หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนภาวรรณ ศิริละโรงเรียนบางแพ สพป. ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ใข่มุกข์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวนรินทร์ ปัญญารักษ์โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
4. นางสาววรรณา เขียวอิ่มโรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลั่นยิ่งโรงเรียนวัดโตนดหลวง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางกุลธิดา ปัญญจีรวุฒิศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา ทาบทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางมณี ปานนาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสุภารัตน์ ปิ่นแก้วกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองกา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวอารยา เพิ่มชัยโรงเรียนบ้านคลองมอญ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี พ่วงสำราญโรงเรียนบ้านไชยราช สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางบุญเรือง สายทองโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสุทิน หอยสังข์โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี สมบูรณวงศ์โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนนทชา วาณิชยานันท์โรงเรียนบ้านดอนสง่า สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางทรรศนีย์ ปั้นประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางเจริญศรี พันธ์เพียรโรงเรียนบ้านพุน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางอภิญญา กลิ่นดีโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ดุจดาศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขาวสอาดโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายองอาจ วัฒนพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดโพหัก สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางมารยาท ขื่นเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวเรวดี บุญมีโชติโรงเรียนบ้านแหลม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ คำรอดศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอนุต เนินหาดโรงเรียนวัดสระกะเทียม สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางเต็มศิริ บุญชูช่วยโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอรทัย บุตรดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศโรงเรียนวังตะโก (ซ้องประชาพิทักษ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอรุณี เย็นสุขโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร พิมทองโรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพจนา ชื่นปานโรงเรียนวัดหัวป่า สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวพูลทรัพย์ ทองภู่โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสมพร วุฒานุสรณ์โรงเรียนวัดหนองปรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดชโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญนำ ยิ่งศิริอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางวณี แก้วไทรชุโรงเรียนวัดกลางครูเวียง สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นางณัฐกร ชื่นอารมณ์โรงเรียนวัดท่าศาลาราม สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวพเยาว์ สิ่งวีโรงเรียนบ้านบางกุฬา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางชโลบล ทัศวิลศึกษานิเทศก์ สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางวันดี ทัดมาลีโรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นางอำไพ อยู่สบายโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางกมลวรรณ บุญเรืองโรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร สุวรรณศรีศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ จันทวรรณโณโรงเรียนบ้านดอนสำราญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายธนกฤต นิยมวงษ์โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.จันทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายอะกีบ สะไหนผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดวังบัว สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดใจ มุ่งดีโรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี จิตแจ้งโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางนรา คำดีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนัทนภัส บางบาลโรงเรียนวัดมฤคทายวัน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
5. นางประทีป คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสุวลี ชนะปานพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต จาดคล้ายโรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นางศิรินาถ กิตติยายามโรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางอุบล ทัพนาคผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางธนพร อรชรศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาธินี จันทร์คัดโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เทศบาลเมืองเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสมหมาย สุสุทธิโรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวิเชียร โสมนัสโรงเรียนบ้านหนองมะขาม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางวรรณา เกิดบุญโรงเรียนบ้านบ่อหวาย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ถวิลสุขโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรีกรรมการ
3. นายกิจจา ศรีแสงโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสมุทร แฝงสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรีกรรมการ
5. นายสมเกียรติ โคมเมืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจุมพล สรรพอุดมโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์วรรณ โชติช่วงโรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวฐิติกร จักรเเก้วโรงเรียนบ้านมรสวบ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางทับทิม ธรรมณีโชติโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายสมชาย สุดสงวนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์) เทศบาลเมืองเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายช่อฉัตร ไชยสมนึกศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา จันทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางรุจิรดาณ์ ชัยยานุวัฒน์โรงเรียนบ้านวังก์พง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวดวงพร ปัญติพานุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางจนัญญา บัวสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา เกียรติเกษมศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอุไร อุดมประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางรัตติยา เกตุกรโรงเรียนวัดเขาวัง สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางจิณห์นิภา ศรีทุมมาโรงเรียนวัดแพรกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
5. ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่โรงเรียนบ้านหุบกระพง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษโรงเรียนบ้านโขดทราย สพป.ตราดประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายทรงพล เปาริกโรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสุพัชรา อุดมเกษตรรัตน์โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย อังกินันท์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพร มั่งประเสริฐโรงเรียนวัดหนองบัว สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ ทองเปี่ยมโรงเรียนบ้านปรือน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางล้วน แสงพูลโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางวันวิสาข์ ไพศาลนันทน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางศศิวิมล โตอ่อนโรงเรียนวัดแพรกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสมจิต สุขสำราญโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล นพเก้าโรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. 17 (ตราด)กรรมการ
3. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. 10 (สมุทรสาคร)กรรมการ
5. นางสมปอง ม้ายอุเทศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนัฐพล นพเก้าโรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. 17 (ตราด)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิต สุขสำราญโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์โรงเรียนบ้านทองอินทร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. 10 (สมุทรสาคร)กรรมการ
5. นางสมปอง ม้ายอุเทศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประเชิญ นาคนครผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอัมพร น้ำจันทร์เจริญโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสุขจินดา กำแหงหาญโรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนาฏยา กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางนิสารัตน์ คำแป้นโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสุวรรณี ศรีบุญรอดโรงเรียนวัดบางภาษี สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
8. นางอรุณรัตน์ หาญกุลโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
9. นางเกศรา สุทธพันธ์โรงเรียนบ้านบึง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นางอรุณี พงษ์สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
11. นางสาวอภิรดี มีเชื้อโรงเรียนอนุบาลหัวหิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
12. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปฎล เปรมปรีดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์โรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ โสตะทวิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางจำเรียง มั่งเจริญโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือนศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
6. นายพยุงศักดิ์ เมฆาลัยโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายดำรงชัย เขียวไปรเวชโรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
8. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางอารีย์ โล๊ะหนองลิ้นโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
10. นางปาจารีย์ มีลิโรงเรียนวัดหนองจอก สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
11. นางกัญญณัต บุญสังข์โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
12. นางกนกพร คำทิพย์โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรัชนี นาคนครผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปัญจมาลย์ พลับพลาทองโรงเรียนบ้านท่าลาว สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสมจิต สุขสำราญโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายนัฐพล นพเก้าโรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. 17 (ตราด)กรรมการ
5. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. 10 (สมุทรสาคร)กรรมการ
6. นางสาววัสสิกา ศรีงามโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางปวีณา เนื้อนิ่มวัฒนาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
8. นายสำราญ สมานมิตรโรงเรียนวัดห้วยเสือ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
9. นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
10. นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
11. นางรจนันท์ เผือกประคองโรงเรียนบ้านหนองเกต สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
12. นางวรนิตย์ โพธิโรงเรียนวัดลำพญา สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสนาะ สุขสงวนศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ อติเรกลาภวโรดมโรงเรียนวัดห้วยไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวณรินทร์ทิพย์ ปาลวงศ์โรงเรียนวัดนาห้วย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นายสินธุธู ลยารมย์โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
6. นางสุกัญญา หนองมีทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวสุทิน พึ่งเสนาะโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี ผลสง่าโรงเรียนวัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นางสาวสิริพร อนันตวัฒนาพรโรงเรียนวัดหนองปรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
10. นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้านโรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
11. นางวรรณภา เสรีรักษ์โรงเรียนวัดนาพรม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
12. นายวีระพงศ์ สว่างลาภโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรสมาลิน พุทธาคงศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นายทศพล สายสุวรรณโรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนฤมล บัวงามโรงเรียนบ้านแหลม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ จุ้ยมีโรงเรียนวัดโตนดหลวง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาวสายใจ สีแจ้โรงเรียนบ้านสระพระ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ ชูทันโรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นางสาวพเยาว์ สิ่งวีโรงเรียนบ้านบางกุฬา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นางนิภาพร เสียงสนั่นโรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
10. นายสุภัฎ อาลากุลศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
11. นางอัจฉราภรณ์ เหรียญบุบผาโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
12. นางณัฐปภัสร์ น้ำทิพย์มงคลโรงเรียนวัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางประไพ เกษแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุทัย เอี่ยมศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางนภาพร ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอำนวย บัวโตโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
5. นางละเอียด สุวรรณมณีโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวสิริพร อนันตวัฒนาพรโรงเรียนวัดหนองปรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวสุมาลี สุมามาลย์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายกระจาย คงสงศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย บุญนพโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางพรรณี ดวงภุมเมศโรงเรียนวัดสาธุชนาราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นางอุษา กอสกุลธรรมโรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป.สมุทรสาครกรรมการ
5. นางพิชชานันท์ เพชรวิวรรธน์โรงเรียนบ้านท่าแร้ง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางพันทิภา เกิดหนูโรงเรียนบ้านท่าโล้ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวนงนภัส พานเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองโรง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
8. นางเพ็ญศรี ผลสง่าโรงเรียนวัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ครุฑกาศโรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวธัญวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายวชิระ เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาครกรรมการ
5. นางนิภา สีสุกใสโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายบุญเจือ ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายฉลวย ยังเจริญโรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นายวีระพงศ์ สว่างลาภโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิชศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมนึก ชูปานกลีบโรงเรียนวัดเพรียง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางเกษร แสนประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางอรทัย บุระมานโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นายสุนทร โคจรโรงเรียนบ้านคลองตัน สพป.สมุทรสาครกรรมการ
6. นายเอนก เกิดผลโรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางเพลินนภา สุวรรณสำริดโรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาววิไล คชศิลาศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทองลอยโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอำพร วัฒนาพันธุ์โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ สำเนียงงามโรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ สอาดเอี่ยมโรงเรียนวัดบางบอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์โรงเรียนวัดท่าคอย สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางนิภาพร เสียงสนั่นโรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นางณัฐปภัสร์ น้ำทิพย์มงคลโรงเรียนวัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ สำเนียงงามศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทิกา ทวีกุลศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมาศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายบุญเจิด สุสุทธิโรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางนวลอนงค์ เรืองศรีโรงเรียนมหาราช 7 สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวพะเยา ทองสมนึกโรงเรียนวัดตาลกง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นายนาวี เตียววนากูลโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นางทัศนี ม่วงอุมิงค์โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวินัย มากระจันทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายจงรักษ์ รุ่งเรืองศิรินันท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นางวราพร พงษ์ปลัดรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
4. นางวนิดา หาญวานิชโรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวญานี ทองทับโรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายถนัด มีแก้วโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางอัญชลี เรืองฤทธิ์ธาโรงเรียนวัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นายสมชัย แซ่เอี้ยวโรงเรียนบ้านโตนดน้อย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ พุดเหียงศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเสถียร แพนทิศศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายธีระ ธนะฤกษ์โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวพิมพิชา ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นายจักรเพชร เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
6. นางสุชีรา แสนหมื่นโรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นายเสวก ทรงแก้วโรงเรียนวังตะโก สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นางสาวสุทิน พึ่งเสนาะโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ เจียมวิจิตร์โรงเรียนวัดไทรทอง สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมควร ธนสมบูรณ์พันธุ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4กรรมการ
4. นายวิบูรณ์ วังกรานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
5. นางสุนทรี ศรีทัศน์โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นายประยุทธ วรรณเลิศโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ปรียานนท์โรงเรียนวัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นายประภาส ชำนิศาสตร์โรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นายณรงค์ชัย ธนันทาโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
10. นายอนุรักษ์ ทับสมบัติโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
11. นางสาวการิตา จับทมิฬโรงเรียนบ้านบ่อหวาย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
12. นางศรัญญา อินทร์อนงค์โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
13. นางสาวนุชรี เขียวคลี่โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปภัมภ์ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
14. นายอัมพร ทองอยู่โรงเรียนบ้านสามแพรก สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมชาย พรหมมลมาศโรงเรียนบ้านด่านโง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
3. นายนิทัศน์ เดชมากโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
4. นายบุญมา ลิ้มพัธยาเนตร์โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรดี อุ่มสาตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
7. นายจำรัส พูลนิลโรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นายโกษิต ศรีพิบูลย์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
10. นายบรรณชัย เสนะโหโรงเรียนบ้านพุหวาย สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
11. นายสุชิน นิ่มขำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
12. นายเครือณรงค์ ปิ่นฉ่ำโรงเรียนบ้านบางหอ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
13. นางศิริรัตน์ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย พรหมมลมาศโรงเรียนบ้านด่านโง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายพรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนวัดดาวโด่ง สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
6. นายบุญมา ลิ้มพัธยาเนตร์โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
7. นายจำรัส พูลนิลโรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นายพิพัฒน์ ปรียานนท์โรงเรียนวัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นายสุชิน นิ่มขำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
10. นางสาวศรัญญา อินทร์อนงค์โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
11. นายเครือณรงค์ ปิ่นฉ่ำโรงเรียนบ้านบางหอ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
12. นางศิริรัตน์ ผ่องแผ้วโรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
13. นายอัมพร ทองอยู่โรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสาโรช สัมฤทธิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางเฆ่ สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจียมวิจิตร์โรงเรียนวัดไทรทอง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8กรรมการ
4. นางสาวกมลวัลย์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านอู่ล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
5. นายไพโรจน์ สิงห์เรืองโรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
6. นายยรรยงค์ ณ บางช้างโรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ มีนุชโรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรดี อุ่มสาตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นางสาวการิตา จับทมิฬโรงเรียนบ้านบ่อหวาย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
10. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
11. นายประยุทธ วรรณเลิศโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
12. นายบัญชา ม่วงงามโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
13. นางสาวสุธีกานต์ จันทร์แจ่มหล้าโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
14. นางสาวแสงมณี เชื้อเพชรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจียมวิจิตร์โรงเรียนวัดไทรทอง สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8กรรมการ
3. นางสาวกมลวัลย์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านอู่ล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
4. นายสมบัติ เหลืองแดงโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายวิจิตต์ มากมีทรัพย์โรงเรียนวัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
6. นายสุวัฒน์ งามขำโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรดี อุ่มสาตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
8. นางสาวการิตา จับทมิฬโรงเรียนบ้านบ่อหวาย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นางสาวเพชรมณี คำเขียนโรงเรียนวัดห้วยโรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
10. นายประยุทธ วรรณเลิศโรงเรียนวัดดอนทราย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
11. นางสาวนุชรี เขียวคลี่โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
12. นางสาวแสงมณี เชื้อเพชรโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
13. นายอุดม วงค์พราหมณ์โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
14. นายเดชา ภูมิทัตโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจรี วัชรวงษ์โรงเรียนวัดบ่อนอก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา เมฆนิติโรงเรียนหนองเป่าปี่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางขวัญมณี กลมเกลียวโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส เทศบาลเมืองเพชรบุรีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุกใสโรงเรียนวัดเพรียง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสมใจ บุญบำรุงโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางกุลจิรา ชวะณิชย์โรงเรียนวัดช่องพราน สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางนัธมน สุขสมบัติโรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางช่อทิพย์ อยู่ทองโรงเรียนบ้านสระพัง สพป. เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอมรพงศ์ รื่นเริงผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางภัคนิภา ตุลสุขโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสมจิตร์ เลิศอาวาสโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นายวิจิตร ไฝศิริผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางบัวแก้ว ธรรมปรีชาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมานพ พูลทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ อินพันทังโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางพัชนี ทางมีศรีโรงเรียนวัดห้วยเสือ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายโอภาส วงศ์เวชโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายวิรัตน์ มณีพฤกษ์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุทินี กรินทรากุลศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ ปฤษกากรโรงเรียนบ้านหนองสลิด สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แดงสกุลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ภุมราโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระมหาพิเชษฐ์ กนฺตเชฏฺโฐวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ เจริญศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางกษิณ เกษมสงครามโรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางลัดดาวรรณ จำนงบุตรโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่129 สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุลโรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นายสุชาย วิเศษสินธุ์โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายการุณย์ เหรียญบุปผาโรงเรียนบ้านดอนยาง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสราญทิพย์ เอมโอษฐ์โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุรจิตร เรืองศรีศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ ศรีทัศน์โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายประนอม โต๊ะงามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางภัทรจิตร แซ่จิวโรงเรียนบ้านหนองคร้า สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวแคทลียา สถิตบรรจงโรงเรียนดุสิตวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตติมา เทียมเทศโรงเรียนเกษตรกันทรารม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ แสนหมื่นโรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางพะเยาว์ วิจิตรผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพรสรรพ์ สิงหเสมานนท์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ แต่งศรีโรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายศุภกร มรกตศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกชษกรณ์ แซมสีม่วงศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง รักชื่นโรงเรียนดุสิตวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายพงษ์สวัสดิ์ อัฐนาคโรงเรียนวัดวังโคร้ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางอลิสา ใบแย้มโรงเรียนบ้านหนองคาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายคณิต พ่วงทองโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุปัณนา งิ้วทองโรงเรียนบ้านจะโปรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายอนันต์ วรรณประภาโรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสมจิตร์ บารมีอวยชัยโรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางยุวพันธ์ กลิ่นอุบลโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางมณีรัตน์ โชติวุฑฒากรศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปุญพัฒน์ นิรามัยผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.เขต 10กรรมการ
3. นางกัลป์ยาภัสร์ ไกรกฤติราษฎร์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางสาวสายสุณี สุขสมมารถโรงเรียนบ้านหุบกระพง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางอำภรรณ ใจแสนโรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประทุม ปานสวยโรงเรียนบ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิรินารถ ธนิกกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางกนกพร ต่วนภูษาโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นางรัชณี อินทนิลโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายตรีศูล พงษ์พันธ์โรงเรียนวัดบางลำภู สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุภรดา ผ่องฉวีโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางวรรณฉวี เรืองตระกูลโรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวฐปนีย์ ผลเจริญรัตน์โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวกองแก้ว ศุภอักษรโรงเรียนวัดท่าคอย สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ประสบผลโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหรง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางวิภา มณีแต้มโรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสมใจ สุขอภิรมย์โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นางอรุณนี จันทรโชติโรงเรียนวัดหนองปรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรทิพย์ โชติมิตรผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางวไลลักษณ์ พัสดรโรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
3. นางกมลวรรณ คงวัฒนาโรงเรียนชาวไร่ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางทิวาพร อุณยเกียรติโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ศรีปลั่งโรงเรียนบ้านดอนยาง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา นาครักษาบ้านลาดวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางนฤมล โล่ห์จินดาโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางบุญเรือน เกิดมงคลโรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสำนวน ตาละลักษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมา พวงมณีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10กรรมการ
3. นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
4. นางน้ำค้าง สุทธาวาสโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลัง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางปรานี โสภณโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระครูสิริ ทัศนียกณเจ้าอาวาสวัดท่าคอย จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. พระพิชิต มุตตมโลศูนย์อบรมเยาวชน จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางเพ็ญพร พุ่มกุมารศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 9กรรมการ
4. นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุลโรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสันธิฌา ศิริวงษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาสายัณต์ ญาณวีโรวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. พระยอดรัก สุปภาโสศูนย์อบรมเยาวชน จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์โรงเรียนวัดม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางจารีรัตน์ พัฒนศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านท่าโล้ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวเพชรลวี ลิขสิทธิพันธุ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางอรุณี เจริญวงศ์ครูฝึกแอโรบิก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรดา ชุมพาลีครูฝึกแอโรบิก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล สีดีครูฝึกแอโรบิก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายอภิชาติ ดำขำโรงเรียนดุสิตวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางศิริเรือง ชูใจศึกษานิเทศก์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางอรุณี เจริญวงศ์ครูฝึกแอโรบิก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรดา ชุมพาลีครูฝึกแอโรบิก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล สีดีครูฝึกแอโรบิก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ พุ่มพวงโรงเรียนวัดจันทราราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางศิริเรือง ชูใจศึกษานิเทศก์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางรัชนี ภัตติชาติศึกษานิเทศก์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมกิต บุญยะโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ สพป.เพชรบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร บำเพ็ญโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางสำราญ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ เนื่องอ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินรัก สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ หัสชูศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามชัย สพป.ราชบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายนุกูล ลูกอินทร์โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นายสุชิน แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นายพจน์ เผ่าเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายมานัส เสียงใหญ่ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวาณีรัตน์ สุภาพงศ์โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ นาคเถื่อนโรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นายโฆษิต รัตนโสภณโรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นางอุดมรัตน์ นาควัชระโรงเรียนวัดมณีเลื่อน สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายวัธนา ศรีลัดดาโรงเรียนวัดบางน้อย สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นายธวัช เซี่ยงฝองโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ถูไกรวงษ์โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ(มิตรภาพที่ 192) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สพป.อ่างทอง เขต 1กรรมการ
3. นางไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายตรีวิทย์ แพทย์เพียรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายบันลือ ทีฆกุลโรงเรียนวัดหนองแก สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัจฉรา คงสุกใสโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม.เขต 9กรรมการ
3. ผศ.บุญมา แฉ่งฉายาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายเทวินทร์ เอี้ยนมีโรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.พบ.เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. ผศ.บุญมา แฉ่งฉายาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางพัทธุนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายเทวินทร์ เอี้ยนมีโรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัด๋โพธิ์เลื่อน สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นายบันลือ ทีฆกุลโรงเรียนวัดหนองแก สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายอรุณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดลาดศรัทธาธรรม สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา แสงสุวรรณโรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายพูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ หาญราษฎร์ข้าราชการบำนาญ เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายตรีวิทย์ แพทย์เพียรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสาโรช สุวรรณช่างโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ จิตใจดีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสาโรช สุวรรณช่างโรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนุติยาพร วงษ์เณรศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สพป.อ่างทองกรรมการ
3. ผศ.บุญมา แฉ่งฉายาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางพัทธนา ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา หน่อทิมศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร นวะมะรัตน์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายตรีวิทย์ แพทย์เพียรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายบันลือ ทีฆกุลโรงเรียนวัดหนองแก สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรัจฉรา คงสุกใสโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม.สุพรรณบุรี เขต 9กรรมการ
3. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายเทวินทร์ เอี้ยนมีโรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสาโรช สุวรรณช่างโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสุกใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายตรีวิทย์ แพทย์เพียรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายบันลือ ทีฆกุลโรงเรียนวัดหนองแก สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายพูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายทรงธรรม ขำทวีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เอี้ยนมีโรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายอรุณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดลาดศรัทธาธรรม สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางนิภา กิจหงวนโรงเรียนบ้านห้วยมิตรภาพที่ 34 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. ผศ.บุญมา แฉ่งฉายาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสาโรช สุวรรณช่างโรงเรียนบ้านท่ายางฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ หาญราษฎร์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปราชญา สายสุขกรรมการ
3. ร้อยเอกวิเชียร กองโชคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายถาวร ศรีผ่องโรงเรียนจิตรดากรรมการ
3. นายวิเชียร กองโชคโรงเรียนวัดม่วงหวานฯ สพป.พระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ศรีผ่องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายกฤษณะ สอดศรีศรีสุวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ จันทร์ภิวัฒน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. ร้อยเอกวิเชียร กองโชคกองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ม่วงท้วมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายสันติ อุดมศรีมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายวิชา ศรีผ่องโรงเรียนจิตรดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ม่วงท้วมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายสันติ อุดมศรีมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายวิชา ศรีผ่องโรงเรียนจิตรดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางธัญทิพย์ คงลายทองสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. สิบเอกแผน เพิ่มสินกองดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีผ่องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธัญทิพย์ คงลายทองสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. สิบเอกแผน เพิ่มสินกองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. สิบเอกสุริยะ ชิตท้วมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวไมตรี ทองมีโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนมาหวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. สิบเอกสุริยะ ชิตท้วมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายชนะ ชำนิราชกิจกรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายสุชาติ เดชดีสถาบันดนตรีเคพีเอ็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา นิสัยมั่นโรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายศิวาวุธ ชินโคตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายสุชาติ เดชดีโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนมหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา นิสัยมั่นโรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นายศราวุธ ชินโคตรโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายมารุต มากเจริญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิวัฒน์ อันพัฒนากูลโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป.ชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายมารุต มากเจริญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ อินพัฒนากูลโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป.ชลบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวิวรรธ์น วัฒนทัพมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย กลิ่นถือศิลโรงเรียนราชินีกรรมการ
3. นางอัญชลี กองมากโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิวรรธ์ วัฒนทัพมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย กลิ่นถือศิลโรงเรียนราชินีกรรมการ
3. นางอัญชลี กองมากโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปิ๊บ คงลายทองศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายฐานะศักดิ์ กว้างขวางโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายจีรพงศ์ โคตุทาศิลปินอาวุโส โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปิ๊บ คงลายทองศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายฐานะศักดิ์ กว้างขวางโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายจีรพงศ์ โคตุทาศิลปินอาวุโส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนิษา ถนอมรูปศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สังเวียนทองศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. ผศ.จันทนา คชประเสริฐมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนิษา ถนอมรูปศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สังเวียนทองศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. ผศ.จันทนา คชประเสริฐมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มโรงเรียนวัดช่องลม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. ดร.ชวโรฒน์ วัลยเมธีศิลปินอาวุโส กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายปรัชญา บุญมาสูงทรงศิลปินอาวุโส กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายอำนวย ขำปรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ชูช่อแก้วศิลปินอาวุโส จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายประโยชน์ ทางมีศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายไพเราะ ไฝศิริศิลปินอาวุโส จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสาวเฟื่องลดา นักพิณพาทย์โรงเรียนบ้านเขาย้อย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เขียวชอุ่มโรงเรียนดรุณานุกูล จังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ จังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สังขรัตน์โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ตุ้มฉายโรงเรียนอัมพวัน จังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ ซื่อตรงโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรหมมิน อยู่ยั่งยืนผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสำรวย ทองหยาดผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายไชยยะ ทางมีศรีศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายอนุชา บริพันธุ์ศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ สาระวดีวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายากรรมการ
4. นายสุเชาว์ หลิมพานิชศิลปินอาวุโส วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์สุวัฒน์ ศรีธรรมโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ทองสุขโรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
3. จ.ส.อ.สุรินทร์ สวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายสวิต ทับทิมศรี-กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางปาณิสรา เผือกแห้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายชวลิต กองมากโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายนิมิต โอสถเจริญศิลปินอาวุโส จังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
4. นางปณิตา ภู่ประดิษฐ์โรงเรียนวินิตศึกษากรรมการ
5. นายอนุชิต เพ็งบุปผาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายมนัส ชูอรุณโรงเรียนวัดดอนมะโนรา สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นายโสภณ แสงอยู่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
4. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม.เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพนัส ชูอรุณโรงเรียนวัดดอนมะโนรา สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นายโสภณ แสงอยู่ผู้ทรงโรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.10กรรมการ
4. นายสมชาย สอาดนักผู้ทรงประจำสาขาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
5. นายยศดนัย คชพงษ์โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา อมรจันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. สิบเอกสมควร เดชโหมดผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายชลอ น้ำจันทร์โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลีโรงเรียนวัดคลองพูล สพป.จันทรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ธรรมณีโชติโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายชลอ น้ำจันทร์โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลีโรงเรียนวัดคลองพูล สพป.จันทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางบัวแก้ว ธรรมปรีชาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพม.เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอรอุมา อมรจันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางบัวแก้ว ธรรมปรีชาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิทธิชัย ชิรมณีข้าราชการบำนาญ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสกล กิตติเอื้อไพบูลย์ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีดา ปฤกษากรผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรกฤษณ์ กุสาวดีโรงเรียนกิตติคุณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวิทธิชัย ชิรมณีผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสกล กิตติเกื้อไพบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีดา ปรึกษากรผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล แย้มดีโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ทองมากโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา คล้ายอมรผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ เรืองอร่ามโรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายรังสรรค์ บุณยะวันโรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา คล้ายอมรผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชินวัฒน์ เรืองอร่ามโรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายรังสรรค์ บุณยะวันโรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจุมพลภัทร อิสระมงคลผู้เชี่ยวชาญ จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ บัวเนียมโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยกรรมการ
3. นายนายวาที พูลนาคโรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจุมพลภัทร์ สรรพสิริมงคลผู้เชี่ยวชาญ จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ทองคล้ำผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายวาที พูลนาคโรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐธยาน์ พันธุ์พฤกษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ธรรมรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. รต.สมบัติ เกษนราผู้เชี่ยวชาญ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐยา พันธ์พฤกษ์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ธรรมรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. รต.สมบัติ เกษณราผู้เชี่ยวชาญ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจโรงเรียนบ้านรางสีหมอก สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคะเวชผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจโรงเรียนบ้านรางสีหมอก สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตากล้องโรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคะเวชผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ อนันตศิริโรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ อนันตคีรีโรงเรียนบ้านท่ายางประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลีโรงเรียนวัดคลองพลู สพป.จันทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอรอุมา อมรจันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกัญกฤษ โชติภัคภิญญาโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ คำมณีศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางเยาวพร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสมพิศ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดตาลกง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสินี กุลพงษ์โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบา รอดอ้นโรงเรียนอรุณประดิษฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ภูกระแจะเจิมผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางอรวรรณ รังสัยโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางประยูร ทองสุขโรงเรียนงิ้วราย(บุญมีรังสรรค์) สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางภาวิณี แตงฉ่ำโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สพม.เขต 10ประธานกรรมการ
2. นางพจนารถ ระยะกุญชรโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม.เขต 10กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางกรรณิมา จิงชนะบริบูรณ์โรงเรียนเทศบาลหัวหิน (ประธิปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางโสภา กิมวังตะโกผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายฐนชม พันธ์บุญมีโรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
3. นางขันทอง เชาวนปัจจะโรงเรียนบ้านหนองคาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นายภูชิต ชาวบางใหญ่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม สพม. เขต 9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายอนวัช นกดาราโรงเรียนวัดลำเหย สพม.เขต 9ประธานกรรมการ
2. นางประจงจิต อมโรโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม สพม.เขต 9กรรมการ
3. นางสาววิรารัตน์ รอดยิ้มโรงเรียนววัดดอนผิงแดด สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ร่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ณ สงขลาผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตศุภวัฒน์ สำราญรัตนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษา สุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9กรรมการ
4. นางอรัญญาณี ส่งศรีโรงเรียนท่ายางวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 47 สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา ศรีวรนาถข้าราชการบำนาญ จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม.เขต 10กรรมการ
3. นางสาวกรพินธ์ เตี้ยไทรแก้วโรงเรียนวัดนิลเพชร สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปภาพร บุษยะกนิษฐ์โรงเรียนหนองกก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายจลพิชณ์ สรรพอุดมโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอเนก ใจธรรมโรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ดวงเดือนโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ สพม.เขต 10กรรมการ
5. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคม สพม.10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสัญญา อุบลน้อยผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ จันทร์กระจ่างผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายสมเจตน์ อุบลน้อยผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายสมพล อุบลน้อยผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายสิริพงษ์ ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธนพล เจ็กภู่โรงเรียนบ้านมะขามโพรง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ไฝศิริผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสุคนธ์ แสนหมื่นโรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายประสาท ศิริเรืองโรงเรียนห้วยตะแกะ สพป. เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุกิจ สุภาพงศ์โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ยิ้มสุขโรงเรียนวัดสนามชัย สพป.ราชบุรี เขต2 กรรมการ
3. นางจันทรัตน์ หอมคงโรงเรียนบ้านหุบกระพง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางรุ่งกาญจน์ บัวสุ่นโรงเรียนบ้านคลองมอญ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางอัญชลี สุวรรณชาติโรงเรียนวัดดอนผิงแดด สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอิสระ ถิ่นใหญ่โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ บัวทองโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปฏิญญา สังขนันท์โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นางบุญศรี ปรีชากรผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสุนันทา เอี้ยนมีโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ (มิตรภาพที่ 192) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบัญชา ยิ้มสุขโรงเรียนว้ดสนามชัย สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางมนต์ศิริ ทองมั่นโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
3. นายวันชัย โชคโภคาทรัพย์กุลโรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. ดร.พา เหมือนประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวภัสสนันท์ ขำทวีโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง ต้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางมนต์ศิริ ทองมั่นโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นางบุญมี สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายสุเทพ จีนพกโรงเรียนบ้านหนองบ้วย สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา สองสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายไชญาณ บุญยศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
3. นางผ่องศรี แก้วน้อยโรงเรียนบ้านซ่อง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางชุติมา หมู่คุ่ยโรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางพวงพิณ เผือกประคองโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ (มิตรภาพที่ 34) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ฉิมพูลสุขผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
3. นางมาลิน มุกดาโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวลำพา แสงศิลาโรงเรียนบ้านหนอชุมแสง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ วัดอักษรโรงเรียนวัดหนองกบ สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
3. นางแสงอรุณ มโนมัยอุดมโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายวันชัย โชคโภคาทรัพย์กูลโรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชรโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ อยู่หลงโรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอรทัย สันหวังโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางประไพ ไม้แก้วโรงเรียนบ้านหนองโรง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางอศิภรณ์ อินทรมณีโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เพ็ชรหินโรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นางแก้วสุดา ปรียานนท์โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นางวรวรรธ์น เพ็งขำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป.ปทุมธานี เขต 1กรรมการ
5. นายธิติ พุ่มดอกไม้โรงเรียนวัดนอกปากทะเล สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พวงงามโรงเรียนด่านสิงขร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปฏิญญา สังขนันท์โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สาลีผลินโรงเรียนวัดช่องลม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายวีระ ปิ่นเงินวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี ปรีชากรผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางอรสา น้อมกล่อมโรงเรียนบ้านหนองกก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวรจักร จอมทรักษ์โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ศรีเที่ยงตรงโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ บัวงามโรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางปราณี ชำนาญกิจโรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นกลบโรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางนิทรา ฉิ่นไพศาลโรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางลำพวน เอรัสสะโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางประยงค์ คุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางบุญรัตน์ บุญยศโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย สพป.ปทุมธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางชูรัตน์ ดีหริ่งโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางรัชนี ทั่งศรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธาโรงเรียนบ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป.พิษณุโลก เขต 3กรรมการ
3. นางบัวแก้ว ธรรมปรีชาโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวจิราพร ทัดพินิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการ
5. นางลมูล ทัศนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเกียรศักดิ์ ไพรศรีจันทร์โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม สพป.นครปฐม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
3. นางอิฐยา พุฒิเอกโรงเรียนบ้านตลุงใต้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางระเบียบ บัวโรยโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางอนงค์ ฤทธิ์อินทร์โรงเรียนบ้านในดง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี คงพรามหณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นางประจิปดา ถาวรนันท์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายบัญชา ยิ้มสุขโรงเรียนวัดสนามชัย สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สัตยดิษฐ์โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ สิทธิสังข์โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางบุญญารัสมิ์ ทับจิตโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุษา ทองจันทาโรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) สพป.นครปฐม เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางกนกอร ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวทองพูน กล่ำสีโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางบุญเลี่ยม กลิ่นเล็กโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภูริวงศ์ คุ้มญาติโรงเรียนบ้านสันดอน สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ วิเวกโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธนรรค์ พวงนิลโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัยโรงเรียนบ้านตำหรุ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นายสมไชย กระต่ายทองโรงเรียนวัดดอนตลุง สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายวงศ์กร ลับบัวงามโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
5. นายสมหมาย สัญญโสภีโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชัยชนะ สระทองทาโรงเรียนบ้านคลองชายธง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพันธ์ประภา พูนสินศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางยุคลธร ศรีถมโรงเรียนบ้านแม่ประจัน สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายพนภาค ผิวเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิทยา แหวกวารีโรงเรียนวัดแคทราย สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนันทวี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญโรงเรียนมหาราช 7 สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางธนีญา พลายงามโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายธงชัย ทะเลมอญโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทจิโรจน์ จิระวาณิชกุลวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นายชาตรี คงอ่วมโรงเรียนบ้านมรสวบ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์ ใจมุ่งโรงเรียนบ้านต้นมะค่า สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสหัส พรหมเกษโรงเรียนบ้านลำพระ สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชูชื่นโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ข้อออโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวรมณียา สุรธรรมจรรยาโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายวิษณุ ฉิ่งเล็กโรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ดำนิลโรงเรียนสีวะรา สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพาสกร พรหมวิหารโรงเรียนบ้านหนองคาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตาโรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สมโรงเรียนวัดทำใหม่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชูชื่นโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ พุทธิสารโรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กรรมการ
4. นายฤษณะ สกุลไพศาลวารีโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อนวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ นารีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
3. นายพีรภัทร เอี่ยมเพชรวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
4. นายโกศล สุขเกษมวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
5. นายณัฐพล แสงทองวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
6. นายทวีวัฒน์ พอใจวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
7. นายธวัชชัย ยตะโคตรวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
8. นายธวัชชัย ทองมากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชินกร ศิริบูรณ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วคำวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
3. นายขจร ชูศรีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
4. นายธนภัทร ไพคำนามวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
5. นายธเนศ ศิริเมืองวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
6. นายบุญญฤทธิ์ อินมีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
7. นายภคลพงษ์ เจริญสุขวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
8. นายอนันต์ คำโต๊ะวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสหพงศ จั่นศิริวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ พูลผลวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
4. นางจตุพร ตันติรังสีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
5. นายพิชิต พุ่มพวงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
6. นายสุนทร ชวนสำราญวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
7. นายแสงสุรีย์ ภูสีเงินวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
8. นายอาทิตย์ ขจรกลิ่นวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาวรรณ พลอยยิ้มวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีประธานกรรมการ
2. นางจุไรพร ชัยชายวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
3. นางสาวนิปัทม์ ทัพสุริย์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญสินี เป็นสุขวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ สัมฤทธิ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
6. นายธันวา ชื่นอารมณ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ พันธุ์เกตุวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
8. นายภิธิทัศน์ บุตรจันทร์วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จ.เพขรบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายปณิธาน หลิบนุกูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์ พรายแก้วโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวกัตติกา หอมตลบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายนายปณิธาน หลิบนุกูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ อินทรสุนทรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
3. นายสุอรรัตน์ พรายแก้วโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวกัตติกา หอมตลบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายหลุยส์ อัมสุทธิอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีประธานกรรมการ
2. Miss Chatelle Jeramโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสุชาดา พิมพ์ศรโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ ทัดแช้มโรงเรียนวัดสีดาราม สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ กลิ่นเล็กโรงเรียนวัดนาพรม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวสายรุ้ง อรรถยูรโรงเรียนวัดไทรทอง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวเกศรินทร์ อินเทียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวอำไพ ลัคนาอนุสรณ์โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ประธานกรรมการ
2. Mr. Paul Michael Joseph Bryerโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางปัทมา อุปชีวะโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นายกอบชัย มณีตันโรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางผกาวลี มนตรีภักดิ์โรงเรียนวัดยาง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสุกานดา หิรัญวงศ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอารียา ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr. Mathias Van Kerckhoveโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางศศิกานดา มูนีกุลโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิต 5) สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางวิไล ไม้แก้วโรงเรียนบ้านหนองโรง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ พ่วงทองโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
6. นายพิสุทธิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
7. นางสาวชมพูนุช เทพรอดโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางคนึงนิจ จ้อยพจน์ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr.Alex Barganierโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวนฤมล ทรงแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวบรรจง กายนาคาโรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายคัมภีร์ แฝงสีคำโรงเรียนวัดสิงห์ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวรวงทอง อุ่นเรือนโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายไฉน ยังละออศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr.Anthony Catalanoโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเกษราภรณ์ แต่ผลประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางนัทธมน สุขสมบัติโรงเรียนวัดโพพระใน สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสายชล สายน้ำผึ้งโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสาววิชชกรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาณี วุฒิธรรมโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิต 5) สพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr.Aaron Leonard Boylessโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปุณิชา คุ้มสะอาดโรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวบุญฑริก พูลเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางอุษา ยงภูมิพุทธราโรงเรียนบ้านท่าโล้ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสไบทิพย์ คงเจริญโรงเรียนบ้านหนองโรง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางณัฐยา พงษ์ไศาลศรีโรงเรียนบ้านหนองเกด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2รองประธานกรรมการ
2. Mr.Neil Holmโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกนกวลัย ทองเฟื่องโรงเรียนบ้านคลองสมบุูรณ์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นางรัตนา นวลแตงโรงเรียนวัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวลำพอง เลียบวันโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวพันทิวา ชุ่มแช่มโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ รักศรีโรงเรียนวัดทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Mechanel Steklaโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวทิพาวรรณ อ่อนละมูลโรงเรียนวัดบางน้อย สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
4. นางอัจฉรา เกิดแก้วโรงเรียนวัดไสกระดาน สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางกันยา ธีระวัฒน์ศิริโรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายภูธายุทธ เงินยวงโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. Miss Reimari Zwiegersโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสนทนา สมิตะโยธินโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ โสภาลดาวัลย์โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางพเยาว์ สิงสุขุมโรงเรียนวัดห้วยโรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางพรชนก เปาริกโรงเรียนวัดท้ายตลาด สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวัชรี โฆษิตจาตุรนต์โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1ประธานกรรมการ
2. Mr. Ivan Paul Vellaโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกัญภิกา วังเปรมโรงเรียนบ้านสระเตย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางจริยา บุญศิริโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจิตกานต์ พรหมประเสริฐโรงเรียนบ้านแหลม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวกนกพงศ์ จิตต์ปลื้มโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ เพ็ชรจำกัดศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr. Alex Barganierโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวนภัสสิริ ฐิติพนิชนนท์โรงเรียนบ้านหนองพานพุก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองศรีศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4กรรมการ
5. นางสาวสุธีรา พลรักษ์โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวเพชรลดา คงจุติโรงเรียนบ้านแม่คะเมย สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
7. นางสาวสายพิณ สินเกษตรโรงเรียนวัดโตนดหลวง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
8. นางประทุม รูปิยะเวชโรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นางสุนิสา ลำทะแยโรงเรียนวัดหนองศาลา สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Miss Liu Leiสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานกรรมการ
2. Miss Yan Danสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
3. Miss Huang Luโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายไท้ฟ่า สุธาธารสถิตโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสุจินตนา แฉ่งฉายาโรงเรียนบ้านเหมืองไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ปิ่นทัศน์โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Miss Gao Huiminสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานกรรมการ
2. Miss Ma Ning Ningมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. Miss Shen Jai Qiโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายทัชพงษ์ พันธุ์สังข์โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายภัทรักษ์ นาคะพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา เจือจานโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายนวมินทร์ ประชานันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mrs. KeiKo Akahoriโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10กรรมการ
3. Mr. Shuchiro Itoโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม.เขต 10กรรมการ
4. นางวาสนา หวังรักโรงเรียนวัดจันทาราม สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวเดือนรุ่ง ตรีเนตรโรงเรียนวัดท่าศาลาราม สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
6. นางสุกานดา หิรัญวงศ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็งศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr. Anthony Catalanoโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรยา จอสูงเนินโรงเรียนบ้านตำหรุ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์โรงเรียนบ้านบ่อโพง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวภคพร เลื่อนแป้นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวศศิมา แสงแดงโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา กอชิรพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. Mr. Aaron Leonard Boylessโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางละเมียด กันน้อยโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวโกศล สุขเอี่ยมโรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ เลาหะสัมพันธพรโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสาวบุญฑริก พูลเพิ่มโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวจุไรรัตน์ จงอ่อนผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุรพล เกสะวัฒนะโรงเรียนอรุณประดิษฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นายพลพัฒน์ จีนหมุนองค์กรอิสระกรรมการ
4. นางสาวกชกร เทียมหมอกโรงเรียนบ้านชะม่วง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นายศิวดล สุวัณณะวยัคฆ์ค่ายวชิรนิเวศน์ เพชรบุรีกรรมการ
7. นางอัญชลี หนูสวีโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
8. นายมาโนช มิ่งเชื้อโรงเรียนอรุณประดิษฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
9. นายปรีชา บุญเลิศโรงเรียนคงคาราม สพม.เขต 10กรรมการ
10. นางเกศินี เขียวพอดีโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เมธานาวินผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายปัญญา แก้วอินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล เกตุบรรจงวิทยากรมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ บัวด้วงโรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทยโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
6. นายอธิบดี วรวิบูลย์วิทยากรสโมสรลูกเสือรามราชนิเวศน์เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางรัชนีย์ อินทรโสภาโรงเรียนบ้านบ่อไร่ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน อ่อนแก้วโรงเรียนวัดโตนดหลวง สพป.เพชรบุรี เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางเฉลียว เอี่ยมสกุลโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายกิตติพล เอี่ยมสกุลโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม.เขต 9กรรมการ
5. นายเทวัญ ศรีพัชรมงคลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี สพม.เขต 9กรรมการ
6. นายมานะ สบายใจโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
7. นายอำนวย คงถอดโรงเรียนบ้านหาดขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
8. นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติโรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. นางสมพิศ อาบสีนาคโรงเรียนคงคาราม สพม.เขต 10กรรมการ
10. นางกาญจนา ผลถาวรโรงเรียนวัดตาลกง สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ เทพแก้วโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม.เขต 9กรรมการ
3. นางสุภาพ พวงสุวรรณโรงเรียนอรุณประดิษฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางบุญเจือ เสียงวัฒนะโรงเรียนบ้านรางจิก สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้าโรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ประกาศวุฒิสารโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม.เขต 10ประธานกรรมการ
2. นายขจรเกียรติ เครือประดับศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางกนกนุช ชาติทองโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม.เขต 9กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ขำสะดีโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวยุธารัตน์ สังข์สนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทองใบ แท่นมณีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ แตงยิ้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอารีย์พร อรรถวุฒิกุลศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวอารยา เพิ่มชัยโรงเรียนบ้านคลองมอญ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองใบ แท่นมณีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ แตงยิ้มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอารีย์พร อรรถวุฒิกุลศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวปัทมพร วงศ์เณรโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวรัศมี มีวาสนาโรงเรียนวัดไทรทองฯ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนวลสวาท นาควิเชียรโรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร วานิชโรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสุนิสา ร่วมจิตโรงเรียนราษฎร์วิทยา สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวนัทชนิดา พุ่มก๋งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี สพม.เขต 9ประธานกรรมการ
2. นางอุไร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางบุญเรียม สุขโขโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล แก้วสมนึกโรงเรียนวัดปากคลอง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางอรุณ ลิ้มเทียมรัตน์โรงเรียนบ้านศาลาลัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสาวภัทรภรณ์ แก้วยอดจันทร์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางศศิวิมล นุชสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวภัทรภรณ์ แก้วยอดจันทร์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวพนิตา เมธาวิกุลโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ผลพุฒโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุวิน โถชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวสุวารี สิงห์โตงามโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทสไทยกรรมการ
4. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์สมาคมครอวเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวธัญญาภรณ์ คงกะเรียนโรงเรียนวัดนาห้วย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางนุชภัช สิงห์เล็กโรงเรียนบ้านหนองเกด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ เจริญผลอดีดรองเลขาธิการคุรุสภารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พวงซ่อนกลิ่นอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกกรรมการ
4. นายสุพัตร์ ชาติน้ำเพชรโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10กรรมการ
5. นายอัทธเมศร์ วัชรสินไพศาลโรงเรียนเมืองปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
6. นายอนุพงศ์ ขันกาโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
7. นายสุรพงษ์ สาคเรศภักดีรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.เขต 10กรรมการ
8. นายนรรฆพล สังวรโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายณกรณ์ นึกเว้นอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา จันทร์นิลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.เพชรบุรี เขต 1รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล อังกินันท์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
4. นายทแกล้ว อินทร์วงศกรโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
5. นายสุเทพ ทองสีไพลโรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม.เขต 10กรรมการ
6. นายสมชาย ประสงค์ดีโรงเรียนเมืองปราณบุรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2กรรมการ
7. นางพัชรินทร์ พวงซ่อนกลิ่นครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ ศรีพัฒนสกุลโรงเรียนอรุณประดิษฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวฐิติพร พิชญกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัยศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวจินดา น้าเจริญนักวิชาการอิสระกรรมการ
4. นางนันทิยา รักตประจิตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯกรรมการ
5. นางปราณี โป๊ะเงินโรงเรียนวัดห้วยโรง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ เพ่งผลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสุภัทรา จิตร์เพ่งศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ อินทร์วงศกรโรงเรียนวัดยาง สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวรัศมี จิรวิวัฒน์ภัทรโรงเรียนบ้านเนินรัก สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา พวงมาลีโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาววิเชียร เอื้ออวยพรโรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางบริบูรณ์ ป้อมสุขโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจันทนา พุ่มงามโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจันทนา พุ่มงานโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นางกรุณา ธูปแพศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรทิพย์ สว่างลาภผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเรือน สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา ปิ่นกำลังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวนัฐพร ผลิอรุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี อินอ่อนโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ หึกขุนทดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นางนพรัตน์ พลเสนโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนัดดา หนูแย้มโรงเรียนบ้านบางเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตร ศรีวังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนิดา แก้วดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนัดดา หนูแย้มโรงเรียนบ้านบางเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตร ศรีวังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนิดา แก้วดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจภรณ์ ม่วงไหมทองศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ หึกขุนทดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางนพรัตน์ พลเสนโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชญาดา นาควัชรานันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายนพพร ตุ้มทองโรงเรียนกรรมการ
3. นางสมแก้ว พลเสนโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางชญาดา นาควัชรานันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา ยี่สุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางสมแก้ว พลเสนโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทศพร คงทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายผ่อง วงศ์ไชยโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
3. นางวิไล พูนขวัญโรงเรียนวัดบางแขม สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำไย ปกครองโรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัดดา ตั้งจิตพินิจกุลโรงเรียนกรรมการ
3. นางอัจฉรา สกุลบริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลัดดา หนูแย้มโรงเรียนบ้านบางเกตุ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตร ศรีวังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนิดา แก้วดีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทศพร คงทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา อิ่มทรัพย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรีกรรมการ
3. นางวิไล พูนขวัญโรงเรียนวัดบางแขม สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอัญชลี อินอ่อนโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ หึกขุนทดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นางนพรัตน์ พลเสนโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒน์นรี ทองเมืองหลวงโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นางพะเยาว์ ประทีปพิชัยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรำไพ ประสานธำรงศิริโรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกาญติมาพร ปานเสน่ห์โรงเรียนบ้านในล็อค สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสายพิรุณ อัฐนาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียง สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพิเรณู รัตนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ สุกยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอ่อน กุญแจทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางทวี สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวอรนภา ปักกะสังโรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
5. นายนพพร ตุ้มทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายภัทรวัฒน์ บุวรวงศ์เสาร์แก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางทวี สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวอรนภา ปักกะสังโรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
5. นายนพพร ตุ้มทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ นาคสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจุรี โก้สกุลโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวไพพรรณ คูณพงษ์โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไข่มุกต์ รุ่งศิริวัฒนกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถิ่นปุรา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายก เขต 1กรรมการ
3. นางสาวเบญจภรณ์ ม่วงไหมทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไข่มุกต์ รุ่งศิริวัฒนกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถิ่นปุรา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางพะเยาว์ ทองปรีชาโรงเรียนวัดไร่ขิง(สินทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ นาคสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจุรี โก้สกุลโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวไพพรรณ คูณพงษ์โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ นิ่มนวลโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจุรี โก้สกุลโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวิลาสิณี กลมกลึงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางอาจิณ พูลสำราญโรงเรียนวัดไร่ขิง (สินทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นางกมลรัตน์ จันทร์ผลโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป.สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจุรี โก้สกุลโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธนวรรณ อภัยพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางอาบจิต แก้วจรัสผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภัทรวัฒน์ บุวรวงศ์เสาร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ นิ่มนวลโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจุรี โก้สกุลโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุทุมพร วงค์สุวรรณโรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาส งอกเสมอโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวฑิจิรา ดำเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี ระกุลโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวิลาสิณี กลมกลึงศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรีกรรมการ
3. นายภัทรวัฒน์ บุวรวงศ์เสาร์แก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางมสฤณา เด่นทุกทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ สุดประโคนโรงเรียนบ้านซ่อง สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางมสฤณา เด่นทุกทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายฐิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์โรงเรียนหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนพพร ตุ้มทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตวัฒน์ สงวนให้โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายธัญธร รังสีบุตรโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนพพร ตุ้มทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายกฤตวัฒน์ สงวนให้โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายธัญธร รังสีบุตรโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ชัยศรโรงเรียนวัดในกลาง สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย จงวัฒนารักษ์โรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อินทมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา ชัยศรโรงเรียนวัดในกลาง สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย จงวัฒนารักษ์โรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อินทมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัฐธรรมนูญ แดงฉ่ำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐพร ผลิอรุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสกล บารมีรังสิกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรัฐธรรมนูญ แดงฉ่ำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐพร ผลิอรุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายสกล บารมีรังสิกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทุมพร ทิมดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา มั่งมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทุมพร ทิมดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา มั่งมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายเทียนชัย แสนสมโรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมือนสอนโรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชื่นจิตร ศรีวังครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมือนสอนโรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชื่นจตร ศรีวังครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมือนสอนโรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชื่นจิตร ศรีวังครศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นอนงค์ เหมือนสอนโรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวมสฤนา เด่นทุกทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุดใจ จันทะทังโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวกิติยา วัฒนาลาภโรงเรียนธรรมิกวิทยา จ.เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุดใจ จันทะทังโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวกิติยา วัฒนาลาภโรงเรียนธรรมิกวิทยา จ.เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพเยาว์ ประทีปพิชัยโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนภัส เสือสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพเยาว์ ประทีปพิชัยโรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนภัส เสือสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวฉัตรไพลิน จิตต์ภักดีพงศ์โรงเรียนกองม่องทะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุดใจ จันทะทังโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
2. นางพิศเพลิน กู้เกียรติภูมิโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางสาวกิติยา วัฒนาลาภโรงเรียนธรรมิกวิทยา จ.เพชรบุรีกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาส งอกเสมอโรงเรียนบ้านหุบกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวฑิจิรา ดำเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาส งอกเสมอโรงเรียนบ้านหุบกระทิง สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางสาวฑิจิรา ดำเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชัชฎา ร่างน้อยรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ แดงหล่ำศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชัชฎา ร่างน้อยรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายรัฐธรรมนูญ แดงหล่ำศูนย์การศึกษาพิเศษเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชริกา สุวรรณโชติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อยู่เย็นโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ คุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชริกา สุวรรณโชติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อยู่เย็นโรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ คุ้มภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไข่มุกต์ รุ่งศิริวัฒนกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถิ่นปุรา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางมสฤณา เด่นทุกทางโรงเรียนกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ เจริญสุขโรงเรียนกรรมการ
4. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสมนึก ชูปานกลีบครูโรงเรียนวัดเพรียง สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวจารุวัลย์ ปัถวีโรงเรียนวัดไร่ขิง (สินทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไข่มุกต์ รุ่งศิริวัฒนกิจโรงเรียนวัดถิ่นปุรา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา สมรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางมสฤณา เด่นทุกทางโรงเรียนกรรมการ
4. นายเสกสรรค์ เจริญสุขโรงเรียนกรรมการ
5. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง สพป.ราชบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายพิรุณ อัฐนาคโรงเรียนวัดเพรียง สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา เงินสมบัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ดังสนั่นโรงเรียนวัดทรงธรรม สพป.เพชรบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชัชฎา ร่างน้อยโรงเรียนบ้านดอน สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายกกรรมการ
3. นายอัจฉราพรรณ คำยวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชนะชัย ยอดสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชัชฎา ร่างน้อยโรงเรียนบ้านดอน สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ คำยวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นางชัชฎา ร่างน้อยโรงเรียนบ้านดอน สพป.เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ คำยวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชัชฎา ร่างน้อยโรงเรียนบ้านดอน สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพรรณ คำยวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจภรณ์ ม่วงไหมทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทร์ตรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางขนิษฐา นวมพันธ์โรงเรียนบ้านเก่งจอ สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรรักษ์ นาคะพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวรรณวลัย แดงฉ่ำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเชาวลิต สีชัยลาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเหมือง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระ น้อยสง่าโรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางปัญญาพร ขันทะมาโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ เหลืองวิไลโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรรักษ์ นาคะพงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวรรณวลัย แดงฉ่ำครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายเชาวลิต สีชัยลาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเหมือง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกฤตวัฒน์ สงวนให้โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป.เพชรบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พร ทองภูเบศร์โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ สพป.พเชรบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายนาวิน สยะรักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรวรรณ เกตุรัตน์โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก บำเพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกกรรมการ
4. นางสาวอติภรณ์ อ่วมรอดโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอารยา อิ่มทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา จิอู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายกกรรมการ
4. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอารยา อิ่มทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา จิอู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายกันดิศ บรรหารบุตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริยา สมรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วรเดชโรงเรียนวัดวังเย็น สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นายชุมแพ ทองเนื้อแปดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอารยา อิ่มทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตร ศรีชังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายนพรัตน์ เชื้อสมเกียรติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]