หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 134 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 5 15 8
2 137 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 4 4 4
3 139 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 9 48 13
4 140 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 6 40 13
5 141 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 3 7 5
6 143 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 3 9 6
7 144 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 47 135 66
8 145 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 4 14 4
9 146 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 2 7 3
10 150 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 61 162 85
11 151 โรงเรียนแคทรายวิทยา 3 6 5
12 152 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 5 9 7
13 133 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณะวิทยา 3 7 5
14 135 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 7 18 12
15 136 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 2 2 2
16 138 โรงเรียนนารีวิทยา 5 9 5
17 142 โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ 2 3 3
18 147 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) 1 1 1
19 148 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) 1 6 1
20 149 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 5 4
รวม 175 507 252
759

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]