หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฬุฐ สำเภาทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายบุญเลิศ โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสุวนีย์ ทรัพย์สงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายประเสริฐ กลิ่นนิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายศักดิ์ชาย ฉายแสง ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุวรรณชัย คัลธมาต ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสำราญ วารินศิริรักษ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางภคพร บุตรเนียม ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางวรรณา พวงนิล ศิกษานิเทศก์ สพม.10 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายโกวิท กรีทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอนิรุททร์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายกุศล น่วมมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางณิชกานต์ โถวรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.10 คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางจารุพรรณ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายไชยยศ ธนันทา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายโกวิท กรีทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายปิ่น พูลสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคลากร คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสะอาด สมุทรชูประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายพัฒน์พงษ์ ชูใจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาวอัมพร ยิ้มแย้ม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสมจิตร์ มีวาสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายนิวัตน์ ชุ่มกมลธนัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางเยาวลักษณ์ เพิ่มผล ครูหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนเบญมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสิรสินธุ์ นุชนาถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายดำรงค์ รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายวันชัย ภิญโย ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายพลังพรหม แต้มทอง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางณิชกานต์ โถวรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 10 คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายเสน่ห์ บุญชู ครู/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายนิคม ศรีวิโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางกมลวรรณ เกียร์ช รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวณิชกานต์ โถวรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.10 คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางจุฑารัตน์ อินทะแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางสาวสุวรรณา ดุรงค์ธรรม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายวิรัช เขียวชะอุ่ม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางเสาวภา เสียงสกุล ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางรวยริน แก้วแกมทอง ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางสาวอุสุมา มีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (สพม.10) คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสาวสุรัสวดี เกษรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สพม.10) คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายคำรณ เกตุย้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สพม.10) คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายอนิรุทธ์ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สพม.10 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
52 นางณิชกานต์ โถวรุ่งเรือง ศึกษานิเทศ สพม. 10 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
53 นายสัมฤทธิ์ สระสินทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สพม.10 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
54 นายชูชัย เพชรรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สพม.10 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
55 นายธนพล เริ่มคิดการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สพม.10 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
56 นางวนิดา จันทร์วงศ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
57 นางจรุงรัตน์ จงเจริญชัยสกุล ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
58 นางสุรัตน์ งามศรีขำ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
59 นางสาวชุติมน ม่วงมงคล ครู/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขัน
60 นางยุพา กสิรักษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
61 นายสิทธิคุณ เกลื่อนกลาด ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
62 นางสาวเบญจวรรณ ยั่งยืน ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
63 นายเกษม พุ่มพฤกษา ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
64 นางศจินันท์ ตาตะนันท์ ครู คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
65 นางสุชาดา มาทอง ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
66 นางสาวสุปราณี ปิ่นคง ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
67 นายชูเกียรติ เกษดี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
68 นายพิชัย ประสมศรี ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
69 นายวิวัฒน์ ธรรมวัฒน์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
70 นางสาวธนวรรณ สุนทรรักษ์ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
71 นางสาวประสบสุข สุขโข ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
72 นายพฤฒิ บุญยิ้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
73 นางจิตติมา ทิมศรี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
74 นายฉอ้อน ขำทวี ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
75 นายนพดล เกษสกุล ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
76 นางสุทธินันท์ วงศ์ภักดี ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
77 นางสาวภัคภร อุบลน้อย ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
78 นางสาวพิศุทธิ์ เกิดรอด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
79 นางสุภานันท์ ชาติน้ำเพชร ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
80 นางประไพ สมพงษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
81 นางกาญจนา ฉ่ำแสง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
82 นางลัดดา ภานุมาต ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
83 นางจุไรรัตน์ พุ่มนาค ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
84 นางขวัญตา นาครักษา ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
85 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
86 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
87 นางสาวอรพินท์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
88 นางนยนา ทองแป้น ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
89 นายบุญธรรม เอิบอิ่ม ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
90 นางปุณยวีร์ จินดานุช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
91 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
92 นางสาวสิรีนาถ เลียบวัน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
93 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
94 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
95 นางสาวธนพร ทิพย์รักษา นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
96 นางสาวจารุวรรณ เกิดป้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
97 นางสาวมาริณี พาหอม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
98 นางสาวจิดาภา เกตสุริวงค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
99 นางสาวชนิดา แก้วพรายตา นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
100 นางสาวฐาปนีย์ ทองทวี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
101 นางสาวฐาปนา ทองทวี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
102 นางสาวจริยา กลิ่นอุบล นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
103 นางสาวพิชญา พ่วงพานทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
104 นางสาวชญานี พูลพิพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
105 นางสาวรัตนา นุชเนตร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
106 นางสาวโสภิตา เนียมศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
107 นางสาวสรัญญา หอมสกุล นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
108 นางสาวอาจรีย์ แก้วประดับ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
109 นางสาวอภิษฎา แก้วโกศล นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
110 นางสาวภัทรวรรณ สอนบุญ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
111 นางสาวญาณิศา มากแจ้ง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
112 นางสาวศุภางค์ โล๊ะหนองลิ้น นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
113 นางสาวสุวรรณา ตรงจริง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
114 นางสาวปาริฉัตร อำมฤต นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
115 นายสุขสันต์ ชูเนียม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
116 นายธนะพล แซ่ลิ้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
117 นายกล้าณรงค์ โอฬาริ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
118 นางสาวสุธิณี ทองมาก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
119 นางสาวธัญภัทร แช่มทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
120 นางสาวสศิวรรณ เขี้ยวแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
121 นางสาวสุพรรษา กองชัย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
122 นางสาวผกากาญจน์ วิเศษประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
123 นางสาวเสาวลักษณ์ ขันแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
124 นางสาวสุทธิพร คำโพธิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
125 นายรุ่งโรจน์ เนียมเกิด นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
126 นายฐาปกรณ์ นามยัง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
127 นายจุมพล ดังสท้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
128 นายภานุพงษ์ เครื่องทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
129 นายทศพล ดิดสุ่ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
130 นายธนวันต์ แดงนาพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
131 นายนันทวัฒน์ ปิยะวาส นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
132 นายจิรพันธ์ เจิมจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
133 นางสาวสุดารัตน์ ศรีแจ้ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
134 นางสาวนารีรัตน์ เกิดเกษม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
135 นายนครินทร์ รุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
136 นายรัตนวรรธน์ ไมตรีจิตร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
137 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
138 นายอภิชาติ พวงสั้น นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
139 นางสาวกนิษฐา ศรีแป้น นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
140 นางสาวกานต์ชนก บุตรน้ำเพชร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
141 นางสาวเกวลิน กล่ำคุ้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
142 นางสาวจิรนันท์ สุขเกิน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
143 นางสาวจิราพร พินิจ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
144 นางสาวดารารัตน์ ศรีถม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
145 นางสาวทิพวรรณ์ สังข์พุก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
146 นางสาวปาริชาติ ใจดี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
147 นางสาวเพ็ญนภา โพธิ์สวรรค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
148 นางสาวไพรวลิน หวังรัก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
149 นางสาวมานิสา จันทร์ชัง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
150 นางสาวรพีพรรณ ดังสท้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
151 นางสาววรรณพร บัวทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
152 นางสาวสุทธิกานต์ ลือฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
153 นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรศิริ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
154 นางสาวอนงค์นาถ เจตจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
155 นางสาวอัญชลี สุขเกษม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
156 นางสาวธัญญา หร่ายเรียง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
157 นางสาวนิศานาถ ขันคามโภชน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
158 นางสาวปุณยาพร เอกนก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
159 นางสาวยุนาลิน พันไพร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
160 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์ปรุง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
161 นางสาววไลภรณ์ ชนะบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
162 นางสาวจุฬาวรรณ พะตัน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
163 นางเก็จวลี กรีธาธร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
164 นางเก็จวลี กรีธาธร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
165 นางศรัญญา เดชมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
166 นางสาวนิรมล เรืองงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
167 นางสาวิตรี แก้วโกสุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
168 นางสาวนาขวัญ โชยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
169 นางสาวเบญญาภา คชพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
170 นายณัฏฐพงษ์ กันภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
171 นางสาวสุวิมล ใจปราสัย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
172 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
173 นางสาวจิรนันท์ สุขเกิน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
174 นางสาววไลภรณ์ ชนะบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
175 นางสาวปุณยาพร เอกนก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
176 นางสาวทิพวรรณ สังข์พุก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
177 นางสาวธนพร ธนูทอง นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
178 นางสาวปานจิตต์ สาระเห็ด นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
179 นางสาวปาริฉัตร ด้วงทอง นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
180 นางสาวจันทร์จิรา ขอจุลซ้วน นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
181 นางสาววรรณนภา ทิมแท้ นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
182 นางสาววรรณพร รุ่งเรือง นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
183 นายวรากร สินชัย นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
184 นางสาวมานิดา บุญสม นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
185 นางสาวสิรินันท์ เลี้ยจี่ นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
186 นายศุภชัย โพธิ์ศรีทอง นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
187 นางสาวกนกพร ศรีสรรพางค์ นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
188 นางสาวเกศินี กลิ่นนิรัญ นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
189 นางสาวนิภาวรรณ บัวเผื่อน นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
190 นางสาววิไลวรรณ คงทวี นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
191 นายมนต์ทพร จันทมาตร์ นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
192 นางสาวธีราพร เดชาเลิศ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
193 นางสาวพัชณีญา อำพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
194 นางสาวนันทา เนียมศรี นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
195 นายสมฤกษ์ รัตนเย็นใจ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
196 นายไฉน ไชยนา ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
197 นางมัตติกา แท่งทอง ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
198 นางภคพร บุตรเนียม ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
199 นางสาวบุญทิพย์ สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
200 นายไชยยศ ธนันทา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
201 นางเสาวนุช นุชพันธ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
202 นางมาลัย เลิศอาวาส ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
203 นายธานี อรุณโรจน์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
204 นายชูเกียรติ เกษดี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
205 นางสาวเจือจันทน์ อิ่มสำราญ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
206 นายฉอ้อน ขำทวี ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
207 นางสุภานันท์ ชาติน้ำเพชร ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
208 นายวัชรินทร์ บุญทรัพย์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
209 นางจิตติมา ทิมศรี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
210 นายนพดล เกษสกุล ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
211 นายวรงค์ วิโนทกะ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
212 นายวชิรพงศ์ กัลยาณไพศาล ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
213 นายชูเกียรติ เกษดี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
214 นายพิชัย ประสมศรี ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
215 นางรุ่งรวี เกตสุริวงค์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
216 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
217 นายวัชรินทร์ บุญทรัพย์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
218 นายยงยุทธ พูลสุข ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
219 นายวรงค์ วิโนทกะ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
220 นายพิชัย ประสมศรี ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
221 นายสมเจตน์ จันทร์อ่อน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
222 นายสว่าง ครึกครื้น ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
223 นางบรรจง มาสา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
224 นายทวี วิเชียรเพลิศ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
225 นายสุชิน เทพบุตร ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
226 นายบุญยิ่ง แท่นนาค ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
227 นายทรงยศ อ่วมเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
228 นายมังกร สินเมือง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
229 นายคำนึง เพิ่มเสม ครู/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
230 นายสุนทร เขียวน้ำเงิน ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
231 นายณรงค์ชัย มากบำรุงจิต ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
232 นายอรุณ พุกงาม พนักงานบริการโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
233 นายวิชัย เรืองแสงอร่าม ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
234 นายประเสริฐ กลิ่นนิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
235 นายชัยยศ มาลัยเลิศ ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
236 นายสุวรรณชัย คัลธมาต ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
237 นายขวัญชัย ชอบงาม ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
238 นายศักดิ์ชาย ฉายแสง ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
239 นายปริญญา เลิศอาวาส ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
240 นายอัศวิน บุญชูเชิด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
241 นายพุฒิพงษ์ พันธ์เผือก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
242 นายศักรินทร์ บานแย้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
243 นายณัฐวุฒิ นกเทศ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
244 นายอภิวัฒน์ จีวะ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
245 นายเกียรติศักดิ์ อำพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
246 นายสมัชชา พันธ์น้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
247 นายอภิสิทธิ์ อ่วมเนตร นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
248 นายศรราม เอกนก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
249 นายศุภกิจ เหลืองทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
250 นายภูริภัทร พิณทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
251 นายธีรวุฒิ ศรีประเทศ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
252 นายพีรดนย์ ยอดศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
253 นายนราธร อัดแสง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
254 นายไพรัช ศิริวงค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
255 นายภาณุพงศ์ ตามใจเพื่อน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
256 นายพีรพล บุญศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
257 นายปริณต พูลพิพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
258 นายอลงกรณ์ อุ่นใจเพื่อน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
259 นายสมภพ วีสม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
260 นายวรัญญู แตงพลับ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
261 นายวิปัศย์ รักสัตย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
262 นายเอกพจน์ กุลทรีทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
263 นายอมรชัย หอมกรุ่น นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
264 นายสุธีร์ พลายแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
265 นายธีรยุทธ นิลห้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
266 นายสารานาถ นักสอน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
267 นายประกร ภูคำสันต์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
268 นายณัชพล รักษาดี นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
269 นายอภิรัตน์ สาตรา นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
270 นายสราพงษ์ แสงทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
271 นายธงชัย คุปตะวินทุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
272 นายณัฏฐพงษ์ กันภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
273 นายวสันต์ สังข์ดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
274 นายทำนุ ปัตพี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
275 นายวิสันต์ เลิศผสมสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
276 นางสาวสุชดา บัวงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
277 นายศิริชัย เนียมศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
278 นายสุชาติ บัวคลี่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
279 นายสำราญ บริบูรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
280 นายพิษณุ สุสุทธิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
281 นายธีรยุทธ ยังภู่ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
282 นายอรุณ จงอนุรักษ์ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
283 นายเกรียงศักดิ์ เนตินิยม ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
284 นายนิธัตร มีคง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
285 นายไกรเลิศ กระจ่างแจ้ง ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
286 นางเณศรา ลำพู ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
287 นางสาวอังคณารัตน์ ปรางค์รัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
288 นางสุภานันท์ ชาติน้ำเพชร ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
289 นางชูชีพ เพ็งพิน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
290 นางอนันทยา สำเภาทอง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
291 นางสาวสโรชา วรรณชัย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
292 นางสาวกานต์ธิดา ปาละเขียว นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
293 นางสาวเจนจิรา ศรีสอาด นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
294 นางสาวเรณุมาศ สุขก่ำ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
295 นางสาวณัฐมล ผ่านคุ้ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
296 นางสาวธวัลรัตน์ สุวรรณธรรมา นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
297 นางสาวฐิตาภรณ์ กำเหนิดทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
298 นางสาวผกาวัลย์ ตุ้มกลัด นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
299 นางสาวบุศราพร เกิดทิน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
300 นายกิตติภูมิ สายจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
301 นายสุรสร แสงอาทิตย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
302 นายกิตติวัฒน์ เจริญรัตน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
303 นางบัญญัติ เขียมทรัพย์ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
304 นางอนงค์ พรัดรักษา เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
305 นางนุชสรา นกน่วม ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
306 นางอัญญา ไสยเวช ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
307 นางสาวนภัสวรรณ สุทธิวงศ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
308 นางสาวบุญทิพย์ สวัสดี ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
309 นางสาวกรุณา จันทร์งาม ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
310 นางสาวอภิญญา บุตรฉุย ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
311 นางสาวทองสุข สุดถนอม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
312 นางธนวรรณ ฌอง มิเชล ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
313 นางประภาพรรณ ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
314 นางสาวอังคณา ประเสริฐพงศ์สุข ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
315 นายอุบล นวลพลอย ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
316 นางสาวขวัญตา ศรีโหร ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
317 นางกฤษณี อยู่ยอด ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
318 นางสาวอภิญญา เสนะโลหิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
319 นางสาวอารยา ง๊ะสมัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
320 นางสาวสาธิยา ประทุมเทือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
321 นางวชิรา อมรนิมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
322 นางสาววิจิตพร มากมูล ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
323 นางสาวประกอบ เทียมอุทัย ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
324 นางวีณา พลเธียร ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
325 นางสาวประดิษฐา ศรีประเสริฐ ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
326 นางสำอางค์ กลิ่นงาม ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
327 นางเอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
328 นางอรุณ พราหมณ์แก้ว ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
329 นางกาญจนา ภูริปัญญวานิช ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
330 นางสาวสุกัญญา หอมทวนลม ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
331 นางอรวรรณ จันลา ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
332 นางสาววรนุช พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
333 นางสาวสุวรรณา ทรัพย์สมบูรณ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
334 นายทองเฟื้อ เทียมอุทัย ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
335 นางจรีย์ เอิบอิ่ม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
336 นายณรงค์ ภานุมาต ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
337 นางสาวธัญญรัฐ พูลพิพัฒน์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
338 นางปัณณธร เหลืองอร่าม ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
339 นางสาวสิรีนาถ เลียบวัน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
340 นางสาวณัฐกฤตา สำเภาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
341 นางปุณยวีร์ จินดานุช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
342 นางสาวนิษานาถ รีนับถือ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
343 นางสาวปวริศา พุ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
344 นายอาหามะ มะบู ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
345 นายวิทยา มองมั่น ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
346 นางสาวโชติกา ขำทวี ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
347 นางวีรวรรณ ฉลองชาติ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
348 นางเอมอร อ้อยทิพย์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
349 นายนพพร เสนีย์คุปต์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
350 นางสาวจรรยา อินทรโสภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
351 นายจีระวัฒน์ นกเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
352 นางธิติมา เพ่งพิมพ์ ครูธุรการ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
353 นางสุภาพร ทางทอง ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
354 นางสาวประวีณ์นุช งามชม ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
355 นางสาวปฐมพร อินเทียน ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการประมวลผล และรายงานผลการแข่งขัน On Web (ICT)
356 นางรัชนีกร นาคะเวช ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
357 นางสมร อัตตวิริยะสกุล ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
358 นางสาวศรัญญา อักษร ครู โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
359 นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
360 นายภานุวัฒน์ เกตสุริวงค์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
361 นางสาวชุติมา เขียวขำ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
362 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
363 นางปัทมา อุบลน้อย ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
364 นางสะอาด สมุทรชูประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
365 นางวีระญา แก้วสะอาด ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
366 นางปาณิสรา ฉิติมสัญชา ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
367 นางศรีรัตน์ จันทร์บรรจง ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
368 นางสาววันเพ็ญ สายด้วง ครูธุรการโรงเรียนดอนยางวิทยา เลขานุการโครงการฯ
369 ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
370 นางสาวจรรยงค์ บุญซัน ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
371 นายวัฒนชาต ทัศนศร ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
372 นายเสถียร แจ่มจิตร ครูโรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่น พุมมะระ ประชาสรรค์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
373 นายสมโภชน์ เจริญขำ ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
374 นายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว ึครูโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
375 นายทำนอง ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
376 นายกุฤชพล มากสวัสดิ์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
377 นายสมบัติ ไชยศร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
378 นายบรรเทา คุ้มฉายา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
379 นายปวัน ศรีสนิท ครูโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
380 นางสาวอารีรัตน์ ขวัญทะเล ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
381 นายธนะกิจ รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
382 นายสุรพงษ์ ทิพย์ประไพ ครูอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
383 นางสาวณภัทร กุลจิตติธร ึครูโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
384 นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำ ครูโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
385 ผศ.วรรณา พิทักษ์ศานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
386 ผศ.กรวิวรรณ์ รัตนประพิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
387 ผศ.สมปอง เกตุคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
388 ผศ.ศรีบังอร สุวรรณพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
389 นายวิมล นับทอง อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
390 นายปิยศักดิ์ เทียนธวัช อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
391 นายชาญชัย สิทธิวิภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
392 นายฉัตรไชย แนวบรรทัด ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
393 ร.ต.ต.สกล มากศิริ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
394 ร.ต.ต.อนิรุธ นิลบรรพ์ วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
395 ด.ต.โอฬาร บุญมาก วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
396 นายวินัย พื้นผา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
397 นายธนดล พัฒน์ทอง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
398 ด.ต.ประทีป บญรอด ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
399 นางศรัญญา เดชมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
400 นางสาวนิรมล เรืองงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
401 นางสาวิตรี แก้วโกสุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
402 นางสาวนาขวัญ โชยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
403 นางสาวเบญญาภา คชพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
404 นายณัฏฐพงษ์ กันภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
405 นางสาววิรากร เทียมอุทัย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
406 นางสาวพัชนีญา อำพัน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
407 นางสาวกนกวรรณ ศรีสำราญ นศ.โรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
408 นางสาวนภัสวรรรณ วงค์ประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
409 นางสาวปุญญิศา พริ้งจำรัส นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
410 นางสาวกชวรรณ คล้ายเพชร นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
411 นางสาวนาตยา มีแย้ม นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
412 นางสาวสโรชา เหล็กคม นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
413 นางสาวสิริวรรณ วงษาสูง นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
414 นางสาวเอื้อมพร และมัน นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
415 นายธีระ หลินลาโภ นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
416 นายธารินทร์ กล่อมเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
417 นายณัฐวัตร หว่านผล นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
418 นายชูศักดิ์ ทับสี นักเรียนโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
419 ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร ทับทิมแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
420 นางสาวเกศแก้ว ผุดผาด นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
421 นางสาวปิยะนันท์ พรประสาท นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
422 นางจารุพรรณ อินจวงจิรกิตต์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
423 นายวีรเดช ทองแถม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
424 นางกรรณิสา อยู่ชมบุญ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
425 นางสาวประยูร ประสมศรี ลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
426 นางพชมาศ เทศสาลี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
427 นางสาววารุณี โพธิ์คำ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
428 นางสาวธัญญลักษณ์ จินดานุช นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
429 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองห่อ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
430 นางสาวไพรินทร์ อยู่อิน นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
431 นายสุพรชัย เนื้อนุ่ม นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
432 นายธีรวุฒิ ศรีประเทศ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
433 นายชยพล จันทร์สง่า นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
434 นายธันวา ยิ้มใย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
435 นางประดับ เกียรติมาลา ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
436 นางบัวแก้ว ยืนยง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
437 นางอัจฉราวรรณ์ บัวมณี ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
438 นางอ้อยอุมา วิจารณ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
439 นางสาวพนิตา เขียวพอดี ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
440 นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
441 นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
442 นางรัตนาภรณ์ ลัธธนันท์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
443 นางสาวกัตติกา หอมตลบ อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
444 นางสาวธมนวรรณ ศิริเรือง โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
445 นางสาวศุภรัตน์ บัวเนียม โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
446 นางสาวชนิษฐา หว่างจิตร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
447 นางสาวณัฐฐินันท์ เปี่ยมปาน โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
448 นางสาวมัทฑณา ม่วงสด โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
449 นางสาวธณัฐฐา แจ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
450 นางสาวกัลย์สุดา เลิศอาวาส โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-อาหาร
451 นายจิระ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
452 นายเฉลิมพล ดำขำ ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
453 นายธานี ผลศรัทธา ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
454 นายตะวัน กลิ่นเล็ก ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
455 นางฉวี อาสนสุวรรณ นักการโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
456 นางสุนี ดำขำ นักการโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
457 นายชุมพล แก้วแดง นักการโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
458 นายปิ่น พูลสุข ครูโรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
459 นายเอกชัย ภิรมย์ภู่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
460 นายพจน์ ทองดี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
461 นายโสภณ หิรัญสุข ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
462 นายสุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
463 นายดิเรก เดชเจริญ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
464 นายภาษิต บำรุงเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
465 นายธวัชชัย ปงลังกา ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
466 นายพอล สีสะอาด นักการ โรงเรียนวัดจันทราวา(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
467 นายถวิล ตั้งสุวรรณศิริ นักการ โรงเรียนวัดจันทราวา(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
468 นายสม รักมิตร นักการ โรงเรียนวัดจันทราวา(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
469 นายสง่า กระชังแล้ว นักการ โรงเรียนวัดจันทราวา(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
470 นายสมชาติ แย้มสำราญ นักการ โรงเรียนวัดจันทราวา(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
471 นายทองสุข ขาวผ่อง พนักงานขับรถ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
472 นายณัสฐพร มณีโต ลูกจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
473 นางพะยอง คิดอยู่ ลูกจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
474 นายเภา ฉิมเปีย ลูกจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
475 นายสมชาย เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
476 นายสุรพล เข็มเพ็ชร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
477 นายไพบูลย์ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
478 นายสุทัศน์ ทวีชัย ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
479 นายสัมฤทธิ์ ใกล้ประยูร ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
480 นายธงชัย วงศ์ตั้ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย จราจร
481 นายไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
482 นายวสรรณ์ น้อยภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองประธานคณะอำนวยการศูนย์อำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
483 นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
484 นายกุศล น่วมมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
485 นายเฉลิม จำปาวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
486 นายเฉลิม จำปาวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
487 นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
488 นางนรมน หอมกลบ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
489 นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
490 นางนิภา เดชศิริ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
491 นายวันชัย ภิญโย ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
492 นายพลังพรหม แต้มทอง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
493 นางสุรีย์พร สอนคำรณ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
494 นางวรรณา นวมสุข ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
495 นางสาวปัทมา แตงอวบ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
496 นางสาวชลธิดา หงษ์เหม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
497 นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
498 นางสาวสุนิสา ขำทวี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
499 นางสาวเกวลิน ทวีสุข ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
500 นางสาววาสนา เงินทอง ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
501 นางสาวสุพัตรา อินหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
502 นางดารารัตน์ ศรีวรนาถ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
503 นางปูรณี ใจกลาง ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
504 นางจงรักษ์ สุขะสุคนธ์ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
505 นางประไพ สนเทศ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
506 นางสาวกัลญา กรีธาธร ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
507 นางมาริสา ทองเทศ ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
508 นางสาวสงวน วิทยาภาษิต ครูโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
509 นางสาววิราชิน ขันติสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
510 นางสาวปริฉัตร เล็กดวง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
511 นางยุพดี กลิ่นอุบล ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
512 นางสาวณัชชา โคตรสินธุ์ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
513 นางสุนันท์ แก้วน่วม ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
514 นางสุดา จันทรสุขโข ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
515 นางสาวสุภัทรา แต้มทอง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
516 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียม ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
517 นางสาวสุภาพรรณ เผือกผ่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
518 นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์สิงห์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคงคารา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
519 นางสาวธิติยา สัญญขันธ์ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
520 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Cross word ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
521 นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Cross word ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
522 นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรี ครูอัตราจ้างโรงเรีนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Cross word ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
523 นางสาวธีรนันท์ ภูริปรีชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Cross word ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
524 นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Cross word ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
525 นางอัจฉรา ศรีประทุมวงศ์ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Cross word ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
526 นางสุนันท์ ตั้งเจียวลี้ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Cross word ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
527 นายชูศักดิ์ สำเภาเงิน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน A Mathม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
528 นางปัณณธร เหลืองอร่าม ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน A Mathม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
529 นางยุวดี บุญประสงค์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน A Mathม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
530 นางสาวกฤษณา กลั่นพิกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน A Mathม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
531 นางสร้อยระย้า สำเภาเงิน ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน A Mathม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
532 นางวิไล งามเกียรติขจร ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน A Mathม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
533 นางวิไลวรรณ ธนูทอง ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน A Mathม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
534 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คำคม ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
535 นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คำคม ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
536 นางสาวปาริสา มาคล้าย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาสฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คำคม ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
537 นางสาวชนาภา แดงเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คำคม ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
538 นางนรมน หอมกลบ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คำคม ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
539 นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอด ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คำคม ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
540 นางสาวศุภาพิชญ์ เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คำคม ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
541 นางวิภารัตน์ เจียมอุย ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน คำคม ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
542 นางธัญญรัฐ พูลพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
543 นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์ โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
544 นางกฤษณา เนตินิยม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
545 นางสาวสิริจันทร์ ยิ้มใย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
546 นางนิภา เดชศิริ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
547 นางกฤษณา เนตินิยม ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
548 นางนวลฉวี เผ่าสำราญ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
549 นางศศิธร ใหญ่กว่าวงษ์ ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6
550 นาวสาวสกุลการ สังข์ทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงานและฝ่ายเลขานุการ
551 นางพัชรินทร์ รอดสิน ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงานและประมวลผล
552 นายแสนรัก บัวทอง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงานและประมวลผล
553 นางสาวรัชนีพร เสียงหวาน ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงานและประมวลผล
554 นางสาวสุญาณี สืบสุข ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
555 นางสาววรกมล ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
556 นายพิภัช สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
557 นางสาวพัทธนันท์ มีตุ้ม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
558 นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
559 นางสาวศลิดตา จุติเวช ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
560 นายนภดล รุ่งจรูญ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
561 นางสาวปิยะฉัตร อ่ำกลัด อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
562 นางสาวแสงเดือน ปากสมุทร อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
563 นางสาวทัศน์วรรณ ทิมทวีป อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
564 นางสาวศิริเพชร โกฏวิเชียร อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
565 นางสาวเบญจพร คุ้มค้ำ อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
566 นายบุญชู ตั้งเจริญ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
567 นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
568 นายอุดมศักดิ์ บุรีกุล ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
569 นางสาวนันทวัน ทิมศรี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
570 นายรัฐนันท์ ปิ่นจ้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
571 น.ส.ยุวดี ทองแผ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
572 น.ส.เวนุภา ปะนันโต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
573 น.ส.ชิตชนก พวงเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
574 นางรุจิรา ทับทิมแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
575 นายสมาน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
576 นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
577 นายภูวดล บุบผามาลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
578 นายเอกลักษณ์ สังสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราาษฎร์) คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
579 นางสาวนุศรา วิเศษ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
580 นางสาวมีบุญ ชื่นชู ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
581 นางรติกร ศิริแจ่ม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
582 นางสาวเยาวภา ผูกสมัคร ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
583 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
584 น.ส.สุพัตตรา นามครูลอง นักเรียนช่วยงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
585 น.ส.ศริญญา วะโรง นักเรียนช่วยงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
586 นาย ณ เมืองไทยญ์ ทองอุดม นักเรียนช่วยงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
587 นายอาทิตย์ จันทร์คง นักเรียนช่วยบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
588 นางวรรณา พวงนิล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เขต๑๐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
589 นางสุภิณ เอกจารวิทย์ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
590 นางสาวบุญทิพย์ สวัสดี ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
591 นางสาวปรศิตตา ประทีปพิชัย ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
592 นางสุภิณ เอกจารวิทย์ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
593 นางสาวปรศิตตา ประทีปพิชัย ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
594 นางสาวสะโรม สุขเกษม ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
595 นางเทียมเทพ วิบูลรังสรรค์ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
596 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขทวี ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
597 นางชื่นชนก พจนศิลป ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
598 นายณภัทร ศิลปศร ครู/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
599 นางสาวศุภลักษณ์ ผาณิตมาส ครู/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
600 น.ส.ธัญวรัตน์ หัศจรรย์ นักเรียนช่วยงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
601 น.ส.สุภาวดี ธีรทองดี นักเรียนช่วยงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
602 น.ส.สรุตา เตยต้น นักเรียนช่วยงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
603 น.ส.ชนม์นิภา ผาสุข นักเรียนช่วยงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
604 นายปิยวัฒน์ เดชจิต นักเรียนช่วยงานบันทึกข้อมูล คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและการประมวลผลการแข่งขัน
605 นายเกียรติศักดิ์ พจนศิลป ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
606 นางจันทราพร ทั่งเหสกุล นักการภารโรงโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
607 นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้ พนักงานราชการโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
608 นายถวิล สุขจำเริญ พนักงานขับรถ/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
609 นายเชียร นาเมือง พนักงานบริการ/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
610 นายเอกชัย แก้วอำไพ พนักงานบริการ/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
611 นายคุณากร จำปาเงิน ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
612 นายสุจินต์ ศรีวงษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
613 นายกิตติพศ แป้นหนุ่ม นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
614 นายวสันต์ สุขหอม นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
615 นายอดิศักดิ์ กิจสมุทร นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
616 นายอุเทน แสงทอง นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
617 นายเบญจพจน์ เทศแสวง นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
618 นายบุญสม ศรีสุวรรณ อปพร. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
619 นายบุญเลี่ยม ศรีวงษ์ อปพร. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
620 นายสายัณห์ มากมูล อปพร. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
621 นางบัวคลี่ อินพยม อปพร. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
622 นางสำรอง แหลมสุข อปพร. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
623 นายชเวช มากปรุง ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
624 นางสุธิรา ชาติสิริพิทักษ์กุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
625 นางกนิษฐา ทองม่วง ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
626 นางอมรรัตน์ พวงโต ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
627 นางสาวมัทนา สกุลแก้ว ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
628 นางวราพร ม่านทอง นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
629 นางวรรณา ไม้แก้ว ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
630 นางสุกัญญา อินทร์จันทร์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ (สพม.10) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
631 นางชื่นชนก พจนศิลป ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
632 นางสาวสะโรม สุขเกษม ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
633 นางสาววิไลลักษณ์ พงพึ่ง ครู/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
634 นางธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
635 นางสาวพรพิมล หงษ์น้อย ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
636 นางสาวกิจจา พันธุ์อร่าม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
637 นางสาวโสรญา สมานมิตร ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
638 นางอำพัน จิรวิวัฒน์ภัทร ครู โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
639 MISS LIYU CHAO ครูโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
640 นางสาวนพรัตน์ ปรียานนท์ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
641 นางอมรรัตน์ พวงโต ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
642 นางจันทราพร ทั่งเหสกุล นักการภารโรงโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
643 นางอรสา โสตะทวิ พนักงานราชการโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
644 นายเดชณรงค์ สะอาดเอี่ยม นักเรียนโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
645 นางสาวพรทิพย์ คงครุฑ นักเรียนโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
646 นางสาวภัทราพร มีนา นักเรียนโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
647 นางสาวเสาวรีย์ ปานอ้น นักเรียนโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
648 นางสาวสายสุุดา ภู่คอน นักเรียนโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
649 นางสาวนฤวรรณ เหมือนจันทร นักเรียนโรงเรียนดอนยางวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
650 นางพรทิพย์ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
651 นางศรีชัง อารมณ์สว่าง ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
652 นางสาวกุสุมา ขำทวี ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
653 นางสาวยุพา เพชรน้ำดี เจ้าหน้าที่พยาบาล คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
654 นางณัฐชุดา ศรีถม ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
655 นางอัจฉรา บุญใหญ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
656 นางสายฝน เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
657 นางวชิรา อมรนิมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
658 Mr. Paul Christian R Salve โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
659 นางสาววรรณี เตียววนากูล ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
660 นางสาวอุษณีย์ สีสุกใส ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
661 นางวัลลภา น่วมมะโน ครู/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
662 นางสุรีย์ ขันตีเรือง ครู/โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
663 นางกมลทิพย์ เพิ่มสิน ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
664 นางสาวจำเริญ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
665 นางพิสมัย นวลละออง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
666 นางพิธพร จงประเสริฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
667 นางสาวนพพร กระจ่างพจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
668 นางสาวสมศรี ปัญญาภรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
669 นางไฉไล วรกิตติธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
670 นางชุติมา เนียมมะณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
671 นางพรรณี วนิชาชีวะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
672 นางนันทกา เหล็งสุดใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
673 นางสาวชินาพร อัคริยานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
674 นางปิยรัตน์ ธงชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
675 นางสาวปาริชาต แก้วจรัส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
676 นางศรีอุสา ตั้งศิริมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
677 นายกำพล เลาหวัฒนภิญโส ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการคุมสอบ
678 นางพัชรี นุชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการคุมสอบ
679 นางสาวชมภูนุช ประเสริฐจิตร์ ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการคุมสอบ
680 นายเกษม พุ่มพฤกษา ครูโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการคุมสอบ
681 นายปรีชา ดีกรุด ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการคุมสอบ
682 นายกำพล เลาหวัฒนภิญโส ครูโรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการคุมสอบ
683 นายกำพล บุศย์จันทร์ ครูโรงเรียนหนอกจอกวิทยา คณะกรรมการคุมสอบ
684 นางวราพันธุ์ ศรีทองดีประพันธ์ ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ คณะกรรมการคุมสอบ
685 นางกาษฐา พูลลักษณ์ ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
686 นางสาวกรรณนิสา อยู่ชมบุญ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
687 นางสาวนันทรัตน์ แดงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
688 นางรัตนาภรณ์ ภัธรนันท์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
689 นางทิพานัน อินทร์เรือง ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
690 นายวิชัย ไหมจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
691 นายอำพร ศักดิ์ทอง ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
692 นายมนัส เทศเดช นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
693 นายสำรอง จันทะทัง นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
694 นายสำรอง บัวสุ่น นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
695 นายจำเริญ คำแถม นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
696 นายขุมทรัพย์ ทรัพย์เกิด นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
697 นายวิชาญ เอมกมล นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
698 นางเนาวรัตน์ ศรีพุ่ม นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
699 นางสมยศ ณ เชียงใหม่ นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
700 นางสุทธิมา แซ่ลิ่ม นักการโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
701 นายวัลลภ มหาแก้ว ครูโรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
702 นายพงศา สุดยอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
703 นายชนินทร์ กลิ่นมาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
704 นายขจรศักดิ์ ปลื้มอารมณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
705 นายภิญโญ มานพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
706 นายอำนาจ จันทร์อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
707 นางสาววลัยลักษณ์ สะด้าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
708 นางสาววีณา ยิ้มประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
709 นางสาวประภาภรณ์ ถิ่นเขาน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การดูแลความสะอาด การจราจร สาธารณุูปโภค
710 นางรุจิรา ทับศรีนวล โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
711 นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
712 นางสาวมนัสสิยา สร้อยระย้ากุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
713 นายภราดร รุ่งเรือง โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
714 นางสาวเบญจมาศ สังข์ด้วง โรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
715 นางนิตยา แก้วชิงดวง โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
716 นางสาวสรีย์วรรณ คงสี โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
717 นายคณิต วงษ์รอด โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
718 นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
719 นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์ภู่ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
720 นางอรพิน วงษ์รอด โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
721 นางเกษร ประสมศรี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
722 Ms. Katy Newborough โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
723 นางกุนทินี จำปาเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
724 นางสาวธนาพร ศรีภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
725 Mrs. Rosalie Dayo Salinas โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
726 นางอำพัน จิรวิวัฒน์ภัทร โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
727 นางดลพร สุวรรณบุตร โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
728 นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
729 นางภัชรีพร แป้นทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
730 นางปัทมา อุบลน้อย โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
731 นางรัตติกาล สีแตง โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
732 นางสาวเพ็ญศรี บุญญาหาร โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
733 นางสุนทลี กรีธาธร โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
734 นางยวงพร ประทีป โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
735 Mrs. Kathleen Mary Watson โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
736 นางสุภาวดี ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
737 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
738 นางณัฐพร จำปาวิจิตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
739 นางระพีพร มานะดี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
740 นางสุรีย์พร ทองแดง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
741 นางสาวอัญชลี โพธิ์หนอง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
742 นางละม้ายมาศ อินทุกร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
743 นางจงกล เทพพานิช ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
744 นายชาคริต ดิษบุตร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
745 นายอนุวัฒน์ ไชยวรรณคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
746 นายสุนทร รุ่งสว่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรมสภานักเรียน)
747 นายพงษ์ศักดิ์ อมรฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
748 นางสาวประชิต ชาติกานนท์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
749 นางรวีวรรณ พิงภัคดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
750 นางสายศิลป์ จันทร์มั่น ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
751 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
752 นางสุนันทา ปักษาสวย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
753 นางละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
754 นางสาวจิราพร หนูน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
755 นางสาวเพ็ญนภา ชมญาติ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ต้น)
756 นางวัชรินทร์ ขุนเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
757 นางพิจิตรา ปรียานนท์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
758 นางสาวนันทรัตน์ แดงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
759 นางสาววรรณภักสร เอี่ยมอุบลวรรณ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
760 นางสาวพรวี มาลัยเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
761 นางสาวพันธ์ทิพา พิณทิพย์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
762 นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
763 นางรัชนี อินพุ่ม ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
764 นางสาววรรณา ดำกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
765 นางสาววันทนีย์ แซ่เล่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
766 นางสาวพรทิพย์ เรืองศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการประสานงาน(กิจกรรม YC ม.ปลาย)
767 นางอุษณีย์ เมฆวิลัย โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
768 นางสาวอรพินท์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
769 นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
770 นายเสนีย์ เขตอนันต์ โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
771 นางวันเพ็ญ ธามฐานัส โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
772 นางสาวใกล้รุ่ง สังข์สุข โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
773 นางพิจิตรา ปรียานนท์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
774 นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
775 นางสาวนดารินทร์ นะวะมี โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
776 นางปุณยวีย์ ปุณยภัทรากรกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
777 นางสาววราพร เกิดกิ่ง โรงเรียนหนองจอกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
778 นางสาวนุทรี มงคล โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
779 Mr. Stella Foster โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
780 Ms. Azwe Magnioue Catherine โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
781 นางเสาวรส บุพรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
782 นางสาวสุพัตรา เพ็งอุดม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)
783 นางอโณทัย เจตน์สดุ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
784 นางปัญญา นงค์นวล โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
785 นางกรรณิกา แก้วเจริญ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
786 นางอัจรา ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
787 นางจุไรรัตน์ พุ่มนาค โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
788 นางสาวยุวดี ยิ้มรอด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
789 นางสาวศุภวรรณ เครือแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
790 นางระพีพร มานะดี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
791 นางสาวรุ่ง รสชุ่ม โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
792 นางมาริษา คำวัฒน์ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
793 Mr. Ivan Zadunaisky โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
794 นางเกศสุดา ปงลังกา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
795 นางวินนา ชูลส์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition
796 นางสาวญาณาทิพ ขุนจร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
797 นางบุษกร เสียงหวาน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
798 นางสาวกิจจา สุวรรณโน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
799 นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
800 นางเพชรรัตน์ อินทรสว่าง โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
801 นางสุนันท์ ตั้งเจียวลี้ โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
802 นางปุณยา จารุแพทย์ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
803 นางชื่นชนก พจนศิลปะ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
804 นางสาวเยาวรินทร์ ยิ้มรอด โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
805 นายสุเทพ ทองสีไพล โรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
806 Mr. Lawrence Foster Dixon โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
807 Mr. Christian Paul โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
808 Mr. Zar Ni Aung Tun โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
809 นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
810 นางศิริวรรณ บุญโพธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
811 นางจิราภรณ์ มานะดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
812 นางอัญชลี มุ่งหมาย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
813 นางศิริพร คำสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
814 นางศรีมุกดา จิตร์ชื่น โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
815 นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
816 นางจินดา จุติเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
817 นางสุดา กุญแจนาค โรงเรียนบางจานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
818 นางสาวภัทราพร นวมนิ่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
819 นางสมลักษณ์ กลิ่นอุบล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
820 นางสุนิสา กลิ่นนิรัญ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
821 นายนพดล สุภรัตน์บรรพต โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
822 นางสาวกรุณา จันทร์งาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
823 นางนุชสรา นกน่วม โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
824 นางกนิษฐา ทองม่วง โรงเรียนบางตะบูนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
825 Mr. Dane Woodward โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
826 นายวิบูลย์ หิรัญวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
827 นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
828 นายนิคม พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(บันทึกภาพ)
829 นายปรีชา ศรีทวี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(บันทึกภาพ)
830 นายสุนทร ทั่งทอง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(บันทึกภาพ)
831 นางสาวศลิตา เกิดผล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(บันทึกภาพ)
832 นางสาวจันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(ประชาสัมพันธ์)
833 นางนิภาภรณ์ ดิษบุตร ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(ประชาสัมพันธ์)
834 นางสิรินาถ ธารา ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(ประชาสัมพันธ์)
835 นางสาวสุดารัตน์ เอี๊ยะแหวด ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(ประชาสัมพันธ์)
836 นางสาวโสภิต ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(ปฏิคม)
837 นางประทุม เดชชำนาญ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(ปฏิคม)
838 นางบุษกร เสียงหวาน ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(ปฏิคม)
839 นางจันทร์จรัส บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(อาหาร)
840 นางเฉลย สว่างใจ นักการ โรงเรียนวัดจันทราวา(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(อาหาร)
841 นางสาวณัฐปณิชา สีสะอาด ลูกจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(อาหาร)
842 นางจินตนา วงค์อารีย์ ลูกจ้าง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(อาหาร)
843 นางบุษยมาส พื้นผา ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม(อาหาร)
844 นางเมตตา ผาตินุวัติ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส
845 นางวิจิตรา วรพุฒิ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส
846 นางนันท์นภัส มะลิทอง โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส
847 นายวิวัฒน์ แสงจินดา โรงเรียนบางจานวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส
848 นางสาวพรรณี ทองอร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส
849 นางสาวนริศรา หม้อคำมูล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส
850 นางสาวอพันตรี เกตุงาม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส
851 นางสมคิด คชกฤษ ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
852 นายอาทิตย์ สุขพร้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
853 นางสาวกนกพร รัตนศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
854 นายสถาพร มิ่งแม้น ครูอัตราจ้่าง (สพม.10) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
855 นางรัตติกาล สนสนิท ครูอัตราจ้่าง (สพม.10) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
856 นายครรชิต แสงน้อย พนักงานขับรถ (สพม.10) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
857 นางสาวศรัญญา พวงหอม เจ้าหน้าที่บัญชี (สพม.10) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
858 นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง พนักงานธุรการ (สพม.10) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
859 นายยงยุทธ พวงระย้า พนักงานขับรถ (สพม.10) คณะกรรมการจัดนิทรรศการ
860 นางเบญจมาศ ยิ้มแย้มศรี โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
861 นายฐิติกร สุจิรชนานนท์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
862 นางสาวพรพรรณ กลั่นจัตุรัส โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
863 นางสาวศรีปัญญ์ ไสยเวช โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
864 นายธวัชพล เปี่ยมสกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
865 Mr. Wu Yong โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
866 Miss Li Xia โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
867 Mr. Huang Yi Sheng โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
868 นางสาววัฒนาพร เจนไพศาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
869 นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
870 นางสาวบุษราภรณ์ แย้มกล่ำ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาจีน
871 นางสุนันท์ ศิริวรรณ์ โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
872 Mr. Nobutoshi Akahori โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
873 Mrs. Keiko Akahori โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
874 Mrs. Seika Pongsa-ard โรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
875 นางฉันทัช รักษาสัตย์ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
876 นางสาวโสภาพร วรรณโร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
877 นางสาวรชยา ทองสุขโข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
878 นางสาวพรพรรณ กลั่นจัตุรัส โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
879 นางสาวบุษราภรณ์ แย้มกล่ำ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น
880 นางกมลวรรณ เกียร์ช รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
881 นายโกวิท มีอารีย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
882 นายพร นาคอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
883 นายสำรวล เจริญริบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
884 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
885 นางสาวพรรณี ทองอร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
886 นางสาวปณิธิ เรืองอร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
887 นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
888 นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
889 นางสาวธนาพร ศรีภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
890 นางสาววัฒนาพร เจนไพศาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
891 นายณัฐพงษ์ วงศ์ถาวร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
892 นางสาวลลิตา อุตสาหะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
893 นางสาวญาณิศา คำเพ็ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
894 นางสุภาวดี ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
895 นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
896 นางพันทิพา ภูชนะศรี ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
897 นางสาวบังอร นกเทียน ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
898 นางศุภิสรา อนุชน ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
899 นางสาวนิตยา ช่วงชิต พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
900 นางสุรัตน์ กันล้่อม ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
901 นางสิริลักษณ์ ศิลป์ประเสริฐ ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
902 นางสาวพจภาณี โตสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
903 นางสาววิลาสินี ขาวดารา นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
904 นายสายชล สิริใส นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
905 นางสาวสุวรรณา เข็มนาค นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
906 นายธงชัย คุปตะวินทุ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
907 นายณัฏฐพงษ์ กันภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
908 นายวสันต์ สังข์ดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
909 นายทำนุ ปัตพี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
910 นายวิสันต์ เลิศผสมสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
911 นางสุธิรา ชาติสิริพิทักษ์กุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
912 นางสาวสุชดา บัวงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
913 นายศิริชัย เนียมศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
914 นายสุชาติ บัวคลี่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
915 นายสำราญ บริบูรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
916 นายพิษณุ สุสุทธิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
917 นายประทุม จักรกรด ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
918 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร เถกิงกร ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย
919 นางพวงดาว บัวหลวง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง
920 นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง
921 นางพัชรี นุชสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง
922 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง
923 นางสาวิตรี แก้วโกสุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง
924 นางเกศสุดา ปงลังกา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินงานธุรการ งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง
925 นางเกศสุดา ปงลังกา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและเกียรติบัตร
926 นางต้องหทัย เคลือบสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและเกียรติบัตร
927 นางสาวธนาพร ศรีภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและเกียรติบัตร
928 นายณัฐพงษ์ วงศ์ถาวร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและเกียรติบัตร
929 นางสาวลลิตา อุตสาหะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและเกียรติบัตร
930 นางสาวญาณิศา คำเพ็ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและเกียรติบัตร
931 นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำป้ายชื่อและเกียรติบัตร
932 นายโกวิท มีอารีย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
933 นายศรัณยพงศ์ ภัสสพรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
934 นางสาวรชยา ทองสุขโข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
935 นายพชระ พลอยทับทิม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
936 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
937 นางสาววิเชียร กลีบจงกล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
938 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
939 นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศน. สพม. 10 คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
940 นางเกศสุดา ปงลังกา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
941 นางสุภาวดี ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
942 นางวินนา ชูลส์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
943 นางสัณห์พิชชา ชวนสำราญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
944 นางสาวธนาพร ศรีภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
945 นางกุนทินี จำปาเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
946 นางสาววิเชียร กลีบจงกล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
947 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
948 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
949 นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
950 นางสาววิเชียร กลีบจงกล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
951 นายวรวิทย์ ละครจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
952 นายสมเจตน์ มีเย็น ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
953 นายบวร ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
954 นางรัชนู ศันเสนียกุล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
955 นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
956 นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
957 นางสาวนริศรา รักรุกรบ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
958 นายเพทาย เฟื่องฟู ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
959 นางสาววิดาด หะยีตาเฮร์ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประมวลผล และบันทึกข้อมูลผลการแข่งขัน
960 นางอรพิน อริยเกรียงไกร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
961 นางโชติมาภรณ์ ศรีวรนาถ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
962 นางสาวอนงค์นุช ม้ายอุเทศ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
963 นางสาวศิริทร งามชม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
964 นางสาวจรวย พุทธรักษา ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
965 นางสาวนิพาพร วอแพง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
966 นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศรี ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
967 นางสาวนุจรินทร์ การะเกตุ อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
968 นางสาวมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
969 นางสาวนิภาพร อินทร์จันทร์ อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
970 นางสาวชุลีกร แก้วระยับ อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
971 นางจำเนียร ศรีทองดีประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
972 นางสาวสุจินันท์ นิลห้อย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
973 นางนุสรา อ่องสอาด ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงาน
974 นางอุษา คงถาวร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุีรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงาน
975 นางอารมณ์ ทองไทร ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงาน
976 นางนันทวรรณ หล้าแหล่ง ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงาน
977 นายสิงหาณุกูล พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงาน
978 นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน, ประสานงาน
979 นายอภิชาติ พ่วงป่าไหม ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
980 นายณัฐวุฒิ คงสนิท อัตราจ้างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
981 นายอภิสิทธิ์ อุไรวาท ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์
982 นางสาวมนัสสิยา สร้อยระย้ากุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
983 นางอรพิน วงษ์รอด โรงเรียนท่ายางวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
984 นางรุจิรา ทับศรีนวล โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
985 นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
986 นางอุษณีย์ เมฆวิลัย โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
987 นางวันเพ็ญ ธามฐานัส โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
988 นางสาวเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
989 นายเสนีย์ เขตอนันต์ โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
990 นางอโณทัย เจตน์สดุ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
991 นางปัญญา นงค์นวล โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
992 นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
993 นางอัจรา ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนคงคาราม คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
994 นางบุษกร เสียงหวาน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
995 นางสาวอัมพร เกศีนิลพรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
996 นางสาวญาณาทิพ ขุนจร โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
997 นางเพชรรัตน์ อินทรสว่าง โรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
998 นายสุกนต์ธี ครุฑเลิศ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
999 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ไทยถนอม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1000 นางสาวเบญจมาพร กลิ่นมาลัย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1001 นางสาวปานวาด พรหมณ์คล้ำ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1002 นางสาววรารัตน์ สังข์ประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1003 นางสาววารุณี เอมโอษฐ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1004 นางสาวสุภาวดี บัวศิริ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1005 นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพ์สวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1006 นางสาวหยกฝ้าย สุกใส นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1007 นางสาวอริยา ม่วงคล้าย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1008 นางสาวสนธยา บัวพา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1009 นางสาวนฤมล พวงทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1010 นางสาวทัศนีย์ มากภิรมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(รับรายงานตัว)
1011 เด็กชายวิศิษฐ์ ทองโมลีวรรณ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1012 เด็กชายกิตติศักดิ์ มั่งนิมิตร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1013 เด็กชายคชา จินะเครือ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1014 เด็กชายชยพล เวชสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1015 เด็กหญิงอังสิยา จินดานุช นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1016 เด็กหญิงเสาวรัตน์ วิรินทร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1017 นางสาวพิจิตรา นุชนารถ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1018 เด็กหญิงธันยมัย เอี่ยมสมัย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1019 นางสาววราลี พรมเดช นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1020 นางสาวศิริพร อ้นอ่ำ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1021 เด็กหญิงสุชาดา เขียวขำ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1022 เด็กชายสิทธิพงษ์ เครือสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1023 เด็กชายศรัญณล ใหม่อ่อง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1024 เด็กหญิงพรชนก บัวศิริ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(ประชาสัมพันธ์)
1025 นางสาวเหมือนขวัญ จิ๋วใย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1026 นางสาวพรพิมล วรกลั่น นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1027 นางสาวบุษรินทร์ สุกแสง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1028 นางสาวเนติกานต์ ยิ้มสีแพร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1029 นางสาวรัตนา มาผาสุข นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1030 นายประสิทธิ์ ขำกา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1031 นายภานุพงศ์ ขวัญเนตร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1032 นายวัลลภ ผ่านคุ้ม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1033 นายธัญพิสิทธิ์ มาสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1034 นางสาวเจนจิรา สุโทษา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1035 เด็กหญิงสุดารัตน์ โอชา นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1036 เด็กหญิงยุพารัตน์ มงคลธนพร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1037 เด็กหญิงเอมอมรรัตน์ รอดสังข์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1038 เด็กหญิงพันทิวา ปรียานนท์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1039 เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูปก นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1040 เด็กหญิงบุญราม อานมณี นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1041 เด็กหญิงอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1042 เด็กหญิงภัสวรรณ มีนาม นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1043 เด็กหญิงพัชรินทร์ จันพุฒ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1044 เด็๋กหญิงมลฤดี ภิรมย์คล้อย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1045 เด็กชายศิริพล เรือนคำ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1046 เด็กชายศิริวัฒน์ ใจดี นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1047 เด็กชายธนกฤต แจ่มแจ้ง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1048 เด็กหญิงภาวิณี แก้วใหญ่ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1049 เด็กหญิงวิชุดา จันทร์อำพร นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1050 นางสาววิภา วรรณทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1051 เด็กหญิงดวงกมล สว่างศรี นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1052 เด็กหญิงปัทมา หอมสนิท นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ต้น)
1053 นายกนกชัย พงษ์สวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1054 นายธวัชชัย สุระมณี นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1055 นางสาวชนิตสีรี บุญปูป้อง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1056 นางสาวณัฐธิดา จันทร์เกล้า นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1057 นางสาวเบญจรัตน์ ดีฉ่ำ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1058 นางสาววรรณวิศา โพธิ์ทอง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1059 นางสาวสมวดี เพ็งพันธ์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1060 นางสาวสุวิมล เงินใย นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1061 นางสาวชุตินันท์ อินอาจ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1062 นางสาวจิรประภา ขาวผ่อง นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1063 นายอิทธิชัย ชูผล นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1064 นางสาวน้ำมนต์ กล่อมสกุล นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1065 นางสาวกมลรัตน์ โคลงเซ็นต์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1066 นางสาวปาริชาติ เพิ่มทองมาก นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) คณะกรรมการสนับสนุนการแข่งขัน(YC ม.ปลาย)
1067 นายสุชาติ ทองสมนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1068 นายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1069 นางสกุลตรา พิทักษานุรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1070 นายปกรณ์ สุขอยู่ นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1071 นางสาวขวัญแก้ว กลิ่นน้อย นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1072 นางสาวชมพู เหมือนหอม นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1073 นางสาวกนกวรรณ แต่งศรี นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1074 นายเอกรินทร์ ราชพลแสน นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1075 นางสาวเบญจพร ปานทอง นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1076 นางสาวปาริฉัตร มากมูล นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1077 นางสาคร แก้วอร่าม ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1078 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1079 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1080 นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1081 นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1082 นางวนิดา เอี่ยมสะอาด ศึกษานิเทศน์ สพม. 10 คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1083 นายทนง ชัยหัน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1084 นางสุนิสา กลิ่นนิรัญ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1085 นางสุภาวดี ผลภาค ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1086 นางกฤษณี อยู่ยอด ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1087 นางสุภาวดี คีรีรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1088 นางสาวสาธิยา ประทุมเทือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1089 นางสาวจันทิมา เปรมปรีดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1090 นางสาวกัลยกร เหล็มแหละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1091 นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1092 นางสาวมุกรินทร์ สุขอยู่ นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1093 นางสาวชุติกาญจน์ สอนวงษ์ นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1094 นางสาวพรพรรณ ศรีสุวรรณ์ นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1095 นางสาวกนกวรรณ คนน้อย นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1096 นางสาวอาภากรณ์ ฤกษ์งาม นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1097 นางสาวอนุสรา เนียมจันทร์ นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1098 นางสาวนุชจรีย์ อินงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1099 นางสาวดลยา แสนสบาย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1100 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ แสนหมื่น ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1101 นางสาวชลธิชา จัมทร์เนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1102 นางสาวกชกร จันทร์เนย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1103 นายนฤชา สายหมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1104 นางสาวตติญาภรร์ บวรเวศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1105 นางสาวสุชาดา นุชเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1106 นางสาวอรศุลี อวยชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1107 นายวรพล ย้อมสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1108 นางสุนิสา กลิ่นนิรัญ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1109 นางสุภาวดี ผลภาค ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1110 นางสาวนุชจรีย์ อินงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโยธิืนบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1111 นางสาวสิริมาส ชลภาพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1112 นางสาวศิริพร สิตไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1113 นางสาวณัฐมณี เอี่ยมสะอาด นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1114 นางสาวอารีรัตน์ โตพงษ์ นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1115 นางสาวชนิษฎา เข้มแจ้ง นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1116 นางสาวพัชรินทร์ มากมูล นักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1117 นางสาวสาธิยา ประทุมเทือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโยธิืนบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1118 นายวัฒนา มุลกุณี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1119 นางพิมลพร พรนิเวศน์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1120 นางสุมา แท่นนิล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1121 นางชะบา สรรพคุณ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1122 นางสาวบุญทวี สาดสาน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1123 นายวิทยา ปลื้มใจ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1124 นางลาวัลย์ ปลื้มใจ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1125 นายชาคริต พันธุ์หริ่ง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1126 นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1127 นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชร ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1128 นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1129 นางรัชนู ศันเสนียกุล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1130 นางสาวประทุมพร เพ็งพิน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1131 นายโกศล เกิดดี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1132 นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1133 นางสาวจารุนันท์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1134 นายพนม เชื่อมชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1135 นางนุชลี คล้ายวันเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
1136 นายณภัทร สร้อยสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อเทคโนโลยี
1137 นายณรงค์ ภานุมาต ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อเทคโนโลยี
1138 นายปกรณ์ พูลเนตร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อเทคโนโลยี
1139 นายปกฤต เกตุเอี่ยม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อเทคโนโลยี
1140 นายสิริวัฑฒ์ สีมาก นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อเทคโนโลยี
1141 นางสาววิรากร เทียมอุทัย นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อเทคโนโลยี
1142 นางสาวอัญมณี เลิศอาวาส นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อเทคโนโลยี
1143 นายอวยพร รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1144 นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1145 นางนวลใย นิลบรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1146 นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1147 นายจงรัก จันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1148 นายประสงค์ กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1149 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1150 นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1151 นายสมชัย สินแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1152 นายสามารถ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1153 นายสุชาติ ปรีเปรมดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1154 นายชูวิทย์ จั่นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1155 นายสาโรช ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1156 นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1157 นางโสภา ชวนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1158 นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1159 นายไพฑูรย์ คงทัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1160 นายอมร พัฒน์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1161 นายสุรสิทธิ์ ปัญญาพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1162 นางพรสวรรค์ สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1163 นายคุณากร จำปาเงิน ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1164 นางจันทนา พิทักษานุรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี รองประธานคณะกรรมการเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1165 นายนิคม พิทักษานุรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
1166 นายสุชา ชื่นเพชร ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย
1167 นางนงลักษณ์ จังคณานันท์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
1168 นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
1169 นางสาวเพ็ญศรี บุญญาหาร ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1170 นายธงชัย พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
1171 นางอารีรัตน์ นามเทศ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
1172 นายธัญญะ มะลิขาว วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและเอกสาร
1173 นางสาววงเดือน ลีลาอัมพรสิน วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและเอกสาร
1174 นางสาวนภาวรรณ พลอยยิ้ม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและเอกสาร
1175 นางสาววัชราภรณ์ นวมนิ่ม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและเอกสาร
1176 นางสาวสุพรรณษา รอดสุนิยม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและเอกสาร
1177 นางสาวดอกศร หอมโชติ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและเอกสาร
1178 นางสาวกฤษณา พรายมี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและเอกสาร
1179 นายขจร ชูศรี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค(หุ่นยนต์)
1180 นายนิยม เอี่ยมเพชร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค(หุ่นยนต์)
1181 นายชรินทร์ บุญล้อม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค(หุ่นยนต์)
1182 นางรติชา ฟูอินช่วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค(หุ่นยนต์)
1183 นายธวัชชัย เชื้ออิบ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค(หุ่นยนต์)
1184 นางศศิวรรณ เชื้ออิบ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค(หุ่นยนต์)
1185 นางสาวอรุณา เทศสาลี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค(หุ่นยนต์)
1186 นางจุไรพร ชัยชาย วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค(หุ่นยนต์)
1187 นายชรินทร์ บุญล้อม วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการจัดทำหุ่นยนต์
1188 นายธวัชชัย เชื้ออิบ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการจัดทำหุ่นยนต์
1189 นางสิริรัตน์ พูลผล วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1190 นางสาวสุพัตรา เกษร วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1191 นางจตุพร ตันติรังสี วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1192 นางสาวกัญชรัตน์ เที่ยงแท้ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1193 นางกมลวรรณ เกียร์ช รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1194 นายฉัตรชัย นาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1195 นายพร นาคอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1196 นายสำรวล เจริญริบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1197 นายนิคม ศรีวิโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1198 นางสาวนิรมล เรืองงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1199 นางศรัญญา เดชมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1200 นางสาวบัวผัน ทัศนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1201 นางสาวพรศิริ อำนาจศิริเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1202 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1203 นายนิคม ศรีวิโรจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1204 นางสาวนิรมล เรืองงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1205 นางศรัญญา เดชมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1206 นางสาวบัวผัน ทัศนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1207 นางสาวพรศิริ อำนาจศิริเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1208 นางสาวสุกัลยา บุญประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
1209 นางพวงดาว บัวหลวง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1210 นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1211 นางพัชรี นุชสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1212 ว่าที่ร้อยเอกชวลิต ทองคล้ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1213 นางสาวิตรี แก้วโกสุม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1214 นางเกศสุดา ปงลังกา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
1215 นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1216 นางจันทนา พิทักษานุรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1217 นายธงชัย พูลทรัพย์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1218 นางสกุลตรา พิทักษานุรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1219 นายนิคม พิทักษานุรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1220 นางกฤษณี อยู่ยอด ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1221 นายคุณากร จำปาเงิน ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1222 นางสุนิสา กลิ่นนิรัญ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1223 นางสุภาวดี คีรีรัตน์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1224 นางวรรณา ไม้แก้ว ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1225 นางสาวเพ็ญศรี บุญญาหาร ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1226 นางนงลักษณ์ จังคณานันท์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1227 นางเอมอร อ้อยทิพย์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1228 นางสาคร แก้วอร่าม ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1229 นางสุภาวดี ผลภาค ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1230 นายนพพร เสนีย์คุปต์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1231 นายณัฐพล โสวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1232 นางสาวนุชจรีย์ อินงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1233 นางสาวสาธิยา ประทุมเทือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1234 นางสาวสุวิมล พลคำมาก ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1235 นางสาวเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1236 นางสาวปัทมา ตรีสันเทียะ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1237 นางสาวสมใจ กลิ่นอุบล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1238 นางสาวสำราญ สังคีรี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1239 นายจงรักษ์ วัตรสติ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1240 นางทิพวรรณ เกิดดี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1241 นายมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1242 นายอรรคพล สงวนยวง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1243 นางสาวอรทัย เพิ่มขรัวจำ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1244 นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1245 นางสาวสุจิตรา หวังเชื้อ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1246 นางเพชรรัตน์ อินทรสว่าง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1247 นางรัชเกล้า เปรมกมล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1248 นางบุษญา ร้องขันแก้ว ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1249 นายสุเมธ ที่รัก ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1250 นายสมเจตน์ มีเย็น ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1251 นายสุชา ชื่นเพชร ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1252 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1253 นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1254 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เทียน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1255 นางโสภา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1256 นางพิมลพร พรนิเวศน์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1257 นางสุมา แท่นนิล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1258 นางสาววรางคณา เปรมปรีดิ์ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1259 นางชะบา สรรพคุณ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1260 นายอัครพล สุดสวาท ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1261 นางสาววรัญญา ทิพย์กรรณ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1262 นางสาวสุกัญญา หอมทวนลม ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1263 นางสาวบุญทวี สาดสาน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1264 นางสรินยา ศาสตร์สูงเนิน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1265 นายวิทยา ปลื้มใจ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1266 นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1267 นางลาวัลย์ ปลื้มใจ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1268 นายชาคริต พันธุ์หริ่ง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1269 นางเบญจภา พงศ์ไพศาลศรี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1270 นางสิรินาถ ธารา ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1271 นางอารีรัตน์ นามเทศ ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1272 นางสาวศลิตา เกิดผล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1273 นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชร ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1274 นางสาวสุชารัตน์ ยาแก้ว ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1275 นายวัฒนา มุลกุณี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1276 นายโกศล เกิด ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1277 นางวรรณา หงษ์ทอง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1278 นายสุทธิชัย รีทาศรี ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1279 นายสุนทร ทั่งทอง ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1280 นางรัชนู ศันเสนียกุล ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1281 นางสาวประทุมพร เพ็งพิน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1282 นายชลิต ระหว่างบ้าน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คณะกรรมการสนับสนุนการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1283 นายอุทัย จงแพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษาการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1284 นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1285 นายธนู บัวทวน ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1286 นางณัฐรักษ์ มณีกุล ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1287 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1288 นางนภาพร ทองเก่งกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1289 นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1290 นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1291 นางสาวอัญญาณี นิลศรี คูรโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1292 นางโสภิณ คชเสนีย์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1293 นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1294 นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1295 นายบุญรอด วงษ์สวาท ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1296 นางมัณฑนา กันพร้อม ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1297 นายธวัชชัย สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1298 นางสิริกัญญา วิรินศิริรักษ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1299 นายภัลลภ อินทมาตร์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1300 นายทวัทชัย รูปเอี่ยม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1301 นายจักรกฤษณ์ สุริยัน ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1302 นางวันดี สุริยัน ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1303 นายสุรพล ละเหล่า ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1304 นางสาวพวงเพ็ญ สายสวาท ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1305 นายสมเกียรติ วันแก้ว ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1306 นายอรุณ ดวงสุวรรณ ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1307 นายประภัสสร์ อินทรประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 10 กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1308 นายลำพอง ชมอิ่ม ครูโรงเรียนหัวหิน กรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1309 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1310 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1311 นางสาวสุจิตตราภรณ์ ดวงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเครื่องบินเล็ก
1312 นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
1313 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
1314 นางณัทนัน ธูปแพ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
1315 นางนฤมล ศรีวงค์ษา ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
1316 นางสาวจรินทร จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
1317 นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
1318 ว่าที่ ร.ต. สมเกียรติ โพธิ์ผลิ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการและเวขานุการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
1319 นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย
1320 นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย
1321 นางจารุวรรณ แจ่มกระจ่าง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย
1322 นางสาวรัตติยา วงศ์ซื่อ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย
1323 นางสาววราพร แสงสว่าง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย
1324 นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย
1325 นายสุทธิพงษ์ มหาวิริโย ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1326 นายชวลิต กำมะหยี่ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1327 นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1328 นายอาคเนย์ ชูอรุณ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1329 นายสุเนตร จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1330 นายสิทธิไชย นุชผดุง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1331 นางวันทนีย์ ทัศนสุนทร พนักงานราชการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1332 นางพะเยา นาสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
1333 นายประพัฒน์ งามเชย ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่
1334 นายสุริยะ ยุวะสุต ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่
1335 นายชูชีพ ศรีอยู่ ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่
1336 นายทวีศักดิ์ ศรีนาม ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่
1337 นางสาววรรณรัตน์ เทียมจรัส ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่
1338 นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่
1339 นางสาวพัทธหทัย สุขแสงดาว ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่
1340 นางวันดี เวชกิจ ลูกจ้างประจำโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายสถานที่
1341 นายเกียรติศักดิ์ อู่อ่อน ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1342 นายขวัญชัย จะเกรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1343 นายพงษ์กฤษณ์ อิ่มธนบัตร ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
1344 นางสาวนาฏยา น้อยมี ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
1345 นายมนตรี ณ บางช้าง ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
1346 นายชาญศิลป์ ศาสตร์สูงเนิน ครูโรงเรียนเขาย้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
1347 นายอุทัย จงแพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
1348 นางมาลัย รอดประดิษฐ์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1349 นายสุรศักดิ์ แย้มอุ่ม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1350 นางสาวฉันทนา คำชำนาญ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1351 นายสุชาติ ฉายแสง ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1352 นางสาวมะยุลา ใจสงบ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1353 นายวิมล ชื่นใจ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1354 นายปรีดา ภัทรขันธ์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1355 นายพีระ วงษ์ยะรา ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1356 นางละมัย หาญสำเภา ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1357 นางพัชนี ลิ้มสมบัติอนันต์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1358 นายสุวัฒน์ ทรัพย์ถนอม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1359 นางชิษณุชา จอมผา ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1360 นายอนุชา ชุ่มเจริญ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1361 นางพรรณี ปัญทิโต ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1362 ว่าที่ร.ต.ธนากร งามกระจาย ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1363 นางสาวพรชนก มากบำรุง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1364 นางนิภา มหาสุข ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1365 นางสุรางค์ บุญสมบูรณ์สกุล ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1366 นางไพริน ตะโกมา ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1367 นางสาวพันธ์งาม ชงแดง ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1368 นางสาวกรกตพรม ทรายแก้ว ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1369 นางสุวนิชา วรชินา ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1370 นางไพรอด รังสิมาภิรัต ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1371 นางสาวนงธนัช พูลเกิด ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1372 นางสาววันดี ทองนวลจันทร์ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1373 นางวชิราภรณ์ ประสงค์กิจ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1374 นางอนุชธิดา ชูชื่น ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1375 นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1376 นางสาวนภาภรณ์ ใช้คำแช่ม ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1377 นางสาวหฤทัย ยอดแก้ว ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1378 นางศศิวรรณ ฮึกหาญ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1379 นางกันยารัตน์ ดอกไม้กุล ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1380 นางวัชรี แก้วเอี่ยม แม่บ้านโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1381 นางเรียม ริมเถื่อน แม่บ้านโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1382 นางชลธิชา ตุ่นบุตร แม่บ้านโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1383 นางพัชรี ธรรมธวัช แม่บ้านโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1384 นางสี ผิวพรรณ แม่บ้านโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1385 นางสวย จันทร์สำรวม แม่บ้านโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1386 นางสาววันดี ช้างน้ำ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1387 นางเพียงใจ ตุลา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สพม.10) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1388 นางชัชพร จับสายทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (สพม.10) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1389 นายศักดิ์ชัย ปานปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1390 นายกิตติพันธ์ สมุทวนิช ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1391 นายยุทธศักดิ์ ตุ้มฉาย ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1392 นายกิตติพงษ์ วิไล ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1393 นายธีรพงศ์ สวยสี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1394 นายโอภาส ทรัพย์มาก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1395 นายประสาท เมืองเกษม ลูกจ้างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1396 นายอานุภาพ จำปาทิพย์ ลูกจ้างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1397 นายสมโชค ทองอุดม ลูกจ้างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1398 นายชัยนาม ศีลาวรรธน์ ลูกจ้างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
1399 นายศิวัสม์ อรรคทิมากูล ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายจราจร
1400 นายสำราญ ศิริแจ่ม ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายจราจร
1401 นายทวีศักดิ์ ศรีนาม ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายจราจร
1402 นายมนตรี สงวนนาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการฝ่ายจราจร
1403 นายบุพกรณ์ จะเกรง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
1404 นายศุภกิจ รัตนาภินันท์ชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรัทธาสมุทร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
1405 นายนิวัฒน์ บรรจงรักษา ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1406 นายธรรมรงค์ อิ่มเอิบ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1407 นางกุลทิพย์ ศุภรัตน์ธัญญา ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1408 นางอุบลรัตน์ พัจจุนันท์ ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1409 นายฐปนนท์ ศุภรัตน์ธัญญา ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1410 นางสาวน้ำทิพย์ แสงเดือน ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1411 นางสาวกรรณิการ์ คงนาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1412 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญมี ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1413 นางชูใจ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1414 นางสาววันทนา ถนอมสัจจ์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1415 นางภาวิณีย์ สุขไพบูลย์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1416 นางปรานอม ศรีกันตะ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1417 นางมุจลินท์ สุวรรณสันติสุข ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1418 นางอัญชลี นุชผดุง ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1419 นางสาวสุนทรี เลาหะวิริยะ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1420 นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1421 นางสาวกรรณิการ์ กลับสกุล ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1422 นางสาวพีราพร ขยันสำรวจ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1423 นางสาวภัทรมน ประชาญสิทธิ์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1424 นางสาวกานต์ธิดา แก้วกาม ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1425 นางสาวปนัดดา เพชรฉวี ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1426 นางสาวไพรพร ตัณติภันฑ์รักษ์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1427 นางเบญจวรรณ หงษ์สวาสดิวัฒน์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1428 นายสัมพันธ์ เปลี่ยนดวง ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1429 นางนิตยา เฟื่องฟู ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
1430 นางพัชรี มูฮำหมัด ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1431 นางสาวธิติยา กล่ำทอง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1432 นายสิทธิชัย วงษ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1433 นางเกศนี สังข์ศิริ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1434 นายองอาจ ตูวิเชียร ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1435 นายพัฒน์ ก่ำดารา ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1436 นายเอกลักษณ์ นิลม่วง ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1437 นายปฐมพร สำแดงเดช ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1438 นายณรงค์ศักดิ์ วงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1439 นายราชศักดิ์ สว่างแวว ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1440 นายวรรชัย จันทยงค์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1441 นายพยงค์ คล้อยสวาท ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1442 นายณรงค์ศักดิ์ ไทยเจริญ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1443 นายสุรินทร์ นวมสุคนธ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1444 นางพรทิพย์ ป้านสกุล ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1445 นายเฉลียว แก้วพินิจ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1446 นายยอง เกิดตุ้ม ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1447 นายมาโนช แก้วเก่า ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1448 นายกิตติ มานะ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1449 นางนิยม มาลากุล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1450 นายมนู ลิขิตอำไพพรรณ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1451 นางสงวน อุทธยาน ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1452 นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรือง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1453 นางทิพวรรณ มีรักษา ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1454 นางสาวรัชนี ถนอมนาค ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1455 นางสาวประภาศรี แตงกวา ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1456 นางอนงค์ อำภารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1457 นางดารารัศม์ ศรีวรนาถ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1458 นางสาวสัตติยา แสงเดือน ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
1459 นางสาววราพร แสงสว่าง ครูโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการประมวลผลการจัดประกวดและแข่งขัน
1460 นางรัญชนา อยู่ตระกูล นักวิชาการการเงินและบัญชีโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงิน
1461 นายโชค โพธิ์นิล ลูกจ้างประจำ โรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1462 นางภัคสุภางค์ คชคีรี ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1463 นางพรพินธ์ สำรวยรื่น ครูโรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1464 นายนันทิช จันทร์ชมเชย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนถาวรานุกูล กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1465 นายสมชาย สังข์คงเมือง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1466 นายอรุณ บุญเหิน ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
1467 นางสาวสุกัญญา ประสมศรี ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
1468 นางสาวพยงค์ เพ่งผุดผ่อง ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
1469 นางสาวธนพร เฉ่งปี่ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
1470 นางฐิติรัตน์ บุตรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
1471 นางสาวระเบียบ ขำคม ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัว บันทึกข้อมูลและประมวลผลการแข่งขัน
1472 นางปราณี พลอยทับทิม ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายให้การต้อนรับ
1473 นางสาวทวินันท์ เพชรนิล ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายให้การต้อนรับ
1474 นางสาวดาราวรรณ เดชฉกรรจ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายให้การต้อนรับ
1475 นายสุพร สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1476 นายสมชาย ครึกครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1477 นางกรวิกา สุทธิกุลธร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
1478 นางวันดี สุริยันต์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
1479 นางบุญเรือน ชื่นอิ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
1480 นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
1481 นายดุสิต โตใจธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
1482 นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1483 นางสาวศรีสุดา สุขสำราญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1484 นายสมอาจ บุญบันดาล ครู คศ.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1485 นายกิตติชัย มาทอง ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1486 นางสาวนิภา อุดมนาค ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1487 นางประดับศรี สกิดใจ ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1488 นางสาวนพรัตน์ บุตรแย้ม ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1489 นายธนสมบัติ ชูเนียม ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1490 นายวีระพล มาทอง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1491 นายสรพงษ์ ดุษฎีกุลวิวัฒน์ ครู คศ.3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1492 นางลัดดา สิมสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1493 นางจันทร์ทิวา กวีธีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1494 นายรังสรรค์ อยู่ทอง หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1495 นายสายัณห์ วัชราภรณินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1496 นายโสภณ แสงแจ้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1497 นางไพรินทร์ ศุภวรรธนะกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1498 นายพิชัย ขันติการุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1499 นางชุลี แสงเงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1500 นายชูชาติ อุตรวิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1501 นายสุเมธ สมทิพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1502 นายปิยะ เหล็งสุดใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1503 นายคำนวณ ชูชาติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1504 จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ ดีเด่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1505 นายชัยวัฒน์ ปานเกิดผล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1506 นายวัฒนศักดิ์ มองมูล หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1507 นายสิงหา รุ่งเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1508 นายจักรินทร์ ชินณะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1509 นายบัณฑิต ผ่านสวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1510 นายมนัส ศรีเดช นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1511 นายสุรโชติ รัตนโสภณ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1512 นายสุพจน์ หันเวียน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1513 นายกุลเศรษฐ์ กล่ำน้อย นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1514 นายอำนวย ธรรมสามิสร นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1515 นายธรรมรัตน์ วงศ์เชิดขวัญ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1516 นายพีระ สงวนนาม นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1517 นายวิชา หันเวียน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1518 นายสมมาศ เสมบุญหล่อ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1519 นายสมนึก ศุภวรรธนะกุล หัวหน้างานอาคารและสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1520 นายวงศกร แก้วเกลื่อน หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการดูแลความสะอาด/การจราจร/ลานจอดรถ/สาธารณูปโภค น้ำประปา-ไฟฟ้า
1521 นางสาวประภาศรี กระจ่างทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
1522 นายธีรพงศ์ จงประเสริฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
1523 นางสาวดวงรักษ์ จันทร์ชัง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1524 นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1525 นางสาวศิริพร พัชรบำรุง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1526 นางสาวสุธิดา เกตุแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1527 นางสาวรจนาพรณ์ ติ๊บปัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1528 นางสาวเก็จวลี น่วมไม้พุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1529 นางสาวกชพร จุลสัตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1530 นางสาววรรวิษา ดิษแพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1531 นางสาวทัศนีย์ ธีระยุทธ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1532 นายอดิศักริ์ รอดนุช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1533 นางสาวนารีรัตน์ สุขผลผลา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1534 นายสมภพ ชวนประสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1535 นางสาวอรอนงค์ ปิยรังสิยานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1536 นายภราดร แสงพิรุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1537 นางสาวดิชั่น แซ่ยี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1538 นางสาวศศิพร ขันติภิญโญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1539 นางสาวจิราภรณ์ กิจเวชกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1540 นายอาทิตย์ พฤกษาประทีป ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1541 นางสาวจริยา เทพสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1542 นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1543 นางสาวกานต์ชนก แก่นนาคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1544 นายทวีชัย เชื้อจีน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ณ สถานที่แข่งขันแต่ละรายการ
1545 นางวันเพ็ญ เพชรเพ็ง ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1546 นายไพศาล คิดอยู่ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1547 นางสาวจิตราภรณ์ ไกรวรรณ์ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1548 นางสาววาทินี ช่างยนต์ ครูโรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1549 นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1550 นางสาวพิมพ์อธิชา ห้องสวัสดิ์ หัวหน้างานแผนงานโครงการ คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1551 นางธนพร ชัยมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1552 นางสุวพร เสี่ยงบุญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1553 นางสาวนพรัตน์ รัชวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1554 นางสาวนฤมล ส่งชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1555 นายธีระเดช บัวล้อม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1556 นางสาวสมร รักษามา หัวหน้างานการเงินโรงเรียน คณะกรรมการประสานงานการเบิกจ่าย
1557 นางพิกุล สุสัมฤทธิ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคมฝ่ายต้อนรับ/จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
1558 นางสาววิลาสินี เทพบางจาก หัวหน้างานโภชนาการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคมฝ่ายต้อนรับ/จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
1559 นางปรัสวรรณ หิรัญจิรายุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคมฝ่ายต้อนรับ/จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
1560 นางประกอบ เมฆอาภรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคมฝ่ายต้อนรับ/จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
1561 นางสาวเอมอร มรรคเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคมฝ่ายต้อนรับ/จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
1562 นางสริตา ดวงหงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคมฝ่ายต้อนรับ/จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
1563 นางสาวเบญจวรรณ เตียวิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคมฝ่ายต้อนรับ/จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน