หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 566 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 9 25 13
2 567 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 22 83 37
3 568 โรงเรียนชลกันยานุกูล 45 133 70
4 569 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 9 27 13
5 570 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 37 151 48
6 571 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 13 30 22
7 572 โรงเรียนบ้านบึง“มนูญวิทยาคาร” 5 14 8
8 573 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 10 38 14
9 574 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 2 37 4
10 575 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 8 34 12
11 576 โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 2 2
12 577 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 8 19 13
13 578 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา 2 20 2
14 579 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 9 11 9
15 580 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 2 4 3
16 581 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1 1 1
17 582 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 4 5 5
รวม 188 634 276
910

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]