์ษาสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางอรวรรณ แสงสาม โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสาวสุภาณี เนื่องวงศ์ษาสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางอรวรรณ แสงสามโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เวชศิลป์มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมประธานกรรมการ
2. นายธนชาติ ลักษณาวงศ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภิรมย์พร ตรีเพชรโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกภวัต เขียวหวานโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นายจักกริช อรชรโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญเยี่ยม ศรีวลีโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
7. นายณกรณ์ นึกเว้นครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกกรรมการ
8. นายนิคม ศรีวิโรจน์โรงเรียนพรหมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายบัญชา กุลรุ่งโรจน์มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมประธานกรรมการ
2. นายธีรพล ตระการผลมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิต อ่วมจันทร์โรงเรียนป่าเด็งวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ ถาวรนันท์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นายมนตรี อภิรัตน์โยธินโรงเรียนบางจานวิทยากรรมการ
6. นางอาภาภรณ์ สบายใจโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการ
7. นายเมธา ศรีกำเหนิดโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
8. นายอรุณ สรรพคุณโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชากร แสงสว่างโรงเรียนเมืองปราณบุรี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวาสิฏฐี เลิศวิชัยยุทธ์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางดวงเดือน ไชยวงษาโรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายนิติ อิโนศูยน์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ วันดีโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอ้อมใจ นาคศิริครูประจำเทศบาลตำบลเขาย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวดี ราเม่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางจำรัตร์ สุนทรโรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางจารุณี พรรณรักษ์ครูประจำเทศบาลตำบลเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ อยู่ยืนโรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป. เพชรบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา เพชรสำนักโรงเรียนวัดท้ายตลาด สพป. เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ ฤทธิเดชโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวบำเพ็ญ ขาวสง่าโรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางมะลิฉัตร ภู่เพชรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางผุสดี พวงไม้โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา นิลศรีโรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิติยา สัญญขันธ์โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณี ปิ่นแก้วโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ บุญเลิศโรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวลวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางคนึงนิตย์ เกตุเอี่ยมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา กาญจนสินโรงเรียนบ้านสระพัง สพป. เพชรบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางแหวนพลอย ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ บุญโตโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สพม. เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางบรรจง เนียมมูลโรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวังสมุทรส&#กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมา แตงอวบโรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม บรรลือทรัพย์โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ไพบูรณ์โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป. ราชบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งฤดี พรายมณีวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนิชา หอมจริงโรงเรียนวัดจันทราวาส สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางนางพณาพร สาระพงษ์ โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัชวาล เบญจมานุกูลบ้านอ่างหิน สพป. ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศันสนี สกุลวรกาลโรงเรียนบ้านเขาถ่าน สพป. ราชบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ กิ่งสามีโรงเรียนบ้านหนองลังกา สพป. ราชบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณิชชามน แก้วคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรประธานกรรมการ
2. นางรำพรรณ์ นวมดีโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 สพป. ราชบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางนางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรีครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประเชิญ มากเมืองโรงเรียนวัดหัวป่า สพป. ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศิริ ชุ่มมะโนโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางปัตทมา วรนามโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตรโรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีนุช แก้วคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวิชชุตา บัวคลี่โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพร จันทร์คล้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางวาสิฏฐี เลิศวิชัยยุทธ์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางเบญจพร มีจิตรโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายจรินทร ฤทธิเดชโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวดี ราเม่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณี เต็มดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอารมณ์ อินทร์ภูเมศร์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา บุญจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม.10รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา พ่วงสมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสุนันท์ แก้วนิลโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายประชา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวชัชชฎา เอี่ยมสูงเนินโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ เก่งกล้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกมล ช่อสลิดโรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ มีศรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวประวัลย์รัตน์ ผิวนิ่มโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา ชูทิพย์โรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ไม้แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจิรภัทร คงถาวรโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางสมส่ง พูลผลวิทยาลัยการอาชีพอัมพวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายประเชิญ มากเมืองโรงเรียนวัดหัวป่า สพป. ราชบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ โรยดีโรงเรียนบ้านหนองลังกา สพป. ราชบุรี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ไพบูลย์โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป. ราชบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิดโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤดี ศรีเงินวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สีปูนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา ทับทิมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ ใหญ่ท้วมโรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐชุดา ศรีถมโรงเรียนคงคาราม สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐณิชา ณ ถลางโรงเรียนคงคาราม สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สุทธิเมธานันท์โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัสนา ปลอดโปร่งโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดยางงาม สพป. ราชบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศันสนี สกุลวรกาลโรงเรียนบ้านเขาถ่าน สพป. ราชบุรี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย กิจเพิ่มพูนโรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปราณี ยินดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล อังกินันท์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ จอมคำโรงเรียนวัดปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล เบญจมานุกูลโรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป. ราชบุรี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ไพบูรณ์โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป. ราชบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรุณ นีระเมฆโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางน้ำค้าง ไชยพยอมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย ศิริธนศาสตร์โรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา แสงนิลาวิวัฒน์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์รภัส พรหมเจดีย์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรพิมล เจริญสุขโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกานดา แสงนิลาวิวัฒน์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10รองประธานกรรมการ
3. นางจำเนียร จำปาเทศโรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม สพป. เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจุฑารัตน์ ประหยัดทรัพย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุรพล คล้ายวันเพ็ญโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน คล้ำพงษ์โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิรวรรณ จริงใจโรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีนุช แก้วคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา นิลศรีโรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนที คงประพันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พหุพันธ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม.10กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกรโรงเรียนเขาช่องพรานวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนที คงประพันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พหุพันธ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม.10กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกรโรงเรียนเขาช่องพรานวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทยศึกษานิเทศก์ สพม.1ประธานกรรมการ
2. นายธนู สมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยนันท์ คำวัฒน์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม.10กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดสมุทรโคดม สพป. พบ.1กรรมการ
5. นายสมภพ เจี้ยมดีโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.พบ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทยศึกษานิเทศก์ สพม.1ประธานกรรมการ
2. นายธนู สมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชัยนันท์ คำวัฒน์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม.10กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดสมุทรโคดม สพป. พบ.1กรรมการ
5. นายสมภพ เจี้ยมดีโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.พบ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา สุคนธมานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วัฒนาสุขโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.8กรรมการ
3. นางยุพเรศ ประชานุกูลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.8กรรมการ
4. นายศิริชัย เจียนระลึกโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.8กรรมการ
5. นางสาวนราพร ญาณไพศาลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนที คงประพันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พหุพันธ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม.10กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกรโรงเรียนเขาช่องพรานวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา จตุนราพิทย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แก้วหัวไทรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา จตุนราพิทย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แก้วหัวไทรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการ
3. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาคริต พันธุ์หริ่งโรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยา สพม.10กรรมการ
3. นายธนู สมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายภูวเดช พูลศักดิ์โรงเรียนวัดนอกปากทะเล สพป.พบ.1กรรมการ
5. นายเอกสิทธิ์ โรจนวิทย์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายชาคริต พันธุ์หริ่งโรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยา สพม.10กรรมการ
3. นายธนู สมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายภูวเดช พูลศักดิ์โรงเรียนวัดนอกปากทะเล สพป.พบ.1กรรมการ
5. นายเอกสิทธิ์ โรจนวิทย์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา จตุนราพิทย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แก้วหัวไทรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการ
3. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา จตุนราพิทย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แก้วหัวไทรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการ
3. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม พิทักษานุรัตน์โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่มโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8กรรมการ
3. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.10กรรมการ
4. นายสมภพ เจี้ยมดีโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.พบ.1กรรมการ
5. นางอรุณี ศิริกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนิคม พิทักษานุรัตน์โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่มโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8กรรมการ
3. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.10กรรมการ
4. นายสมภพ เจี้ยมดีโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.พบ.1กรรมการ
5. นางอรุณี ศิริกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เกศเทศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดสมุทรโคดม สพป.พบ.1กรรมการ
4. นางสุชญา ทองศรีนุชโรงเรียนทุ่งสง สพม.12กรรมการ
5. นายสุภลัคน์ เปรมยิ่งโรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เกศเทศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดสมุทรโคดม สพป.พบ.1กรรมการ
4. นางสุชญา ทองศรีนุชโรงเรียนทุ่งสง สพม.12กรรมการ
5. นายศุภลัคน์ เปรมยิ่งโรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ โพธิ์นาคโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.8กรรมการ
3. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ โพธิ์นาคโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.8กรรมการ
3. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ โพธิ์นาคโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.8กรรมการ
3. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ โพธิ์นาคโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.8กรรมการ
3. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนาคาร แพทย์วงษ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายจิรชัย สาพิมพ์โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม.10กรรมการ
3. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายธนู สมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการ
4. นายรัฐพล ศรีธรรมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10กรรมการ
5. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนาคาร แพทย์วงษ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายจิรชัย สาพิมพ์โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม.10กรรมการ
3. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุวัฒน์ จิรประเสริฐวงศ์โรงเรียนบางจานวิทยา สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พหุพันธ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม.10กรรมการ
3. นายไพศาล กาญจนวงษ์โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม.8กรรมการ
4. นายมานิต แก้วคงโรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม.8กรรมการ
5. นางสาวเชาวณี เกิดจิ๋วโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนาคาร แพทย์วงษ์โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายจิรชัย สาพิมพ์โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม.10กรรมการ
3. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม.8กรรมการ
3. นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม.8กรรมการ
3. นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม.8กรรมการ
3. นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม.8กรรมการ
3. นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นางขจีรัตน์ ณ นครโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม.8กรรมการ
3. นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลพรรณ ภู่อิ่มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวไลภรณ์ มุลกุณีข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางจิราวรรณ์ จริงใจโรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.ดร.อรอนงค์ ศรีพวาทกูล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา เพชรสุขโรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนุช นุชพันธ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวนาพร เพ็งระแก้วโรงเรียนบ้านไพรสะเดา สพป. ราชบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ร่างน้อยโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป. ราชบุรี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ์ สายสงวนโรงเรียนวัดปากท่อ สพป. ราชบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.ดร.จินตนา วิบูลศิริกุลมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ คงโพธิ์รอดข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางเติมศิริ แช่มช้อยโรงเรียนวัดจันทราวาส สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภา แสงสดโรงเรียนบ้านไพรสะเดา สพป. ราชบุรี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ประเดิมชัยโรงเรียนบ้านเขาถ้ำ สพป. ราชบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางถนอม คงยิ้มละมัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญรุ่ง แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา โตอ่อนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิจารณ์ โตอ่อนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ พุ่มนาคโรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภา เศวตภานุวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 สพป. ราชบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุธารส ลั่นขันธ์โรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป. เพชรบุรี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้วโรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกันตวีย์ ก้อนคำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมโรงเรียนเขาย้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัชเกล้า เปรมกมลโรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางถนอม คงยิ้มละมัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประกอบผลโรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา โตอ่อนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบรรทม เกตุมั่งมีโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นายวิจารณ์ โตอ่อนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางกฤตพร วัตรสติโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุไรรัตน์ พุ่มนาคโรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี เต็มดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณาภรณ์ สุขนานโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกชพร จันทร์คล้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี พลายมณีวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ตันสัทภาคย์วิทยาลัยการอาชีพอัมพวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาโรช ระหว่างบ้านโรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายกันตวีย์ ก้อนคำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยรองประธานกรรมการ
3. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ สพป. ลพบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมยุรา นกน่วมโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาย้อยประธานกรรมการ
2. นางนางวไลภรณ์ มุลกุณีข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย วันเต็มโรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศุภชัย กิตติศรัณย์เลิศโรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บัวผันโรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม.8กรรมการ
3. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธกร ยิ้มแต้โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8รองประธานกรรมการ
2. นางปรานอม สุทธิสารโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
3. นายเอนก เหลาโชติโรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม.8กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชรา วิริยะวัฒนะโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ วรรณวิไลยโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ สพม.8กรรมการ
3. นายชำนาญ ใจเย็นโรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม.8กรรมการ
4. นายภูวเดช พูลศักดิ์โรงเรียนวัดนอกปากทะเล สพป.พบ.1กรรมการ
5. นายขจรเดช ศิลปธารากูลโรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธกร ยิ้มแต้โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายเอนก เหลาโชติโรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม.8กรรมการ
3. นางปรานอม สุทธิสารโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนวย ศักดิ์ปรีชาโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป.พบ.2ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เกศเทศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวอุมาวดี วุฒินามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบ) สพม.9กรรมการ
4. นายคุณากร จำปาเงินโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม.10กรรมการ
5. นางชุติวรรณ อุ่มสาตร์โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศุภชัย กิตติศรัณย์เลิศโรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ บัวผันโรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม.8กรรมการ
3. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา โตอ่อนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญรุ่ง แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุไรรัตน์ พุ่มนาคโรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ทิพย์ สงวนให้โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาย้อยรองประธานกรรมการ
3. นายวิจารณ์ โตอ่อนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลพรรณ ภู่อิ่มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้วโรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นายกันตวีย์ ก้อนคำวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรวรรณ คงโพธิ์รอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางวไลภรณ์ มุลกุณีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมนูญ แฉ่งฉายาโรงเรียนบางจานวิทยา สพม. เขต ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนคงคาราม สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ คันชั่งโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. เขต ๑๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สนองค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นายคณิศร บัวจันทร์วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณรัฎชา มณีนิลโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม ฯ สพม. เขต ๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรธณา ส้มเพชรวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทวินัย ม่วงเทพรสวิทยาลัยการอาชีพอัมพวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา แป้นดวงโรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา โชคลาภโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด รุ่งมณีโรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวันชัย สนองค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพม. เขต ๑๐รองประธานกรรมการ
3. นายคณิศร บัวจันทร์วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวณรัฎชา มณีนิลโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๖ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวินัย ม่วงเทพรสวิทยาลัยการอาชีพอัมพวารองประธานกรรมการ
3. นายเทพธวัช ภูเชิดโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจริญ ดีสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรี สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ศิริวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาววิลาสิณี ทองสมนึกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพันธุ์ มะโนโรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.พบ.1ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา หมู่คุ่ยโรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) สพป.พบ.1กรรมการ
3. นางกรกฎ กลิ่นอุบลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพันธุ์ มะโนโรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.พบ.1ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา หมู่คุ่ยโรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์) สพป.พบ.1กรรมการ
3. นางกรกฎ กลิ่นอุบลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนารี พัฒนวรพงศ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กลิ่นอุบลโรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม.8กรรมการ
3. นายวินัย อ่อนศรีโรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8กรรมการ
4. นายบุญสม หุ่นเก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม.10กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ชูทันโรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) สพป.พบ.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเจริญ ดีสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรี สพม.8ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ศิริวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาววิลาสิณี ทองสมนึกโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยุทธ์ บุญชูโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.พบ.1ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ตาละลักษณ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการ
3. นางสุนทรี คงยิ่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนวย ศักดิ์ปรีชาโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป.พบ.2ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ผ่องมาลัยโรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม.8กรรมการ
3. นางสริรญา จันทร์มูลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยุทธ์ บุญชูโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.พบ.1ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ตาละลักษณ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการ
3. นางสุนทรี คงยิ่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพงษ์ เกศเทศข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิตโรงเรียนดอนยางวิทยา สพม.10กรรมการ
3. นางภัคพิมล มาศภากรโรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม.8กรรมการ
4. นายเชียร มีศรีโรงเรียนวัดลัด(บางตะบูนวิทยาคาร)สพป.พบ.1กรรมการ
5. นางสุชญา ทองศรีนุชโรงเรียนทุ่งสง สพม.12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยุทธ์ บุญชูโรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.พบ.1ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ตาละลักษณ์โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการ
3. นางสุนทรี คงยิ่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]